ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Середа, 17.04.2024, 19:13

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 152 - ст. 153 | Реєстрація | Вхід

        152.10. Якщо   платник   податку    приймає    рішення    про 
уцінку/дооцінку активів згідно з правилами бухгалтерського обліку,
- така уцінка/дооцінка з метою оподаткування не  змінює  балансову
вартість  активів  та  доходи або витрати такого платника податку,
пов'язані з придбанням зазначених активів.

     152.11. Платники  податку,  дохід  (прибуток)  яких  повністю
та/або частково звільнено від оподаткуванням цим податком, а також
ті,  що проводять діяльність,  яка підлягає  патентуванню,  ведуть
окремий   облік   доходу   (прибутку),   який   звільняється   від
оподаткування  згідно  з  нормами  цього  Кодексу,   або   доходу,
отриманого від діяльності, що підлягає патентуванню. При цьому:

     до складу   витрат  таких  платників  податку,  пов'язаних  з
отриманням   доходу   (прибутку),   що   не    звільняється    від
оподаткування,  не  включаються  витрати,  пов'язані  з отриманням
такого звільненого доходу (прибутку);

     сума амортизаційних  відрахувань,  нарахованих   на   основні
засоби,  що  використовуються  для  отримання  такого  звільненого
доходу  (прибутку),  не  враховується  у  витратах,  пов'язаних  з
отриманням    доходу    (прибутку),   що   не   звільняється   від
оподаткування.

     У разі якщо основні  засоби  використовуються  для  отримання
звільненого  доходу  (прибутку) та інших доходів (прибутків),  які
підлягають  оподаткуванню  згідно  з  цим  розділом  на  загальних
підставах,  витрати  платника  податку  підлягають  збільшенню  на
частку загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань,  яка
так  відноситься  до  загальної  суми  нарахованих  амортизаційних
відрахувань звітного періоду,  як  сума  доходів  (прибутків),  що
підлягають  оподаткуванню  згідно  з  цим  розділом  на  загальних
підставах,  відноситься до загальної суми  доходів  (прибутків)  з
урахуванням  звільнених.  Аналогічно відбувається розподіл витрат,
що одночасно пов'язані  як  з  діяльністю,  дохід  (прибуток)  від
провадження  якої  звільняється  від оподаткування,  так і з іншою
діяльністю.

     Норми цього пункту для платників податку,  визначених пунктом
154.6  статті  154  цього  Кодексу,  застосовуються  з урахуванням
наступного:

     суми коштів,  що не перераховані до бюджету при  застосуванні
ставки  податку  нуль  відсотків,  спрямовуються  на переоснащення
матеріально-технічної бази,  на повернення кредитів,  використаних
на  вказані  цілі,  і  сплату  процентів за ними та/або поповнення
власних обігових коштів;

     суми коштів,  що не перераховані до бюджету при  застосуванні
ставки  податку  нуль  відсотків,  визнаються доходами одночасно з
визнанням витрат,  здійснених за рахунок  цих  коштів,  у  розмірі
таких витрат.

     У разі  якщо  суми коштів,  що не перераховані до бюджету при
застосуванні ставки податку  нуль  відсотків,  використані  не  за
цільовим   призначенням   або  не  використані  платником  податку
протягом річного звітного періоду,  залишок невикористаних  коштів
або   сума   коштів   використана   не  за  цільовим  призначенням
зараховуються до бюджету в першому  кварталі  наступного  звітного
року.

     Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду

     153.1. Оподаткування  операцій  з  розрахунками  в  іноземній
валюті.

     153.1.1. Доходи,  отримані/нараховані  платником  податку   в
іноземній  валюті у зв'язку з продажем товарів,  виконанням робіт,
наданням послуг,  у частині їхньої вартості, що не була сплачена в
попередніх   звітних   податкових   періодах,   перераховуються  в
національну валюту за  офіційним  курсом  національної  валюти  до
іноземної валюти,  що діяв на дату визнання таких доходів згідно з
цим розділом, а в частині раніше отриманої оплати за  курсом,  що
діяв на дату її отримання.

     153.1.2. Витрати,  здійснені (нараховані) платником податку в
іноземній валюті у зв'язку з  придбанням  у  звітному  податковому
періоді   товарів,   робіт,   послуг,   у   встановленому  порядку
включаються до витрат такого звітного податкового  періоду  шляхом
перерахування в національну валюту тієї частини їх вартості, що не
була раніше оплачена,  за офіційним курсом національної валюти  до
іноземної  валюти,  що діяв на дату визнання таких витрат згідно з
цим розділом,  а в частині раніше проведеної  оплати  -  за  таким
курсом, що діяв на дату здійснення оплати.

     153.1.3. Визначення    курсових   різниць   від   перерахунку
операцій,  виражених  в  іноземній   валюті,   заборгованості   та
іноземної  валюти здійснюється відповідно до положень (стандартів)
бухгалтерського обліку.

     При цьому  прибуток  (позитивне  значення  курсових  різниць)
ураховується у складі доходів платника податку, а збиток (від'ємне
значення курсових різниць) ураховується у складі  витрат  платника
податку.

     153.1.4. У  разі  здійснення  операцій  з  продажу  іноземної
валюти  та  банківських  металів  до  складу  доходів  або  витрат
платника  податку  відповідно  включається  позитивна або від'ємна
різниця між доходом  від  продажу  та  балансовою  вартістю  такої
валюти,  металів  або  вартістю на дату здійснення операції,  якщо
вона була проведена після дати звітного балансу.

     У разі придбання іноземної валюти до складу відповідно витрат
або  доходів  звітного  періоду включається позитивна або від'ємна
різниця  між  курсом  іноземної  валюти   до   гривні,   за   яким
придбавається  іноземна  валюта,  та курсом,  за яким визначається
балансова вартість такої валюти.

     Також до  витрат  відносяться  витрати  на  сплату  збору  на
обов'язкове   державне   пенсійне  страхування  з  купівлі-продажу
безготівкової іноземної валюти за  гривню  та  інших  обов'язкових
платежів, пов'язаних з придбанням іноземної валюти.

     Термін "балансова  вартість іноземної валюти" для цілей цього
підпункту  означає  вартість  іноземної   валюти,   визначену   за
офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти,  на дату
звітного балансу.

     Термін "вартість  іноземної   валюти   на   дату   здійснення
операції"  для  цілей  цього  підпункту означає вартість іноземної
валюти,  визначену за  офіційним  курсом  національної  валюти  до
іноземної валюти, на дату здійснення операції.

     153.1.5. Облік  операцій  з  продажу  або  купівлі  іноземної
валюти та банківських металів,  які здійснюються за дорученням  та
за рахунок клієнтів банків,  ведеться окремо від обліку операцій з
продажу або купівлі іноземної валюти та банківських  металів,  які
здійснюються за рішенням банку за рахунок інших (власних) джерел.

     При проведенні  операцій  з  продажу  або  купівлі  іноземної
валюти та банківських металів за дорученням та за рахунок клієнтів
до доходів банку включаються суми комісійних, брокерських та інших
подібних видів винагород, отриманих (нарахованих) банком у зв'язку
з  проведенням  таких  операцій  протягом  звітного періоду,  а до
витрат  -  витрати  банку,  понесені  (нараховані)  у  зв'язку   з
проведенням таких операцій протягом звітного періоду.

     Доходи або  витрати  від  здійснення  операцій  з продажу або
купівлі  валюти  та  банківських   металів   за   рішенням   банку
визначаються   банками   за   правилами   бухгалтерського  обліку,
встановленими Національним банком України.

     153.1.6. Іноземна  валюта,  отримана  платником  податку   на
окремий  спеціальний  рахунок  у  банку у вигляді гуманітарної або
міжнародної технічної допомоги, не враховується під час проведення
перерахунків у національну валюту в цілях оподаткування.

     153.1.7. Для цілей оподаткування до складу доходів та витрат,
визначених цією  статтею,  не  включаються  доходи  та  витрати  у
вигляді  позитивних  чи від'ємних курсових різниць,  отриманих від
перерахунку  страхових  резервів,  утворених  за   договорами   із
довгострокового страхування життя,  та активів, якими представлені
страхові резерви  за  договорами  із  довгострокового  страхування
життя,  у  випадках,  якщо  такі  страхові  резерви  та/або активи
утворені в іноземній валюті.

     153.2. Оподаткування операцій із пов'язаними особами.

     153.2.1. Дохід,  отриманий  платником  податку  від   продажу
товарів  (виконання  робіт,  надання  послуг)  пов'язаним  особам,
визначається відповідно до  договірних  цін,  але  не  менших  від
звичайних цін на такі товари,  роботи,  послуги,  що діяли на дату
такого продажу,  у  разі,  якщо  договірна  ціна  на  такі  товари
(роботи,  послуги)  відрізняється  більше  ніж на 20 відсотків від
звичайної ціни на такі товари (роботи, послуги).

     153.2.2. Витрати,  понесені платником  податку  у  зв'язку  з
придбанням   товарів   (робіт,   послуг)   у   пов'язаної   особи,
визначаються виходячи з договірних цін,  але не вищих за  звичайні
ціни,  що  діяли  на дату такого придбання,  у разі якщо договірна
ціна на такі товари (роботи,  послуги) відрізняється більше ніж на
20 відсотків від звичайної ціни на такі товари (роботи, послуги).

     153.2.3. Положення  підпунктів 153.2.1 і 153.2.2 цього пункту
поширюються також на операції з особами, які:

     не є платниками цього податку;

     сплачують податок за іншими ставками,  ніж платник податку на
прибуток.

     153.2.4. Витрати платника податку,  понесені у вигляді сплати
процентів  за  депозитами,   кредитами   (операціями   фінансового
лізингу),   позиками,   іншими  цивільно-правовими  договорами  із
пов'язаними з платником податку особами,  визначаються  відповідно
до  ставок,  визначених  у  договорі,  але  не  вищих  за звичайну
процентну ставку за депозит,  кредит (позику)  на  дату  укладення
відповідних договорів.

     153.2.5. Доходи   платника   податку,   отримані   у  вигляді
процентів  за  депозитами,   кредитами   (операціями   фінансового
лізингу),   позиками,   іншими  цивільно-правовими  договорами  із
пов'язаними з платником податку особами,  визначаються  відповідно
до  ставок  процента,  зазначених  у  договорі,  але не нижчих від
звичайної процентної ставки за депозит,  звичайної ставки процента
за кредит (позику) на дату укладення відповідних договорів.

     153.2.6. Не  включаються  до  складу витрат витрати на оплату
винагород або інших видів заохочень пов'язаним з  таким  платником
податку фізичним особам у разі, якщо немає документальних доказів,
що таку оплату було проведено як компенсацію  за  фактично  надану
послугу    (відпрацьований    час).    За   наявності   зазначених
документальних  доказів  віднесенню  до  складу  витрат   підлягає
фактична  сума  оплати,  але не більша,  ніж сума,  розрахована за
звичайними цінами.

     Витрати, понесені  у  зв'язку  з  продажем/обміном   товарів,
виконанням  робіт,  наданням  послуг  пов'язаним з таким платником
податку  особам  або  за  операціями  з  давальницькою  сировиною,
визнаються в розмірі,  що не перевищує доходи, отримані від такого
продажу/обміну.

     153.3. Оподаткування дивідендів.

     153.3.1. У разі прийняття  рішення  щодо  виплати  дивідендів
емітент   корпоративних  прав,  на  які  нараховуються  дивіденди,
проводить зазначені  виплати  власнику  таких  корпоративних  прав
незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за
правилами, визначеними статтею 152 цього Кодексу, чи ні.

     153.3.2. Крім випадків, передбачених підпунктом 153.3.5 цього
пункту,  емітент  корпоративних  прав,  який  приймає  рішення про
виплату дивідендів  своїм  акціонерам  (власникам),  нараховує  та
вносить  до  бюджету авансовий внесок із податку в розмірі ставки,
встановленої пунктом 151.1 статті 151 цього  Кодексу,  нарахованої
на суму дивідендів,  що фактично виплачуються,  без зменшення суми
такої виплати на суму такого податку.  Зазначений авансовий внесок
вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

     У разі  виплати  дивідендів  у формі,  відмінній від грошової
(крім випадків,  передбачених підпунктом  153.3.5  цього  пункту),
базою  для  нарахування  авансового внеску згідно з абзацом першим
цього  підпункту  є  вартість  такої   виплати,   розрахована   за
звичайними цінами.

    
Обов'язок із  нарахування та сплати авансового внеску з цього
податку за визначеною  пунктом  151.1  статті  151  цього  Кодексу
ставкою покладається на будь-якого емітента корпоративних прав, що
є резидентом,  незалежно від того,  є такий емітент або  отримувач
дивідендів  платником  податку  чи  має  пільги зі сплати податку,
надані цим Кодексом,  чи у  вигляді  застосування  ставки  податку
іншої,  ніж  встановлена  в  пункті 151.1 статті 151 цього Кодексу
(крім платників цього податку, які підпадають під дію пункту 156.1
статті  156  цього  Кодексу).  Обов'язок  із нарахування та сплати
авансового внеску з цього  податку  не  поширюється  на  суб'єктів
господарювання,       які       є      платниками      фіксованого
сільськогосподарського  податку  згідно  з  розділом   XIV   цього
Кодексу.

     Це правило  поширюється  також на державні некорпоратизовані,
казенні  або  комунальні  підприємства,   які   зараховують   суми
дивідендів  у  розмірі,  встановленому  відповідно центральним або
місцевим органом  виконавчої  влади,  до  сфери  управління  якого
віднесено   такі   підприємства,   відповідно  до  державного  або
місцевого бюджету.

     При цьому, якщо будь-який платіж будь-якою особою називається
дивідендом,  то  такий  платіж  оподатковується  при такій виплаті
згідно з нормами,  визначеними  в  першому,  другому  та  третьому
абзацах  цього  пункту,  незалежно від того,  чи є особа платником
податку, чи ні.

     153.3.3. Платник  податку  -  емітент   корпоративних   прав,
державне  некорпоратизоване,  казенне  чи  комунальне підприємство
зменшує  суму  нарахованого  податку  звітного  періоду  на   суму
авансового внеску,  попередньо сплаченого протягом такого звітного
періоду у зв'язку з нарахуванням дивідендів  згідно  з  підпунктом
153.3.2  цього  пункту.  Не  дозволяється  проведення  зазначеного
заліку з податком,  передбаченим пунктом 156.1  статті  156  цього
Кодексу.

     153.3.4. У  разі  якщо  сума  авансового  внеску,  попередньо
сплаченого протягом звітного періоду,  перевищує  суму  податкових
зобов'язань підприємства - емітента корпоративних прав за податком
на прибуток  такого  звітного  періоду,  сума  такого  перевищення
переноситься   у   зменшення   податкових  зобов'язань  наступного
податкового періоду,  а при отриманні від'ємного значення  об'єкта
оподаткування  такого наступного періоду - на зменшення податкових
зобов'язань майбутніх податкових періодів.

     153.3.5. Авансовий внесок,  передбачений  підпунктом  153.3.2
цього пункту, не справляється у разі виплати дивідендів:

     а) фізичним особам;

     б) у  вигляді  акцій  (часток,  паїв),  емітованих  платником
податку,  за  умови,  що  така  виплата  ніяким  чином  не  змінює
пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному
фонді емітента,  незалежно від того,  чи були такі акції  (частки,
паї)   належним   чином  зареєстровані  (відображені  у  зміні  до
статутних документів), чи ні;

     в) інститутами спільного інвестування;

     г) на  користь  власників  корпоративних  прав   материнської
компанії,  що  сплачуються  в межах сум доходів такої материнської
компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб. Якщо сума
виплат   дивідендів   на   користь  власників  корпоративних  прав
материнської компанії перевищує  суму  отриманих  такою  компанією
дивідендів,  то  дивіденди,  сплачені  в межах такого перевищення,
підлягають оподаткуванню за  правилами,  встановленими  підпунктом
153.3.2  цього пункту.  З метою оподаткування материнська компанія
веде наростаючим підсумком облік  дивідендів,  отриманих  нею  від
інших   осіб,   та  дивідендів,  сплачених  на  користь  власників
корпоративних прав такої материнської компанії,  та  відображає  у
податковій   звітності   такі  дивіденди  в  порядку,  визначеному
центральним податковим органом;

     ґ) управителем  фонду  операцій  з  нерухомістю  при  виплаті
платежів  власникам  сертифікатів  фонду  операцій з нерухомістю в
результаті розподілу доходу фонду операцій з нерухомістю.

     153.3.6. Юридичні особи - резиденти, які отримують дивіденди,
не   включають   їх   суму   до   складу  доходу  (крім  постійних
представництв нерезидентів).

     Якщо дивіденди отримуються платником податку - резидентом  із
джерелом  їх  виплати від нерезидента,  то платник податку включає
суму  отриманих  дивідендів  (крім   дивідендів,   отриманих   від
юридичних  осіб,  які перебувають під його контролем відповідно до
підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 розділу I цього  Кодексу,
і  не є нерезидентами,  що мають офшорний статус) до складу доходу
за наслідками податкового  періоду,  на  який  припадає  отримання
таких дивідендів.

     Порядок оподаткування дивідендів,  що  отримуються  фізичними
особами,  визначається  за  правилами,  встановленими  розділом IV
цього Кодексу.

     153.3.7. Виплата  дивідендів на користь фізичних осіб (у тому
числі нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними  правами,
які  мають  статус привілейованих або інший статус,  що передбачає
виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми,  яка є більшою  за
суму  виплат,  розраховану  на  будь-яку  іншу акцію (корпоративне
право),  емітовану таким платником податку,  прирівнюється з метою
оподаткування   до   виплати   заробітної   плати   з  відповідним
оподаткуванням та включенням суми виплат до складу витрат платника
податку.

     При цьому така виплата не підлягає оподаткуванню як дивіденди
згідно з нормами розділу IV цього Кодексу.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0