ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Середа, 17.04.2024, 19:50

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | К - П | Реєстрація | Вхід

Кваліфікація - рівень загальної і спеціальної підготовки працівника, що підтверджується встановленими законодавством документами (атестат, диплом, свідоцтво та інші). – Наказ МОЗ України від 4/7/2004 № 183 „Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності”

Кваліфікований робітник - це освітньо-кваліфікаційний рівень робітника, який на основі повної або базової загальної середньої освіти здобув спеціальні уміння та знання, має відповідний досвід їх застосування для вирішення професійних завдань у певній галузі народного господарства. – Постанова Кабінету Міністрів України від 1/20/1998 № 65 „Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)”

Кліринг – система безготівкових розрахунків за товари, надані послуги, цінні папери шляхом заліку взаємних вимог.

Коефіцієнт страхового стажу - величина, що визначається відповідно до Закону для обрахування страхового стажу при обчисленні розміру пенсії у солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. – Закон України від 9 липня 2003 року № 1058-IV „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

Колективний договір - це угода, яка укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів. Вона укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи. Колективний договір може укладатися в структурних підрозділах підприємства в межах компетенції цих підрозділів. Угода укладається на державному, галузевому, регіональному рівнях на двосторонній основі. – Кодекс законів про працю України від 12/10/1971 № 322-VIII

Колективний трудовий спір (конфлікт) - це розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо: а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; б) укладення чи зміни колективного договору, угоди; в) виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; г) невиконання вимог законодавства про працю. – Закон України від 3/3/1998 № 137/98-ВР „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”

Комісіонер – посередник у правочинах – фізична або юридична особа, яка від свого імені за певну винагороду здійснює правочин на користь і за рахунок комітента.

Комітент – сторона в договорі комісії, яка дає доручення іншій стороні (комісіонеру) вчинити одну чи кілька угод від її імені, але за свій рахунок.

Контракт - особлива форма трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України. – Кодекс законів про працю України від 12/10/1971 № 322-VIII

 Листок непрацездатності - це багатофункціональний документ, який є підставою для звільнення від роботи у зв’язку з непрацездатністю та з матеріальним забезпеченням застрахованої особи в разі тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів. – Інструкція МОЗ України, Мінпраці та соцполітики, Фонду втрати працездатності, Фонду соцстраху нещасних випадків від 11/3/2004 № 532/274/136-ос/1406 „Про порядок заповнення листка непрацездатності”

Легалізація – надання законної сили, перехід до легального стану.

Ліквідність – можливість перетворення статей активу банку, підприємства тощо у гроші для оплати зобов’язань по пасиву; спроможність чого-небудь негайно виступити як платіжний засіб.

Ліцензія – 1) виданий компетентним органом державної виконавчої влади або місцевого самоврядування дозвіл на здійснення виду діяльності, яка на підставі чинного законодавства підлягає ліцензуванню; 2) дозвіл на використання винаходу, корисної моделі або іншого технічного досягнення, який надається на підставі ліцензійної угоди або судового чи адміністративного рішення компетентного органу.

Малозабезпечена сім’я - сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї – Закон України від 6/1/2000 № 1768-III „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”

Матеріальна допомога по безробіттю - це допомога, виплачується безробітним, після закінчення строку виплати допомоги по безробіттю протягом 180 календарних днів у розмірі до 75 процентів встановленої законодавством мінімальної заробітної плати за умови, що середньомісячний сукупний доход на члена сім’ї не перевищує встановленого законодавством неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. – Закон від 3/1/1991 № 803-XII „Про зайнятість населення”

Межа малозабезпеченості - це величина середньодушового сукупного доходу, який забезпечує непрацездатному громадянинові споживання товарів і послуг на мінімальному рівні, встановленому законодавством. – Закон України від 10/4/1994 № 190/94-ВР „Про межу малозабезпеченості”

Мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт). До мінімальної заробітної плати не включаються доплати за роботу в надурочний час, у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я, а також премії до ювілейних дат, за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, матеріальна допомога. – Кодекс законів про працю України від 12/10/1971 № 322-VIII

Мінімальна пенсія - державна соціальна гарантія, розмір якої визначається Законом. -  Закон України від 7/9/2003 № 1058-IV „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”

Молода сім’я - подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років, або неповна сім’я, в якій мати (батько) віком до 35 років – Закон України від 2/5/1993 № 2998-XII „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”

Молодший спеціаліст - це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі повної загальної середньої освіти здобув загальнокультурну підготовку, спеціальні уміння та знання, має певний досвід їх застосування для вирішення типових професійних завдань, передбачених для відповідних посад, у певній галузі народного господарства. – Наказ Головдержслужба України від 5/21/2004 № 74 „Про внесення змін до Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців”

Молодь, молоді громадяни - громадяни України віком від 14 до 35 років. – Закон України від 2/5/1993 № 2998-XII „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”

Мораторій – відстрочка чи призупинення органами державної влади виконання зобов’язань у зв’язку з настанням надзвичайних подій, обставин.

Найманий працівник - фізична особа, яка працює за трудовим договором на підприємстві, в установі та організації, в їх об’єднаннях або у фізичних осіб, які використовують найману працю. – Наказ НСПП від 5/5/2004 № 70 „Про затвердження Положення про порядок визначення сторін колективного трудового спору (конфлікту)”

Накопичувальний пенсійний фонд - цільовий позабюджетний фонд, який створюється відповідно до Закону, акумулює страхові внески застрахованих осіб, що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках та інвестуються з метою отримання інвестиційного доходу на користь застрахованих осіб, пенсійні активи якого використовуються для оплати договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, а у випадках, передбачених Законом, членам їхніх сімей чи спадкоємцям та на інші цілі, передбачені Законом. – Закон України від 9 липня 2003 року № 1058-IV „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

Науковий працівник - вчений, який за основним місцем роботи та відповідно до трудового договору (контракту) професійно займається науковою, науково-технічною, науково-організаційною або науково-педагогічною діяльністю та має відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання, підтверджену результатами атестації. – Закон України від 12/13/1991 № 1977-XII „Про наукову і науково-технічну діяльність”

Недержавний пенсійний фонд - юридична особа, створена відповідно до Закону, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному Законом порядку. – Закон України від 7/9/2003 № 1057-IV „Про недержавне пенсійне забезпечення”

Неповна сім’я - сім’я, що складається з матері або батька і дитини (дітей). – Закон України від 4/26/2001 № 2402-III „Про охорону дитинства”

Неповнолітні - громадяни віком до 18 років. – Закон України від 2/5/1993 № 2998-XII „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”

Непрацездатні громадяни - особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку або визнані інвалідами, у тому числі діти-інваліди, а також особи, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника відповідно до цього Закону. – Закон України від 7/9/2003 № 1058-IV „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”

Нещасний випадок - це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю або настала смерть. – Закон України від 9/23/1999 № 1105-XIV „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”

Новація – в цивільному праві угода про зміну одного зобов’язання іншим між сторонами, що приводить до припинення попереднього зобов’язання.

Нотифікація – повідомлення векселедержателем індосанта або аваліста про опротестування виданого векселя.

Облігація – цінний папір, що засвідчує внесення його власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений у ньому строк з виплатою фіксованого процента, якщо інше не передбачено умовами випуску.

Овердрафт – вид короткострокового кредиту, суть якого полягає у списанні коштів з поточного рахунку клієнта понад їх залишок, тобто в утворенні дебетового сальдо на рахунку клієнта.

Одинока особа - особа, яка не має працездатних родичів, зобов’язаних за законом її утримувати. – Закон України від 5/18/2004 № 1727-IV „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”

Одинокі матері - право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновителі, якщо у свідоцтві про народження дитини (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку державним органом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновителя). – Закон України від 11/21/1992 № 2811-XII „Про державну допомогу сім'ям з дітьми”

Одноразова виплата - пенсійна виплата, що здійснюється в разі досягнення застрахованою особою пенсійного віку та в інших випадках на умовах та в порядку, визначених Законом за рахунок коштів Накопичувального фонду. – Закон України від 7/9/2003 № 1058-IV „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”

Оплачувані громадські роботи - це роботи, організовані місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами відповідних рад за участю державної служби зайнятості для забезпечення тимчасової зайнятості населення, передусім осіб, зареєстрованих як безробітні, на підприємствах, в установах і організаціях комунальної власності і за договорами – на інших підприємствах, в установах і організаціях. – Закон від 3/1/1991 № 803-XII „Про зайнятість населення”

Опціон – 1) у біржовій практиці угода з премією – особливий вид біржових операцій із обмеженим, порівняно зі звичайними ф’ючерсними угодами, ризиком; договірне зобов’язання купити чи продати певний вид цінностей або фінансових прав за встановленою на момент укладення угоди ціною в межах обумовленого періоду часу; 2) в цивільно-правових відносинах – обумовлена договором можливість для однієї сторони вибрати спосіб, обсяг виконання зобов’язання або відмовитися від його виконання за обумовлених обставин.

Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців. – Закон України від 3/24/1995 № 108/95-ВР „Про оплату праці”

Основна професія - робота за вищою професійною кваліфікацією серед інших професій або кваліфікована робота, що виконується тривалий час. – Наказ МОЗ України від 4/7/2004 № 183 „Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності”

Основне місце роботи - місце роботи, де заявник працює на підставі укладеного трудового договору із оформленням трудової книжки та занесенням до неї запису про працевлаштування. – Наказ Фонду соцзахисту інвалідів, Мінпраці та соцполітики від 12/12/2003 № 180 „Про затвердження Порядку фінансування заходів, передбачених Переліком заходів щодо соціальної, трудової, фізкультурно-спортивної та професійної реабілітації інвалідів, фінансування яких здійснюється за рахунок штрафних санкцій, які надходять до Фонду соціального захисту інвалідів”

Особа без громадянства (апатрид) - особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином. – Закон України від 1/18/2001 № 2235-III „Про громадянство України”

Особи, які втратили працездатність - до осіб, які втратили працездатність, відносяться особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку, особи, які досягли пенсійного віку, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах, та непрацюючі особи, визнані інвалідами в установленому порядку. – Закон України від 7/15/1999 № 966-XIV „Про прожитковий мінімум”

Оферта – пропозиція укласти договір, адресована одній або кільком конкретним особам із обов’язковим переліком усіх умов.

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності. – Закон України від 10/14/1992 № 2694-XII „Про охорону праці”

Ощадний сертифікат – письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку депозиту та відсотків по ньому.

Патент – 1) документ, що видається компетентним органом і засвідчує визнання заявленого об’єкта винаходом (промисловим зразком, корисною моделлю), пріоритет винаходу, авторство й виключне право на винахід; 2) у ряді країн назва спеціального дозволу на певні види підприємницької діяльності.

Пенсійна виплата - грошова виплата учасникові недержавного пенсійного забезпечення або його спадкоємцям, що здійснюється за рахунок накопичених у недержавному пенсійному фонді та облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку грошових коштів у випадках, передбачених Законом. – Закон України від 7/9/2003 № 1057-IV „Про недержавне пенсійне забезпечення”

Пенсійна схема - документ, який визначає умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення учасників фонду. – Закон України від 7/9/2003 № 1057-IV „Про недержавне пенсійне забезпечення”

Пенсійні виплати - грошові виплати в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, що здійснюються у вигляді пенсії, довічної пенсії або одноразової виплати. – Закон України від 7/9/2003 № 1058-IV „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”

Пенсіонер - особа, яка відповідно до Закону отримує пенсію, довічну пенсію, або члени її сім'ї, які отримують пенсію в разі смерті цієї особи у випадках, передбачених Законом. – Закон України від 7/9/2003 № 1058-IV „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”

Пенсія - щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа в разі досягнення нею передбаченого цим Законом пенсійного віку чи визнання її інвалідом, або отримують члени її сім'ї у випадках, визначених Законом. – Закон України від 7/9/2003 № 1058-IV „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”

Перше робоче місце - місце роботи молодих громадян після закінчення будь-якого навчального закладу або припинення навчання в ньому, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після звільнення зі строкової військової служби або альтернативної (невійськової) служби. – Закон України від 2/5/1993 № 2998-XII „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”

Підходяща робота - це робота для громадян, які втратили роботу і заробіток (трудовий доход), що відповідає освіті, професії (спеціальності), кваліфікації працівника і надається в тій же місцевості, де він проживає. Заробітна плата повинна відповідати рівню, який особа мала за попередньою роботою з урахуванням її середнього рівня, що склався в галузі відповідної області за минулий місяць. Для громадян, які вперше шукають роботу і не мають професії (спеціальності), підходящою вважається робота, яка потребує попередньої професійної підготовки, або оплачувана робота (включаючи роботу тимчасового характеру), яка не потребує професійної підготовки, а для громадян, які бажають відновити трудову діяльність після перерви тривалістю понад шість місяців, – робота за спеціальністю, що потребує попередньої перепідготовки чи підвищення кваліфікації, а в разі неможливості її надання – інша оплачувана робота за спорідненою професією (спеціальністю). Для громадян, які працювали не за професією (спеціальністю) понад шість місяців, підходящою вважається робота, яку вони виконували за останнім місцем роботи, а робота за основною професією (спеціальністю) може бути підходящою за умови попередньої перепідготовки чи підвищення кваліфікації з урахуванням потреб ринку праці у цій професії (спеціальності). - Закон від 3/1/1991 № 803-XII „Про зайнятість населення”

Посада - це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами коло службових повноважень. – Закон України від 12/16/1993 № 3723-XII „Про державну службу”

Посадова інструкція - документ, що визначає підпорядкованість державного службовця, його конкретні завдання та обов’язки, права та відповідальність. Наказ Головдержслужби України від 5/21/2004 № 74 „Про внесення змін до Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців”

Посадові особи - керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій. – Закон України від 12/16/1993 № 3723-XII „Про державну службу”

Постійне робоче місце - місце, на якому працівник перебуває більшу частину робочого часу (більше 50% або більше 2 год. безперервно). Якщо при цьому робота здійснюється в різних пунктах робочої зони, постійним робочим місцем вважається вся робоча зона. – Рекомендації Мінпраці від 9/1/1992 № 41 „Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці”

Працездатність - здатність людини до активної діяльності, що характеризується можливістю виконання роботи і функціональним станом організму в процесі роботи („фізіологічною ціною” роботи). – Рекомендації Мінпраці від 9/1/1992 № 41 „Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці”

Працівник - особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує обов’язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом). – Закон України від 10/14/1992 № 2694-XII „Про охорону праці”

Прожитковий мінімум - вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості. – Закон України від 7/15/1999 № 966-XIV „Про прожитковий мінімум”

Прожитковий мінімум для сім'ї - визначена для кожної сім'ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих та затверджених відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення. – Закон України від 6/1/2000 № 1768-III „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”

Простій - це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. – Кодекс законів про працю України від 12/10/1971 № 322-VIII

Професія - це рід трудової діяльності людини, що володіє комплексом спеціальних знань, практичних навичок, одержаних шляхом спеціальної освіти, навчання чи досвіду, які мають можливість здійснювати роботу в певній сфері виробництва. – Наказ МОЗ України від 11/22/1995 № 212 „Про затвердження Порядку встановлення медико-соціальними експертними комісіями ступеня втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров'я, пов'язане з виконанням трудових обов'язків”

Профспілка - добровільна неприбуткова громадська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання). – Наказ Держспоживстандарту України від 5/28/2004 № 97 „Про затвердження національних стандартів України, державних класифікаторів України, національних змін до міждержавних стандартів, внесення зміни до наказу Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. N 59 та скасування нормативних документів”

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0