ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Середа, 17.04.2024, 18:26

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | А - І | Реєстрація | Вхід

Аваль – вексельна порука. Особа, яка здійснила аваль, приймає на себе відповідальність за виконання зобов’язання будь-якою із зобов’язаних за векселем осіб (акцептантом, векселедавцем, індосантом). Аваліст, який оплатив вексель, має право вимагати відшкодування платежу з тієї особи, за яку він дав аваль, а також з осіб, відповідальних перед ним. Оформлюється аваль або гарантійним підписом аваліста на лицьовій стороні векселя, або на прикріпленому до нього аркуші.

Аварійна ситуація - стан потенційно небезпечного об’єкта, що характеризується порушенням меж та/або умов безпечної експлуатації, але не перейшов в аварію, при якому всі несприятливі впливи джерел небезпеки на персонал, населення та навколишнє середовище утримуються у прийнятних межах за допомогою відповідних технічних засобів, передбачених проектом. – Наказ Мінпраці та соцполітики, Комнаглядохоронпраці від 6/17/1999 № 112 „Про затвердження Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій”

Аварія - раптова подія, така як потужний викид небезпечних речовин, пожежа або вибух, внаслідок порушення експлуатації підприємства (об’єкта), яка призводить до негайної та/або наступної загрози для життя та здоров'я людей, довкілля, матеріальних цінностей на території підприємства та/або за його межами. – Наказ Мінпраці та соцполітики, Комнаглядохоронпраці від 6/17/1999 № 112 „Про затвердження Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій”.

Акцепт – 1) згода укласти договір відповідно до пропозиції (оферти) другої сторони; 2) в міжнародному праві – одностороння заява про пов’язаність умовами договору; 3) прийняття платником (трасатом) за переказним векселем (траттою)  обов’язку сплатити за векселем у разі настання зазначеного в ньому строку; 4) згода банку гарантувати сплату суми, зазначеної в переказному векселі.

Акціонерне товариство – товариство, статутний капітал якого поділений на певну кількість акцій однакової номінальної вартості. Акціонерне товариство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями і несе ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, у межах вартості акцій, що йому належать.

Акція – цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує участь власника у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство та право на участь в управлінні ним і дає право на одержання частини прибутку у вигляді дивідендів та частини майна у разі ліквідації товариства.

Алонж – прикріплений до векселя додатковий аркуш паперу, на якому здійснюються передавальні написи, якщо вони не вміщуються на зворотному боці векселя. 

Аудит – перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, їх повноти й відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.

Багатодітна сім’я - сім’я, що складається з батьків (або одного з батьків) і трьох та більше дітей – Закон від 4/26/2001 № 2402-III „Про охорону дитинства”

Безпека праці - стан умов праці, при якому виключено дію на працівників небезпечних і шкідливих виробничих факторів. – Рекомендації Мінпраці від 9/1/1992 № 41 „Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці”

Безробітні - працездатні громадяни працездатного віку, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи. – Закон від 3/1/1991 № 803-XII „Про зайнятість населення”

Вексель – цінний папір, який засвідчує грошове зобов’язання сплатити за пред’явленням або в установлений строк конкретну суму певній особі або особі, яка вказується цією особою, або пред’явнику векселя.

Ветерани війни - особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав. До ветеранів війни належать: учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни. – Закон України від 10/22/1993 № 3551-XI „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

Види відпусток - 1) щорічні відпустки: - основна відпустка; - додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці; - додаткова відпустка за особливий характер праці; - інші додаткові відпустки, передбачені законодавством; 2) додаткові відпустки у зв’язку з навчанням; 3) творча відпустка; 4) соціальні відпустки: - відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами; - відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; - додаткова відпустка працівникам, які мають дітей; 5) відпустки без збереження заробітної плати. - Закон України „Про відпустки” від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР

Вимоги працівників, пов’язані з трудовими правовідносинами - вимоги, що пов’язані із виплатою заробітної плати або її заборгованості, індексацією заробітної плати, довічним утриманням колишнього працівника, компенсацією втраченого заробітку чи премії, виплатою вихідної та матеріальної допомоги, компенсацією втрати частини доходів у випадку порушення встановлених строків їх виплати (пенсії, соціальні виплати, стипендії, заробітна плата (грошове забезпечення) та інші), оплатою за час вимушеного прогулу, виконання нижчеоплачуваної роботи, з питань звільнення, зміни дати і формулювання причини звільнення, переведення на іншу роботу, у разі затримки видачі трудової книжки, при затримці виконання рішення про поновлення на роботі, у разі неможливості поновлення працівника на роботі внаслідок припинення діяльності підприємства, установи, організації, а також компенсацією за невикористане службове обмундирування, вартість санаторно-курортного лікування та стягнення моральної шкоди за непогашення заборгованості із вищезазначених виплат тощо. – Лист Мін'юсту України від 4/25/2005 № 25-32/581 „Про встановлення єдиного порядку застосування положень статті 44 Закону України "Про виконавче провадження" в частині задоволення вимог працівників, пов'язаних з трудовими правовідносинами”

Винагорода - будь-яка одноразова, періодична або щомісячна матеріальна (грошова чи натуральна) виплата працюючому на підприємстві, відповідно до показників та умов цієї виплати, визначених підприємством. – Рекомендації Мінпраці та соцполітики від 1/29/2003 № 23 „Методичні рекомендації щодо організації матеріального стимулювання праці працівників підприємств і організацій”

Виробниче приміщення - замкнутий простір в спеціально призначених будинках та спорудах, в яких постійно (по змінах) або періодично (протягом частини робочого дня) здійснюється трудова діяльність людей. – Постанова МОЗ України від 12/1/1999 № 42 „Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99”

Виробничі структурні підрозділи - виробництва, цехи, відділення, дільниці, бригади, бюро, лабораторії тощо, функції, права та обов’язки яких визначаються положеннями про них, які затверджуються в порядку, визначеному статутом підприємства або іншими установчими документами. – Наказ НСПП від 5/5/2004 № 70 „Про затвердження Положення про порядок визначення сторін колективного трудового спору (конфлікту)”

Висококваліфіковані робітники - робітники, які мають спеціальну професійну (від 1 до 3 років) підготовку та значний (понад 5 років) досвід роботи за набутою професією і виконують складні, особливо складні роботи та обслуговують складне і особливо складне устаткування, прилади тощо. – Рекомендації Мінпраці та соцполітики від 8/13/2004 № 186 „Методичні рекомендації щодо оплати праці працівників малих підприємств”

Власник або уповноважений ним орган (представник) - юридична або фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю. – Наказ НСПП від 4/21/2003 № 156 „Про затвердження Положення про порядок і строки розгляду власником або уповноваженим ним органом (представником) вимог найманих працівників або профспілки”

Гарантовані виплати працівнику - виплати працівнику, які не залежать від майбутньої трудової діяльності. – Наказ Мінфін від 10/28/2003 № 601

Господарська діяльність – суспільно корисна діяльність членів суспільства та їх об’єднань щодо виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з метою їх реалізації за плату (як товар), що ґрунтується на поєднанні приватних і публічних інтересів та здійснюється професійно.

Гострі професійні захворювання (інтоксикація) - хвороби, які виникають раптово, після одноразового (протягом не більше однієї робочої зміни) впливу відносно високих концентрацій хімічних речовин, що знаходяться в повітрі робочої зони, або рівнів чи доз інших несприятливих факторів. – Наказ МОЗ України, Мінпраці та соцполітики, Академія медичних наук України від 12/29/2000 № 374/68/338 „Про затвердження Інструкції про застосування переліку професійних захворювань”

Гриф – 1) печатка, штемпель із зображенням чийого-небудь підпису або якогось іншого рукописного тексту, а також відбиток такого підпису чи тексту на документі; 2) напис на документі чи виданні, який визначає особливий порядок користування ним, наприклад, гриф обмеження доступу до документів, гриф затвердження, гриф узгодження.

Громадяни похилого віку - чоловіки у віці 60 і жінки у віці 55 років і старші, а також особи, яким до досягнення загального пенсійного віку залишилося не більше півтора року. – Закон України від 12/16/1993 № 3721-XII „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”

Громадянин України - особа, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами України. – Закон України від 1/18/2001 № 2235-III „Про громадянство України”

Громадянство України - правовий зв’язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов’язках. – Закон України від 1/18/2001 № 2235-III „Про громадянство України”

Дебентура – свідоцтво митниці на повернення мита при вивезенні товарів, які були ввезені раніше на митну територію зі сплатою мита.

Дебет – ліва сторона бухгалтерських рахунків; в рахунках активу дебет представляє прибуткову частину, куди заносяться всі надходження за даним рахунком, а в рахунках пасиву – видаткову частину, в якій групуються всі видатки за рахунком.

Дебітор – юридична або фізична особа, яка заборгувала підприємству, установі чи організації внаслідок господарських відносин з ними.

Делькредере – поручительство комісіонера перед комітентом за виконання угоди, яку укладено комісіонером з третьою особою.

Державна служба в Україні - це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. – Закон України від 12/16/1993 № 3723-XII „Про державну службу”

Державна служба зайнятості - для реалізації державної політики зайнятості населення, професійної орієнтації, підготовки і перепідготовки, працевлаштування та соціальної підтримки тимчасово не працюючих громадян у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, створюється державна служба зайнятості, діяльність якої здійснюється під керівництвом Міністерства праці та соціальної політики України, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. – Закон від 3/1/1991 № 803-XII „Про зайнятість населення”

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям - щомісячна допомога, яка надається малозабезпеченим сім’ям у грошовій формі в розмірі, що залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім’ї. – Закон України від 6/1/2000 № 1768-III „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”

Дериватив – стандартний документ, що засвідчує права та/або зобов’язання придбати чи продати цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на певних умовах у майбутньому.

Дивіденди – доходи, отримані суб’єктами оподаткування за корпоративними правами у вигляді частини прибутку юридичної особи, зокрема доходи, нараховані у вигляді відсотків на акції або внески до статутних капіталів; частина прибутку акціонерного товариства, який щорічно розподіляється між акціонерами після сплати податків, відрахувань до розширення виробництва.

Дилер – юридична або фізична особа, яка здійснює операції з валютою, депозитами, цінними паперами від свого імені та за свій рахунок.

Дитина - особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше. – Закон України від 11/21/1992 № 2811-XII „Про державну допомогу сім'ям з дітьми”

Дитина-сирота - дитина, в якої померли чи загинули батьки – Закон України від 1/13/2005 № 2342-IV „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”

Дільниця виробнича - структурний підрозділ підприємства чи цеху, що об’єднує групу робочих місць, організованих за предметним, технологічним чи предметно-технологічним принципом спеціалізації. – Наказ Мінпраці та соцполітики, Комнаглядохоронпраці від 6/17/1999 № 112 „Про затвердження Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій”

Діти, позбавлені батьківського піклування - діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовились батьки, та безпритульні діти – Закон України від 4/26/2001 № 2402-III „Про охорону дитинства”

Договірна оплата праці - розміри та умови оплати праці працівників, які визначаються індивідуальними трудовими договорами (контрактами, угодами) – Рекомендації Мінпраці та соцполітики від 8/13/2004 № 186 „Методичні рекомендації щодо оплати праці працівників малих підприємств”

Додаткова заробітна плата - винагорода за працю понад встановлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій. – Закон України від 3/24/1995 № 108/95-ВР „Про оплату праці”

Доміциляція – призначення за векселем особливого місця платежу, відмінного від місцеперебування особи, яка зазначена як платник за векселем, шляхом проставлення доміциляційної формули. Під час складання векселя векселедавець може зазначити не тільки особливе місце платежу, а й особу, яка оплатить вексель у місці доміциляції.

Допомога по безробіттю - право на допомогу по безробіттю мають незайняті (непрацюючі) громадяни, визнані у встановленому порядку безробітними. Допомога по безробіттю виплачується з восьмого дня після реєстрації громадянина у державній службі зайнятості до працевлаштування, але не більше 360 календарних днів протягом двох років; для осіб передпенсійного віку – до 720 календарних днів, а громадянам, які бажають відновити трудову діяльність після тривалої (більше шести місяців) перерви, та громадянам, які вперше шукають роботу, допомога по безробіттю виплачується не більше 180 календарних днів. – Закон від 3/1/1991 № 803-XII „Про зайнятість населення”

Допустимі умови і характер праці - умови і характер праці, при яких рівень небезпечних і шкідливих виробничих факторів не перевищує встановлених гігієнічних нормативів на робочих місцях, а можливі функціональні зміни, викликані трудовим процесом, зникають за час регламентованого відпочинку протягом робочого дня або домашнього відпочинку до початку наступної зміни і не справляють несприятливого впливу в близькому і віддаленому періоді на стан здоров'я працівників та на їхнє потомство. Гігієнічна класифікація праці № 4137-86. – Рекомендації Мінпраці від 9/1/1992 № 41 „Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці”

Емісія – випуск в обіг грошових знаків у всіх формах – готівковій та безготівковій.

Заборгованість з виплати пенсій - це невиплачені суми пенсій більш ніж за календарний місяць. – Наказ Пенсійний фонд, Мінфін, Мінпраці та соцполітики від 8/5/1999 № 108/182/137 „Про порядок погашення заборгованості з виплати пенсій шляхом видачі за бажанням пенсіонерів товарів (надання послуг), переданих у рахунок збору на обов'язкове державне пенсійне страхування”

Завдаток – грошова сума, що видається однією з договірних сторін іншій стороні на підтвердження укладення договору й забезпечення його виконання. За чинним Цивільним кодексом України завдаток відграє забезпечувальну функцію, яка полягає в тому, що сторона, яка дала завдаток і відповідає за невиконання договору, у разі його невиконання втрачає завдаток.

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування - це система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом, громадянами, а також бюджетних та інших джерел, передбачених законом. – Закон України від 1/14/1998 № 16/98-ВР „Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування”

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення на випадок безробіття з незалежних від застрахованих осіб обставин та надання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття – Закон України від 3/2/2000 № 1533-III „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням - передбачає матеріальне забезпечення громадян у зв’язку з втратою заробітної плати (доходу) внаслідок тимчасової втрати працездатності (включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом сім’ї), вагітності та пологів, догляду за малолітньою дитиною, часткову компенсацію витрат, пов’язаних із народженням дитини, смертю застрахованої особи або членів її сім’ї, а також надання соціальних послуг за рахунок бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, що формується шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом, громадянами, а також за рахунок інших джерел, передбачених Законом. – Закон України від 1/18/2001 № 2240-III „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням”

Зайнятість - це діяльність громадян, пов’язана із задоволенням особистих та суспільних потреб і така, що, як правило, приносить їм доход у грошовій або іншій формі. – Закон від 3/1/1991 № 803-XII „Про зайнятість населення”

Законні представники - батьки, усиновителі, батьки-вихователі, прийомні батьки, патронатні вихователі, опікуни, піклувальники, представники закладів, які виконують обов’язки опікунів і піклувальників – Закон України від 1/18/2001 № 2235-III „Про громадянство України”

Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. – Кодекс законів про працю України від 12/10/1971 № 322-VIII.

Застава – одна із засобів забезпечення зобов’язань у цивільно-правових відносинах. В силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов’язання задовольнити свої вимоги з вартості заставленого майна, як правило, перед іншими кредиторами. Застава виникає в силу закону або договору і має похідний характер від забезпеченого ним зобов’язання.

Застрахована особа - фізична особа, яка відповідно до Закону підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачуються чи сплачувалися у встановленому законом порядку страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. - Закон України від 9 липня 2003 року № 1058-IV „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” Інвалід - особа зі стійким розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, наслідком травм або з уродженими дефектами, що призводить до обмеження життєдіяльності, до необхідності в соціальній допомозі і захисті. – Закон від 3/21/1991 № 875-XII „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”

Збитки – в цивільному праві витрати, зроблені кредитором, втрата або пошкодження його майна, а також неодержані кредитором доходи, які він одержав би за умови виконання боржником зобов’язань.

Зобов’язання – правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь іншої сторони (кредитора) певну дію: передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші або ж утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його зобов’язання.

Індексація грошових доходів населення - це встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг. – Закон України від 3 липня 1991 року № 1282-XII „Про індексацію грошових доходів населення”.

Індосамент – передавальний напис власника на звороті векселя або чека, який засвідчує перехід прав за цим документом до іншої особи.

Індосант – юридична особа, на користь якої переводяться вексель, чек за передавальним написом. Володіє векселем у зв’язку з індосаментом.

Індосат  – юридична особа, якій за індосаментом передані всі права за векселем.

Індосація – переказ векселя індосантом індосату шляхом передавального напису на звороті векселя.

Інкасо – банківська операція, за допомогою якої банк за дорученням свого клієнта одержує належні йому кошти за різними документами від імені й за рахунок клієнта і зараховує їх на рахунок отримувача коштів.

Іноземець - особа, яка не перебуває в громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав. – Закон України від 2/4/1994 № 3929-XII „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”

Інфляція – надмірне збільшення маси паперових грошей, що перебувають в обігу, порівняно з масою реально пропонованого товару й послуг, ціни на які зростають через падіння купівельної спроможності грошей.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0