ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Четвер, 29.02.2024, 05:21

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 170 | Реєстрація | Вхід

     170.3. Оподаткування роялті. 

     170.3.1. Роялті оподатковуються за  правилами,  встановленими
для  оподаткування  дивідендів,  за ставками,  визначеними пунктом
167.1 статті 167 цього Кодексу.

     170.4. Оподаткування процентів.

     170.4.1. Податковим  агентом   платника   податку   під   час
нарахування (виплати) на його користь доходів, визначених у пункті
167.2 статті  167  цього  Кодексу,  є  особа,  яка  здійснює  таке
нарахування (виплату).

     Загальна сума    податків,    утриманих   протягом   звітного
податкового місяця  з  таких  нарахованих  (виплачених)  процентів
платнику  податку,  сплачується (перераховується) таким податковим
агентом до бюджету у строки,  визначені цим Кодексом для місячного
податкового періоду.

     170.4.2. Податковий  агент,  який  нараховує доходи у вигляді
процентів,  відображає у  податковому  розрахунку,  подання  якого
передбачено  підпунктом "б" пункту 176.2 статті 176 цього Кодексу,
загальну суму таких нарахованих (сплачених)  доходів  та  загальну
суму утриманого з них податку.  При цьому інформація щодо окремого
банківського  вкладного  (депозитного)   або   поточного   рахунку
фізичної  особи,  суми  нарахованих  на  нього процентів,  а також
відомостей щодо такої фізичної особи - вкладника не надається.

     170.4.3. Оподаткування процентів    тому  числі  дисконтних
доходів),  нарахованих  (виплачених)  на  користь  фізичних осіб з
будь-яких інших підстав,  ніж ті, що зазначені у підпункті 170.4.1
цього пункту, здійснюється у загальному порядку, встановленому цим
Кодексом для доходів,  що остаточно  оподатковуються  під  час  їх
виплати  за ставками,  визначеними у пункті 167.1 статті 167 цього
Кодексу.

     170.5. Оподаткування дивідендів.

     170.5.1. Податковим  агентом   платника   податку   під   час
нарахування  (виплати) на його користь дивідендів,  крім випадків,
зазначених у підпункті 165.1.18  пункту  165.1  статті  165  цього
Кодексу,  є  емітент  корпоративних  прав або за його дорученням -
інша особа, яка здійснює таке нарахування (виплату).

     170.5.2. Будь-який  резидент,   який   нараховує   дивіденди,
включаючи  того,  що  сплачує  податок  на  прибуток підприємств у
спосіб,  відмінний від загального (є суб'єктом  спрощеної  системи
оподаткування),   або  звільнений  від  сплати  такого  податку  з
будь-яких підстав,  є  податковим  агентом  під  час   нарахування
дивідендів.

     170.5.3. Дивіденди,  нараховані  платнику  податку  емітентом
корпоративних  прав  -  резидентом,   що   є   юридичною   особою,
оподатковуються  за ставкою,  визначеною у пункті 167.2 статті 167
цього Кодексу,  крім дивідендів на користь фізичних осіб    тому
числі  нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами,
які мають статус привілейованих або інший  статус,  що  передбачає
виплату  фіксованого розміру дивідендів чи суми,  яка є більшою за
суму виплат,  розраховану на  будь-яку  іншу  акцію  (корпоративне
право),   емітовану   таким   платником  податку,  які  згідно  із
підпунктом  153.3.7  пункту  153.3  статті   153   цього   Кодексу
прирівнюються  з метою оподаткування до виплати заробітної плати з
відповідним оподаткуванням.

     170.5.4. Доходи,  зазначені   у   цьому   пункті,   остаточно
оподатковуються під час їх виплати за їх рахунок.

     170.6. Оподаткування виграшів та призів.

     170.6.1. Податковим   агентом   платника   податку   під  час
нарахування (надання) на його  користь  доходу  у  вигляді  призів
(виграшів) у лотерею чи в розіграші, призів та виграшів у грошовій
формі,  одержаних  за  перемогу  та/або   участь   в   аматорських
спортивних змаганнях,  у тому числі у більярдному спорті, є особа,
яка здійснює таке нарахування (виплату).

     170.6.2. Під час  нарахування  (виплати)  доходів  у  вигляді
виграшів  у  лотерею  або  в  інших  розіграшах,  які передбачають
попереднє придбання платником податку  права  на  участь  у  таких
лотереях  чи  розіграшах,  не  беруться  до уваги витрати платника
податку у зв'язку з отриманням такого доходу.

     Доходи, зазначені у цьому пункті,  остаточно  оподатковуються
під час їх виплати за їх рахунок.

     170.7. Оподаткування благодійної допомоги.

     170.7.1. Не  оподатковується  та не включається до загального
місячного або річного  оподатковуваного  доходу  платника  податку
благодійна,  у  тому числі гуманітарна допомога (далі - благодійна
допомога),  яка надходить на його користь  у  вигляді  коштів  або
майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги) та відповідає
вимогам, визначеним цим пунктом.

     Для цілей оподаткування благодійна  допомога  поділяється  на
цільову та нецільову.

     Цільовою є  благодійна  допомога,  що надається під визначені
умови та напрями її витрачання,  а нецільовою вважається допомога,
яка надається без встановлення таких умов або напрямів;

     170.7.2. не  включається  до  оподатковуваного доходу цільова
або нецільова благодійна допомога,  що надається платнику податку,
який постраждав внаслідок:

     а) екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях,
оголошених згідно з Конституцією України  (  254к/96-ВР  )  зонами
надзвичайної екологічної ситуації, - у граничних сумах, визначених
Кабінетом Міністрів України;

     б) стихійного   лиха,   аварій,   епідемій    та    епізоотій
загальнодержавного або місцевого характеру,  які завдали шкоди або
створюють  загрозу  здоров'ю  громадян,  навколишньому  природному
середовищу,  викликали  або  можуть  викликати  людські  жертви чи
втрату власності громадян, у зв'язку з якими рішення про залучення
(надання)  благодійної допомоги було прийнято відповідно Кабінетом
Міністрів  України  або  органом   місцевого   самоврядування,   у
граничних   сумах,  визначених  Кабінетом  Міністрів  України  або
органом місцевого самоврядування відповідно.

     Благодійна допомога,  що надається на зазначені цілі, повинна
розподілятися   через  державний  чи  місцевий  бюджет  або  через
банківські рахунки благодійних організацій,  Товариства  Червоного
Хреста  України,  внесених до Реєстру неприбуткових організацій та
установ.

     Для цілей цього  підпункту  вважається  цільовою  благодійною
допомогою  та  не  підлягає  оподаткуванню  профспілкова  виплата,
здійснена  за  рішенням  профспілки,  прийнятим  в   установленому
порядку  на  користь  члена  такої  профспілки,  який  має  статус
постраждалого внаслідок обставин, зазначених у цьому підпункті;

     170.7.3. не  включається  до  оподатковуваного  доходу   сума
нецільової  благодійної  допомоги,  у тому числі матеріальної,  що
надається  резидентами  -  юридичними  або  фізичними  особами  на
користь   платника  податку  протягом  звітного  податкового  року
сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу,
визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4
статті 169 цього Кодексу, встановленого на 1 січня такого року.

     Положення цього  підпункту  не  поширюються  на  профспілкові
виплати  своїм  членам,  умови  звільнення  яких від оподаткування
передбачені підпунктом 165.1.47  пункту  165.1  статті  165  цього
Кодексу.

     Благодійник -  юридична  особа  зазначає відомості про надані
суми нецільової благодійної допомоги у податковій звітності.

     У разі  отримання   нецільової   благодійної   допомоги   від
благодійника   -  фізичної  чи  юридичної  особи  платник  податку
зобов'язаний подати річну податкову декларацію із  зазначенням  її
суми, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги
протягом звітного податкового року перевищує її граничний  розмір,
установлений  абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті
169 цього Кодексу.

     170.7.4. Не включається до  оподатковуваного  доходу  цільова
благодійна  допомога,  що  надається  резидентами  - юридичними чи
фізичними особами у будь-якій сумі (вартості):

     а) закладу охорони здоров'я для компенсації вартості  платних
послуг  з  лікування платника податку або члена його сім'ї першого
ступеня споріднення,  інваліда, дитини-інваліда або дитини, в якої
хоча  б один із батьків є інвалідом;  дитини-сироти,  напівсироти;
дитини з багатодітної чи малозабезпеченої родини;  дитини,  батьки
якої  позбавлені  батьківських  прав,  у  тому числі для придбання
ліків  (донорських  компонентів,  протезно-ортопедичних   виробів,
виробів  медичного  призначення  для  індивідуального користування
інвалідів) у розмірах,  що не  перекриваються  виплатами  з  фонду
загальнообов'язкового     державного     соціального     медичного
страхування,  крім витрат на косметичне лікування  або  косметичну
хірургію   (включаючи  косметичне  протезування,  не  пов'язане  з
медичними  показаннями),   водолікування   та   геліотерапію,   не
пов'язані  з хронічними захворюваннями,  лікування та протезування
зубів з використанням дорогоцінних  металів,  гальванопластики  та
порцеляни,  аборти  (крім  абортів,  які  проводяться за медичними
показаннями,  або якщо вагітність стала  наслідком  зґвалтування),
операції з переміни статі;  лікування венеричних захворювань (крім
СНІДу та венеричних захворювань,  причиною  яких  стало  нестатеве
зараження  або  зґвалтування),  лікування тютюнової чи алкогольної
залежності; придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, які
не   включені   до   переліку  життєво  необхідних,  затвердженого
Кабінетом Міністрів України;

     протезно-ортопедичним підприємствам,          реабілітаційним
установам для компенсації вартості платних реабілітаційних послуг,
технічних та інших засобів реабілітації, наданих платнику податку,
визнаному    в   установленому   порядку   інвалідом,   або   його
дитині-інваліду,  у розмірах,  що не  перекриваються  виплатами  з
бюджетів  і  фонду  загальнообов'язкового  державного  соціального
медичного страхування;

     б) будинку   маляти,   будинку   дитини,   будинку-інтернату,
школі-інтернату (у  тому  числі  спеціальній,  санаторній  або для
сиріт),  дитячому будинку сімейного типу,  прийомній сім'ї,  школі
соціальної     реабілітації,     притулку    для    неповнолітніх;
приймальнику-розподільнику системи Міністерства  внутрішніх  справ
України  для  розподілу  благодійної допомоги між особами,  які не
досягли вісімнадцятирічного віку та перебувають у цих закладах;

     в) державному  або  комунальному   закладу   чи   благодійній
організації,  у тому числі Товариству Червоного Хреста України, що
надають послуги особам,  які  не  мають  житла,  з  харчування  та
облаштування на нічліг;

     г) пенітенціарному  закладу  для  поліпшення  умов утримання,
харчування чи медичного обслуговування  осіб,  які  перебувають  у
слідчих  ізоляторах чи місцях позбавлення волі,  або безпосередньо
таким особам;

     ґ) будинку-інтернату для громадян похилого віку та  інвалідів
та  їх  відділенням,  пансіонату  для  ветеранів  війни  і  праці,
геріатричному  пансіонату  для  поліпшення  умов   їх   утримання,
харчування,  медичного  обслуговування,  соціальної  реабілітації,
реабілітаційному  центру,   територіальному   центру   соціального
обслуговування  (надання  соціальних  послуг),  центрам  обліку  і
закладам  соціального  захисту  для  бездомних  громадян,  центрам
соціальної  адаптації  осіб,  звільнених з місць позбавлення волі,
санаторіям для ветеранів та інвалідів,  які утримуються за рахунок
державного   та  місцевого  бюджетів,  для  розподілу  благодійної
допомоги між особами, які перебувають у таких закладах;

     д) платнику податку,  який проводить наукове дослідження  або
розробку, для відшкодування вартості обладнання, матеріалів, інших
витрат (крім  виплат  заробітної  плати,  додаткових  благ,  інших
витрат  для  особистих  потреб)  за  умови,  якщо результати таких
досліджень чи розробок оприлюднюються та не можуть бути  предметом
патентування  чи  інших  обмежень  у  оприлюдненні чи безоплатному
поширенні об'єктів права інтелектуальної (промислової)  власності,
отриманих у результаті таких досліджень або розробок, а також якщо
отримання  такої  допомоги  не  буде  передумовою  для  виникнення
будь-яких  договірних  зобов'язань  між  благодійником або третьою
особою та  набувачем  благодійної  допомоги  у  майбутньому,  крім
обов'язків з цільового використання такої благодійної допомоги;

     е) аматорській спортивній організації,  клубу для компенсації
витрат з придбання або оренди спортивного знаряддя  та  інвентарю,
користування  спортивними майданчиками,  приміщеннями чи спорудами
для проведення тренувань, забезпечення участі спортсмена-аматора у
спортивних змаганнях, придбання спортивної форми та харчування під
час таких змагань.

     Термін "аматорська  спортивна  організація,   клуб"   означає
громадську організацію, діяльність якої не спрямована на отримання
доходу.
     Термін "спортсмен-аматор"  означає   особу,   чия   спортивна 
діяльність   не   спрямована  на  отримання  доходу,  за  винятком
отримання  нагород  чи  винагород  від  імені   держави,   органів
місцевого  самоврядування  або громадських організацій як України,
так і інших держав у вигляді медалей,  грамот,  пам'ятних призів у
негрошовій формі, а також як сума відшкодування витрат, пов'язаних
з  відрядженням  такого  спортсмена-аматора  до  місця  проведення
змагання, у межах встановлених законодавством норм для відрядження
працівника;

     є) навчальному закладу у вигляді плати  за  навчання  або  за
надання додаткових послуг з навчання інваліда, дитини-інваліда або
дитини,  в якої хоча б один із батьків є інвалідом; дитини-сироти,
напівсироти;  дитини  з  багатодітної  чи малозабезпеченої родини;
дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав;

     ж) платнику  податків,  визнаному  в  установленому   порядку
інвалідом,  законному  представнику  дитини-інваліда для виконання
зобов'язань  держави   згідно   із   законодавством   України   по
забезпеченню технічними та іншими засобами реабілітації,  виробами
медичного призначення, автомобілем за рахунок бюджетних коштів (за
умови  зняття  інваліда,  дитини-інваліда з обліку на забезпечення
такими  засобами,  виробами,  автомобілем  за  рахунок   бюджетних
коштів).  Категорії інвалідів і дітей-інвалідів, перелік технічних
та інших  засобів  реабілітації,  виробів  медичного  призначення,
марок  автомобілів,  зазначених у цьому підпункті,  затверджуються
законодавством.

     До запровадження  системи  загальнообов'язкового   державного
соціального   медичного  страхування  норми  підпункту  "а"  цього
підпункту поширюються  на  загальну  суму  (вартість)  благодійної
допомоги,   отриманої   набувачем  на  такі  цілі    урахуванням
зазначених у цьому пункті обмежень).

     Благодійна допомога,  отримана дитячими  будинками  сімейного
типу або прийомними сім'ями,  звільняється від оподаткування, якщо
її сума (вартість) не  перевищує  триста  тисяч  гривень  протягом
звітного податкового року під час дії договору державної опіки.

     170.7.5. Набувач  цільової  благодійної  допомоги  у  вигляді
коштів має право на її використання протягом строку, встановленого
умовами  такої  допомоги,  але  не  більше 12 календарних місяців,
наступних  за  місяцем  отримання  такої  допомоги,  за   винятком
отримання благодійної допомоги у вигляді ендавменту.  Якщо цільова
благодійна  допомога  у  вигляді  коштів  не  використовується  її
набувачем  протягом  такого строку та не повертається благодійнику
до  його  закінчення,  то  такий  набувач  зобов'язаний   включити
невикористану  суму  такої  допомоги  до складу загального річного
оподатковуваного доходу та сплатити відповідний податок.

     Термін "ендавмент" означає суму коштів  або  цінних  паперів,
які  вносяться  благодійником  у  банк  або небанківську фінансову
установу,  завдяки чому набувач благодійної допомоги отримує право
на  використання  процентів  або  дивідендів,  нарахованих на суму
такого ендавменту.  При цьому такий набувач не має права витрачати
або   відчужувати   основну   суму  такого  ендавменту  без  згоди
благодійника.

     170.7.6. Набувач  цільової  благодійної  допомоги  має  право
звернутися  до  податкового  органу  з  поданням  щодо продовження
строку  використання  такої  цільової   благодійної   допомоги   з
наведенням  обставин,  які  свідчать  про  неможливість її повного
використання у зазначені цим пунктом  строки,  а  керівник  такого
податкового   органу   має   право   прийняти   рішення  про  таке
продовження. Якщо податковий орган відмовляє у такому продовженні,
його  рішення  може  бути  оскаржене  в  порядку,  визначеному для
оскарження  рішення  контролюючого  органу  відповідно  до   цього
Кодексу.

     170.7.7. Забороняється  надавати  благодійну допомогу органам
державної влади та органам місцевого самоврядування або  створеним
ними  неприбутковим  організаціям  або  за  їх дорученням - третім
особам,  якщо надання такої благодійної допомоги є попередньою або
наступною  умовою  видачі  платнику  податку  будь-якого  дозволу,
ліцензії,  узгодження,  надання  державної  послуги  чи  прийняття
іншого  рішення  на  його  користь  або  прискорення такої видачі,
надання, прийняття (спрощення процедури).
  
     Дії посадових (службових) осіб  органів  державної  влади  та
органів місцевого самоврядування з висування таких умов вважаються
діями з вимагання  коштів  або  майна  у  розмірі  благодійної  чи
спонсорської допомоги.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Лютий 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0