ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Середа, 17.04.2024, 19:43

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 14 - ст. 20 | Реєстрація | Вхід

         14.1.263. членами   сім'ї   фізичної  особи  першого  ступеня 
споріднення вважаються її батьки,  чоловік або  дружина,  діти,  у
тому числі усиновлені.  Інші члени сім'ї фізичної особи вважаються
такими, що мають другий ступінь споріднення;

     14.1.264. хронометраж  -  процес  спостереження  за  веденням
господарської діяльності платника податків,  який здійснюється під
час проведення  фактичних  перевірок  та  застосовується  органами
державної   податкової   служби   з  метою  встановлення  реальних
показників щодо діяльності платника податків,  яка здійснюється на
відповідному місці її провадження;

     14.1.265. штрафна санкція (фінансова санкція,  штраф) - плата
у вигляді фіксованої суми  та/або  відсотків,  що  справляється  з
платника  податків  у  зв'язку  з порушенням ним вимог податкового
законодавства та іншого  законодавства,  контроль  за  дотриманням
яких  покладено на контролюючі органи,  а також штрафні санкції за
порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

     14.1.266. касовий метод  для  цілей  оподаткування  згідно  з
розділом V цього Кодексу - метод податкового обліку,  за яким дата
виникнення податкових зобов'язань визначається як дата зарахування
(отримання)  коштів  на  банківський  рахунок    касу)  платника
податку  або  дата  отримання  інших  видів  компенсацій  вартості
поставлених   (або   тих,  що  підлягають  поставці)  ним  товарів
(послуг),  а  дата   виникнення   права   на   податковий   кредит
визначається  як  дата  списання  коштів  з  банківського  рахунку
(видачі з каси) платника податку  або  дата  надання  інших  видів
компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці)
йому товарів (послуг);

     14.1.267. позика - грошові кошти,  що надаються  резидентами,
які    є   фінансовими   установами,   або   нерезидентами,   крім
нерезидентів,  які  мають   офшорний   статус,   позичальнику   на
визначений   строк  із  зобов'язанням  їх  повернення  та  сплатою
процентів за користування сумою позики;

     14.1.268. пасивні  доходи  -  доходи,  отримані   у   вигляді
процентів,  дивідендів,  страхових виплат і відшкодувань,  а також
роялті.

     Стаття 15. Платники податків

     15.1. Платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти
і  нерезиденти  України),  юридичні особи (резиденти і нерезиденти
України) та  їх  відокремлені  підрозділи,  які  мають,  одержують
(передають)   об'єкти   оподаткування   або  провадять  діяльність
(операції),  що є об'єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або
податковими  законами,  і  на  яких  покладено обов'язок із сплати
податків та зборів згідно з цим Кодексом.
     15.2. Кожний з платників податків може бути платником податку 
за одним або кількома податками та зборами.

     Стаття 16. Обов'язки платника податків

     16.1. Платник податків зобов'язаний:

    
16.1.1. стати  на  облік  у  контролюючих  органах в порядку,
встановленому законодавством України;

     16.1.2. вести в установленому порядку облік доходів і витрат,
складати звітність,  що стосується обчислення і сплати податків та
зборів;

     16.1.3. подавати   до   контролюючих   органів   у   порядку,
встановленому  податковим  та  митним законодавством,  декларації,
звітність та інші документи,  пов'язані з  обчисленням  і  сплатою
податків та зборів;

     16.1.4. сплачувати  податки  та збори в строки та у розмірах,
встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи;

     16.1.5. подавати на належним чином оформлену письмову  вимогу
контролюючих   органів    випадках,  визначених  законодавством)
документи з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних
із  визначенням  об'єктів  оподаткування (податкових зобов'язань),
первинні документи,  регістри  бухгалтерського  обліку,  фінансову
звітність,  інші  документи,  пов'язані  з  обчисленням та сплатою
податків та зборів.  У письмовій вимозі  обов'язково  зазначаються
конкретний   перелік   документів,   які  повинен  надати  платник
податків, та підстави для їх надання;

     16.1.6. подавати контролюючим органам  інформацію,  відомості
про  суми  коштів,  не сплачених до бюджету в зв'язку з отриманням
податкових пільг (суми отриманих пільг) та напрями їх використання
(щодо  умовних  податкових  пільг  - пільг,  що надаються за умови
використання  коштів,  вивільнених   у   суб'єкта   господарювання
внаслідок надання пільги, у визначеному державою порядку);

    
16.1.7. подавати контролюючим органам інформацію в порядку, у
строки та в обсягах, встановлених податковим законодавством;

     16.1.8. виконувати законні вимоги контролюючих  органів  щодо
усунення  виявлених  порушень  законів  з  питань оподаткування та
митної  справи  і  підписувати  акти  (довідки)   про   проведення
перевірки;

     16.1.9. не  перешкоджати  законній діяльності посадової особи
контролюючого органу під час виконання нею службових обов'язків та
виконувати законні вимоги такої посадової особи;

     16.1.10. повідомляти  контролюючим  органам  за місцем обліку
такого платника про його  ліквідацію  або  реорганізацію  протягом
трьох  робочих  днів  з  дня  прийняття відповідного рішення (крім
випадків,  коли обов'язок здійснювати таке повідомлення  покладено
законом на орган державної реєстрації);

     16.1.11. повідомляти    контролюючі    органи    про    зміну
місцезнаходження  юридичної  особи  та  зміну   місця   проживання
фізичної особи - підприємця;

     16.1.12. забезпечувати  збереження  документів,  пов'язаних з
виконанням податкового обов'язку,  протягом строків,  установлених
цим Кодексом;

     16.1.13. допускати  посадових  осіб  контролюючого органу під
час проведення ними перевірок до обстеження  приміщень,  територій
(крім  житла громадян),  що використовуються для одержання доходів
чи пов'язані з утриманням  об'єктів  оподаткування,  а  також  для
проведення  перевірок  з  питань  обчислення  і сплати податків та
зборів у випадках, встановлених цим Кодексом.

     Стаття 17. Права платника податків

     17.1. Платник податків має право:

     17.1.1. безоплатно отримувати в органах державної  податкової
служби  та  в  органах митної служби,  у тому числі і через мережу
Інтернет,  інформацію про податки та  збори  і  нормативно-правові
акти,  що  їх  регулюють,  порядок  обліку  та  сплати податків та
зборів,  права  та  обов'язки  платників  податків,   повноваження
контролюючих   органів   та  їх  посадових  осіб  щодо  здійснення
податкового контролю;

     17.1.2. представляти свої  інтереси  в  контролюючих  органах
самостійно,    через   податкового   агента   або   уповноваженого
представника;

     17.1.3. обирати самостійно,  якщо  інше  не  встановлено  цим
Кодексом, метод ведення обліку доходів і витрат;

     17.1.4. користуватися   податковими   пільгами  за  наявності
підстав у порядку, встановленому цим Кодексом;

     17.1.5. одержувати відстрочення, розстрочення сплати податків
або  податковий  кредит  в  порядку і на умовах,  встановлених цим
Кодексом;

     17.1.6. бути  присутнім   під   час   проведення   перевірок,
ознайомлюватися та отримувати акти (довідки) перевірок, проведених
контролюючими органами,  перед  підписанням  актів  (довідок)  про
проведення  перевірки,  у  разі  наявності  зауважень  щодо змісту
(тексту) складених актів (довідок) підписувати їх із застереженням
та  подавати  контролюючому органу письмові заперечення в порядку,
встановленому цим Кодексом;

     17.1.7. оскаржувати в порядку,  встановленому  цим  Кодексом,
рішення,   дії  (бездіяльність)  контролюючих  органів  (посадових
осіб), надані контролюючими органами роз'яснення;

     17.1.8. вимагати   від   контролюючих   органів    проведення
перевірки  відомостей  та  фактів,  що  можуть свідчити на користь
платника податків;

     17.1.9. на нерозголошення  контролюючим  органом  (посадовими
особами)  відомостей  про такого платника без його письмової згоди
та відомостей,  що становлять конфіденційну інформацію,  державну,
комерційну   чи  банківську  таємницю  та  стали  відомі  під  час
виконання посадовими особами службових обов'язків,  крім випадків,
коли це прямо передбачено законами;

     17.1.10. на  залік  чи повернення надміру сплачених,  а також
надміру стягнутих сум податків та зборів, пені, штрафів у порядку,
встановленому цим Кодексом;

     17.1.11. на  повне відшкодування збитків (шкоди),  заподіяних
незаконними  діями  (бездіяльністю)   контролюючих   органів   (їх
посадових осіб), у встановленому законом порядку;

     17.1.12. за  методикою,  затвердженою  Міністерством фінансів
України,  вести облік тимчасових та постійних податкових  різниць,
та  використовувати  дані такого обліку для складання декларації з
податку на прибуток.

    
17.2. Платник  податку  має  також  інші  права,  передбачені
законом.

     Стаття 18. Податкові агенти

     18.1. Податковим   агентом   визнається  особа,  на  яку  цим
Кодексом покладається обов'язок з обчислення, утримання з доходів,
що    нараховуються   (виплачуються,   надаються)   платнику,   та
перерахування податків до відповідного бюджету  від  імені  та  за
рахунок коштів платника податків.

     18.2. Податкові  агенти  прирівнюються до платників податку і
мають права та виконують обов'язки,  встановлені цим Кодексом  для
платників податків.

     Стаття 19. Представники платника податків

     19.1. Платник  податків  веде  справи,  пов'язані  зі сплатою
податків,  особисто або через свого представника.  Особиста участь
платника  податків в податкових відносинах не позбавляє його права
мати свого представника,  як і участь податкового представника  не
позбавляє  платника  податків  права  на  особисту  участь у таких
відносинах.

     19.2. Представниками платника податків визнаються особи,  які
можуть  здійснювати  представництво  його  законних  інтересів  та
ведення справ,  пов'язаних із сплатою податків, на підставі закону
або довіреності. Довіреність, видана платником податків - фізичною
особою  на  представництво  його  інтересів  та   ведення   справ,
пов'язаних із сплатою податків,  має бути засвідчена відповідно до
чинного законодавства.

     19.3. Представник  платника  податків  користується  правами,
встановленими цим Кодексом для платників податків.

     Стаття 20. Права органів державної податкової служби

     20.1. Органи державної податкової служби мають право:

     20.1.1. запрошувати  платників  податків або їх представників
для перевірки  правильності  нарахування  та  своєчасності  сплати
податків   та   зборів,  дотримання  вимог  іншого  законодавства,
здійснення контролю  за  дотриманням  якого  покладено  на  органи
державної   податкової  служби.  Письмові  повідомлення  про  такі
запрошення надсилаються в порядку,  встановленому статтею 42 цього
Кодексу,  не  пізніше ніж за 10 календарних днів до дня запрошення
рекомендованими листами,  в яких зазначаються підстави запрошення,
дата  і  час,  на  які  запрошується платник податків (представник
платника податків);

    
20.1.2. під час проведення  виїзних  перевірок  отримувати  у
платників   податків   (представників  платників  податків)  копії
документів  (засвідчені  підписом  платника  податків   або   його
посадовою   особою  та  скріплені  печаткою  (за  наявності)),  що
свідчать про порушення вимог податкового законодавства або  іншого
законодавства,  контроль  за дотриманням якого покладено на органи
державної  податкової  служби;  перевіряти  під   час   проведення
перевірок  у  платників  податків  -  фізичних  осіб,  а  також  у
посадових осіб та інших працівників платників податків - юридичних
осіб документи, що посвідчують особу;

     20.1.3. одержувати безоплатно від платників податків, а також
від установ Національного банку  України,  комерційних  банків  та
інших фінансових установ довідки,  у порядку встановленому Законом
України "Про банки  і  банківську  діяльність" ( 2121-14 ) та  цим
Кодексом, довідки    та/або    копії    документів  про  наявність
банківських рахунків, а на підставі рішення суду - інформацію  про
обсяг та  обіг   коштів   на    рахунках,   у    тому   числі  про
ненадходження у встановлені терміни валютної виручки від суб'єктів
підприємницької діяльності;

     20.1.4. проводити    перевірки   платників   податків   (крім
Національного  банку  України)  в   порядку,   встановленому   цим
Кодексом;

     20.1.5. вимагати  від платників податків,  що перевіряються в
ході  перевірок,  проведення   інвентаризації   основних   фондів,
товарно-матеріальних   цінностей,  коштів,  у  тому  числі  зняття
залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки.

     У разі відмови платника податків  (його  посадових  осіб  або
осіб,   які   здійснюють  готівкові  розрахунки  та/або  проводять
діяльність,  що підлягає  ліцензуванню  та/або  патентуванню)  від
проведення  інвентаризації  основних фондів,  товарно-матеріальних
цінностей, коштів (зняття залишків товарно-матеріальних цінностей,
готівки),  передбаченої абзацом першим цього пункту, або ненадання
для перевірки документів,  їх  копій  (за  умови  наявності  таких
документів)  застосовуються  заходи,  передбачені статтею 94 цього
Кодексу;

     20.1.6. для   здійснення   функцій,   визначених   податковим
законодавством,  отримувати  безоплатно від платників податків,  у
тому числі  благодійних  та  інших  неприбуткових  організацій,  у
порядку,  визначеному  цим Кодексом,  інформацію,  довідки,  копії
документів  (засвідчені  підписом  платника  податків   або   його
посадовою   особою   та  скріплені  печаткою  (за  наявності)  про
фінансово-господарську  діяльність,  отримувані  доходи,   видатки
платників податків та іншу інформацію,  пов'язану з обчисленням та
сплатою  податків,   дотриманням   вимог   іншого   законодавства,
здійснення   контролю   за  яким  покладено  на  органи  державної
податкової служби,  а також фінансову та статистичну звітність,  в
порядку та на підставах, визначених цим Кодексом;

     20.1.7. під  час проведення перевірок вимагати виготовлення і
надання копій первинних документів (засвідчені  підписом  платника
податків  або  його  посадовою особою та скріплені печаткою),  які
свідчать  про  порушення  податкового  та  іншого   законодавства,
контроль  за  дотриманням  якого  покладено  на  органи  державної
податкової  служби,  та  отримувати  їх  у  платників  податків  у
порядку, встановленому цим Кодексом;

     20.1.8. під  час  проведення  перевірок вивчати та перевіряти
первинні документи,  які  використовуються  в  бухгалтерському  та
податковому   обліку,   інші   регістри,   фінансову,  статистичну
звітність,  пов'язані з обчисленням і сплатою податків та  зборів,
виконанням  вимог  іншого  законодавства,  контроль за дотриманням
якого покладено на органи державної податкової служби;

     20.1.9. проводити контрольні розрахункові операції до початку
перевірки платника податків щодо дотримання ним порядку проведення
готівкових розрахунків та застосування реєстраторів  розрахункових
операцій.   Товари,  які  було  отримано  службовими  (посадовими)
особами органів державної податкової  служби  під  час  проведення
контрольної розрахункової операції, підлягають поверненню платнику
податків у непошкодженому вигляді.  У разі неможливості повернення
такого  товару  відшкодування  витрат  здійснюється  відповідно до
законодавства з питань захисту прав споживачів;

     20.1.10. під час проведення перевірок вимагати від  посадових
або  службових осіб платника податків надання повноважних осіб для
спільного з представниками  органів  державної  податкової  служби
зняття   показань   внутрішніх  та  зовнішніх  лічильників,  якими
обладнані  технічні  пристрої,  що  використовуються   у   процесі
провадження ним діяльності, що перевіряється;

     20.1.11. доступу  під  час проведення перевірок до територій,
приміщень   (крім   житла   громадян)   та   іншого   майна,    що
використовується для провадження господарської діяльності,  та/або
є  об'єктами  оподаткування  або  використовується  для  отримання
доходів  (прибутку)  чи пов'язані з іншими об'єктами оподаткування
та/або можуть бути джерелом погашення податкового боргу;

     20.1.12. у випадках, встановлених законом, звертатися до суду
щодо  припинення  юридичної особи  та  підприємницької діяльності
фізичної особи - підприємця  про  визнання  недійсними  установчих
(засновницьких) документів суб'єктів господарювання;

     20.1.13. виключено;

     20.1.14. виключено;

     20.1.15. звертатися   до   суду   щодо  зупинення  видаткових
операцій платника податків на рахунках такого платника податків  у
банках  та  інших  фінансових  установах  (крім  операцій з видачі
заробітної плати та сплати податків,  зборів,  єдиного  внеску  на
загальнообов'язкове   державне   соціальне  страхування,  а  також
визначених  контролюючим  органом  грошових  зобов'язань  платника
податків) за наявності хоча б однієї з таких підстав:

     20.1.15.1. виключено;

     20.1.15.2. недопущення   посадових   осіб  органів  державної
податкової служби до обстеження територій та приміщень, визначених
у підпункті 20.1.11 цієї статті;

   20.1.16. звертатися до суду, у разі якщо платник податків пере-   
шкоджає виконанню податковим керуючим повноважень, визначених цим
Кодексом, щодо зупинення випадкових операцій на рахунках платників
податків шляхом накладення арешту на кошти та інші цінності такого
платника податків, що знаходиться в банку, та зобов'язання такого
платника податків виконати законні вимоги податкового керуючого,пе-
дюачені цим Кодексом;

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Статистика



Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0