ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Середа, 17.04.2024, 19:21

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 140 - ст. 144 | Реєстрація | Вхід

        Сума добових визначається в разі відрядження: 

     у межах України та країн, в'їзд громадян України на територію
яких не потребує наявності візи (дозволу на  в'їзд),  -  згідно  з
наказом про відрядження та відповідними первинними документами;

     до країн,   в'їзд   громадян   України   на   територію  яких
здійснюється за наявності візи (дозволу  на  в'їзд),  -  згідно  з
наказом  про  відрядження  та  відмітками  уповноваженої службової
особи  Державної  прикордонної  служби  України   в   закордонному
паспорті або документі, що його замінює.
        За відсутності зазначених відповідних підтвердних документів, 
наказу  або  відміток  уповноваженої  службової  особи   Державної
прикордонної  служби  України  в  паспорті або документі,  що його
замінює сума добових не  включається  до  складу  витрат  платника
податку.

     Будь-які витрати  на  відрядження  можуть  бути  включені  до
складу  витрат  платника  податку  за  наявності  документів,   що
підтверджують  зв'язок  такого  відрядження  з  діяльністю  такого
платника податку,  зокрема  (але  не  виключно)  таких:  запрошень
сторони,  що  приймає,  діяльність  якої  збігається  з діяльністю
платника  податку;  укладеного  договору   чи   контракту;   інших
документів,  які  встановлюють  або засвідчують бажання встановити
цивільно-правові  відносини;  документів,  що  засвідчують  участь
відрядженої  особи  в  переговорах,  конференціях або симпозіумах,
інших заходах,  які проводяться  за  тематикою,  що  збігається  з
господарською діяльністю платника податку.

     Якщо згідно   із   законами  країни  відрядження  або  країн,
територією яких здійснюється транзитний рух до країни відрядження,
обов'язково  необхідно  здійснити  страхування  життя або здоров'я
відрядженої  особи  чи  її  цивільної  відповідальності     разі
використання транспортних засобів), то витрати на таке страхування
включаються до складу витрат платника податку,  що відряджає  таку
особу.

     За запитом  представника  органу  державної податкової служби
платник податку забезпечує за власний рахунок переклад підтвердних
документів, виданих іноземною мовою;

     140.1.8. витрати  платника  податку  (крім  капітальних,  які
підлягають  амортизації)  на  утримання  та   експлуатацію   таких
об'єктів,  що  перебували  на  балансі  та утримувалися за рахунок
платника  податку  станом  на  1   липня   1997   року,   але   не
використовуються з метою отримання доходу:

     дитячих ясел або садків;

     закладів середньої і середньої професійно-технічної освіти та
закладів  підвищення  кваліфікації  працівників  такого   платника
податку;

     дитячих, музичних і художніх шкіл, шкіл мистецтв;

     спортивних комплексів,     залів     і     майданчиків,    що
використовуються  для  фізичного  оздоровлення  та   психологічної
реабілітації  працівників  платника  податку,  клубів  і  будинків
культури;

     приміщень, що   використовуються   платником   податку    для
організації харчування працівників такого платника податку;

     багатоквартирного житлового фонду,  в тому числі гуртожитків,
одноквартирного житлового фонду в сільській місцевості та об'єктів
житлово-комунального господарства;

     дитячих таборів відпочинку і оздоровлення;

     установ соціального   захисту   громадян  (будинки-інтернати,
будинки для престарілих).

     140.2. У разі якщо після продажу  товарів,  виконання  робіт,
надання  послуг  здійснюється  будь-яка  зміна суми компенсації їх
вартості,  в тому числі перерахунок у випадках повернення проданих
товарів  чи  права  власності  на  такі  товари (результати робіт,
послуг) продавцю, платник податку - продавець та платник податку -
покупець  здійснюють  відповідний  перерахунок  доходів або витрат
(балансової вартості основних засобів) у звітному періоді, в якому
сталася така зміна суми компенсації.

     Перерахунок доходів  та  витрат (балансової вартості основних
засобів) також проводиться сторонами:

     у звітному періоді (періодах),  в  якому  витрати  та  доходи
(балансова  вартість  основних  засобів)  за правочином,  визнаним
недійсним,  були враховані в обліку сторони  правочину  -  у  разі
визнання  правочину  недійсним  як  такого,  що  порушує публічний
порядок, є фіктивним;

     у звітному  періоді,  в  якому  рішення  суду  про   визнання
правочину  недійсним  набуло  законної  сили  -  у  разі  визнання
правочину недійсним з інших підстав.

     Цей пункт не регулює правила визначення та коригування витрат
та  доходів  внаслідок  проведення процедур урегулювання сумнівної
або  безнадійної  заборгованості   чи   визнання   боргу   покупця
безнадійним, що визначаються статтею 159 цього Кодексу.

     140.3. До витрат не включається сума фактичних втрат товарів,
крім  втрат  у  межах  норм   природного   убутку   чи   технічних
(виробничих)  втрат та витрат із розбалансування природного газу в
газорозподільних мережах,  що не  перевищують  розмір,  визначений
Кабінетом  Міністрів  України  або  уповноваженим  ним центральним
органом  виконавчої   влади,   або   іншим   органом,   визначеним
законодавством України.

     Правила цього  пункту не застосовуються до електричної та/або
теплової  енергії  при  визначенні  витрат   платників   податків,
пов'язаних  із  передачею  та/або  постачанням  електричної та/або
теплової енергії.

     140.4. Платник податку проводить оцінку  вибуття  запасів  за
методами,   встановленими   відповідним   положенням  (стандартом)
бухгалтерського обліку.

     Для всіх одиниць запасів,  що мають однакове  призначення  та
однакові   умови   використання,   застосовується   лише  один  із
дозволених методів оцінки їх вибуття.

     140.5. Установлення додаткових обмежень  щодо  складу  витрат
платника  податку,  крім  тих,  що  зазначені в цьому розділі,  не
дозволяється.

     Стаття 141. Особливості визначення складу витрат платника
                 податку в разі сплати процентів
                за борговими зобов'язаннями

     141.1. До  складу  витрат   включаються   будь-які   витрати,
пов'язані  з нарахуванням процентів за борговими зобов'язаннями (в
тому числі за будь-якими  кредитами,  позиками,  депозитами,  крім
фінансових   витрат,  включених  до  собівартості  кваліфікаційних
активів  відповідно  до  положень   (стандартів)   бухгалтерського
обліку)   протягом   звітного   періоду,   якщо  такі  нарахування
здійснюються у зв'язку  з  провадженням  господарської  діяльності
платника податку.

     141.2. Для   платника   податку,   50   та  більше  відсотків
статутного фонду (акцій, інших корпоративних прав) якого перебуває
у власності або управлінні нерезидента (нерезидентів),  віднесення
до складу витрат нарахування процентів за кредитами,  позиками  та
іншими  борговими  зобов'язаннями на користь таких нерезидентів та
пов'язаних з ними осіб дозволяється в сумі,  що не перевищує  суму
доходів   такого  платника  податку,  отриману  протягом  звітного
періоду  у  вигляді  процентів  від  розміщення  власних  активів,
збільшену  на  суму,  що  дорівнює  50  відсоткам оподатковуваного
прибутку звітного періоду,  без урахування  суми  таких  отриманих
процентів.

     141.3. Проценти,  які  відповідають вимогам пункту 141.1 цієї
статті,  але не віднесені до  складу  витрат  виробництва  (обігу)
згідно  з положеннями пункту 141.2 цієї статті,  протягом звітного
періоду підлягають перенесенню на результати майбутніх  податкових
періодів із збереженням обмежень,  передбачених пунктом 141.2 цієї
статті.

     Стаття 142. Особливості визначення складу витрат на виплати
                 фізичним особам згідно з трудовими договорами
                 та договорами цивільно-правового характеру

     142.1. До складу витрат платника податку включаються  витрати
на   оплату   праці  фізичних  осіб,  що  перебувають  у  трудових
відносинах з таким платником  податку  (далі  -  працівники),  які
включають  нараховані  витрати  на  оплату  основної  і додаткової
заробітної плати та інших видів  заохочень  і  виплат  виходячи  з
тарифних   ставок,   у  вигляді  премій,  заохочень,  відшкодувань
вартості товарів,  робіт,  послуг,  витрати на  оплату  авторської
винагороди  та  за  виконання  робіт,  послуг  згідно з договорами
цивільно-правового характеру,  будь-яка інша оплата у грошовій або
натуральній  формі,  встановлена за домовленістю сторін відповідно
до колективних договорів (угод),  (крім сум матеріальної допомоги,
які  звільняються  від  оподаткування  згідно з нормами розділу IV
цього Кодексу).

     142.2. Крім витрат,  передбачених пунктом 142.1 цієї  статті,
до складу витрат платника податку включаються обов'язкові виплати,
а також компенсація вартості послуг,  які надаються працівникам  у
випадках,  передбачених законодавством, внески платника податку на
обов'язкове страхування життя або здоров'я працівників у випадках,
передбачених  законодавством,  а  також внески,  визначені абзацом
другим цього пункту.

     Якщо відповідно до договору довгострокового страхування життя
або  будь-якого  виду недержавного пенсійного забезпечення платник
цього  податку  зобов'язаний   сплачувати   за   власний   рахунок
добровільні    внески    на   страхування   (недержавне   пенсійне
забезпечення)  найманої  ним  фізичної  особи,  то  такий  платник
податку  має  право  включити  до  складу  витрат кожного звітного
податкового періоду (наростаючим підсумком)  суму  таких  внесків,
загальний  обсяг  якої не перевищує 25 відсотків заробітної плати,
нарахованої такій найманій особі  протягом  податкового  року,  на
який припадають такі податкові періоди.

     При цьому  сума таких платежів не може перевищувати розмірів,
визначених у розділі IV цього Кодексу, протягом такого податкового
періоду.

     Норми цього  підпункту застосовуються із врахуванням положень
розділу XX "Перехідні положення" цього Кодексу.

     Стаття 143. Особливості віднесення до складу витрат сум
                 внесків на соціальні заходи

     143.1. До  складу  витрат  платника  податку відносяться суми
єдиного   внеску   на   загальнообов'язкове   державне   соціальне
страхування, у розмірах і порядку, встановлених законом.

     143.2. Якщо  наймана  особа  доручає  роботодавцю здійснювати
внески  на  довгострокове  страхування  життя  або  будь-який  вид
недержавного  пенсійного  забезпечення  або  на пенсійний вклад чи
рахунки учасників фондів банківського управління за рахунок витрат
на  оплату праці такої найманої особи,  включених до складу витрат
платника податку відповідно  до  пункту  142.1  статті  142  цього
Кодексу,  такий роботодавець не включає суму зазначених внесків до
складу своїх витрат.

     Стаття 144. Об'єкти амортизації

     144.1. Амортизації підлягають:

     витрати на придбання основних засобів, нематеріальних активів
та   довгострокових   біологічних   активів   для  використання  в
господарській діяльності;

     витрати на   самостійне   виготовлення    основних    засобів
вирощування  довгострокових біологічних активів для використання в
господарській  діяльності,  в  тому  числі   витрати   на   оплату
заробітної  плати  працівникам,  які  були зайняті на виготовленні
таких основних засобів;

     витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та
інших   видів  поліпшення  основних  засобів,  що  перевищують  10
відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів,
що підлягають амортизації, на початок звітного року;

     витрати на   капітальне  поліпшення  землі,  не  пов'язане  з
будівництвом, а саме іригацію, осушення та інше подібне капітальне
поліпшення землі;

     капітальні інвестиції,  отримані платником податку з бюджету,
у вигляді цільового фінансування на придбання об'єкта інвестування
(основного  засобу,  нематеріального  активу)  за  умови  визнання
доходів пропорційно сумі нарахованої амортизації по такому об'єкту
відповідно  до  положень підпункту 137.2.1 пункту 137.2 статті 137
цього Кодексу;

     сума переоцінки   вартості   основних   засобів,   проведеної
відповідно до статті 146 цього Кодексу;

     вартість безоплатно   отриманих   об'єктів  енергопостачання,
газо- і  теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних  мереж,
побудованих  споживачами  на  вимогу спеціалізованих експлуатуючих
підприємств згідно з технічними умовами на приєднання до  вказаних
мереж або об'єктів.

     144.2. Не  підлягають  амортизації та повністю відносяться до
складу витрат за звітний період витрати платника податку на:

     утримання основних засобів, що знаходяться на консервації;

     ліквідацію основних засобів;

     придбання (виготовлення)   сценічно-постановочних   предметів
вартістю до     5     тисяч     гривень     театрально-видовищними
підприємствами - платниками податку;

     витрати на  виробництво  національного  фільму  та  придбання
майнових прав інтелектуальної власності на національний фільм.

     144.3. Не  підлягають  амортизації  та проводяться за рахунок
відповідних джерел фінансування:

     витрати бюджетів   на   будівництво   та   утримання   споруд
благоустрою   та   житлових   будинків,   придбання  і  збереження
бібліотечних і архівних фондів;

     витрати бюджетів на будівництво  та  утримання  автомобільних
доріг загального користування;

     витрати на  придбання  та  збереження Національного архівного
фонду України,  а також  бібліотечного  фонду,  що  формується  та
утримується за рахунок бюджетів;

     вартість гудвілу;

     витрати на  придбання/самостійне  виготовлення  та ремонт,  а
також  на  реконструкцію,   модернізацію   або   інші   поліпшення
невиробничих основних засобів.

     Термін "невиробничі   основні   засоби"   означає  необоротні
матеріальні  активи,  які  не  використовуються  в   господарській
діяльності платника податку.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0