ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Середа, 17.04.2024, 19:52

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 14 | Реєстрація | Вхід

        14.1.159. пов'язані  особи  -  юридичні та/або фізичні особи, 
взаємовідносини між якими можуть впливати на умови або  економічні
результати   їх   діяльності   чи   діяльності   осіб,  яких  вони
представляють і  які  відповідають  будь-якій  з  наведених  нижче
ознак:

     юридична особа,   що   здійснює   контроль  за  господарською
діяльністю платника  податку  або  контролюється  таким  платником
податку  чи  перебуває  під  спільним  контролем з таким платником
податку;

     фізична особа або члени її сім'ї,  які здійснюють контроль за
платником податку;

     посадова особа платника податку, уповноважена здійснювати від
імені платника податку юридичні дії,  спрямовані на  встановлення,
зміну або припинення правових відносин, а також члени її сім'ї;

     платники податку  - учасники об'єднання підприємств незалежно
від його виду та організаційно-правової форми,  що провадять  свою
господарську діяльність шляхом утворення такого об'єднання.

     Під контролем  господарської діяльності платника податку слід
розуміти:

     а) володіння  безпосередньо  або  через  пов'язаних  фізичних
та/або  юридичних  осіб  часткою (паєм,  пакетом акцій) статутного
фонду  платника  податку  в  розмірі  не  менш  як  20   відсотків
статутного фонду платника податку;

     б) вплив  безпосередньо  або через пов'язаних фізичних та/або
юридичних осіб на господарську діяльність суб'єкта  господарювання
в результаті:

     надання права,  яке забезпечує вирішальний влив на формування
складу,  результати  голосування  та  рішення  органів  управління
платника податку;

     обіймання посад   членів   наглядової   (спостережної)  ради,
правління, інших наглядових чи виконавчих органів платника податку
особами,  які вже обіймають одну чи декілька із зазначених посад в
іншому суб'єкті господарювання;

     обіймання посади керівника, заступника керівника спостережної
ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу платника
податку особою,  яка вже обіймає одну чи  декілька  із  зазначених
посад в інших суб'єктах господарювання;

     надання права на укладення договорів і контрактів,  які дають
можливість  визначати  умови  господарської   діяльності,   давати
обов'язкові  до  виконання  вказівки  або  здійснювати  делеговані
повноваження і функції органу управління платника податку.

     Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного
фонду  платника  податку (голосів у керівному органі) визначається
як загальна сума корпоративних прав,  що належать  такій  фізичній
особі,  членам сім'ї такої фізичної особи та юридичним особам, які
контролюються такою фізичною особою або членами її сім'ї;

    14.1.160. пенсійний внесок - кошти,  внесені до  недержавного
пенсійного   фонду,   страхової   організації   або  на  пенсійний
депозитний рахунок до банківської установи  у  межах  недержавного
пенсійного забезпечення чи сплачені до Накопичувального пенсійного
фонду  загальнообов'язкового  державного  пенсійного   страхування
(далі  -  Накопичувальний  фонд)  відповідно до закону.  Для цілей
оподаткування  пенсійний   внесок   не   є   єдиним   внеском   на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

    14.1.161. пенсійний  вклад  -  кошти,  внесені  на  пенсійний
депозитний рахунок,  відкритий у  банківській  установі  згідно  з
договором пенсійного вкладу відповідно до закону;

    14.1.162. пеня - сума коштів у вигляді відсотків, нарахованих
на  суми  грошових  зобов'язань,  не   сплачених   у   встановлені
законодавством строки;

     14.1.163. перша  реєстрація транспортного засобу - реєстрація
транспортного засобу,  яка здійснюється уповноваженими  державними
органами України щодо цього транспортного засобу в Україні вперше;

     14.1.164. план  -  графік  документальних виїзних перевірок -
перелік  платників  податків,  що  підлягають  плановій  перевірці
контролюючими органами у відповідний період календарного року;

     14.1.165. податок,     платник     податку,    оподаткування,
оподатковуваний прибуток для цілей розділу  III  цього  Кодексу  -
податок  на  прибуток  підприємств,  платник  податку  на прибуток
підприємств,  оподаткування  податком  на  прибуток   підприємств,
прибуток, який підлягає оподаткуванню;

     14.1.166. податок,     платник     податку,    оподаткування,
оподатковуваний дохід для цілей розділу IV цього Кодексу - податок
на доходи фізичних осіб,  платник податку на доходи фізичних осіб,
оподаткування податком на доходи  фізичних  осіб,  дохід  фізичної
особи, який підлягає оподаткуванню;

     14.1.167. виключено;

     14.1.168. податок,  платник  податку,  оподаткування,  ставка
податку для цілей глави 2 розділу XIV цього Кодексу  -  фіксований
сільськогосподарський       податок,      платник      фіксованого
сільськогосподарського    податку,    оподаткування     фіксованим
сільськогосподарським       податком,      ставка      фіксованого
сільськогосподарського податку;

    14.1.169. збір за першу  реєстрацію  транспортного  засобу  -
загальнодержавний  збір,  який  справляється за першу реєстрацію в
Україні  транспортних  засобів,  визначених  розділом  VII   цього
Кодексу;

    14.1.170. податкова  знижка  для  фізичних  осіб,  які  не  є
суб'єктами  господарювання,  -  документально  підтверджена   сума
(вартість)  витрат  платника  податку  -  резидента  у  зв'язку  з
придбанням товарів (робіт,  послуг) у резидентів  -  фізичних  або
юридичних   осіб  протягом  звітного  року,  на  яку  дозволяється
зменшення  його  загального   річного   оподатковуваного   доходу,
одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної
плати, у випадках, визначених цим Кодексом;

     14.1.171. податкова  інформація  -  у  значенні,  визначеному
Законом України "Про інформацію" ( 2657-12 );

     14.1.172. податкова  консультація  -  допомога  контролюючого
органу  конкретному   платнику   податків   стосовно   практичного
використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта
з  питань  адміністрування  податків  чи   зборів,   контроль   за
справлянням яких покладено на такий контролюючий орган;

     14.1.173. виключено;

     14.1.174. податкова порука - видана банком гарантія погашення
податкового   боргу   платника   податків.   Податковою    порукою
гарантується  погашення  грошового  зобов'язання,  що  входить  до
складу  податкового  боргу,  якщо  нарахування  такого   грошового
зобов'язання  оскаржується  платником податків в адміністративному
або судовому порядку.

     Якщо платник податків  протягом  10  календарних  днів  після
закінчення   процедури  оскарження  не  погасив  податковий  борг,
гарантований податковою порукою,  такий борг вважається податковим
боргом  банку,  що  видав  податкову  поруку,  і  до  такого банку
застосовуються    усі    процедури,     передбачені     податковим
законодавством для погашення податкового боргу.

     Банк, який  здійснив  погашення  податкового  боргу  платника
податку, має право відшкодувати за рахунок такого платника завдані
такому банку збитки.

     Податкова порука не може бути відкликана банком або платником
податків.

     Податкова порука  підлягає  реєстрації  в  органі   державної
податкової служби, де перебуває на обліку платник податків, що має
податковий борг.  До здійснення реєстрації податкова порука не має
сили і не створює правових наслідків.

     Порядок видачі  податкової  поруки  визначається Національним
банком України,  а порядок її  реєстрації  -  центральним  органом
державної податкової служби;

     14.1.175. податковий  борг  -  сума грошового зобов'язання (з
урахуванням  штрафних  санкцій  за   їх   наявності),   самостійно
узгодженого   платником   податків   або   узгодженого  в  порядку
оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а
також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання;
         14.1.176. податковий  вексель,  авальований банком (податкова 
розписка) (далі - податковий вексель для цілей  розділу  VI  цього
Кодексу),  -  простий  вексель,  авальований банком,  що видається
векселедавцем:  до отримання з акцизного складу спирту  етилового,
до отримання з нафтопереробного підприємства нафтопродуктів або до
ввезення  нафтопродуктів  на   митну   територію   України   і   є
забезпеченням  виконання  ним зобов'язання сплатити суму акцизного
податку у строк, визначений статтями 225, 229 цього Кодексу;

     14.1.177. податковий пост - пост, що утворюється на території
підприємств,  де виробляються продукти з використанням підакцизних
товарів, на які встановлено нульову ставку податку, що визначені у
статті   230   цього  Кодексу.  На  податковому  посту  здійснюють
постійний  безпосередній  контроль  постійні  представники  органу
державної податкової служби за місцем його розташування;

     14.1.178. податок на додану вартість - непрямий податок, який
нараховується та сплачується відповідно до норм  розділу  V  цього
Кодексу;

     14.1.179. податкове  зобов'язання  для  цілей розділу V цього
Кодексу - загальна  сума  податку  на  додану  вартість,  одержана
(нарахована) платником податку в звітному (податковому) періоді;
  
       14.1.180. податковий  агент  щодо  податку на доходи фізичних
осіб - юридична особа (її філія,  відділення,  інший відокремлений
підрозділ),   самозайнята   особа,  представництво  нерезидента  -
юридичної особи, які незалежно від організаційно-правового статусу
та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування
(виплати,  надання)  доходу    грошовій  або  негрошовій  формі)
зобов'язані   нараховувати,   утримувати  та  сплачувати  податок,
передбачений розділом IV цього Кодексу, до бюджету від імені та за
рахунок  фізичної  особи  з доходів,  що виплачуються такій особі,
вести податковий облік,  подавати податкову  звітність  податковим
органам  та  нести  відповідальність  за  порушення  його  норм  в
порядку, передбаченому статтею 18 та розділом IV цього Кодексу;

     14.1.181. податковий кредит - сума, на яку платник податку на
додану вартість має право зменшити податкове зобов'язання звітного
(податкового)  періоду,  визначена  згідно  з  розділом  V   цього
Кодексу;

     14.1.182. помилково  сплачені  грошові  зобов'язання  -  суми
коштів,  які на певну дату надійшли до  відповідного  бюджету  від
юридичних   осіб   (їх   філій,   відділень,  інших  відокремлених
підрозділів,  що не мають статусу юридичної  особи)  або  фізичних
осіб (які мають статус суб'єктів підприємницької діяльності або не
мають  такого  статусу),  що  не  є  платниками   таких   грошових
зобов'язань;

     14.1.183. послуга  з  надання  персоналу  -  господарська або
цивільно-правова угода, відповідно до якої особа, що надає послугу
(резидент  або нерезидент),  направляє у розпорядження іншої особи
(резидента або нерезидента) одну або декількох фізичних  осіб  для
виконання  визначених  цією  угодою  функцій.  Угода  про  надання
персоналу може передбачати укладання зазначеними фізичними особами
трудової угоди або трудового контракту із особою,  у розпорядження
якої вони направлені.  Інші умови надання персоналу (у тому  числі
винагорода особи, що надає послугу) визначаються угодою сторін;

     14.1.184. послуги  для  цілей  розділу  IX  цього  Кодексу  -
транспортування     (переміщення)      вантажу      магістральними
трубопроводами України;

     14.1.185. постачання  послуг  -  будь-яка  операція,  що не є
постачанням товарів,  чи інша операція з передачі права на об'єкти
права  інтелектуальної  власності  та інші нематеріальні активи чи
надання  інших  майнових  прав  стосовно  таких   об'єктів   права
інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються
в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

     З метою оподаткування постачанням послуг, зокрема є:

     а) досягнення домовленості утримуватися від  певної  дії  або
від  конкуренції  з  третьою особою чи надання дозволу на будь-яку
дію за умови укладення договору;

     б) постачання послуг за рішенням органу  державної  влади  чи
органу місцевого самоврядування або в примусовому порядку;

     в) постачання послуг іншій особі на безоплатній основі;

     г) передача   результатів  виконаних  робіт,  наданих  послуг
платнику податку,  уповноваженому згідно з договором  вести  облік
результатів  спільної діяльності без утворення юридичної особи,  а
також їх  повернення  таким  платником  податку  після  закінчення
спільної діяльності;

     ґ) передача  (внесення)  виконаних  робіт,  наданих послуг як
вклад у спільну діяльність без утворення юридичної особи,  а також
повернення послуг;

     д) постачання  послуг з розміщення знаку відповідної торгової
марки або самого товару  чи  послуги  в  кінофільмі,  серіалі  або
телевізійній  програмі,  які  є  візуальними  (глядачі лише бачать
продукт або знак торговельної марки,  продукт чи торговельна марка
згадується  у  розмові  персонажа;  товар,  послуга чи торговельна
марка органічно вплітаються в сюжет і є його частиною);

     14.1.186. податок;    оподаткування;     платник     податку;
оподатковувана  операція  для  цілей  розділу  V  цього  Кодексу -
відповідно податок на додану вартість;  оподаткування податком  на
додану вартість; платник податку на додану вартість; операція, яка
підлягає оподаткуванню податком на додану вартість;

     14.1.187. податок,  платник  податку,  оподаткування,  ставка
податку  для  цілей  розділу  VI цього Кодексу - акцизний податок,
платник акцизного податку, оподаткування акцизним податком, ставка
акцизного податку;

     14.1.188. податкова   різниця  -  різниця,  яка  виникає  між
оцінкою  і   критеріями   визнання   доходів,   витрат,   активів,
зобов'язань    за    національними    положеннями    (стандартами)
бухгалтерського обліку  або  міжнародними  стандартами  фінансової
звітності, та   доходами   і   витратами,   визначеними  згідно  з
розділом III цього Кодексу;

     14.1.189. тимчасова податкова різниця  -  податкова  різниця,
яка  виникає  у звітному періоді та анулюється в наступних звітних
податкових періодах;

     14.1.190. покупець  марок   акцизного   податку   -   суб'єкт
господарювання,   який   відповідно  до  законодавства  України  є
платником акцизного податку  з  алкогольних  напоїв  та  тютюнових
виробів;

     14.1.191. постачання  товарів  -  будь-яка  передача права на
розпоряджання товарами як власник,  у тому числі продаж,  обмін чи
дарування  такого  товару,  а також постачання товарів за рішенням
суду.
     З метою застосування терміна "постачання товарів"  електрична
та  теплова  енергія,  газ,  пар,  вода,  повітря,  охолоджене  чи
кондиційоване, вважаються товаром.

     Постачанням товарів також вважаються:

     а) фактична передача  матеріальних  активів  іншій  особі  на
підставі  договору  про фінансовий лізинг (повернення матеріальних
активів  згідно  з  договором  про  фінансовий  лізинг)  чи  іншої
домовленості,  відповідно  до  якої оплата відстрочена,  але право
власності  на  матеріальні  активи  передається  не  пізніше  дати
здійснення останнього платежу;

     б) передача права власності на матеріальні активи за рішенням
органу державної влади  або  органу  місцевого  самоврядування  чи
відповідно до законодавства;

     в) будь-яка   із   зазначених   дій   платника  податку  щодо
матеріальних активів, якщо платник податку мав право на віднесення
сум  податку  до  податкового кредиту у разі придбання зазначеного
майна чи його частини  (безоплатна  передача  майна  іншій  особі;
передача    майна   у   межах   балансу   платника   податку,   що
використовується у господарській діяльності платника  податку  для
його   подальшого   використання   з   метою,   не  пов'язаною  із
господарською діяльністю такого платника податку; передача у межах
балансу платника податку майна,  що планувалося для використання в
оподатковуваних операціях,  для його використання в операціях,  що
звільняються від оподаткування або не підлягають оподаткуванню);

     г) передача  (внесення)  товарів    тому  числі необоротних
активів) як вклад у спільну  діяльність  без  утворення  юридичної
особи, а також їх повернення;

     ґ) умовне постачання товарів та необоротних активів,  під час
придбання яких суми податку були включені  до  складу  податкового
кредиту    і   в   останньому   звітному   (податковому)   періоді
обліковувалися  у  залишках  платника,  який   подав   заяву   про
анулювання  реєстрації  як платника податку на додану вартість або
про перехід на іншу систему оподаткування,  що  передбачає  сплату
податку в іншому порядку, ніж той, що визначений цим розділом;

     д) ліквідація   платником   податку   за   власним   бажанням
необоротних активів, які перебувають у такого платника;

     е) передача товарів згідно з договором,  за яким  сплачується
комісія (винагорода) за продаж чи купівлю.

     Не є  постачанням  товарів  випадки,  коли  основні виробничі
засоби  або  невиробничі  засоби  ліквідуються  у  зв'язку  з   їх
знищенням  або  зруйнуванням  внаслідок  дії обставин непереборної
сили,  а також в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється
без  згоди  платника  податку,  у  тому  числі  в  разі викрадення
необоротних  активів,  або  коли  платник  податку  надає   органу
державної  податкової  служби  відповідний  документ про знищення,
розібрання або перетворення необоротних активів  в  інший  спосіб,
внаслідок  чого  необоротний  актив  не  може використовуватися за
первісним призначення;
var container = document.getElementById('nativeroll_video_cont'); if (container) { var parent = container.parentElement; if (parent) { const wrapper = document.createElement('div'); wrapper.classList.add('js-teasers-wrapper'); parent.insertBefore(wrapper, container.nextSibling); } }

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0