ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Четвер, 29.02.2024, 15:24

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 136 - ст. 137 | Реєстрація | Вхід

          Стаття 136. Доходи, що не враховуються для визначення об'єкта 
                 оподаткування

     136.1. Для визначення об'єкта оподаткування  не  враховуються
доходи:

     136.1.1. сума  попередньої  оплати  та  авансів,  отримана  в
рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг;

     136.1.2. суми податку на додану вартість, отримані/нараховані
платником  податку  на  додану вартість,  нарахованого на вартість
продажу товарів,  виконаних робіт,  наданих  послуг,  за  винятком
випадків,  коли підприємство - продавець не є платником податку на
додану вартість.

     До доходів платника податку,  який зареєстрований як  суб'єкт
спеціального  режиму  оподаткування  згідно  із  статтею 209 цього
Кодексу,  включається позитивна  різниця  між  сумами  податку  на
додану    вартість,   нарахованими   таким   сільськогосподарським
підприємством  на  ціну  поставлених   ним   сільськогосподарських
товарів  протягом  звітного  або попередніх звітному періодів,  та
сумами податку на додану вартість,  сплаченими (нарахованими)  ним
протягом звітного періоду на ціну виробничих факторів,  визначених
статтею 209 цього Кодексу;

     136.1.3. суми  коштів  або  вартість  майна,   що   надходять
платнику  податку  у  вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у
корпоративні права,  емітовані таким  платником  податку,  в  тому
числі  грошові  або майнові внески згідно з договорами про спільну
діяльність на території України без створення юридичної особи;

    
136.1.4. суми коштів або вартість майна,  отримані  платником
податку  як  компенсація  (відшкодування)  за примусове відчуження
державою іншого майна платника податку  у  випадках,  передбачених
законом;

    
136.1.5. суми  коштів або вартість майна,  отримані платником
податку за рішенням суду або в результаті задоволення претензій  у
порядку,  встановленому законом,  як компенсація прямих витрат або
збитків,  понесених таким платником податку в результаті порушення
його прав та інтересів, що охороняються законом, якщо вони не були
віднесені  таким  платником   податку   до   складу   витрат   або
відшкодовані за рахунок коштів страхових резервів;

     136.1.6. суми  коштів у частині надміру сплачених податків та
зборів,  що повертаються або мають бути повернені платнику податку
з бюджетів, якщо такі суми не були включені до складу витрат;

     136.1.7. суми  доходів  органів  виконавчої  влади та органів
місцевого самоврядування,  отримані від надання  державних  послуг
(видача дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, реєстрація,
інші   послуги,   обов'язковість   придбання   яких    передбачена
законодавством),  у разі зарахування таких доходів до відповідного
бюджету;

     136.1.8. суми коштів у вигляді внесків, які:

     а) надходять до платників податку,  що здійснюють  недержавне
пенсійне   забезпечення   відповідно  до  закону,  від  вкладників
пенсійних фондів,  вкладників  пенсійних  депозитних  рахунків  та
осіб, які уклали договори страхування відповідно до Закону України
"Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ),  а також осіб,
що  уклали  договори  страхування ризику настання інвалідності або
смерті  учасника  недержавного  пенсійного  фонду  відповідно   до
вказаного Закону ( 1057-15 );

     б) надходять   та   накопичуються   за  пенсійними  вкладами,
рахунками учасників фондів банківського управління  відповідно  до
закону;

     в) надходять  до неприбуткових установ і організацій згідно з
вимогами статті 157 цього Кодексу;

     136.1.9. суми коштів спільного інвестування,  а саме  коштів,
залучених від інвесторів інститутів спільного інвестування, доходи
від проведення операцій з активами  таких  інститутів  та  доходи,
нараховані  за  активами  зазначених  інститутів,  а  також кошти,
залучені від власників сертифікатів фондів операцій з нерухомістю,
доходи  від  проведення  операцій  з  активами  фондів  операцій з
нерухомістю та доходи,  нараховані за активами фондів  операцій  з
нерухомістю, створених відповідно до закону;

     136.1.10. суми   отриманого   платником   податку  емісійного
доходу;

     136.1.11. номінальна   вартість   взятих   на   облік,    але
неоплачених   (непогашених)   цінних   паперів,   які  засвідчують
відносини  позики,  а  також  платіжних   документів,   емітованих
(виданих)  боржником  на  користь  (на  ім'я)  платника податку як
забезпечення  або  підтвердження  заборгованості  такого  боржника
перед    зазначеним    платником   податку   (облігацій,   ощадних
сертифікатів,  казначейських   зобов'язань,   векселів,   боргових
розписок,  акредитивів,  чеків,  гарантій,  банківських наказів та
інших подібних платіжних документів);

     136.1.12. дивіденди,  отримані платником  податку  від  інших
платників податку,  у випадках,  передбачених пунктом 153.3 статті
153 цього Кодексу;

     136.1.13. кошти  або   майно,   які   повертаються   власнику
корпоративних  прав,  емітованих юридичною особою,  після повної і
кінцевої ліквідації такої юридичної особи - емітента,  або в  разі
зменшення  розміру  статутного  фонду  такої  особи,  але  не вище
вартості придбання акцій, часток, паїв;

     136.1.14. кошти або майно, які повертаються учаснику договору
про  спільну  діяльність  без  створення  юридичної особи,  в разі
припинення,  розірвання або внесення відповідних змін до  договору
про спільну діяльність, але не вище вартості вкладу;

     136.1.15. кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної
технічної допомоги, яка надається відповідно до чинних міжнародних
договорів;

     136.1.16. вартість  основних  засобів,  безоплатно  отриманих
платником податку з  метою  здійснення  їх  експлуатації  у  таких
випадках:

     якщо такі  основні  засоби  отримані  за рішенням центральних
органів виконавчої влади;

     у разі     отримання     спеціалізованими      експлуатуючими
підприємствами      об'єктів     енергопостачання,     газо-     і
теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж відповідно
до  рішень місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів
рад, прийнятих у межах їх повноважень;

     у разі   отримання   підприємствами   комунальної   власності
об'єктів соціальної інфраструктури, що перебували на балансі інших
підприємств та утримувалися за їх рахунок.

     Порядок безоплатної   передачі   таких    основних    засобів
встановлюється Кабінетом Міністрів України;

     136.1.17. кошти  або  майно,  що надаються у вигляді допомоги
громадським   організаціям    інвалідів,    спілкам    громадських
організацій   інвалідів   та   підприємствам  і  організаціям,  що
визначені пунктом 154.1 статті 154 цього Кодексу;

     136.1.18. суми   коштів   або   вартість   майна,    отримані
засновником  третейського  суду як третейський збір чи на покриття
інших витрат,  пов'язаних з  вирішенням  спору  третейським  судом
відповідно до закону;

     136.1.19. кошти або вартість майна,  що надходять комісіонеру
(повіреному,  агенту тощо) в межах договорів  комісії,  доручення,
консигнації та інших аналогічних цивільно-правових договорів;

     136.1.20. основна  сума  отриманих  кредитів,  позик та інших
доходів,  що визначені нормами цього розділу,  які не враховуються
для визначення об'єкта оподаткування;

     136.1.21. дохід    від   безоплатно   одержаних   необоротних
матеріальних активів,  крім об'єктів,  зазначених у пункті  137.17
статті  137 цього Кодексу,  а також об'єктів соціально-культурного
та  житлово-комунального  призначення  державної   власності,   що
перебувають на балансі платника податку, який визначається в сумі,
пропорційній сумі амортизації відповідних активів,  нарахованої  у
бухгалтерському обліку, одночасно з її нарахуванням;

     136.1.22. вартість  переданого  рухомого  складу залізничного
транспорту загального користування від одного підрозділу залізниці
іншому  або  від  однієї залізниці іншій за рішенням Укрзалізниці.
Така передача  вважається  операцією  з  безоплатної  передачі  та
балансова   вартість   відповідної   групи   основних  засобів  не
змінюється;

     136.1.23. вартість безоплатно  отриманого  платником  податку
майна,  що  створене в результаті виконання заходів,  передбачених
державними   цільовими,   галузевими,   регіональними   програмами
поліпшення  стану  безпеки,  умов праці та виробничого середовища,
програмами   організації   розроблення   і   виробництва   засобів
індивідуального  та  колективного  захисту  працівників,  а  також
іншими профілактичними заходами відповідно до завдань  страхування
від нещасних випадків.

     Стаття 137. Порядок визнання доходів

     137.1. Дохід  від  реалізації  товарів  визнається  за  датою
переходу покупцеві права власності на такий товар.

     Дохід від надання послуг та  виконання  робіт  визнається  за
датою складення акта або іншого документа,  оформленого відповідно
до вимог чинного законодавства,  який підтверджує виконання  робіт
або надання послуг.

     137.2. Доходом у разі отримання коштів цільового фінансування
з фондів загальнообов'язкового державного соціального  страхування
або бюджетів визнається:

     137.2.1. сума коштів, що дорівнює частині амортизації об'єкта
інвестування   (основних   засобів,    нематеріальних    активів),
пропорційній долі отриманого платником податку з бюджету цільового
фінансування капітальних інвестицій  у  загальній  вартості  таких
інвестицій в об'єкт;

     137.2.2. цільове    фінансування   для   компенсації   витрат
(збитків),  яких зазнало підприємство, та фінансування для надання
підтримки  підприємству  без  установлення  умов  витрачання таких
коштів на виконання в майбутньому певних заходів - з моменту  його
фактичного отримання;
     137.2.3. цільове  фінансування,  крім випадків,  зазначених у
підпунктах 137.2.1 і 137.2.2 цього пункту,  протягом тих періодів,
у  яких  були  здійснені  витрати,  пов'язані  з  виконанням  умов
цільового фінансування.
     137.3. У разі якщо платник податку виробляє  товари,  виконує
роботи,   надає  послуги  з  довготривалим  (більше  одного  року)
технологічним циклом виробництва та якщо договорами, укладеними на
виробництво  таких товарів,  виконання робіт,  надання послуг,  не
передбачено поетапного їх здавання, доходи нараховуються платником
податку  самостійно відповідно до ступеня завершеності виробництва
(операції з надання послуг),  який визначається за  питомою  вагою
витрат,  здійснених  у  звітному податковому періоді,  у загальній
очікуваній сумі  таких  витрат  та/або  за  питомою  вагою  обсягу
послуг,  наданих  у  звітному  податковому  періоді,  у загальному
обсязі послуг, які мають бути надані.

     Після переходу покупцю права  власності  на  товари  (роботи,
послуги)   з   довготривалим   технологічним  циклом  виробництва,
зазначені у попередньому абзаці,  виконавець здійснює  коригування
фактично  отриманого  доходу,  пов'язаного  з  виготовленням таких
товарів (робіт, послуг), нарахованого в попередні періоди протягом
терміну їх виготовлення.

     При цьому,  якщо  фактично отриманий дохід у вигляді кінцевої
договірної ціни (з урахуванням  додаткових  угод)  перевищує  суму
доходу,  попередньо  нараховану  за наслідками кожного податкового
періоду  протягом  строку  виготовлення  таких   товарів   (робіт,
послуг), таке перевищення підлягає зарахуванню до доходів звітного
періоду,  в якому відбувається перехід  права  власності  на  такі
товари (роботи, послуги).

     Якщо фактично  отриманий  дохід у вигляді кінцевої договірної
ціни (з урахуванням додаткових угод) менше суми доходу, попередньо
визначеного  за  наслідками  кожного  податкового періоду протягом
строку виготовлення таких товарів (робіт,  послуг),  така  різниця
підлягає зарахуванню у зменшення доходів звітного періоду, в якому
відбувається перехід  права  власності  на  такі  товари  (роботи,
послуги).

     137.4. Датою   отримання   доходів,   які   враховуються  для
визначення об'єкта оподаткування,  є звітний період,  у якому такі
доходи визнаються згідно з цією статтею,  незалежно від фактичного
надходження коштів (метод нарахувань),  визначений  з  урахуванням
норм цього пункту та статті 159 цього Кодексу.

     137.5. У   разі   продажу   товарів   за   договором  комісії
(агентським  договором)  платником  податку  -  комітентом   датою
отримання  доходу  від  такого  продажу  вважається  дата  продажу
товарів,  що належать комітенту, яка зазначена у звіті комісіонера
(агента).

     137.6. У  разі  здійснення  торгівлі товарами або послугами з
використанням автоматів із  продажу  товарів  (послуг)  чи  іншого
подібного  обладнання,  що  не  передбачає  наявності  реєстратора
розрахункових  операцій,  контрольованого  уповноваженою   на   це
фізичною особою,  датою отримання доходу вважається дата вилучення
з таких автоматів або подібного обладнання грошової виручки.

     У разі якщо торгівля  товарами  (роботами,  послугами)  через
торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів,  карток
або  інших  замінників  грошового  знака,  вираженого  в  грошовій
одиниці  України,  датою  отримання доходу вважається дата продажу
таких  жетонів,  карток  або  інших  замінників  грошового  знака,
вираженого в грошовій одиниці України.

     137.7. У   разі  якщо  торгівля  товарами,  виконання  робіт,
надання  послуг  здійснюються  з   використанням   кредитних   або
дебетових карток,  дорожніх, комерційних, іменних або інших чеків,
датою отримання доходу  вважається  дата  оформлення  відповідного
рахунка (розрахункового документа).

     137.8. Датою   отримання   доходів   платника   податку   від
проведення кредитно-депозитних операцій є дата визнання  процентів
(комісійних  та  інших  платежів,  пов'язаних  зі  створенням  або
придбанням  кредитів,  вкладів  (депозитів),  визначена  згідно  з
правилами бухгалтерського обліку.

     137.9. Датою    отримання    доходів    власника   іпотечного
сертифіката участі за операціями з таким іпотечним сертифікатом  є
дата  нарахування протягом відповідного звітного періоду доходу за
консолідованим іпотечним боргом (зменшеного на суму винагороди  за
управління та обслуговування іпотечних активів).

     Якщо позичальник    (дебітор)   затримує   сплату   процентів
(комісійних),  кредитор урегульовує таку заборгованість  згідно  з
пунктом 159.1 статті 159 цього Кодексу.

     При цьому  метод  нарахувань  процентів (комісійних) за таким
кредитом  (депозитом)  не  застосовується  до  повного   погашення
дебітором заборгованості або списання заборгованості,  яка визнана
безнадійною згідно зі статтею 159 цього Кодексу.

     137.10. Суми безповоротної фінансової допомоги та  безоплатно
отримані  товари  (роботи,  послуги)  вважаються  доходами на дату
фактичного отримання платником податку товарів (робіт, послуг) або
за  датою  надходження  коштів  на  банківський  рахунок чи в касу
платника податку, якщо інше не передбачено цим розділом.

     137.11. Датою отримання доходів у вигляді орендних/лізингових
платежів (без урахування частини лізингового платежу, що надається
в  рахунок  компенсації  частини  вартості   об'єкта   фінансового
лізингу) за майно,  що передано платником податку в оренду/лізинг,
ліцензійних  платежів    тому  числі  роялті)  за   користування
об'єктами  інтелектуальної  власності  є  дата  нарахування  таких
доходів, яка встановлена відповідно до умов укладених договорів.

     137.12. Датою отримання доходів від продажу іноземної  валюти
є дата переходу права власності на іноземну валюту.

     137.13. Суми  штрафів  та/або неустойки чи пені,  отримані за
рішенням сторін договору або відповідних державних органів,  суду,
включаються  до  складу  доходів  платника  податку  за  датою  їх
фактичного надходження.

     137.14. Датою збільшення доходів від страхової  діяльності  є
дата  виникнення  відповідальності  платника  податку - страховика
перед страхувальником за укладеним договором,  що випливає з  умов
договорів страхування/перестрахування незалежно від порядку сплати
страхового  внеску,  визначеного  у  відповідному  договорі  (крім
довгострокових  договорів  страхування  життя  та  інших договорів
страхування,  укладених на строк  більше  одного  року,  договорів
страхування,   укладених   відповідно   до   Закону  України  "Про
недержавне пенсійне забезпечення") ( 1057-15 ).

     137.15. За договорами довгострокового  страхування  життя  та
іншими  договорами страхування,  укладеними на строк більше одного
року,  договорами страхування,  укладеними  відповідно  до  Закону
України "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ) дохід у
вигляді частини страхового внеску визнається в момент виникнення у
платника  податку  права  на отримання чергового страхового внеску
відповідно до умов зазначених договорів.

     137.16. Датою отримання інших доходів є  дата  їх  виникнення
згідно  з  положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку,  якщо
інше не передбачено нормами цього розділу.

     137.17. Доходи спеціалізованих  експлуатуючих  підприємств  у
вигляді  вартості  безоплатно отриманих об'єктів енергопостачання,
газо- і теплозабезпечення,  водопостачання,  каналізаційних мереж,
визначеної на рівні звичайної ціни, що були побудовані споживачами
на  вимогу  спеціалізованих  експлуатуючих  підприємств  згідно  з
технічними  умовами  на приєднання до вказаних мереж або об'єктів,
визнаються  в  сумі,  що  дорівнює  сумі  амортизації  відповідних
активів, нарахованої згідно з статтею 145 цього Кодексу, одночасно
з її нарахуванням.


          137.18. За цінними паперами,  придбаними платником податку  з
метою  їх продажу або утримання до дати погашення,  сума процентів
включається до складу його доходів у податковий  період,  протягом
якого  була  здійснена  або  мала  бути  здійснена  виплата  таких
процентів згідно з умовами випуску таких цінних паперів.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Лютий 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0