ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Середа, 17.04.2024, 19:09

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 145 | Реєстрація | Вхід

          Стаття 145. Класифікація груп основних засобів 
                 та інших необоротних активів.
                 Методи нарахування амортизації

     145.1. Класифікація    груп   основних   засобів   та   інших
необоротних   активів   і   мінімально   допустимих   строків   їх
амортизації.

------------------------------------------------------------------
|              Групи             |  Мінімально допустимі строки  |
|                                | корисного використання, років |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 1 - земельні ділянки      |               -               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 2 - капітальні витрати на |              15               |
|поліпшення земель, не пов'язані |                               |
|з будівництвом                  |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 3 - будівлі,              |              20               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|споруди,                        |              15               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|передавальні пристрої           |              10               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 4 - машини та обладнання  |               5               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|з них:                          |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|електронно-обчислювальні машини,|               2               |
|інші машини для автоматичного   |                               |
|оброблення інформації, пов'язані|                               |
|з ними засоби зчитування або    |                               |
|друку інформації, пов'язані з   |                               |
|ними комп'ютерні програми (крім |                               |
|програм, витрати на придбання   |                               |
|яких визнаються роялті, та/або  |                               |
|програм, які визнаються         |                               |
|нематеріальним активом), інші   |                               |
|інформаційні системи,           |                               |
|комутатори, маршрутизатори,     |                               |
|модулі, модеми, джерела         |                               |
|безперебійного живлення та      |                               |
|засоби їх підключення до        |                               |
|телекомунікаційних мереж,       |                               |
|телефони (в тому числі          |                               |
|стільникові), мікрофони і рації,|                               |
|вартість яких перевищує 2500    |                               |
|гривень                         |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 5 - транспортні засоби    |               5               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 6 - інструменти, прилади, |               4               |
|інвентар (меблі)                |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 7 - тварини               |               6               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 8 - багаторічні насадження|              10               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 9 -  інші основні засоби  |              12               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 10 - бібліотечні фонди    |               -               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 11 - малоцінні необоротні |               -               |
|матеріальні активи              |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 12 - тимчасові            |               5               |
|(нетитульні) споруди            |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 13 - природні ресурси     |               -               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 14  - інвентарна тара     |               6               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 15 - предмети прокату     |               5               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 16 - довгострокові        |               7               |
|біологічні активи               |                               |
------------------------------------------------------------------ 

     145.1.1. Нарахування   амортизації   нематеріальних   активів
здійснюється із  застосуванням  методів,  визначених  у  підпункті
145.1.5  пункту  145.1  статті  145 цього Кодексу,  протягом таких
строків:

------------------------------------------------------------------
|              Групи             |Строк дії права користування   |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 1 - права користування    |відповідно                     |
|природними ресурсами (право     |до правовстановлюючого         |
|користування надрами, іншими    |документа                      |
|ресурсами природного середовища,|                               |
|геологічною та іншою            |                               |
|інформацією про природне        |                               |
|середовище);                    |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 2 - права користування    |відповідно                     |
|майном (право користування      |до правовстановлюючого         |
|земельною ділянкою, крім права  |документа                      |
|постійного користування         |                               |
|земельною ділянкою, відповідно  |                               |
|до закону, право користування   |                               |
|будівлею, право на оренду       |                               |
|приміщень тощо);                |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 3  - права на комерційні  |відповідно                     |
|позначення (права на торговельні|до правовстановлюючого         |
|марки (знаки для товарів і      |документа                      |
|послуг), комерційні (фірмові)   |                               |
|найменування тощо), крім тих,   |                               |
|витрати на придбання яких       |                               |
|визнаються роялті;              |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 4 - права на об'єкти      |відповідно                     |
|промислової власності (право на |до правовстановлюючого         |
|винаходи, корисні моделі,       |документа, але не менш як      |
|промислові зразки, сорти        |5 років                        |
|рослин, породи тварин,          |                               |
|компонування (топографії)       |                               |
|інтегральних мікросхем,         |                               |
|комерційні таємниці, в тому     |                               |
|числі ноу-хау, захист від       |                               |
|недобросовісної конкуренції     |                               |
|тощо) крім тих, витрати на      |                               |
|придбання яких визнаються       |                               |
|роялті;                         |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 5 - авторське право та    |відповідно                     |
|суміжні з ним права (право на   |до правовстановлюючого         |
|літературні, художні, музичні   |документа, але не менш як      |
|твори, комп'ютерні програми,    |2 років                        |
|програми для електронно-        |                               |
|обчислювальних машин, компіляції|                               |
|даних (бази даних), фонограми,  |                               |
|відеограми, передачі (програми) |                               |
|організацій мовлення тощо) крім |                               |
|тих, витрати на придбання яких  |                               |
|визнаються роялті;              |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 6 - інші нематеріальні    |відповідно                     |
|активи (право на ведення        |до правовстановлюючого         |
|діяльності, використання        |документа                      |
|економічних та інших привілеїв  |                               |
|тощо)                           |                               |
------------------------------------------------------------------ 

     Облік вартості,  яка  амортизується,  нематеріальних  активів
ведеться за кожним з об'єктів, що входить до складу окремої групи.

     145.1.2. Нарахування амортизації здійснюється протягом строку
корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється
наказом по підприємству при визнанні цього  об'єкта  активом  (при
зарахуванні на баланс),  але не менше ніж визначено в пункті 145.1
і призупиняється  на  період  його  виводу  з  експлуатації   (для
реконструкції,  модернізації,  добудови, дообладнання, консервації
та  інших  причин)  на  підставі  документів,  які  свідчать   про
виведення таких основних засобів з експлуатації).

     145.1.3. При   визначенні   строку   корисного   використання
(експлуатації) слід ураховувати:

     очікуване використання об'єкта  підприємством  з  урахуванням
його потужності або продуктивності;

     фізичний та моральний знос, що передбачається;

     правові або  інші обмеження щодо строків використання об'єкта
та інші фактори.

     145.1.4. Строк корисного використання (експлуатації)  об'єкта
основних   засобів   переглядається   в   разі   зміни  очікуваних
економічних вигод від його використання,  але  він  не  може  бути
меншим, ніж визначено в пункті 145.1 цієї статті.

     Амортизація об'єкта основних засобів нараховується,  виходячи
з  нового  строку  корисного  використання,  починаючи  з  місяця,
наступного  за  місяцем  зміни строку корисного використання (крім
виробничого методу нарахування амортизації).

     Амортизація основних  засобів   провадиться   до   досягнення
залишкової вартості об'єктом його ліквідаційної вартості.

     145.1.5. Амортизація   основних   засобів   нараховується  із
застосуванням таких методів:

     1) прямолінійного,   за   яким   річна    сума    амортизації
визначається   діленням  вартості,  яка  амортизується,  на  строк
корисного використання об'єкта основних засобів;


     2) зменшення  залишкової  вартості,  за   яким   річна   сума
амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на
початок звітного року  або  первісної  вартості  на  дату  початку
нарахування  амортизації та річної норми амортизації.  Річна норма
амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею  та
результатом  кореня ступеня кількості років корисного використання
об'єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на
його первісну вартість;

     3) прискореного зменшення залишкової вартості,  за яким річна
сума  амортизації  визначається  як  добуток  залишкової  вартості
об'єкта  на  початок  звітного року або первісної вартості на дату
початку нарахування амортизації та річної норми  амортизації,  яка
обчислюється відповідно до строку корисного використання об'єкта і
подвоюється.

     Метод прискореного     зменшення     залишкової      вартості
застосовується   лише  при  нарахуванні  амортизації  до  об'єктів
основних засобів, що входять до груп 4 (машини та обладнання) та 5
(транспортні засоби);

     4) кумулятивного, за яким річна сума амортизації визначається
як  добуток  вартості,   яка   амортизується,   та   кумулятивного
коефіцієнта.   Кумулятивний   коефіцієнт  розраховується  діленням
кількості  років,  що  залишаються  до  кінця   строку   корисного
використання  об'єкта  основних засобів,  на суму числа років його
корисного використання;

     5) виробничого, за яким місячна сума амортизації визначається
як  добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт,  послуг)
та виробничої ставки  амортизації.  Виробнича  ставка  амортизації
обчислюється  діленням вартості,  яка амортизується,  на загальний
обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити
(виконати) з використанням об'єкта основних засобів.

     145.1.6. Амортизація об'єктів груп 9,  12, 14, 15, визначених
у пункті 145.1 цієї статті, нараховується за методами, що наведені
в  підпунктах  1  і  5 підпункту 145.1.5 цієї статті.  Амортизація
малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних  фондів
може нараховуватися за рішенням платника податків у першому місяці
використання об'єкта в розмірі 50  відсотків  його  вартості,  яка
амортизується,  та решта 50 відсотків вартості, яка амортизується,
у місяці їх вилучення з активів  (списання  з  балансу)  внаслідок
невідповідності  критеріям  визнання  активом або в першому місяці
використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості.

     145.1.7. На основні  засоби  груп  1  та  13  амортизація  не
нараховується.

     145.1.8. Суми   амортизаційних   відрахувань   не  підлягають
вилученню до бюджету, а також не можуть бути базою для нарахування
будь-яких податків та зборів.

     145.1.9. Нарахування   амортизації   в   цілях  оподаткування
здійснюється підприємством  за  методом,  визначеним  наказом  про
облікову політику з метою складання фінансової звітності,  та може
переглядатися  в  разі   зміни   очікуваного   способу   отримання
економічних вигод від його використання.

     Нарахування амортизації   за   новим  методом  починається  з
місяця,  наступного за місяцем прийняття рішення про зміну  методу
амортизації.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0