ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Середа, 17.04.2024, 19:45

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 61 - ст. 69 | Реєстрація | Вхід

     Стаття 61. Припинення повноважень голови та членів 
                виконавчого органу

     1. Повноваження   голови   колегіального  виконавчого  органу
(особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу)
припиняються   за   рішенням   наглядової   ради,   якщо  статутом
акціонерного товариства це питання  не  віднесено  до  компетенції
загальних зборів.

     Повноваження члена   виконавчого   органу   припиняються   за
рішенням наглядової ради,  якщо статутом товариства це питання  не
віднесено до компетенції загальних зборів.

     Підстави припинення  повноважень  голови та члена виконавчого
органу встановлюються законодавством, статутом та договором з ним.

     2. У разі,  якщо відповідно до статуту товариства обрання  та
припинення  повноважень  голови  колегіального  виконавчого органу
(особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу)
віднесено  до  компетенції  загальних  зборів,  наглядова рада має
право відсторонити від виконання повноважень голову  колегіального
виконавчого органу (особу,  яка здійснює повноваження одноосібного
виконавчого органу),  дії або бездіяльність якого порушують  права
акціонерів  чи самого товариства,  до вирішення загальними зборами
питання про припинення його повноважень.

     До вирішення  загальними  зборами  питання   про   припинення
повноважень  голови  колегіального виконавчого органу (особи,  яка
здійснює повноваження одноосібного виконавчого  органу)  наглядова
рада  зобов'язана  призначити  особу,  яка тимчасово здійснюватиме
повноваження голови колегіального виконавчого органу  (особи,  яка
здійснює   повноваження   одноосібного   виконавчого  органу),  та
скликати позачергові загальні збори.

     3. У разі відсторонення голови виконавчого органу  чи  особи,
яка виконує його повноваження, наглядова рада зобов'язана протягом
10 днів з моменту ухвалення  відповідного  рішення  оголосити  про
скликання загальних зборів товариства,  у порядку денному яких має
бути питання про переобрання голови виконавчого органу товариства.

 
                             Розділ X

          ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

     Стаття 62. Вимоги до посадових осіб органів акціонерного
                товариства

     1. Посадовими  особами  органів  акціонерного  товариства  не
можуть бути народні депутати  України,  члени  Кабінету  Міністрів
України,  керівники  центральних  та  місцевих  органів виконавчої
влади,   органів   місцевого  самоврядування,  військовослужбовці,
нотаріуси,   посадові  особи  органів  прокуратури,  суду,  служби
безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли
вони виконують функції з управління корпоративними правами держави
та  представляють  інтереси  держави  або територіальної громади в
наглядовій  раді або ревізійній комісії товариства. { Абзац перший
частини першої статті 62 із змінами, внесеними згідно  із  Законом
N 2435-VI ( 2435-17 ) від 06.07.2010 }
     Особи, яким  суд заборонив займатися певним видом діяльності, 
не можуть бути посадовими особами органів товариства, що провадить
цей  вид  діяльності.  Особи,  які  мають  непогашену судимість за
злочини проти власності,  службові  чи  господарські  злочини,  не
можуть бути посадовими особами органів товариства.

     2. Посадові  особи  органів  акціонерного товариства не мають
права   розголошувати   комерційну   таємницю   та   конфіденційну
інформацію про діяльність товариства,  крім випадків, передбачених
законом.

     3. Посадові особи органів  товариства  на  вимогу  ревізійної
комісії  (ревізора)  або аудитора зобов'язані надати документи про
фінансово-господарську діяльність товариства.

     4. Посадовим   особам   органів    акціонерного    товариства
виплачується  винагорода  тільки  на  умовах,  які  встановлюються
цивільно-правовими договорами або трудовим договором,  укладеним з
ними.

     Стаття 63. Відповідальність посадових осіб органів
                акціонерного товариства

    1. Посадові особи  органів  акціонерного  товариства  повинні
діяти  в інтересах товариства,  дотримуватися вимог законодавства,
положень статуту та інших документів товариства.

     2. Посадові  особи  органів  акціонерного  товариства  несуть
відповідальність  перед товариством за збитки,  завдані товариству
своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

     3. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть
кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною.

 
                            Розділ XI

                ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО
               ПАКЕТА АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

     Стаття 64. Придбання значного пакета акцій товариства

     1. Особа (особи,  що діють спільно),  яка має намір  придбати
акції,  що  з  урахуванням кількості акцій,  які належать їй та її
афілійованим особам,  становитимуть 10 і більше відсотків  простих
акцій  товариства  (далі  -  значний пакет акцій),  зобов'язана не
пізніше ніж за 30 днів до дати  придбання  значного  пакета  акцій
подати   товариству   письмове  повідомлення  про  свій  намір  та
оприлюднити його.  Оприлюднення повідомлення  здійснюється  шляхом
надання  його  Державній  комісії  з  цінних  паперів та фондового
ринку,  кожній  біржі,  на  якій  товариство   пройшло   процедуру
лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі.

     У повідомленні зазначаються кількість,  тип та/або клас акцій
товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та
кожній  з  її  афілійованих осіб,  а також кількість простих акцій
товариства,  які  особа  (особи,  що  діють  спільно)  має   намір
придбати.

     2. Товариство,  значний  пакет акцій якого придбавається,  не
має права вживати заходів з метою перешкоджання такому придбанню.

     Стаття 65. Придбання акцій товариства за наслідками придбання
                контрольного пакета акцій

     1. Особа (особи,  що діють спільно), яка придбала 50 і більше
відсотків простих  акцій  товариства  (далі  -  контрольний  пакет
акцій),  протягом  20  днів  з  дати придбання контрольного пакета
акцій зобов'язана запропонувати всім  акціонерам  придбати  у  них
прості  акції  товариства,  крім  випадків  придбання контрольного
пакета акцій у процесі приватизації.

     Зазначена особа  (особи,  що  діють  спільно)   надсилає   до
товариства  публічну  невідкличну  пропозицію  (оферту)  для  всіх
акціонерів - власників  простих  акцій  товариства  про  придбання
акцій на адресу за місцезнаходженням товариства на ім'я наглядової
ради або виконавчого органу (якщо  утворення  наглядової  ради  не
передбачено  статутом  товариства)  та  повідомляє про це Державну
комісію з цінних паперів та фондового ринку і кожну фондову  біржу
(біржі),  на якій товариство пройшло процедуру лістингу. Наглядова
рада (або виконавчий орган товариства,  якщо утворення  наглядової
ради  не  передбачено  статутом  товариства) зобов'язана надіслати
зазначену письмову  пропозицію  кожному  акціонеру  відповідно  до
реєстру акціонерів товариства протягом 10 днів з моменту отримання
відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно).

     2. Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій  має
містити дані про:

     1) особу  (кожну  з  осіб,  що  діють спільно),  яка придбала
контрольний пакет акцій товариства,  та  її  афілійованих  осіб  -
прізвище   (найменування),  місце  проживання  (місцезнаходження),
кількість,  тип та/або клас акцій товариства,  належних кожній  із
зазначених осіб;

     2) запропоновану   ціну   придбання   акцій   та  порядок  її
визначення;

     3) строк,  протягом якого  акціонери  можуть  повідомити  про
прийняття пропозиції щодо придбання акцій;

     4) порядок оплати акцій, що придбаваються.

    
3. Строк,  протягом  якого  акціонери можуть повідомити особу
(осіб,  що діють спільно),  яка придбала контрольний пакет  акцій,
щодо  прийняття пропозиції про придбання акцій,  має становити від
30 до 60 днів з дати надходження пропозиції.

     4. Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову  ціну,
визначену відповідно до частини третьої статті 8 цього Закону.

     5. Протягом 30 днів після закінчення зазначеного у пропозиції
строку особа (особи,  що діють спільно),  яка придбала контрольний
пакет акцій, повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію,
вартість  їхніх акцій виходячи із  зазначеної  у  пропозиції  ціни
придбання.

 
                            Розділ XII

             ВИКУП ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП АКЦІОНЕРНИМ
            ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

     Стаття 66. Викуп акціонерним товариством розміщених ним
                цінних паперів

     1. Акціонерне  товариство  має  право  за  рішенням загальних
зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих  акцій.
Порядок  реалізації  цього права визначається у статуті товариства
та/або  рішенні  загальних  зборів.  Рішенням   загальних   зборів
обов'язково встановлюються:

     1) порядок  викупу,  що  включає  максимальну кількість,  тип
та/або клас акцій, що викуповуються;

     2) строк викупу;

     3) ціна викупу (або порядок її визначення);

    
4) дії товариства щодо викуплених акцій  (їх  анулювання  або
продаж).

     Строк викупу  включає  строк  приймання  письмових пропозицій
акціонерів про продаж акцій та строк  сплати  їх  вартості.  Строк
викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція
акціонера про продаж акцій товариству є безвідкличною.

     Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість,
визначену  відповідно до статті 8 цього Закону.  Оплата акцій,  що
викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

    
Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного  акціонера,
який  приймає  (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій,  за
ціною, вказаною в рішенні загальних зборів.

     Правочини щодо  переходу  права   власності   на   акції   до
товариства,   вчинені  протягом  терміну,  зазначеного  в  рішенні
загальних зборів,  за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому
рішенні, є нікчемними.

     2. У  разі  якщо  загальними  зборами  прийнято  рішення  про
пропорційний викуп акцій,  товариство надсилає  кожному  акціонеру
письмове  повідомлення про кількість акцій,  що викуповуються,  їх
ціну та строк викупу.  Для товариства  з  кількістю  акціонерів  -
власників  простих  акцій  понад  1000  осіб  приймання пропозицій
акціонерів про продаж товариству акцій  здійснюється  протягом  не
менше   ніж  30-денного  строку  від  дати  надіслання  акціонерам
зазначеного повідомлення.

    
Загальні збори можуть прийняти рішення про  викуп  визначеної
кількості  акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за
їх  згодою.  У  такому   разі   рішення   має   містити   прізвища
(найменування)   акціонерів,   у   яких  викуповуються  акції,  та
кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються у цих
акціонерів.

     3. Викуплені  акціонерним товариством акції не враховуються у
разі  розподілу  прибутку,  голосування  та   визначення   кворуму
загальних  зборів.  Товариство  повинно  протягом  року  з моменту
викупу  продати  викуплені  товариством  акції  або  анулювати  їх
відповідно  до  рішення  загальних  зборів,  яким було передбачено
викуп товариством власних акцій.

     Ціна продажу викуплених товариством акцій не може бути меншою
за  їх  ринкову вартість,  визначену відповідно до частини третьої
статті 8 цього Закону.

     Правочини щодо  переходу   права   власності   на   викуплені
товариством  акції,  вчинені  з  порушенням вимог цієї частини,  є
нікчемними.

     4. Акціонерне товариство має  право  за  рішенням  наглядової
ради  викупити  розміщені  ним інші,  крім акцій,  цінні папери за
згодою власників цих цінних паперів,  якщо це передбачено статутом
товариства та проспектом емісії таких цінних паперів.

     Стаття 67. Обмеження на викуп акціонерним товариством акцій

     1. Акціонерне  товариство  не  має права приймати рішення про
викуп акцій, якщо:

     1) на дату  викупу  акцій  товариство  має  зобов'язання  про
обов'язковий викуп акцій відповідно до статті 68 цього Закону;

     2) товариство  є  неплатоспроможним або стане таким внаслідок
викупу акцій;

     3) власний  капітал  товариства  є  меншим,  ніж  сума   його
статутного  капіталу,  резервного  капіталу та розміру перевищення
ліквідаційної вартості привілейованих  акцій  над  їх  номінальною
вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.

     2. Акціонерне  товариство  не  має  права  здійснювати  викуп
розміщених ним простих акцій до повної виплати поточних дивідендів
за привілейованими акціями.

    
Акціонерне товариство   не   має   права   здійснювати  викуп
розміщених ним привілейованих акцій  до  повної  виплати  поточних
дивідендів   за   привілейованими  акціями,  власники  яких  мають
перевагу щодо черговості отримання дивідендів.

     3. Акціонерне товариство не має права  приймати  рішення,  що
передбачає  викуп  акцій товариства без їх анулювання,  якщо після
викупу частка акцій товариства,  що  перебувають  в  обігу,  стане
меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

     Стаття 68. Обов'язковий викуп акціонерним товариством акцій
                на вимогу акціонерів

    
1. Кожний акціонер - власник  простих  акцій  товариства  має
право   вимагати   здійснення   обов'язкового  викупу  акціонерним
товариством   належних   йому   голосуючих   акцій,    якщо    він
зареєструвався  для  участі  у загальних зборах та голосував проти
прийняття загальними зборами рішення про:

     1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ товариства,
зміну його типу з публічного на приватне;

     2) вчинення товариством значного правочину;

    
3) зміну розміру статутного капіталу.

     2. Кожний  акціонер  - власник привілейованих акцій має право
вимагати здійснення обов'язкового викупу товариством належних йому
привілейованих   акцій,  якщо  він  зареєструвався  для  участі  у
загальних зборах та голосував проти прийняття  загальними  зборами
рішення про:

     1) внесення змін до статуту товариства,  якими передбачається
розміщення  нового  класу  привілейованих  акцій,  власники   яких
матимуть  перевагу  щодо черговості отримання дивідендів чи виплат
під час ліквідації акціонерного товариства;

     2) розширення обсягу прав акціонерів -  власників  розміщених
класів  привілейованих  акцій,  які мають перевагу щодо черговості
отримання дивідендів чи виплат  під  час  ліквідації  акціонерного
товариства.

     3. Акціонерне  товариство у випадках,  передбачених частинами
першою  та  другою  цієї  статті,  зобов'язане  викупити   належні
акціонерові акції.

     4. Перелік  акціонерів,  які  мають право вимагати здійснення
обов'язкового викупу  належних  їм  акцій  відповідно  до  частини
першої  та  другої  цієї статті,  складається на підставі переліку
акціонерів,  які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на
яких   було  прийнято  рішення,  що  стало  підставою  для  вимоги
обов'язкового викупу акцій.

     Стаття 69. Порядок реалізації акціонерами права вимоги
                обов'язкового викупу акціонерним товариством
                належних їм акцій

     1. Ціна викупу акцій не може  бути  меншою,  ніж  їх  ринкова
вартість.

     Ціна викупу  акцій розраховується станом на день,  що передує
дню  опублікування  в  установленому  порядку   повідомлення   про
скликання  загальних  зборів,  на яких було прийнято рішення,  яке
стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

     Ринкова вартість акцій визначається в порядку,  встановленому
статтею 8 цього Закону.

     Договір між   акціонерним   товариством   та  акціонером  про
обов'язковий викуп товариством належних йому акцій  укладається  в
письмовій формі.

     2. Протягом   30  днів  після  прийняття  загальними  зборами
рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій,
акціонер,  який  має  намір  реалізувати  зазначене  право,  подає
товариству письмову вимогу.  У вимозі акціонера  про  обов'язковий
викуп  акцій  мають  бути  зазначені його прізвище (найменування),
місце проживання (місцезнаходження),  кількість,  тип та/або  клас
акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

     3. Протягом  30  днів  після  отримання  вимоги акціонера про
обов'язковий викуп акцій товариство здійснює сплату вартості акцій
за  ціною  викупу,  зазначеною  в  повідомленні  про  право вимоги
обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру.

     Оплата акцій здійснюється у грошовій формі,  якщо  сторони  в
межах  строків,  установлених  у цій статті,  не дійшли згоди щодо
іншої форми оплати.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0