ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Четвер, 30.05.2024, 22:21

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 14 | Реєстрація | Вхід

       14.1.192. постійна податкова різниця - податкова різниця, яка 
виникає  у  звітному  періоді та не анулюється в наступних звітних
податкових періодах;
 
  
14.1.193. постійне   представництво    -    постійне    місце
діяльності,   через   яке   повністю   або   частково  проводиться
господарська діяльність  нерезидента  в  Україні,  зокрема:  місце
управління; філія; офіс; фабрика; майстерня; установка або споруда
для   розвідки   природних   ресурсів;    шахта,    нафтова/газова
свердловина,  кар'єр  чи  будь-яке  інше місце видобутку природних
ресурсів;  склад або приміщення,  що використовується для доставки
товарів.

     З метою   оподаткування   термін   "постійне  представництво"
включає  будівельний  майданчик,  будівельний,   складальний   або
монтажний  об'єкт  чи пов'язану з ними наглядову діяльність,  якщо
тривалість робіт,  пов'язана  з  таким  майданчиком,  об'єктом  чи
діяльністю, перевищує шість місяців; надання послуг (крім послуг з
надання персоналу),  у тому  числі  консультаційних,  нерезидентом
через  співробітників  або інший персонал,  найнятий ним для таких
цілей,  але якщо така  діяльність  провадиться    рамках  одного
проекту  або  проекту,  що  пов'язаний  з  ним) в Україні протягом
періоду або періодів,  загальна тривалість яких становить більш як
шість   місяців,   у   будь-якому   дванадцятимісячному   періоді;
резидентів, які мають повноваження діяти від імені нерезидента, що
тягне   за  собою  виникнення  у  нерезидента  цивільних  прав  та
обов'язків (укладати договори (контракти) від  імені  нерезидента;
утримувати (зберігати) запаси товарів, що належать нерезиденту, із
складу яких здійснюється поставка товару  від  імені  нерезидента,
крім резидентів, що мають статус складу тимчасового зберігання або
митного ліцензійного складу).

     Постійним представництвом не є використання споруд виключно з
метою зберігання, демонстрації або доставки товарів чи виробів, що
належать нерезиденту;  зберігання запасів товарів або виробів,  що
належать    нерезиденту,   виключно   з   метою   зберігання   або
демонстрації;  зберігання запасів товарів або виробів, що належать
нерезиденту,  виключно  з  метою  переробки  іншим  підприємством;
утримання постійного місця діяльності виключно з  метою  закупівлі
товарів  чи  виробів  або для збирання інформації для нерезидента;
направлення у розпорядження особи фізичних осіб у межах  виконання
угод  про послуги з надання персоналу;  утримання постійного місця
діяльності виключно з метою провадження для нерезидента  будь-якої
іншої діяльності, яка має підготовчий або допоміжний характер;

     14.1.194. постійний    представник    (представники)   органу
державної податкової  служби  на  акцизному  складі  -  призначена
наказом  органу державної податкової служби за місцем розташування
акцизного  складу   посадова   особа,   яка   здійснює   постійний
безпосередній   контроль   за  дотриманням  установленого  порядку
виробництва,  оброблення  (перероблення),   змішування,   розливу,
пакування,  фасування, зберігання, одержання чи видачі підакцизних
товарів (продукції) у порядку,  затвердженому центральним  органом
державної податкової служби;

     14.1.195. працівник   -   фізична  особа,  яка  безпосередньо
власною працею  виконує  трудову  функцію  згідно  з  укладеним  з
роботодавцем трудовим договором (контрактом) відповідно до закону;

     14.1.196. прибуткова  продукція для цілей розділу XVIII цього
Кодексу - частина  виробленої  продукції,  що  розподіляється  між
інвестором  і державою та визначається як різниця між виробленою і
компенсаційною продукцією;

     14.1.197. проведення лотереї - господарська  діяльність,  яка
включає  в  себе  прийняття  сплати  участі  у  лотереї  (ставок),
проведення  розіграшів  призового  (виграшного)   фонду   лотереї,
виплату  виграшів  (видачу  призів),  а  також  інші операції,  що
забезпечують проведення лотереї;

     14.1.198. продавець  марок   акцизного   податку   -   органи
державної податкової служби;

     14.1.199. продукція  для  цілей розділу XVIII цього Кодексу -
корисні  копалини   загальнодержавного   та   місцевого   значення
(мінеральна  сировина),  що  видобуваються  (виробляються) під час
розробки родовищ корисних копалин;

     14.1.200. призовий (виграшний)  фонд  -  сукупність  виграшів
(призів),  а  саме коштів,  майна,  майнових прав,  які підлягають
виплаті (видачі) гравцям у разі їх виграшу в лотерею відповідно до
оприлюднених умов її випуску та проведення;

     14.1.201. державні    грошові    лотереї   -   лотереї,   які
передбачають наявність призового (виграшного) фонду у  розмірі  не
менш  як 50 відсотків суми отриманих доходів,  а також відрахувань
до Державного  бюджету  України  в  розмірі  ставки  податку,  яка
встановлена пунктом 151.1 статті 151,  від частини тих доходів, що
залишилися після формування призового фонду.

     Міністерство фінансів України встановлює вимоги щодо  порядку
фінансового   контролю  за  діяльністю  з  випуску  та  проведення
лотерей,  а також вимоги до статутного капіталу операторів,  що не
можуть  бути  меншими  за  ті,  що висуваються Національним банком
України до банків,  які провадять  діяльність  на  всій  території
України;

     14.1.202. продаж (реалізація) товарів - будь-які операції, що
здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу,  міни,  поставки
та   іншими  господарськими,  цивільно-правовими  договорами,  які
передбачають передачу прав власності на такі товари за  плату  або
компенсацію  незалежно від строків її надання,  а також операції з
безоплатного  надання  товарів.  Не  вважаються  продажем  товарів
операції   з   надання   товарів   у   межах   договорів   комісії
(консигнації),   поруки,   схову   (відповідального   зберігання),
доручення,  довірчого  управління,  оперативного лізингу (оренди),
інших цивільно-правових договорів,  які не  передбачають  передачі
прав власності на такі товари;

     14.1.203. продаж   результатів   робіт  (послуг)  -  будь-які
операції господарського,  цивільно-правового характеру з виконання
робіт,   надання   послуг,   надання  права  на  користування  або
розпоряджання товарами,  у тому числі нематеріальними активами  та
іншими об'єктами власності, що не є товарами, за умови компенсації
їх вартості,  а також операції з безоплатного надання  результатів
робіт   (послуг).   Продаж  результатів  робіт  (послуг)  включає,
зокрема,  надання права на  користування  товарами  за  договорами
оперативного лізингу (оренди),  продажу, передачі права відповідно
до авторських або ліцензійних  договорів,  а  також  інші  способи
передачі об'єктів авторського права,  патентів, знаків для товарів
і послуг,  інших об'єктів  права  інтелектуальної,  у  тому  числі
промислової власності;

     14.1.204. простий   вексель,  авальований  банком,  -  цінний
папір,  який посвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця
або  його  наказ  банку  сплатити  після  настання  строку платежу
визначену суму векселедержателю.

     Вексель засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця
сплатити  до Державного бюджету України відповідну суму коштів і є
податковим зобов'язанням,  визначеним векселедавцем  самостійно  і
узгодженим  з  дня взяття на облік векселя контролюючим органом за
місцезнаходженням векселедавця,  а  в  разі,  якщо  законодавством
передбачено  відстрочення  із  сплати  митних  платежів,  -  з дня
митного оформлення товарів у відповідний режим;

     14.1.205. прибудинкова територія -  встановлена  за  проектом
поділу  території  мікрорайону  (кварталу)  та  проектом  забудови
земельна ділянка багатоквартирної  несадибної  житлової  забудови,
яка  необхідна  для розміщення та обслуговування житлового будинку
(будинків) і пов'язаних з ним (ними)  господарських  та  технічних
будівель і споруд;

     14.1.206. проценти - дохід,  який сплачується (нараховується)
позичальником  на  користь  кредитора  як  плата  за  використання
залучених на визначений або невизначений строк коштів або майна.

     До процентів включаються:

     а) платіж за використання коштів або товарів (робіт, послуг),
отриманих у кредит;

    
б) платіж за використання коштів, залучених у депозит;

     в) платіж за придбання товарів у розстрочку;

     г) платіж  за  користування  майном   згідно   з   договорами
фінансового  лізингу  (оренди) (без урахування частини лізингового
платежу,  що надається  в  рахунок  компенсації  частини  вартості
об'єкта фінансового лізингу);

     ґ) винагорода   (дохід)   орендодавця  як  частина  орендного
платежу за договором оренди житла  з  викупом,  сплачена  фізичною
особою  платнику  податку,  на  користь якого відступлено право на
отримання таких платежів.

     Проценти нараховуються у вигляді відсотків  на  основну  суму
заборгованості  чи вартості майна або у вигляді фіксованих сум.  У
разі якщо залучення коштів здійснюється шляхом продажу  облігацій,
казначейських  зобов'язань  чи  ощадних (депозитних) сертифікатів,
емітованих  позичальником,  або  шляхом  врахування  векселів   та
здійснення  операцій  з  придбання  цінних  паперів  із  зворотним
викупом,  сума процентів визначається  шляхом  нарахування  їх  на
номінал  такого  цінного  паперу,  виплати  фіксованої  премії  чи
виграшу  або  шляхом  визначення  різниці  між  ціною   розміщення
(продажу)  та  ціною  погашення (зворотного викупу) такого цінного
паперу.

     Платежі за іншими цивільно-правовими договорами незалежно від
того,  встановлені  вони  в  абсолютних  (фіксованих)  цінах або у
відсотках суми договору або іншої вартісної бази, не є процентами;

     14.1.207. пункт виміру - пункт,  у якому відповідно до  угоди
про  розподіл  продукції проводиться вимір виробленої продукції та
її розподіл на компенсаційну та прибуткову;

     14.1.208. пункт обміну іноземної валюти для цілей розділу XII
цього  Кодексу  -  структурна  одиниця,  яка  відкривається банком
(фінансовою  установою),  у  тому  числі  на  підставі  агентських
договорів  з юридичними особами-резидентами,  а також національним
оператором  поштового  зв'язку,  де  здійснюються  валютно-обмінні
операції для фізичних осіб - резидентів і нерезидентів;

     14.1.209. пункт  приймання  (відправлення)  та  призначення -
пункт,  що для відповідного вантажу визначається  як  прикордонний
пункт,  перевалювальний  комплекс,  пункт  тимчасового  зберігання
вантажу,  у  тому  числі  підземне  сховище  природного  газу,  на
території  України  до  його  переміщення  за межі держави,  пункт
переробки вантажу на території України до переміщення  вантажу  за
її межі;

     14.1.210. пункт продажу палива - стаціонарна, малогабаритна і
пересувна автозаправна станція,  заправний  пункт,  який  здійснює
торгівлю (оптову та/або роздрібну) нафтопродуктами,  скрапленим та
стиснутим газом;

     14.1.211. пункт продажу товарів для цілей розділу  XII  цього
Кодексу - це:

    
магазин, інша  торговельна  точка,  що розташовані в окремому
приміщенні,  будівлі або їх частині,  і мають торговельний зал для
покупців або використовують для торгівлі його частину;

     кіоск, палатка, інша мала архітектурна форма, яка розташована
в окремому приміщенні,  але не має вбудованого торговельного  залу
для покупців;

     автомагазин, розвозка,   інший  вид  пересувної  торговельної
мережі;

     лоток, прилавок,  інший вид торговельної точки у  відведеному
для  торговельної  діяльності місці,  крім лотків і прилавків,  що
надаються в оренду суб'єктам господарювання - фізичним  особам  та
розташовані  в  межах спеціалізованих підприємств сфери торгівлі -
ринків усіх форм власності;

     стаціонарна, малогабаритна і пересувна автозаправна  станція,
заправний   пункт,   який   здійснює   торгівлю   нафтопродуктами,
скрапленим та стиснутим газом;

     фабрика-кухня, фабрика-заготівельня, їдальня, ресторан, кафе,
закусочна,  бар,  буфет,  відкритий літній майданчик, кіоск, інший
пункт ресторанного господарства;

     оптова база,    склад-магазин,    інші     приміщення,     що
використовуються для здійснення оптової торгівлі за готівку,  інші
готівкові платіжні засоби та з використанням платіжних карток;

     14.1.212. реалізація  підакцизних   товарів   (продукції)   -
будь-які  операції  на  митній території України,  що передбачають
відвантаження підакцизних товарів (продукції) згідно з  договорами
купівлі-продажу,   міни,   поставки   та   іншими  господарськими,
цивільно-правовими договорами з передачею прав власності  або  без
такої, за плату (компенсацію) або без такої, незалежно від строків
її надання,  а також безоплатного відвантаження  товарів,  у  тому
числі з давальницької сировини;

     14.1.213. резиденти - це:

     а) юридичні  особи та їх відокремлені особи,  які утворені та
провадять свою діяльність відповідно до  законодавства  України  з
місцезнаходженням як на її території, так і за її межами;

     б) дипломатичні представництва,  консульські установи та інші
офіційні   представництва   України   за   кордоном,   які   мають
дипломатичні привілеї та імунітет;

     в) фізична  особа  - резидент - фізична особа,  яка має місце
проживання в Україні.

     У разі якщо  фізична  особа  має  місце  проживання  також  в
іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має
місце постійного  проживання  в  Україні;  якщо  особа  має  місце
постійного  проживання також в іноземній державі,  вона вважається
резидентом,  якщо має більш тісні особисті чи  економічні  зв'язки
(центр життєвих інтересів) в Україні.  У разі якщо державу, в якій
фізична особа має центр життєвих інтересів,  не  можна  визначити,
або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній
з держав,  вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не
менше  183  днів  (включаючи  день  приїзду  та від'їзду) протягом
періоду або періодів податкового року.

     Достатньою (але  не  виключною)   умовою   визначення   місця
знаходження  центру  життєвих  інтересів  фізичної  особи  є місце
постійного  проживання  членів  її  сім'ї  або  її  реєстрації  як
суб'єкта підприємницької діяльності.

     Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи,
використовуючи попередні положення цього підпункту,  фізична особа
вважається резидентом, якщо вона є громадянином України.

     Якщо всупереч  закону  фізична особа - громадянин України має
також громадянство іншої країни,  то  з  метою  оподаткування  цим
податком  така особа вважається громадянином України,  який не має
права на залік податків,  сплачених за кордоном, передбаченого цим
Кодексом або нормами міжнародних угод України.

     Якщо фізична  особа  є  особою  без  громадянства і на неї не
поширюються  положення  абзаців   першого   -   четвертого   цього
підпункту, то її статус визначається згідно з нормами міжнародного
права.

     Достатньою підставою  для  визначення  особи   резидентом   є
самостійне  визначення нею основного місця проживання на території
України у порядку,  встановленому цим Кодексом,  або її реєстрація
як самозайнятої особи.

     У разі  якщо  у  розділі  IV  цього  Кодексу використовується
термін  "резидент"  у  відповідних  відмінках,  під  цим  терміном
розуміється "фізична особа - резидент";

     14.1.214. рентна плата,  оподаткування, платник рентної плати
для цілей розділу  X  цього  Кодексу  -  рентна  плата  за  нафту,
природний  газ  і  газовий конденсат,  що видобуваються в Україні,
оподаткування рентною платою за нафту,  природний  газ  і  газовий
конденсат,  що  видобуваються в Україні,  платник рентної плати за
нафту,  природний газ і  газовий  конденсат,  що  видобуваються  в
Україні;

     14.1.215. рентна  плата  для цілей розділу IX цього Кодексу -
рентна   плата   за   транзитне   транспортування   трубопроводами
природного    газу    територією    України,   рентна   плата   за
транспортування  нафти  магістральними  нафтопроводами  територією
України,    рентна   плата   за   транспортування   нафтопродуктів
магістральними нафтопродуктопроводами територією  України,  рентна
плата   за   транзитне   транспортування   трубопроводами   аміаку
територією України;

     14.1.216. рециркулюючий газ - природний газ,  який  повернуто
(закачано)  в  один  або  декілька нафтогазоносних покладів такого
родовища (свердловини) для підтримання в них необхідних пластового
тиску   або   пластової   енергії  відповідно  до  затверджених  в
установленому   законодавством   порядку    центральним    органом
виконавчої влади в галузі нафтогазовидобування проекту промислової
або дослідно-промислової розробки родовища (покладу),  а також  до
комплексного проекту його облаштування.

     Джерелом походження  рециркулюючого  газу може бути природний
газ:  видобутий надрокористувачем із наданої йому  в  користування
ділянки   нафтогазоносних  надр,  для  якої  відповідним  проектом
передбачено повернення такого газу в надра;  видобутий  на  іншій,
ніж    зазначена    вище,    ділянці    надр,   що   контролюється
надрокористувачем та переданий (із внесенням  відповідної  рентної
плати)   ним   для  використання  на  такому  родовищі;  придбаний
надрокористувачем  у  третіх  осіб  для  використання  на   такому
родовищі;

     14.1.217. рентна плата за транспортування нафти і нафтопродук-
тів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами, транзитне
транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією
України - загальнодержавний обов'язковий платіж,який сплачується за
надані послуни з траспортування(переміщення) вантажу територією Ук-
раїни об'єктами трубопровідного транспорту.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Травень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0