ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Четвер, 25.04.2024, 06:24

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 1 - ст. 8 | Реєстрація | Вхід

                    З А К О Н   У К Р А Ї Н И 

                    Про акціонерні товариства

     ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 50-51,
                                                     ст.384 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
  N 2154-VI ( 2154-17 ) від 27.04.2010, ВВР, 2010, N 22-23,
              N 24-25, ст.263 - зміни застосовуються у 2010 році
  N 2435-VI ( 2435-17 ) від 06.07.2010, ВВР, 2010, N 46, ст.539 }
          { Додатково див. Рішення Конституційного Суду
            N 22-рп/2010 ( v022p710-10 ) від 30.11.2010 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
  N 2774-VI ( 2774-17 ) від 03.12.2010
  N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }

 
                             Розділ I

                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Сфера застосування Закону

     1. Цей  Закон   визначає   порядок   створення,   діяльності,
припинення,  виділу  акціонерних  товариств,  їх  правовий статус,
права та обов'язки акціонерів.

     2. Діяльність державних акціонерних  товариств  та  державних
холдингових  компаній,  єдиним  засновником  та  акціонером яких є
держава в особі уповноважених державних органів,  регулюється  цим
Законом,  з  урахуванням  особливостей,  передбачених спеціальними
законами.

     Особливості правового   статусу,    створення,    діяльності,
припинення,  виділу акціонерних товариств, що провадять діяльність
на  ринках  фінансових  послуг,  а  також  державних   акціонерних
товариств визначаються законами.

     3. Особливості  створення  акціонерних  товариств  у  процесі
приватизації та корпоратизації, їх правового статусу та діяльності
у  період  до  виконання  плану  приватизації  (розміщення  акцій)
визначаються законодавством про приватизацію та корпоратизацію.

     Управління акціонерними товариствами,  у статутних  капіталах
яких  є  корпоративні  права  держави  або територіальної громади,
здійснюється з урахуванням особливостей, визначених законом.

    4. Створення, припинення акціонерного товариства, одержання  у
власність або в управління акцій  та  набуття  іншим  чином  права
контролю над товариством здійснюється з дотриманням  законодавства
про захист економічної конкуренції.

     Стаття 2. Визначення термінів

     1. У  цьому  Законі нижченаведені терміни вживаються в такому
значенні:

    
1) афілійовані одна щодо  іншої  особи  (далі  -  афілійовані
особи):

     юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над
іншою чи обидві перебувають під контролем третьої особи;

     члени сім'ї фізичної  особи  -  чоловік  (дружина),  а  також
батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти
та їхні чоловіки (дружини),  які  спільно  провадять  господарську
діяльність;

     фізична особа  та  члени  її  сім'ї,  які  спільно  провадять
господарську діяльність,  і юридична особа,  якщо ця фізична особа
та/або члени її сім'ї здійснюють контроль над юридичною особою;

     2) викуп  акцій  - придбання акціонерним товариством за плату
розміщених ним акцій;

     3) голосуюча акція - акція,  власнику  якої  надається  право
голосу  на загальних зборах акціонерів (далі - загальні збори) для
вирішення питань,  передбачених законом та  статутом  акціонерного
товариства;

     4) значний  правочин  - правочин (крім правочину з розміщення
товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо
ринкова  вартість  майна  (робіт,  послуг),  що  є його предметом,
становить 10 і більше відсотків вартості  активів  товариства,  за
даними останньої річної фінансової звітності;

     5) значний  пакет  акцій  -  пакет  із  10 і більше відсотків
простих акцій акціонерного товариства;

     6) контрольний пакет акцій - пакет із 50 і  більше  відсотків
простих акцій акціонерного товариства;

     7) контроль  -  вирішальний  вплив  або можливість здійснення
вирішального   впливу   на   господарську   діяльність    суб'єкта
господарювання,  що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права
володіння або користування всіма активами чи їх значною  частиною,
права   вирішального   впливу  на  формування  складу,  результати
голосування та  прийняття  рішення  органами  управління  суб'єкта
господарювання,   а   також   вчинення   правочинів,  які  надають
можливість  визначати  умови  господарської   діяльності,   давати
обов'язкові  до  виконання  вказівки або виконувати функції органу
управління суб'єкта господарювання;

     8) корпоративні права - сукупність майнових і немайнових прав
акціонера  -  власника  акцій  товариства,  які випливають з права
власності на акції,  що включають право  на  участь  в  управлінні
акціонерним   товариством,   отримання   дивідендів   та   активів
акціонерного товариства  у  разі  його  ліквідації  відповідно  до
закону,  а також інші права та правомочності,  передбачені законом
чи статутними документами;

     9) кумулятивне голосування  -  голосування  під  час  обрання
органів  товариства,  коли  загальна  кількість  голосів акціонера
помножується на кількість членів органу  акціонерного  товариства,
що обираються,  а акціонер має право віддати всі підраховані таким
чином голоси за одного кандидата або розподілити їх  між  кількома
кандидатами;

     10)   ліквідаційна    вартість   привілейованої акції певного
класу - сума коштів, яка належатиме власнику такої акції  під  час
ліквідації акціонерного товариства;

     11) обов'язковий викуп акцій - обов'язкове придбання за плату
та на вимогу акціонера розміщених товариством акцій;

     12) особи, що діють спільно, - фізичні та/або юридичні особи,
які діють на підставі правочину між ними і узгоджують свої дії для
досягнення спільної мети;

     13) офіційний друкований орган - одне з офіційних  друкованих
видань  Верховної  Ради  України,  Кабінету  Міністрів України або
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

     14) повідомлення  акціонерам  -  повідомлення,   що   містить
передбачену законом та статутом акціонерного товариства інформацію
і  направляється   адресату   листом   з   описом   вкладення   та
повідомленням про вручення;

     15) посадові  особи органів акціонерного товариства - фізичні
особи - голова  та  члени  наглядової  ради,  виконавчого  органу,
ревізійної  комісії,  ревізора  акціонерного  товариства,  а також
голова та члени іншого органу товариства,  якщо  утворення  такого
органу передбачено статутом товариства;

     16) пропорційний   викуп   акцій   -   придбання  акціонерним
товариством  розміщених  ним  акцій  пропорційно  кількості  акцій
певного  типу  та/або  класу,  запропонованих кожним акціонером до
продажу;

     17) проста більшість голосів - більш як 50 відсотків  голосів
акціонерів, які брали участь у загальних зборах;

     18) розміщені   цінні  папери  -  цінні  папери  акціонерного
товариства,  відчужені  ним  на  користь  інших  осіб  у  порядку,
встановленому законодавством;

     19) статутний капітал - капітал товариства,  що утворюється з
суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства;

     20) члени  виконавчого  органу  -  посадові  особи  -   члени
колегіального виконавчого органу.  Статус члена виконавчого органу
має  також   особа,   яка   здійснює   повноваження   одноосібного
виконавчого органу товариства.

     Стаття 3. Правовий статус акціонерного товариства

     1. Акціонерне товариство - господарське товариство, статутний
капітал якого поділено  на  визначену  кількість  акцій  однакової
номінальної  вартості,  корпоративні  права за якими посвідчуються
акціями.

     2. Акціонерне  товариство  не  відповідає  за  зобов'язаннями
акціонерів.    До   товариства   та   його   органів   не   можуть
застосовуватися будь-які санкції,  що обмежують їх права,  у  разі
вчинення акціонерами протиправних дій.

     Акціонери не  відповідають  за  зобов'язаннями  товариства  і
несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, тільки в
межах  належних їм акцій.  До акціонерів не можуть застосовуватися
будь-які  санкції,  що  обмежують  їх  права,  у   разі   вчинення
протиправних дій товариством або іншими акціонерами.

     Акціонери, які   не  повністю  оплатили  акції,  у  випадках,
визначених статутом  товариства,  відповідають  за  зобов'язаннями
товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

     3. Акціонерне товариство може бути створене шляхом заснування
або  злиття,  поділу,  виділу  чи  перетворення   підприємницького
(підприємницьких) товариства, державного (державних), комунального
(комунальних) та інших підприємств у акціонерне товариство.

     Товариство створюється без обмеження строку діяльності,  якщо
інше не встановлено його статутом.

     Товариство вважається  створеним  і  набуває  прав  юридичної
особи  з  дати   його   державної   реєстрації   в   установленому
законодавством порядку.

     4. Повне  найменування  акціонерного  товариства  українською
мовою повинне містити назву його типу  (публічне  чи  приватне)  і
організаційно-правової форми (акціонерне товариство).

    
Товариство може   мати   скорочене  найменування  українською
мовою, повне та скорочене найменування іноземною мовою (мовами).

    
Стаття 4. Акціонери товариства

     1. Акціонерами  товариства  визнаються  фізичні  і   юридичні
особи,  а  також держава в особі органу,  уповноваженого управляти
державним  майном,  або  територіальна  громада  в  особі  органу,
уповноваженого  управляти  комунальним  майном,  які  є власниками
акцій товариства.

     Акціонерне товариство не  може  мати  єдиним  учасником  інше
підприємницьке   товариство,   учасником   якого   є  одна  особа.
Акціонерне   товариство   не  може   мати   у   своєму складі лише
акціонерів  -  юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж
особа.

     2. Будь-які  обов'язки акціонерів,  що суперечать закону,  не
можуть визначатися статутом або іншими документами товариства.

     Стаття 5. Типи акціонерних товариств

     1. Акціонерні товариства  за  типом  поділяються  на публічні
акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства.

     Кількісний склад     акціонерів    приватного    акціонерного
товариства не може перевищувати 100 акціонерів.

     2. Публічне акціонерне товариство може  здійснювати  публічне
та приватне розміщення акцій.

     Приватне акціонерне   товариство   може   здійснювати  тільки
приватне розміщення акцій.  У разі  прийняття  загальними  зборами
приватного   акціонерного   товариства   рішення   про  здійснення
публічного  розміщення  акцій  до  статуту  товариства   вносяться
відповідні  зміни,  у  тому  числі  про  зміну типу товариства - з
приватного на публічне.

     Зміна типу  товариства  з  приватного  на  публічне   або   з
публічного на приватне не є його перетворенням.

     Стаття 6. Акціонерне товариство з одним акціонером

     1. Акціонерне  товариство може бути створене однією особою чи
може складатися з однієї особи у разі придбання  одним  акціонером
усіх  акцій  товариства.  Відомості про це підлягають реєстрації і
опублікуванню  для  загального  відома  в  порядку,  встановленому
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

     Стаття 7. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства

     1. Акціонери   публічного   акціонерного   товариства  можуть
відчужувати  належні  їм  акції  без  згоди  інших  акціонерів  та
товариства.

     2. Статутом  приватного  акціонерного  товариства  може  бути
передбачено переважне право його акціонерів та  самого  товариства
на придбання акцій цього товариства,  що пропонуються їх власником
до  продажу  третій  особі.  У  разі,  якщо  статутом   приватного
акціонерного  товариства  передбачено  таке переважне право,  воно
реалізовується відповідно до частин третьої - шостої цієї статті.

     3. Акціонери   приватного   акціонерного   товариства   мають
переважне   право   на   придбання  акцій,  що  продаються  іншими
акціонерами   цього   товариства,   за   ціною   та   на   умовах,
запропонованих  акціонером  третій  особі,  пропорційно  кількості
акцій,  що належать кожному з них.  Переважне право акціонерів  на
придбання   акцій,   що   продаються   іншими   акціонерами  цього
товариства,  діє протягом двох місяців з дня отримання товариством
повідомлення  акціонера  про  намір  продати акції,  якщо коротший
строк не передбачено статутом товариства.

    Статутом  приватного   акціонерного   товариства   може   бути
передбачено  переважне  право  придбання  товариством  акцій,   що
продаються його акціонерами, якщо акціонери  не  використали  своє
переважне право на придбання акцій.

     Переважне право товариства на придбання акцій,  що продаються
акціонерами цього товариства,  може бути реалізовано  протягом  10
днів  після  закінчення  строку дії переважного права на придбання
цих  акцій  акціонерами  товариства,  якщо   коротший   строк   не
передбачено статутом товариства.

    
Строк переважного права, передбачений статутом товариства, не
може  бути  меншим  ніж  20  днів  з  дня  отримання   товариством
відповідного повідомлення.  Строк переважного права припиняється у
разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів товариства та самого
товариства  отримані  письмові  заяви  про  використання  або  про
відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

     4. Акціонер  приватного  акціонерного  товариства,  який  має
намір  продати  свої  акції  третій  особі,  зобов'язаний письмово
повідомити про це решту акціонерів товариства та  саме  товариство
із  зазначенням  ціни  та  інших умов продажу акцій.  Повідомлення
акціонерів  товариства  здійснюється   через   товариство.   Після
отримання  письмового  повідомлення від акціонера,  який має намір
продати свої акції третій особі,  товариство зобов'язане  протягом
двох   робочих   днів  направити  копії  повідомлення  всім  іншим
акціонерам  товариства.  Якщо   інше   не   передбачено   статутом
товариства,  повідомлення  акціонерів  товариства  здійснюється за
рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

     Якщо акціонери  приватного  акціонерного  товариства   та/або
товариство  не  скористаються  переважним правом на придбання всіх
акцій,  що пропонуються для продажу,  протягом  встановленого  цим
законом  або  статутом  строку,  акції  можуть бути продані третій
особі за ціною та на умовах,  що повідомлені  товариству  та  його
акціонерам.

     5. У  разі  порушення  зазначеного  у  цій статті переважного
права на придбання акцій будь-який акціонер товариства та/або саме
товариство,  якщо  статутом товариства передбачено переважне право
на придбання акцій товариством, має право протягом трьох місяців з
моменту,  коли  акціонер  чи товариство дізналися або повинні були
дізнатися  про  таке  порушення,  вимагати  у   судовому   порядку
переведення на них прав та обов'язків покупця акцій.

     6. Уступка  зазначеного  переважного  права  іншим  особам не
допускається.

     7. Зазначене переважне право акціонерів приватного товариства
не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери
цього товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

     8. У разі виникнення права звернення  стягнення  на  акції  у
зв'язку  з  їх  заставою  відчуження  таких  акцій  здійснюється з
дотриманням переважного права акціонерів на такі акції.

     Стаття 8. Визначення ринкової вартості майна

     1. Ринкова вартість майна у разі його  оцінки  відповідно  до
цього  Закону,  інших актів законодавства або статуту акціонерного
товариства визначається на засадах незалежної  оцінки,  проведеної
відповідно  до  законодавства  про оцінку майна,  майнових прав та
професійну оціночну діяльність.

     Рішення про  залучення  суб'єкта   оціночної   діяльності   -
суб'єкта господарювання приймається наглядовою радою товариства (у
процесі створення товариства - установчими зборами).

     2. Ринкова вартість  емісійних  цінних  паперів  акціонерного
товариства визначається:

     1) для  емісійних цінних паперів,  які не перебувають в обігу
на фондових  біржах,  -  як  вартість  цінних  паперів,  визначена
відповідно  до  законодавства  про оцінку майна,  майнових прав та
професійну оціночну діяльність;

     2) для емісійних цінних паперів,  що перебувають в  обігу  на
фондових   біржах,   -   як  вартість  цінних  паперів,  визначена
відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок.

     3. Наглядова  рада   акціонерного   товариства      процесі
створення   товариства   -  установчі  збори)  затверджує  ринкову
вартість майна (цінних паперів).
 

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0