ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Субота, 26.05.2018, 15:00

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід

Головна » Статті » Мої статті

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗРАХУНКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ МІЖ РЕЗИДЕНТАМИ ТА НЕРЕЗИДЕНТАМИ

         Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті між резидентами та нерезидентами, перш за все, регулюється Законами України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", а також Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України.

         За загальним правилом для здійснення розрахунків суб'єкти господарювання зберігають грошові кошти в установах банків на відповідних рахунках.

         Як встановлено ч. 2 ст. 1087 Цивільного кодексу України, розрахунки між юридичними особами, а також розрахунки за участю фізичних осіб, пов'язані із здійсненням ними підприємницької діяльності, здійснюються в безготівковій формі. Розрахунки між цими особами можуть проводитися також готівкою, якщо інше не встановлено законом.

         Слід, однак, мати на увазі, що сфера застосування готівкового обігу досить обмежена і визначається спеціальними нормами.

         Переважна ж більшість розрахунків між суб'єктами господарювання проводиться у безготівковій формі на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.

              Але законодавство України не дає правового визначення терміна "валютна виручка", проте містить визначення споріднених понять. Зокрема, в Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України, затвердженій Правлінням Національного банку України 3 грудня 2003 року (№ 520), міститься визначення цього поняття, згідно з яким "готівкова виручка (виручка)" – це сума фактично одержаних готівкових коштів від реалізації продукції (товарів, виконаних робіт, наданих послуг) та позареалізаційні надходження.  А відповідно до Указу Президента України від 28 червня 1999 року № 746/99 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" виручкою від  реалізації продукції вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг). Президія Вищого Господарського Суду України  в рекомендаціях "Про деякі питання практики застосування Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", виходячи з наведених вище визначень понять "готівкова виручка" та "виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" виручкою резидента в іноземній валюті зазначає,  що слід вважати суму грошових коштів, яка підлягала отриманню на рахунок за фактично реалізовану суб'єктом господарювання-резидентом продукцію (роботи, послуги). При визначенні суми виручки, що повинна бути зарахована на рахунок резидента, за господарським судам слід виходити з вартості фактично реалізованої продукції (робіт, послуг).       

         Відповідно до ст. 3 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" резиденти, які купують іноземну валюту через уповноважені банки для забезпечення виконання зобов'язань перед нерезидентами, зобов'язані здійснювати перерахування таких сум протягом 5 робочих днів з моменту зарахування таких сум на валютні рахунки резидентів. У випадку порушення резидентами цього строку, придбана валюта продається уповноваженими банками протягом 5 робочих днів на міжбанківському валютному ринку України. При цьому позитивна курсова різниця, що може виникнути за такою операцією, щоквартально направляється до Державного бюджету України, а негативна курсова різниця відноситься на результати господарської діяльності резидента.

         Для здійснення переказу коштів між резидентами та нерезидентами можуть використовуватися кошти як у готівковій, так і у безготівковій формі.

         Відповідно до Закону України "Про платіжні системи та переказ грошових коштів в Україні"  банки мають право відкривати рахунки резидентам України (юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам), нерезидентам України (юридичним особам-інвесторам, представництвам юридичних осіб в Україні та фізичним особам). Порядок відкриття банками рахунків та їх режим визначається Національним банком України. Таким чином, банки мають право відкривати своїм клієнтам вкладні (депозитні), поточні та кореспондентські рахунки.

         Для здійснення розрахунків між резидентами та нерезидентами відповідно до ст. 12 Закону України "Про платіжні системи та переказ грошових коштів в Україні" банки, а також небанківські фінансові установи, які мають ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на здійснення переказу коштів, мають право укладати договори з платіжними організаціями міжнародних платіжних систем про членство або про участь у цих системах. Банки, а також небанківські фінансові установи, які мають ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на здійснення переказу коштів, зобов'язані зареєструвати укладені договори в порядку, встановленому Національним банком України.

         До документів на переказ грошових коштів відносяться розрахункові документи, документи на переказ готівки, міжбанківські розрахункові документи, клірингові вимоги та інші документи, що використовуються в платіжних системах для ініціювання переказу.  Документи на переказ можуть бути паперовими або електронними.   

         Міжбанківський переказ коштів між  членами міжнародних платіжних систем за операціями із застосуванням емітованих нерезидентами спеціальних платіжних засобів, що здійснені в межах України, та за операціями із застосуванням емітованих резидентами спеціальних платіжних засобів, що здійснені за межами України, проводиться через кореспондентські рахунки, відкриті в розрахунковому банку міжнародної платіжної системи, у валюті, визначені в договорі  між емітентом (еквайром) та платіжною організацією відповідної міжнародної платіжної системи.

         Якщо валюта, в якій проводиться міжбанківський переказ, не збігається з валютою, списаною з рахунка клієнта, емітент може виконати операції з купівлі-продажу необхідної валюти на міжбанківському валютному ринку України в порядку, встановленому Національним банком України, або провести внутрішньобанківський кліринг.

         Порядок захисту та використання засобів захисту інформації членами та учасниками  міжнародних платіжних систем визначається правилами цих  систем, а за відсутності в таких правилах відповідних положень – законами України та іншими нормативно-правовими актами Національного банку України.

          Відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземних валютах суб'єкти господарювання, нерезиденти-інвестори, іноземні представництва і фізичні особи мають право відкривати  рахунки для забезпечення своєї господарської діяльності і власних потреб у будь-яких банках України відповідно до власного вибору, крім випадків, коли банк не має можливості прийняти на банківське обслуговування або якщо така відмова допускається законом або банківськими правилами. Банки можуть відкривати своїм клієнтам за договором банківського рахунку поточні рахунки, за договором банківського вкладу – вкладні (депозитні) рахунки. Юридичні особи можуть відкривати в банках України інвестиційні рахунки для здійснення інвестицій у іноземних валютах.

         Поточні рахунки в іноземній валюті відкриваються суб'єкту господарювання для зберігання грошей і проведення розрахунків у межах  законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті, для здійснення поточних операцій, визначених законодавством України, для здійснення інвестицій за кордон, розрахунків за купівлю-продаж облігацій зовнішньої державної позики України,  для зарахування, використання і погашення кредитів (позик, фінансової допомоги) в іноземній валюті, а також для надходження іноземних інвестицій в Україну відповідно до законодавства України.

         Відповідно до Інструкції (п.5..3.) на поточні рахунки в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів зараховуються  кошти через розподільні рахунки, що внесені в готівковій формі нерезидентами на рахунок юридичної особи-нерезидента як благодійний внесок, за платіжними документами, що надіслані із-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, установленому законодавством України,  перераховані із-за кордону нерезидентами за зовнішньоекономічними контрактами (договорами, угодами), перераховані із-за кордону нерезидентами за придбані в резидента облігації зовнішньої  державної позики,  перераховані із- за кордону нерезидентами як повернення позик в іноземній валюті, отриманих від резидентів, а також, які були розміщені  резидентами на вклади (депозити) за кордоном, повернені з будь-яких причин нерезидентом, на користь якого були перераховані раніше, перераховані із-за кордону нерезидентом на рахунок резидента, який виступає посередником, для подальшого перерахування іншим резидентам – суб'єктам господарювання, за дорученням яких на підставі договорів комісії, доручення, консигнації або угод було здійснено  продаж товарів (робіт, послуг) нерезиденту,  у сумі валютної виручки від продажу цих товарів (робіт, послуг), яка надійшла від нерезидента,  перераховані із- за кордону згідно з контрактом (договором, угодою) юридичній особі-резиденту, яка є агентом юридичної особи-нерезидента згідно з Кодексом торговельного мореплавства України, для виплати капітану судна, що належить судновласнику-нерезиденту, на експлуатаційні потреби, перераховані з-за кордону нерезидентами у формі кредитів (позик, фінансової допомоги) та ін.

         Безпосередньо на поточні рахунки юридичних осіб-резидентів  в іноземній валюті зараховуються кошти: перераховані як кредит, позика,  фінансова допомога відповідно до договору; перераховані з рахунку для ведення спільної інвестиційної діяльності за участю нерезидента-інвестора без створення юридичної особи в разі припинення спільної діяльності та ін.

         З поточного рахунку в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів за розпорядженням власника рахунку здійснюється перерахування з рахунку резидента-посередника на поточні рахунки інших резидентів – суб'єктів господарювання, за дорученням яких на підставі договорів комісії, доручення, консигнації або агентських угод було здійснено продаж нерезидентами товарів (робіт, послуг); перерахування на користь нерезидента за межі України за зовнішньоекономічними договорами (контрактами, угодами); перерахування за кордон на рахунок юридичної особи-нерезидента згідно з відповідними зобов'язаннями  про сплату за використання творів зарубіжних авторів (здійснюється організаціями, що мають відповідні на це повноваження згідно з законодавством України; перерахування для погашення заборгованості в іноземній валюті (у тому числі відсотки, комісійні, неустойки) перерахування на рахунок для ведення спільної інвестиційної діяльності за участю нерезидента-інвестора без створення юридичної особи, відкритий в уповноваженому банку України та ін.

         Що стосується фізичних осіб, то видаткові операції за їх поточними рахунками здійснюються за розпорядженням власника або за його дорученням на підставі довіреності, засвідченої нотаріально або уповноваженим працівником банку, якщо вона складається в банку. Забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб для проведення операцій,  пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності. На поточні рахунки в іноземній валюті фізичних осіб-резидентів зараховуються: готівкова валюта; перерахована з-за кордону нерезидентами валюта за придбані в резидента – власника рахунку облігації зовнішньої державної позики; валюта, перерахована з інвестиційного рахунку нерезидента-інвестора у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулює здійснення іноземних інвестицій в Україну; валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку відповідно до законодавства України; валюта одержана з-за кордону від юридичної особи-нерезидента як оплата праці, премії, призи, авторські гонорари; валюта, перерахована власнику рахунку за дорученням юридичної особи-нерезидента через юридичну особу-резидента (посередника) на підставі укладених міжнародних угод (контрактів, договорів), якими передбачено отримання фізичними особами-резидентами гонорарів, премій, призів та інших виплат від нерезидентів України з-за кордону за використання їх творів, винаходів, відкриттів тощо відповідно до законодавства України; валюта перерахована власнику рахунку за виконане ним зобов'язання за договором поруки.

         Відповідно до п. 7.13. Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземних валютах з поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи-резидента або за його дорученням здійснюються перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України та кореспондентські рахунки банків-нерезидентів,  відкриті в уповноважених банках України, відповідно до правил здійснення переказів іноземної валюти; перерахування на інвестиційний рахунок нерезидента-інвестора в Україні або на його рахунок в іноземному банку з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку України, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну; виплата платіжними документами; перерахування коштів для погашення заборгованості за отриманим кредитом в іноземній валюті (у тому числі відсотки, комісійні, неустойка відповідно до законодавства України); перерахування за межі України поручителю-нерезиденту як відшкодування за виконане ним зобов'язання за договором поруки.

         На поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента зараховуються: валюта, перерахована з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України; готівкова валюта, яка ввезена в Україну і зареєстрована митними органами під час в'їзду в Україну; валюта за платіжними документами, ввезена в Україну власником рахунку і зареєстрована митними органами під час в'їзду в Україну; перераховані з власних інвестиційних рахунків доходи, прибутки та інші кошти, отримані від здійснення інвестицій в Україну; валюта, перерахована з інвестиційного рахунку іноземного інвестора – юридичної особи, якщо іноземна інвестиція вносилася в готівковій формі.; валюта, перерахована як кредит, позика відповідно до договору; валюта, одержана власником рахунку від погашення резидентом заборгованості за отриманим кредитом, позикою (у тому числі відсотки, комісійні, неустойка), поворотною фінансовою допомогою; валют, перерахована власнику рахунку за виконане ним зобов'язання за боржника за договором поруки.

       

Список використаної літератури:

1. Конституція України.

2. Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні від  5 квітня 2001 року, №  2346-ІІІ.

3. Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від  23 вересня 1994 року, № 185-94-ВР.

4. Указ Президента України від 28 червня 1999 року № 746/99 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва".

5. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України" від 3 грудня 2003 року, № 520.

6. Постанова Національного банку України "Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній  та   іноземних  валютах"  від   12  листопада  2003 року, № 492.

7. Рекомендації Президії Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в   іноземній валюті" від 17 грудня 2004 року, № 04-5/3360.

8. Банківське право: Навч. посібник / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 376 с.

9. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 592 с.

 

 

 

 

Категорія: Мої статті | Додав: Сonsalt (13.01.2011)
Переглядів: 20613 | Коментарі: 10 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

Меню сайту

Форма входу

Категорії розділу

Мої статті [14]

Пошук

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0