ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Середа, 28.02.2024, 08:04

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 206 - ст. 209 | Реєстрація | Вхід

     Стаття 206. Особливості оподаткування операцій при 
                 переміщенні товарів через митний кордон України

     206.1. При  ввезенні  товарів на митну територію України суми
податку,  нараховані  митним   органом,   підлягають   сплаті   до
державного  бюджету  платниками  податку  до/або  на  день подання
митної декларації безпосередньо на єдиний казначейський рахунок за
винятком   операцій,   за   якими   надається  звільнення  (умовне
звільнення) від оподаткування.

     206.2. У разі ввезення товарів  на  митну  територію  України
залежно  від  митного  режиму,  у  який  розміщуються  ці  товари,
оподаткування здійснюється у такому порядку:

     206.2.1. у  митних  режимах  імпорту  та  реімпорту   податок
сплачується  у  повному обсязі (крім товарів,  що звільняються від
оподаткування при ввезенні на митну територію  України  відповідно
до статті 197 цього Кодексу);

     206.2.2. у  митних  режимах  транзиту  та  відмови на користь
держави податок не сплачується;

     206.2.3. у  митних  режимах  митного  складу,  знищення   або
руйнування,   магазину  безмитної  торгівлі  застосовується  повне
умовне звільнення від оподаткування;

     206.2.4. у митних режимах  тимчасового  ввезення  (вивезення)
застосовується умовне звільнення від оподаткування, а саме:

     а) повне умовне звільнення застосовується у разі:

     тимчасового ввезення на митну територію України та подальшого
вивезення товарів відповідно до Митного кодексу України ( 92-15  )
та додатків  B.1-B.9,  C,  D  до  Конвенції про тимчасове ввезення
( 995_472 );

     тимчасового ввезення на митну територію України та подальшого
вивезення  повітряних  суден,  які  ввозяться  на  митну територію
України українськими  авіакомпаніями  за  договорами  оперативного
лізингу;

     тимчасового вивезення  товарів  з митної території України та
їх подальшого ввезення до закінчення строку тимчасового вивезення;

     б) часткове   умовне   звільнення   застосовується   в   разі
тимчасового   ввезення   товарів,   перелік   яких  затверджується
Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог статті 4 додатка Е
до Конвенції  про тимчасове ввезення ( 995_472 ) (крім підакцизних
та визначених підпунктом "а" цього підпункту),  на митну територію
України з метою виробництва чи виконання робіт.

     За кожний   повний  або  неповний  місяць  заявленого  строку
перебування  зазначених  товарів  на  митній   території   України
сплачується  3  відсотки  суми податку,  який підлягав би сплаті в
разі випуску товарів у вільний обіг відповідно до  митного  режиму
імпорту.  Сплачені суми податку включаються до складу сум податку,
що відносяться  до  податкового  кредиту  періоду,  в  якому  було
сплачено податок.

     У такому  ж  порядку  сплачується  податок у разі продовження
строку  тимчасового  ввезення  зазначених  товарів  відповідно  до
Митного кодексу України ( 92-15 ).

     Без сплати    податку    здійснюється    продовження   строку
тимчасового   ввезення   зазначених   товарів   після   закінчення
трирічного  періоду  їх перебування на митній території України та
сплати податку в попередні періоди такого перебування.

     Загальна сума податку,  яка підлягає сплаті в разі часткового
звільнення  від  оподаткування  товарів,  не  повинна перевищувати
суми,  яка підлягала б сплаті, якби товари було випущено у вільний
обіг  у  митному  режимі імпорту станом на дату,  коли на них було
поширено дію режиму тимчасового ввезення.

     Сума податку,  сплачена на підставі часткового звільнення від
оподаткування товарів,  які тимчасово ввозилися на митну територію
України для використання з метою виробництва чи виконання робіт, у
разі  розміщення  цих  товарів  в  інші митні режими поверненню не
підлягає.

     У разі припинення дії режиму тимчасового ввезення з частковим
звільненням від оподаткування товарів та випуску їх у вільний обіг
або передачі ввезених за цим режимом товарів у користування  іншій
особі  податок сплачується в обсязі,  передбаченому законодавством
для ввезення товарів на митну територію України у  митному  режимі
імпорту,   за   відрахуванням  суми  вже  сплаченого  на  підставі
часткового звільнення від оподаткування товарів податку. При цьому
за період, коли застосовувалося таке звільнення, підлягають сплаті
проценти з сум податкових зобов'язань, що підлягали б сплаті, коли
б  щодо  таких  сум надавалося розстрочення податкових зобов'язань
відповідно до розділу II цього Кодексу;

     206.2.5. У разі розміщення товарів у митному режимі переробки
на митній території України податок не підлягає сплаті.

     При цьому  повне умовне звільнення надається за умови надання
на суму податкового зобов'язання  простого  векселя  та  за  умови
вивезення   продуктів  переробки  з  митної  території  України  у
визначений строк.

     У разі  якщо  платник  податку  не  подає  простого  векселя,
податкове зобов'язання сплачується на загальних підставах.

     Випуск, обіг  та  погашення  простих  векселів здійснюються у
порядку,  визначеному  законодавством,  яке   регулює   здійснення
операцій з давальницькою сировиною.

     206.2.6. Під   час   ввезення   на  митну  територію  України
продуктів  переробки  товарів,  що  вивозилися  у  митному  режимі
переробки за межами митної території України,  податок сплачується
у порядку,  встановленому для митного режиму імпорту,  за винятком
операцій  з  ввезення  в  Україну продуктів переробки товарів,  що
вивозилися за її межі з метою ремонту в митному  режимі  переробки
за   межами   митної   території   України,   які   не  підлягають
оподаткуванню.

     206.3. У  разі  порушення  умов  митних  режимів,   під   час
розміщення  в  які надано повне або часткове умовне звільнення від
оподаткування,  особа,   відповідальна   за   дотримання   режиму,
зобов'язана  сплатити  суму податкового зобов'язання,  на яку було
надане  умовне  звільнення.  При  цьому  з  дня  надання  умовного
звільнення  від  оподаткування  на  суму  податкового зобов'язання
нараховується пеня відповідно до розділу II цього Кодексу.

     206.4. У разі ввезення на митну територію  України  фізичними
особами  особистих речей,  товарів та транспортних засобів порядок
стягнення податку,  що підлягає сплаті в разі переміщення  товарів
через  митний кордон України,  а також інші умови,  не передбачені
цим  Кодексом,  на   яких   товари   підлягають   звільненню   від
оподаткування, визначаються законом.

     206.5. У   разі  подальшого  вивезення  товарів  з  магазинів
безмитної торгівлі за межі митної  території  України  податок  не
справляється (у тому числі за нульовою ставкою).

     Постачання товарів    магазинами   безмитної   торгівлі   без
нарахування податку може здійснюватися виключно  фізичним  особам,
які  виїжджають  за  межі  митної території України,  та юридичним
особам,  які  обслуговують  пасажирів  міжнародних  рейсів   після
проходження ними паспортного та митного контролю.

     У разі  вивезення  з  магазинів безмитної торгівлі або митних
ліцензійних складів  товарів,  що  перебувають  у  митних  режимах
магазину безмитної торгівлі або митного складу, для вільного обігу
на митній території України (крім переміщення до  інших  магазинів
безмитної торгівлі або митних складів), оподаткування здійснюється
у порядку,  передбаченому для операцій з ввезення товарів на митну
територію України.

     У разі  виявлення  митним  органом нестачі товарів у магазині
безмитної   торгівлі   або   на   митному   ліцензійному   складі,
нараховується  податок  згідно  з  пунктом  190.1 статті 190 цього
Кодексу. Відповідальність за перерахування податку до бюджету несе
власник   магазину   безмитної   торгівлі   або   власник  митного
ліцензійного складу.

     206.6. У  разі  надання  фінансових  гарантій,   встановлених
митним  законодавством при переміщенні товарів через митний кордон
України,  податок обчислюється відповідно до  законодавства  і  за
офіційним  курсом  національної валюти,  встановленим Національним
банком України,  що діє на день оформлення таких гарантій,  як при
випуску товарів для вільного обігу у митному режимі імпорту.

     Стаття 207. Порядок оподаткування туристичних послуг

     207.1. Цією   статтею  встановлюються  правила  оподаткування
туристичних  послуг,  що  надаються  особою,  яка  діє  від  свого
власного імені,  не є агентом іншої особи і використовує товари чи
послуги інших осіб у процесі надання цих туристичних послуг.

     207.2. Туристична послуга - послуга з тимчасового  розміщення
туриста  в  готелі,  мотелі,  кемпінгу,  інших  місцях тимчасового
проживання,  а  також   послуги   з   харчування,   транспортного,
екскурсійно-інформаційного  та іншого туристичного обслуговування,
включаючи послуги із страхування життя або здоров'я такого туриста
чи  його  цивільної  відповідальності  перед третіми особами,  які
включаються до вартості послуги з тимчасового  розміщення  туриста
або вартості туристичного ваучера (путівки).

     Зазначений комплекс  туристичних послуг з метою оподаткування
розглядається як єдина туристична послуга.

     207.3. Туристичний оператор - особа,  яка безпосередньо надає
послугу  з  тимчасового  розміщення  туриста  чи придбаває послуги
інших платників податку,  що  включаються  до  складу  туристичної
послуги  згідно  з  пунктом 207.2 цієї статті,  з метою їх надання
туристам як безпосередньо,  так і через туристичного агента шляхом
постачання туристичного ваучера (путівки).

     207.4. Туристичний  агент  -  особа,  яка  згідно  з  умовами
цивільно-правового договору,  укладеного з туристичним оператором,
придбаває туристичний ваучер (путівку) або проводить посередницькі
операції  з  його  постачання  від  імені  та/або  за   дорученням
туристичного оператора туристам або іншим туристичним агентам.

     207.5. Базою  оподаткування  в  разі  проведення  операції  з
постачання  туристичної   послуги   туристичним   оператором   або
туристичним  агентом  є  вартість  такої  послуги  (без урахування
податку), яка дорівнює сумі винагороди (маржі) такого туристичного
оператора   (агента),   тобто  різниці  між  загальною  сумою,  що
сплачується їх покупцем (без урахування  податку),  та  фактичними
витратами  туристичного  оператора  з  проведення  оподатковуваних
операцій з постачання товарів/послуг, вартість яких включається до
вартості  такої  туристичної послуги,  а для туристичних агентів -
вартість туристичного ваучера (путівки), придбаного в туристичного
оператора,  крім туристичних агентів,  які діють у цій операції як
посередники.

     207.6. Базою  оподаткування  в  разі  проведення  операції  з
постачання  на  території України туристичним оператором (агентом)
туристичної послуги (туристичного ваучера (путівки)),  призначеної
для  її  споживання  (отримання)  за  межами території України,  є
винагорода,  а саме різниця між вартістю  поставлених  ним  послуг
(туристичного  ваучера  (путівки))  та вартістю витрат,  понесених
таким  туристичним  оператором   (агентом)   внаслідок   придбання
(створення) таких туристичних послуг.

     207.7. Ставка податку, зазначена у підпункті "а" пункту 193.1
статті 193 цього Кодексу,  нараховується  на  базу  оподаткування,
визначену згідно з пунктами 207.5 та 207.6 цієї статті.

     207.8. У    разі    якщо   постачання   туристичної   послуги
(туристичного ваучера (путівки)) здійснюється  нерезидентом  через
резидентів,  що не зареєстровані як платники податку, обов'язок із
сплати податку покладається на осіб, які отримують такі послуги.

     Сума податку,    нарахованого    (сплаченого)     туристичним
оператором  (агентом)  відповідно  до  цього  пункту,  не підлягає
включенню   до   складу   податкового   кредиту   та    бюджетному
відшкодуванню.

     Стаття 208. Оподаткування послуг, що постачаються
                 нерезидентами, місце постачання яких
                 розташоване на митній території України

     208.1. Цією  статтею  встановлюються  правила оподаткування в
разі  постачання  особою-нерезидентом,  яку  не  зареєстровано  як
платника  податку,  послуг,  місце  постачання яких розташоване на
митній території України,  особі,  яку зареєстровано  як  платника
податку, чи будь-якій іншій юридичній особі-резиденту.

     208.2. Отримувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце
постачання яких розташоване на митній території України, нараховує
податок   за  основною  ставкою  податку  на  базу  оподаткування,
визначену згідно з пунктом 190.2 статті 190 цього Кодексу.

     При цьому отримувач  послуг  -  платник  податку  у  порядку,
визначеному статтею 201 цього Кодексу,  складає податкову накладну
із зазначенням суми нарахованого ним податку,  яка є підставою для
віднесення  сум  податку  до  податкового  кредиту у встановленому
порядку.

     Податкова накладна  складається   в   одному   примірнику   і
залишається в отримувача послуг - платника податку.

     208.3. Якщо   отримувача  послуг  зареєстровано  як  платника
податку,  сума  нарахованого   податку   включається   до   складу
податкових зобов'язань декларації за відповідний звітний період.

     208.4. Якщо  отримувача  послуг  не зареєстровано як платника
податку,  то податкова накладна не виписується.  Форма  розрахунку
податкових  зобов'язань такого отримувача послуг у вигляді додатку
до  декларації  з  цього  податку,   затверджується   у   порядку,
передбаченому статтею 46 цього Кодексу.

     208.5. Отримувач послуг прирівнюється до платника податку для
цілей застосування  правил  цього  розділу  щодо  сплати  податку,
стягнення  податкового боргу та притягнення до відповідальності за
правопорушення у сфері оподаткування.

     Стаття 209. Спеціальний режим оподаткування діяльності у
                 сфері сільського та лісового господарства, а
                 також рибальства

     209.1. Резидент,  який провадить підприємницьку діяльність  у
сфері   сільського   і  лісового  господарства  та  рибальства  та
відповідає критеріям,  встановленим у  пункті  209.6  цієї  статті
(далі    -   сільськогосподарське   підприємство),   може   обрати
спеціальний режим оподаткування.

     209.2. Згідно  із  спеціальним  режимом  оподаткування   сума
податку   на  додану  вартість,  нарахована  сільськогосподарським
підприємством на вартість  поставлених  ним  сільськогосподарських
товарів/послуг,   не   підлягає  сплаті  до  бюджету  та  повністю
залишається   в   розпорядженні   такого    сільськогосподарського
підприємства    для    відшкодування   суми   податку,   сплаченої
(нарахованої) постачальнику на вартість  виробничих  факторів,  за
рахунок яких сформовано податковий кредит,  а за наявності залишку
такої суми податку - для інших виробничих цілей.

     Зазначені   суми  податку  на  додану  вартість  акумулюються
сільськогосподарськими  підприємствами  на  спеціальних  рахунках,
відкритих   в   установах   банків   у   порядку  (  11-2011-п  ),
затвердженому Кабінетом Міністрів України.

     209.3. Якщо   сума   податку  на  додану  вартість,  сплачена
(нарахована) сільськогосподарським підприємством постачальнику  на
вартість виробничих факторів,  перевищує суму податку,  нараховану
за операціями з постачання  сільськогосподарських  товарів/послуг,
то різниця між такими сумами не підлягає бюджетному відшкодуванню.

     209.4. При  вивезенні сільськогосподарських товарів (супутніх
послуг)   у   митному   режимі    експорту    сільськогосподарське
підприємство - виробник таких товарів/послуг має право на бюджетне
відшкодування   податку    на    додану    вартість,    сплаченого
(нарахованого)   постачальникам   товарів/послуг,   вартість  яких
включається до  складу  виробничих  факторів.  Таке  відшкодування
здійснюється в загальному порядку.

     209.5. Платник  податку,  який придбаває сільськогосподарські
товари/послуги в сільськогосподарського підприємства,  який  обрав
спеціальний  режим  оподаткування,  має право збільшити податковий
кредит на суму  сплаченого  (нарахованого)  податку  в  загальному
порядку.

     209.6. Сільськогосподарським     вважається     підприємство,
основною діяльністю якого є постачання  вироблених  (наданих)  ним
сільськогосподарських  товарів (послуг) на власних або орендованих
виробничих потужностях,  а також на давальницьких умовах,  в  якій
питома    вага   вартості   сільськогосподарських   товарів/послуг
становить не менш як 75 відсотків  вартості  всіх  товарів/послуг,
поставлених  протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових
періодів сукупно.

     Ця норма діє з урахуванням того, що:

     а) для  новоутвореного  сільськогосподарського  підприємства,
зареєстрованого   як   суб'єкт   господарювання,   який  провадить
господарську діяльність менше ніж  12  календарних  місяців,  така
питома вага сільськогосподарських товарів/послуг розраховується за
наслідками кожного окремого звітного податкового періоду;

     б) з метою розрахунку такої питомої ваги до  складу  основної
діяльності   сільськогосподарського  підприємства  не  включаються
оподатковувані  операції  з  постачання  капітальних  активів,  що
перебували у   складі   його   основних   фондів   не   менше  ніж
12 послідовних звітних  податкових  періодів  сукупно,  якщо  такі
операції не були постійними і не становили окремої підприємницької
діяльності.

     209.7. Сільськогосподарськими вважаються товари,  зазначені у
групах 1-24  ( 2371а-14 ),  4101,  4102,  4103,  4301 ( 2371б-14 )
УКТ ЗЕД,   якщо   такі   товари    вирощуються,    відгодовуються,
виловлюються   або   збираються   (заготовляються)   безпосередньо
платником податку - суб'єктом  спеціального  режиму  оподаткування
(крім  придбання  таких  товарів у інших осіб),  які поставляються
зазначеним платником податку - їх виробником.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Лютий 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0