ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Неділя, 03.03.2024, 17:53

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 189 - ст. 194 | Реєстрація | Вхід

     Стаття 189. Особливості визначення бази оподаткування в разі 
                 постачання товарів/послуг в окремих випадках

     189.1. У   разі   постачання  товарів/послуг  без  оплати,  з
частковою оплатою їх вартості коштами, у межах бартерних операцій,
натуральних  виплат  у  рахунок  оплати праці фізичним особам,  що
перебувають у трудових відносинах із платником податку, постачання
товарів/послуг  у межах балансу платника податку для невиробничого
використання,  а також у разі постачання товарів/послуг пов'язаній
з   постачальником   особі,   суб'єкту   господарювання,  який  не
зареєстрований  як  платник  податку,  чи  фізичній   особі   база
оподаткування визначається виходячи з фактичної ціни операції, але
не нижче звичайних цін,  визначених відповідно до статті 39  цього
Кодексу.

     189.2. Вартість   тари,   що   згідно   з   умовами  договору
(контракту)   визначена   як   зворотна   (заставна),   до    бази
оподаткування не  включається.  У  разі  якщо  у  строк більше ніж
12 календарних місяців з моменту надходження зворотної  тари  вона
не  повертається  відправнику,  вартість такої тари включається до
бази оподаткування отримувача.

     189.3. У разі якщо платник податку  провадить  підприємницьку
діяльність з постачання вживаних товарів (комісійну торгівлю),  що
придбані в осіб,  не зареєстрованих  як  платники  податку,  базою
оподаткування є комісійна винагорода такого платника податку.

     У випадках,   коли  платник  податку  здійснює  діяльність  з
постачання однорідних вживаних товарів, придбаних у фізичних осіб,
не  зареєстрованих  як  платники  податку,  у межах договорів,  що
передбачають передання  права  власності  на  такі  товари,  базою
оподаткування  є  позитивна  різниця  між  ціною  продажу та ціною
придбання таких товарів,  визначена у порядку,  встановленому  цим
розділом.

     Датою збільшення  податкових  зобов'язань  платника податку є
дата, визначена  за   правилами,   встановленими   пунктом   187.1
статті 187 цього Кодексу.

     При цьому   ціна   продажу   вживаного  транспортного  засобу
визначається:

     для фізичної особи виходячи з  ціни,  зазначеної  у  договорі
купівлі-продажу,  але  не  нижче оціночної вартості такого засобу,
розрахованої   суб'єктом   оціночної   діяльності,   уповноваженим
здійснювати оцінку відповідно до закону;

     для платників  податку  виходячи  з  договірної (контрактної)
вартості, але не нижче звичайних цін.

     Для цілей цього розділу:

     вживаними товарами вважаються товари,  що були в користуванні
не менше року,  а також транспортні засоби,  які не підпадають під
визначення нового транспортного засобу.

     Новими транспортними засобами вважаються:

     а) наземний транспортний засіб - той,  що вперше реєструється
в  Україні  відповідно до законодавства та при цьому має загальний
наземний пробіг до 6 000 кілометрів;

     б) судно - те, що вперше реєструється в Україні відповідно до
законодавства  та  при  цьому  пройшло  не  більше 100 годин після
першого введення його в експлуатацію;

     в) літальний апарат - той,  що вперше реєструється в  Україні
відповідно  до  законодавства  та  при цьому його налітаний час до
такої реєстрації не перевищує 40 годин після  першого  введення  в
експлуатацію.  Налітаним  вважається час,  який розраховується від
блок-часу зльоту літального апарата до блок-часу його приземлення;

     однорідними товарами   вважаються    товари    у    значенні,
визначеному розділом I цього Кодексу.

     189.4. Базою    оподаткування    для    товарів/послуг,    що
передаються/отримуються у межах договорів  комісії  (консигнації),
поруки,  довірчого управління,  є вартість постачання цих товарів,
визначена у порядку, встановленому статтею 188 цього Кодексу.

     Дата збільшення податкових зобов'язань та податкового кредиту
платників     податку,    що    здійснюють    постачання/отримання
товарів/послуг у межах договорів  комісії  (консигнації),  поруки,
доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів
та без права власності на  такі  товари/послуги,  визначається  за
правилами, встановленими статтями 187 і 198 цього Кодексу.

     Зазначений порядок  дати виникнення податкових зобов'язань та
податкового кредиту застосовується також на операції з примусового
продажу арештованого майна органами юстиції.

     189.5. У  разі  постачання  товарів за договорами фінансового
лізингу,  які були повернуті лізингоодержувачем, не зареєстрованим
як  платник податку у зв'язку з невиконанням умов такого договору,
базою оподаткування є позитивна різниця між ціною продажу та ціною
придбання таких товарів.

     При цьому    ціна    продажу   визначається   відповідно   до
пункту 188.1  статті  188  цього   Кодексу,   а   ціна   придбання
визначається   на   рівні   суми  лізингових  платежів  у  частині
компенсації вартості об'єкта фінансового лізингу, що несплачені за
такий об'єкт лізингу на дату такого повернення.

     189.6. Норми  пунктів  189.3-189.5 цієї статті не поширюються
на операції з  експортування  товарів  за  межі  митної  території
України  або з ввезення на митну територію України товарів у межах
зазначених договорів.

     189.7. У  разі  якщо  платник  податку  здійснює  операції  з
постачання товарів/послуг,  які є об'єктом оподаткування згідно із
статтею 185 цього Кодексу,  під забезпечення боргових  зобов'язань
покупця,  наданих  такому  платнику  податку  у формі простого або
переказного векселя,  або  інших  боргових  інструментів  (далі  -
вексель),  випущених  таким  покупцем  або  третьою особою,  базою
оподаткування  є  договірна   вартість,   визначена   в   порядку,
встановленому   пунктом   188.1  статті  188  цього  Кодексу,  без
урахування дисконтів або інших знижок з номіналу такого векселя, а
за  процентними векселями - така договірна вартість,  збільшена на
суму процентів,  нарахованих або таких, що повинні бути нараховані
на суму номіналу такого векселя.

     189.8. На  номінал  векселя,  у  тому  числі  без  урахування
дисконтів або з урахуванням процентів,  податкові зобов'язання  не
нараховуються.

     189.9. У  разі  якщо  основні виробничі або невиробничі фонди
ліквідуються  за  самостійним   рішенням   платника   податку   чи
безоплатно   передаються   особі,  не  зареєстрованій  як  платник
податку,  а також у разі переведення необоротних активів до складу
невиробничих  фондів,  така  ліквідація,  безоплатна  передача  чи
переведення розглядаються для цілей  оподаткування  як  постачання
таких  основних  виробничих  фондів  або  невиробничих  фондів  за
звичайними цінами, що діють на момент такої поставки.

     Норма цього пункту не поширюється на  випадки,  коли  основні
виробничі  або  невиробничі  фонди  ліквідуються  у  зв'язку  з їх
знищенням або зруйнуванням  внаслідок  дії  обставин  непереборної
сили,  в  інших  випадках,  коли  така ліквідація здійснюється без
згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення необоротних
активів,   або   коли   платник  податку  подає  органу  державної
податкової служби відповідний документ  про  знищення,  розібрання
або  перетворення  необоротних  активів у інший спосіб,  внаслідок
чого необоротний актив  не  може  використовуватися  за  первісним
призначенням.

     189.10. У  разі якщо внаслідок ліквідації необоротних активів
отримуються комплектувальні вироби,  складові частини,  компоненти
або інші відходи,  які оприбутковуються на матеріальних рахунках з
метою їх використання в господарській діяльності платника, на такі
операції не нараховуються податкові зобов'язання.

     189.11. У    разі    умовного    постачання   товарів   базою
оподаткування є звичайна ціна відповідних товарів  чи  необоротних
активів.

     189.12. У випадках,  коли платник податку здійснює операції з
постачання особам,  які  не  зареєстровані  як  платники  податку,
сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки,  раніше
придбаних (заготовлених) таким платником податку у фізичних  осіб,
які  не  є  платниками  цього  податку,  об'єктом  оподаткування є
торгова націнка (надбавка), встановлена таким платником податку.

     Стаття 190. Порядок визначення бази оподаткування для
                 товарів, які ввозяться на митну територію
                 України, послуг, які поставляються нерезидентами
                 на митній території України

     190.1. Базою  оподаткування  при  ввезенні  товарів  на митну
територію України є договірна (контрактна) вартість,  але не менша
митної  вартості  цих  товарів,  визначеної  відповідно до Митного
кодексу України  (  92-15  ),  з  урахуванням  мита  та  акцизного
податку,  що  підлягають  сплаті,  за  винятком  податку на додану
вартість, що включаються до ціни товарів/послуг згідно із законом.

     При визначенні  бази  оподаткування   перерахунок   іноземної
валюти  в  національну  валюту  здійснюється  за  офіційним курсом
національної валюти  до  цієї  валюти,  встановленим  Національним
банком  України,  що  діє  на  день  подання митної декларації для
митного  оформлення,  а  в  разі  нарахування   суми   податкового
зобов'язання  митним органом у випадках,  коли митна декларація не
подавалася, - на день визначення податкового зобов'язання.

     190.2. Для послуг,  які постачаються нерезидентами на  митній
території  України,  базою  оподаткування є договірна (контрактна)
вартість  таких  послуг  з  урахуванням  податків  та  зборів,  за
винятком  податку  на  додану  вартість,  що  включаються  до ціни
постачання  відповідно  до   законодавства.   Визначена   вартість
перераховується в національну валюту за валютним (обмінним) курсом
Національного  банку  України  на   дату   виникнення   податкових
зобов'язань.  У  разі  отримання  послуг  від  нерезидентів без їх
оплати база оподаткування визначається,  виходячи із звичайних цін
на такі послуги без урахування податку.

     Стаття 191. Особливості визначення бази оподаткування для
                 готової продукції, виготовленої з використанням
                 давальницької сировини нерезидента, у разі її
                 постачання на митній території України

     191.1. База    оподаткування    при    митному     оформленні
давальницької    сировини   або   готової   продукції,   отриманої
українським виконавцем як оплата за постачання послуг з переробки,
визначається з урахуванням положень статті 190 цього Кодексу.

     191.2. База   оподаткування   в  разі  постачання  на  митній
території  України  готової  продукції,  отриманої  як  оплата  за
постачання послуг з переробки,  визначається згідно із статтею 188
цього Кодексу.

     Стаття 192. Особливості визначення бази оподаткування в
                 окремих випадках (порядок коригування податкових
                 зобов'язань та податкового кредиту)

     192.1. Якщо  після  постачання  товарів/послуг   здійснюється
будь-яка  зміна суми компенсації їх вартості, включаючи  наступний
за постачанням перегляд  цін, перерахунок  у  випадках  повернення
товарів  особі,  яка їх надала,  або при поверненні постачальником
суми   попередньої   оплати   товарів/послуг,   суми    податкових
зобов'язань  та  податкового  кредиту  постачальника та отримувача
підлягають відповідному коригуванню.

     192.1.1. Якщо  внаслідок  такого   перерахунку   відбувається
зменшення   суми   компенсації   на  користь  платника  податку  -
постачальника, то:

     а) постачальник   відповідно    зменшує    суму    податкових
зобов'язань  за  результатами податкового періоду,  протягом якого
був  проведений  такий   перерахунок,   та   надсилає   отримувачу
розрахунок коригування податку;

     б) отримувач  відповідно  зменшує суму податкового кредиту за
результатами  такого  податкового  періоду  в   разі,   якщо   він
зареєстрований  як платник податку на дату проведення коригування,
а також збільшив податковий кредит у зв'язку  з  отриманням  таких
товарів/послуг.

     192.1.2. Якщо   внаслідок   такого  перерахунку  відбувається
збільшення  суми  компенсації  на  користь  платника   податку   -
постачальника, то:

     а) постачальник    відповідно    збільшує   суму   податкових
зобов'язань за результатами податкового  періоду,  протягом  якого
був   проведений   такий   перерахунок,   та  надсилає  отримувачу
розрахунок коригування податку;

     б) отримувач відповідно збільшує суму податкового кредиту  за
результатами   такого   податкового   періоду  в  разі,  якщо  він
зареєстрований як платник податку на дату проведення перерахунку.

     192.2. Норма пункту  192.1  цієї  статті  не  поширюється  на
випадки,  коли  постачальник товарів/послуг не є платником податку
на кінець звітного (податкового) періоду,  в якому був  проведений
такий перерахунок.

     Зменшення суми  податкових  зобов'язань  платника  податку  -
постачальника   в   разі   зміни   суми    компенсації    вартості
товарів/послуг,  наданих  особам,  що  не  були  платниками  цього
податку  на  дату  такого  постачання,   дозволяється   лише   при
поверненні  раніше поставлених товарів у власність постачальника з
наданням отримувачу повної грошової  компенсації  їх  вартості,  у
тому  числі  при  перегляді цін,  пов'язаних з гарантійною заміною
товарів  або  низькоякісних  товарів  відповідно  до  закону   або
договору.

     192.3. Результат   перерахунку   податкових   зобов'язань   і
податкового кредиту постачальника та отримувача  відображається  у
складі  податкової  декларації  за  звітний  податковий  період  у
порядку,  визначеному  центральним  органом  державної  податкової
служби.

     Стаття 193. Розміри ставок податку

     193.1. Ставки податку встановлюються від бази оподаткування в
таких розмірах:

     а) 17 відсотків;

     б) 0 відсотків.

     Стаття 194. Операції, що підлягають оподаткуванню за основною
                 ставкою

     194.1. Операції,  зазначені у статті 185 цього Кодексу,  крім
операцій,  що  не  є  об'єктом   оподаткування,   звільнених   від
оподаткування, та операцій, до яких застосовується нульова ставка,
оподатковуються за ставкою,  зазначеною  в  підпункті  "а"  пункту
193.1 статті 193 цього Кодексу, яка є основною.

     194.1.1. Податок становить 17 відсотків бази оподаткування та
додається до ціни товарів/послуг.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Березень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0