ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Неділя, 03.03.2024, 17:59

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 14 | Реєстрація | Вхід

        14.1.218. ринок товарів (робіт, послуг) - сфера обігу товарів 
(робіт,  послуг),  що визначається виходячи з  можливості  покупця
(продавця)  без  значних  додаткових витрат придбати (реалізувати)
товар (роботи,  послуги)  на  найближчій  для  покупця  (продавця)
території;

     14.1.219. ринкова  ціна  -  ціна,  за  якою  товари  (роботи,
послуги) передаються іншому власнику за умови,  що продавець бажає
передати  такі  товари  (роботи,  послуги),  а  покупець  бажає їх
отримати  на  добровільній  основі,  обидві  сторони   є   взаємно
незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією
про такі товари (роботи,  послуги),  а також ціни, які склалися на
ринку  ідентичних    за  їх  відсутності  -  однорідних) товарів
(робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах;

     14.1.220. рік виготовлення транспортного засобу -  календарна
дата виготовлення транспортного засобу (день,  місяць,  рік);  для
транспортних засобів,  календарну дату виготовлення яких визначити
неможливо,   -   1   січня   року   виготовлення,   зазначеного  в
реєстраційних документах;

     14.1.221. ризик  -  ймовірність   недекларування   (неповного
декларування)    платником    податків   податкових   зобов'язань,
невиконання платником податків іншого законодавства,  контроль  за
яким покладено на органи державної податкової служби;

     14.1.222. роботодавець    -   юридична   особа   (її   філія,
відділення,  інший відокремлений підрозділ чи  її  представництво)
або  самозайнята  особа,  яка  використовує найману працю фізичних
осіб на підставі укладених трудових договорів (контрактів) та несе
обов'язки  із  сплати  їм  заробітної плати,  а також нарахування,
утримання та сплати податку на доходи фізичних  осіб  до  бюджету,
нарахувань  на  фонд  оплати  праці,  інші обов'язки,  передбачені
законами.

     Для цілей   розділу   IV   цього   Кодексу   до   роботодавця
прирівнюються   юридична   особа   (її  філія,  відділення,  інший
відокремлений   підрозділ   чи   її   представництво),    постійне
представництво нерезидента або самозайнята особа,  які нараховують
(виплачують) дохід за  виконання  роботи  та/або  надання  послуги
згідно   із   цивільно-правовим   договором   у  разі,  якщо  буде
встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими;

     14.1.223. розміщення   відходів   -   зберігання   (тимчасове
розміщення  до  утилізації чи видалення) та захоронення відходів у
спеціально  відведених  для  цього  місцях  чи  об'єктах   (місцях
розміщення відходів,  сховищах,  полігонах,  комплексах, спорудах,
ділянках  надр  тощо),  на  використання  яких   отримано   дозвіл
спеціально  уповноваженого  центрального органу виконавчої влади у
сфері поводження з відходами;

     14.1.224. розпорядник    акцизного    складу    -     суб'єкт
господарювання,  який одержав ліцензію на право виробництва спирту
етилового,  алкогольних напоїв, зареєстрований платником акцизного
податку;

     14.1.225. роялті - будь-який платіж,  отриманий як винагорода
за користування або за надання  права  на  користування  будь-яким
авторським   та   суміжним  правом  на  літературні  твори,  твори
мистецтва або науки,  включаючи комп'ютерні програми,  інші записи
на  носіях  інформації,  відео- або аудіокасети,  кінематографічні
фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення,  будь-яким
патентом,   зареєстрованим   знаком   на   товари   і  послуги  чи
торгівельною  маркою,  дизайном,  секретним  кресленням,  моделлю,
формулою,   процесом,  правом  на  інформацію  щодо  промислового,
комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).


     Не вважаються роялті платежі за отримання об'єктів власності,
визначених   у  частині  першій  цього  пункту,  у  володіння  або
розпорядження чи власність  особи  або,  якщо  умови  користування
такими  об'єктами  власності надають право користувачу продати або
здійснити відчуження в інший спосіб такого об'єкта  власності  або
оприлюднити  (розголосити)  секретні креслення,  моделі,  формули,
процеси,  права на інформацію щодо промислового,  комерційного або
наукового  досвіду  (ноу-хау),  за  винятком  випадків,  коли таке
оприлюднення   (розголошення)    є    обов'язковим    згідно    із
законодавством України;


     14.1.226. самозайнята   особа   -  платник  податку,  який  є
фізичною особою - підприємцем або провадить  незалежну  професійну
діяльність за умови,  що така особа не є працівником в межах такої
підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

     Незалежна професійна діяльність -  участь  фізичної  особи  у
науковій,   літературній,   артистичній,  художній,  освітній  або
викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів,
адвокатів,   аудиторів,   бухгалтерів,   оцінщиків,  інженерів  чи
архітекторів,   особи,   зайнятої    релігійною    (місіонерською)
діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є
працівником або фізичною  особою  -  підприємцем  та  використовує
найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб;

     14.1.227. середньооблікова  кількість  працівників  для цілей
розділу III цього Кодексу  -  кількість  працівників  у  юридичних
осіб,  визначена  за  методикою,  затвердженою центральним органом
виконавчої влади в галузі статистики,  з урахуванням усіх найманих
працівників  і осіб,  що працюють за цивільно-правовими договорами
та за сумісництвом більш  як  один  календарний  місяць,  а  також
найманих  працівників  представництв,  філій,  відділень  та інших
відокремлених підрозділів в еквіваленті  повної  зайнятості,  крім
найманих  працівників,  які  перебувають  у  відпустці у зв'язку з
вагітністю та пологами та у відпустці по  догляду  за  дитиною  до
досягнення нею передбаченого законодавством віку;

     14.1.228. собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт,
наданих послуг для цілей розділу III цього Кодексу -  витрати,  що
прямо  пов'язані  з  виробництвом  та/або  придбанням реалізованих
протягом звітного податкового періоду  товарів,  виконаних  робіт,
наданих   послуг,   які   визначаються   відповідно   до  положень
(стандартів) бухгалтерського обліку,  що застосовуються в частині,
яка не суперечить положенням цього розділу;

     14.1.229. спеціально  відведені автостоянки - площа території
(землі),  що належить на правах власності  територіальній  громаді
або державі, яка визначається органами місцевого самоврядування із
встановленням   правил   щодо   відповідальності   за   збереження
транспортного засобу.
     До спеціально    відведених   автостоянок   можуть   належати
комунальні  гаражі,  стоянки,  паркінги  (будівлі,   споруди,   їх
частини),  які  побудовані  за  рахунок коштів місцевого бюджету з
метою здійснення організації паркування транспортних засобів.
     Не належать  до  спеціально  відведених  автостоянок  гаражі,
автостоянки, власники або користувачі яких є платниками земельного
податку  або  орендної  плати  за  земельні  ділянки  державної  і
комунальної  власності,  а також земельні ділянки,  що належать до
прибудинкових територій;

     14.1.230. стаціонарне  джерело  забруднення  -  підприємство,
цех,  агрегат,  установка або інший нерухомий об'єкт,  що зберігає
свої просторові координати протягом певного часу і здійснює викиди
забруднюючих речовин в атмосферу та/або скиди забруднюючих речовин
у водні об'єкти;

     14.1.231. розумна економічна причина (ділова мета) - причина,
яка може бути наявна лише за умови,  що платник податків має намір
одержати економічний ефект у результаті господарської діяльності;

     14.1.232. сертифікат фонду операцій з  нерухомістю  -  цінний
папір,  що  засвідчує  право його власника на отримання доходу від
інвестування в операції з нерухомістю відповідно до закону;

     14.1.233. сільськогосподарські угіддя  -  рілля,  багаторічні
насадження, сіножаті, пасовища та перелоги;

     14.1.234. сільськогосподарська  продукція
(сільськогосподарські товари) для цілей глави 2 розділу XIV  цього
Кодексу - продукція/товари, що підпадають під визначення груп 1-24
УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ),  якщо  при  цьому  такі  товари  (продукція)
вирощуються,     відгодовуються,     виловлюються,     збираються,
виготовляються,   виробляються,    переробляються    безпосередньо
виробником  цих  товарів (продукції),  а також продукти обробки та
переробки цих товарів (продукції),  якщо вони  були  придбані  або
вироблені  на  власних  або  орендованих  потужностях (площах) для
продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання;

     14.1.235. сільськогосподарський  товаровиробник   для   цілей
глави  2  розділу XIV цього Кодексу - юридична особа незалежно від
організаційно-правової   форми,   яка   займається    виробництвом
сільськогосподарської  продукції та/або розведенням,  вирощуванням
та  виловом  риби  у  внутрішніх  водоймах  (озерах,  ставках   та
водосховищах)   та   її   переробкою  на  власних  чи  орендованих
потужностях,   у   тому   числі   власновиробленої   сировини   на
давальницьких умовах, та здійснює операції з її постачання;

     14.1.236. смуга  відведення  залізниць  -  землі,  надані під
залізничне полотно та його облаштування;

     14.1.237. спирт  етиловий  -  всі  види   спирту   етилового,
біоетанол, які зазначені у товарних позиціях 2207 та 2208 згідно з
УКТ ЗЕД ( 2371а-14 );

    
14.1.238. споруди - земельні поліпшення,  що не  належать  до
будівель і призначені для виконання спеціальних технічних функцій;

     14.1.239. виключено;

     14.1.240. ставка   податку   для  цілей  розділу  XIII  цього
Кодексу - законодавчо визначений річний розмір  плати  за  одиницю
площі оподатковуваної земельної ділянки;

     14.1.241. суб'єкт   владних   повноважень   -   у   значенні,
визначеному Кодексом   адміністративного    судочинства    України
( 2747-15 );

     14.1.242. супутні    послуги   -   послуги,   вартість   яких
включається відповідно до  норм  законодавства  України  з  питань
митної  справи  до  митної  вартості  товарів,  що експортуються з
митної території  України  або  імпортуються  на  митну  територію
України;

     14.1.243. тариф    для    цілей   розділу   IX   -   вартість
транспортування   облікової   одиниці    вантажу    магістральними
трубопроводами  України  (без  податку  на  додану  вартість),  що
встановлюється:
    
на транспортування  для  споживачів  України  -   центральним
органом   виконавчої   влади,  уповноваженим  Кабінетом  Міністрів
України;
    
для транзиту територією України - на підставі договорів;

     14.1.244. товари - матеріальні  та  нематеріальні  активи,  у
тому числі земельні ділянки,  земельні частки (паї), а також цінні
папери та деривативи,  що використовуються у будь-яких  операціях,
крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення.
     В цілях оподаткування операцій з переміщення майна та енергії
через митний кордон України термін "товари" вживається у значенні,
визначеному Митним кодексом України ( 92-15 );

     14.1.245. товарний  кредит  -  товари (роботи,  послуги),  що
передаються резидентом або нерезидентом у власність  юридичних  чи
фізичних  осіб  на  умовах  договору,  що  передбачає відстрочення
остаточних  розрахунків  на  визначений  строк  та  під   процент.
Товарний  кредит  передбачає  передачу  права  власності на товари
(роботи,  послуги) покупцеві  (замовникові)  у  момент  підписання
договору або в момент фізичного отримання товарів (робіт,  послуг)
таким  покупцем  (замовником),  незалежно   від   часу   погашення
заборгованості;

     14.1.246. торговельна  діяльність для цілей розділу XII цього
Кодексу   -   роздрібна   та   оптова   торгівля,   діяльність   у
торговельно-виробничій (ресторанне господарство) сфері за готівку,
інші  готівкові  платіжні  засоби  та  з  використанням  платіжних
карток;

     14.1.247. торгівля валютними цінностями - операції, пов'язані
з  переходом  права  власності  на  національну  валюту   України,
іноземну валюту, платіжні документи та інші цінні папери, виражені
у національній валюті України,  в іноземній валюті або банківських
металах, банківські метали;

     14.1.248. торгівля  іноземною  валютою  -  валютні  операції,
пов'язані з переходом права  власності  на  валютні  цінності,  за
винятком  операцій,  що здійснюються між резидентами за умови,  що
такими валютними цінностями є національна  валюта  України,  цінні
папери та чеки, виражені у національній валюті України;

     14.1.249. торгівля у розстрочку - господарська операція,  яка
передбачає продаж резидентом або нерезидентом товарів фізичним  чи
юридичним  особам на умовах розстрочення кінцевого розрахунку,  на
визначений строк та під процент.
     Торгівля у   розстрочку   передбачає   передачу   товарів   у
розпорядження   покупця   в   момент   здійснення  першого  внеску
(завдатку) з  передачею  права  власності  на  такі  товари  після
кінцевого розрахунку.
     Правила торгівлі  у розстрочку фізичним особам установлюються
Кабінетом Міністрів України;

     14.1.250. торговий  патент  для  цілей  розділу   XII   цього
Кодексу -   державне   свідоцтво   з   обмеженим  строком  дії  на
провадження   певного   виду   підприємницької    діяльності    та
користування   яким   передбачає  своєчасне  внесення  до  бюджету
відповідного збору;

     14.1.251. транспортні   засоби,   що   використовувалися,   -
транспортні засоби,  на які уповноваженими державними органами,  в
тому числі іноземними,  видані реєстраційні  документи,  що  дають
право експлуатувати такі транспортні засоби;

     14.1.252. тютюнові  вироби  -  сигарети  з  фільтром  або без
фільтру,  цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний,
смоктальний,  жувальний тютюн,  махорка та інші вироби з тютюну чи
його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування;

     14.1.253. умовне   звільнення   від   оподаткування   митними
платежами  -  звільнення від сплати митних платежів,  застосування
якого передбачає  дотримання  певних  умов  та  обмежень  під  час
використання   товарів   і   транспортних   засобів   комерційного
призначення, розпорядження ними після їх випуску;

     14.1.254. умовне звільнення  від  оподаткування  податком  на
додану вартість   у  разі  ввезення  товарів  на  митну  територію
України -   звільнення   від   сплати   нарахованого   податкового
зобов'язання  у  разі  розміщення  товарів  у  митних режимах,  що
передбачають звільнення  від  оподаткування  за  умови  дотримання
вимог митного режиму;

     14.1.255. відступлення  права вимоги - операція з переуступки
кредитором прав вимоги боргу  третьої  особи  новому  кредитору  з
попередньою  або  наступною  компенсацією  вартості  такого  боргу
кредитору або без такої компенсації;

     14.1.256. фіксований сільськогосподарський податок для  цілей
глави  2 розділу XIV цього Кодексу - податок,  який справляється з
одиниці земельної площі у відсотках її нормативної грошової оцінки
та сплата якого замінює сплату окремих податків і зборів;

     14.1.257. фінансова допомога - фінансова допомога,  надана на
безповоротній або поворотній основі.

      Безповоротна фінансова допомога - це:
     сума коштів,  передана платнику податків згідно з  договорами
дарування,  іншими  подібними  договорами  або без укладення таких
договорів;
     сума безнадійної   заборгованості,   відшкодована   кредитору
позичальником після списання такої безнадійної заборгованості;
   
сума заборгованості  одного  платника  податків  перед  іншим
платником  податків,  що  не  стягнута  після  закінчення   строку
позовної давності;
     основна сума   кредиту   або  депозиту,  що  надані  платнику
податків без встановлення строків повернення такої основної  суми,
за  винятком  кредитів,  наданих  під  безстрокові  облігації,  та
депозитів до запитання  у  банківських  установах,  а  також  сума
процентів,  нарахованих  на  таку  основну суму,  але не сплачених
(списаних);
     сума процентів,  умовно  нарахованих   на   суму   поворотної
фінансової   допомоги,   що  залишається  неповерненою  на  кінець
звітного періоду,  у розмірі облікової ставки Національного  банку
України, розрахованої за кожний день фактичного використання такої
поворотної фінансової допомоги.

     Поворотна фінансова  допомога  -  сума  коштів,  що  надійшла
платнику податків у користування за договором,  який не передбачає
нарахування  процентів  або  надання  інших  видів  компенсацій  у
вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до
повернення;

     14.1.258. фінансовий   кредит   -   кошти,    що    надаються
банком-резидентом   або   нерезидентом,   що   кваліфікується   як
банківська установа згідно із  законодавством  країни  перебування
нерезидента,  або резидентами і нерезидентами,  які мають згідно з
відповідним   законодавством   статус   небанківських   фінансових
установ,   а   також   іноземною   державою  або  його  офіційними
агентствами,  міжнародними  фінансовими  організаціями  та  іншими
кредиторами   -  нерезидентами  юридичній  чи  фізичній  особі  на
визначений строк для цільового використання та під процент;

     14.1.259. фонд  банківського  управління  -  кошти  учасників
фондів  банківського  управління та інші активи,  що перебувають у
довірчому управлінні уповноваженого банку відповідно до закону;

     14.1.260. фрахт - винагорода (компенсація), що сплачується за
договорами перевезення, найму або піднайму судна або транспортного
засобу (їх частин) для:
     перевезення вантажів та пасажирів морськими  або  повітряними
суднами;
     перевезення вантажів     залізничним     або    автомобільним
транспортом;

     14.1.261. цільове    призначення    земельної    ділянки    -
використання  земельної  ділянки  за  призначенням,  визначеним на
підставі   документації    із    землеустрою    у    встановленому
законодавством порядку;

     14.1.262. частка сільськогосподарського товаровиробництва для
цілей глави 2 розділу XIV  цього  Кодексу  -  питома  вага  доходу
сільськогосподарського товаровиробника,  отриманого від реалізації
сільськогосподарської продукції власного виробництва та  продуктів
її  переробки,  у загальній сумі його доходу,  що враховується під
час визначення  права  такого  товаровиробника  на  реєстрацію  як
платника податку;     

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Березень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0