ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Неділя, 03.03.2024, 19:40

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 18 - ст. 29 | Реєстрація | Вхід

     Стаття 18. Консолідація та дроблення акцій 

     1. Акціонерне  товариство  має  право  здійснити консолідацію
всіх розміщених ним акцій,  внаслідок чого дві  або  більше  акцій
конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

     Обов'язковою умовою   консолідації   є   обмін  акцій  старої
номінальної вартості на цілу  кількість  акцій  нової  номінальної
вартості для кожного з акціонерів.

     2. Акціонерне  товариство  має право здійснити дроблення всіх
розміщених ним акцій,  внаслідок чого одна акція  конвертується  у
дві або більше акцій того самого типу і класу.

     3. Консолідація  та  дроблення акцій не повинні призводити до
зміни розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

     4. У  разі  консолідації  або  дроблення  акцій  до   статуту
акціонерного  товариства  вносяться  відповідні  зміни  в  частині
номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

     5. Порядок  здійснення  консолідації   та   дроблення   акцій
товариства  встановлюється  Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку.

     Стаття 19. Резервний капітал

     1. Акціонерне  товариство  має  право   формувати   резервний
капітал  у  розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу,
якщо інше не  визначено  статутом  товариства.  Резервний  капітал
формується   шляхом  щорічних  відрахувань  від  чистого  прибутку
товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.  До досягнення
встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних
відрахувань не може бути  меншим  ніж  5  відсотків  суми  чистого
прибутку товариства за рік.

     2. Резервний   капітал   створюється   для  покриття  збитків
товариства,  а також для збільшення статутного  капіталу,  виплати
дивідендів за привілейованими акціями,  погашення заборгованості у
разі ліквідації товариства тощо.
 
                            Розділ IV

               ЦІННІ ПАПЕРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

     Стаття 20. Акції товариства

     1. Акція товариства посвідчує  корпоративні  права  акціонера
щодо цього акціонерного товариства.

     2. Усі  акції товариства є іменними.  Акції товариств існують
виключно в бездокументарній формі.
{  Друге  речення  частини другої статті 20 набирає чинності через 
два  роки з дня опублікування цього Закону - див. п.1 розділу XVII
цього Закону }

     3. Акціонерне товариство може  здійснювати  розміщення  акцій
двох  типів - простих та привілейованих.  Статутом товариства може
передбачатися розміщення одного чи кількох  класів  привілейованих
акцій, що надають їх власникам різні права.

     Товариство не  може  встановлювати  обмеження  щодо кількості
акцій  або  кількості  голосів  за  акціями,  що  належать  одному
акціонеру.

     4. Прості   акції  товариства  не  підлягають  конвертації  у
привілейовані акції або інші цінні папери акціонерного товариства.

     5. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу
акціонерного товариства не може перевищувати 25 відсотків.

     Стаття 21. Емісія цінних паперів

     1. Акціонерне товариство може здійснювати емісію акцій тільки
за рішенням загальних зборів.

     Товариство може здійснювати розміщення інших цінних  паперів,
крім акцій,  за рішенням наглядової ради, якщо інше не передбачено
його статутом.  Рішення про розміщення цінних паперів на суму,  що
перевищує  25  відсотків вартості активів товариства,  приймається
загальними зборами акціонерів.

     2. Акціонерним  товариствам  дозволяється  емісія  акцій   та
облігацій  для переведення зобов'язань товариства у цінні папери в
порядку,  встановленому Державною комісією  з  цінних  паперів  та
фондового ринку.

     Стаття 22. Ціна акцій

     1. Акціонерне   товариство  здійснює  розміщення  або  продаж
кожної акції,  яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову
вартість, що затверджується наглядовою радою, крім випадків:

     розміщення акцій  під  час  заснування  товариства  за ціною,
встановленою засновницьким договором;

     розміщення акцій під час злиття,  приєднання,  поділу, виділу
товариства;

     розміщення акцій за участю торговця цінними паперами,  з яким
укладено договір про андеррайтинг.  У такому разі ціна  розміщення
акцій може бути нижчою за їх ринкову вартість на розмір винагороди
цього торговця,  що не може  перевищувати  10  відсотків  ринкової
вартості таких акцій.

     2. Акціонерне товариство не має права розміщувати жодну акцію
за ціною нижчою за її номінальну вартість.

     Стаття 23. Оплата цінних паперів

     1. У разі розміщення акціонерним товариством  цінних  паперів
їх  оплата  здійснюється  грошовими  коштами  або  за  згодою  між
товариством  та  інвестором  -  майновими   правами,   немайновими
правами,   що  мають  грошову  вартість,  цінними  паперами  (крім
боргових емісійних цінних паперів,  емітентом яких є  набувач,  та
векселів), іншим майном.

     Інвестор не  може  здійснювати  оплату  цінних паперів шляхом
взяття на себе зобов'язань щодо виконання для товариства робіт або
надання послуг.

     Статутом акціонерного  товариства  можуть  встановлюватися  й
інші обмеження щодо форм оплати цінних паперів. Товариство не може
встановлювати  обмеження  або  заборону  на  оплату цінних паперів
грошовими коштами.

     2. До  моменту  затвердження  результатів  розміщення   акцій
органом емітента,  уповноваженим приймати таке рішення,  розміщені
акції мають бути повністю оплачені.

     3. У разі розміщення цінних паперів  публічного  акціонерного
товариства чи у разі,  якщо майно,  що вноситься як плата за цінні
папери,  перебуває в державній або комунальній власності,  грошова
оцінка  такого  майна  повинна дорівнювати його ринковій вартості.
Ринкова  вартість   зазначеного   майна   визначається   суб'єктом
оціночної  діяльності  і  підлягає  затвердженню наглядовою радою.
Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж  на  10
відсотків  від вартості,  визначеної оцінювачем.  Якщо затверджена
ринкова вартість майна відрізняється  від  визначеної  оцінювачем,
рішення наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується.

     Грошова оцінка вимог до товариства, які виникли до розміщення
цінних  паперів  і  якими  оплачуються  цінні  папери  товариства,
проводиться  у порядку,  встановленому абзацом першим цієї частини
для оцінки майна.

     4. Під час розміщення цінних паперів право власності  на  них
виникає   у   набувача   в   порядку  та  строки,  що  встановлені
законодавством про депозитарну систему України.

     5. Акціонерне  товариство  не  може   надавати   позику   для
придбання  його  цінних  паперів або поруку за позиками,  наданими
третьою особою для придбання його акцій.

     Стаття 24. Особливості обігу цінних паперів акціонерних
                товариств

     1. Публічне    акціонерне   товариство   зобов'язане   пройти
процедуру лістингу та залишатися у біржовому реєстрі принаймні  на
одній фондовій біржі.

     Укладання договорів    купівлі-продажу    акцій    публічного
акціонерного  товариства,  яке  пройшло  процедуру   лістингу   на
фондовій   біржі,  здійснюється  лише  на  цій  фондовій  біржі  з
урахуванням положень частини першої цієї статті.

     2. Акції  приватного  акціонерного   товариства   не   можуть
купуватися  та/або  продаватися  на  фондовій  біржі,  за винятком
продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

     3. Акціонерне товариство  не  має  права  приймати  в заставу
власні цінні папери.

     4. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

 
                             Розділ V

                  ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

     Стаття 25. Права акціонерів - власників простих акцій

     1. Кожною   простою  акцією  акціонерного   товариства     її
власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи
права на:

     1) участь в управлінні акціонерним товариством;

     2) отримання дивідендів;

     3) отримання  у разі ліквідації товариства частини його майна
або вартості;

     4) отримання   інформації   про    господарську    діяльність
акціонерного товариства.

     Одна проста  акція  товариства надає акціонеру один голос для
вирішення кожного  питання  на  загальних  зборах,  крім  випадків
проведення кумулятивного голосування.

     Акціонери -  власники  простих акцій товариства можуть мати й
інші  права,  передбачені   актами   законодавства   та   статутом
акціонерного товариства.

     Стаття 26. Права акціонерів - власників привілейованих акцій

     1. Кожною  привілейованою  акцією  одного класу її власнику -
акціонеру надається однакова сукупність прав.

     2. У статуті акціонерного товариства визначається обсяг прав,
які  надаються  акціонеру  - власнику кожного класу привілейованих
акцій, у тому числі визначаються:

     1) розмір і черговість виплати дивідендів;

     2) ліквідаційна  вартість  і   черговість   виплат   у   разі
ліквідації товариства;

     3) випадки  та  умови  конвертації привілейованих акцій цього
класу у привілейовані акції іншого класу,  прості акції  або  інші
цінні папери;

     4) порядок отримання інформації.

    3. Акціонерне     товариство     виплачує     дивіденди    за
привілейованими  акціями,  крім  випадків,  передбачених  частиною
другою статті 31 цього Закону, в установленому статутом розмірі.

     4. Акціонери - власники привілейованих акцій товариства мають
право голосу тільки у випадках,  передбачених частиною п'ятою цієї
статті та статутом акціонерного товариства.

     Одна привілейована  акція  товариства  надає  акціонеру  один
голос  для  вирішення  кожного  питання.   Статутом   акціонерного
товариства   може  передбачатися  спеціальний  порядок  підрахунку
голосів - разом чи окремо від голосів за  простими  та/або  іншими
класами привілейованих акцій.

     5. Акціонери  -  власники  привілейованих акцій певного класу
мають  право  голосу  під   час   вирішення   загальними   зборами
акціонерного товариства таких питань:

     1) припинення    товариства,    що   передбачає   конвертацію
привілейованих акцій цього  класу  у  привілейовані  акції  іншого
класу, прості акції або інші цінні папери;

     2) внесення  змін  до  статуту  товариства,  що  передбачають
обмеження прав акціонерів - власників цього  класу  привілейованих
акцій;

     3) внесення  змін  до  статуту  товариства,  що  передбачають
розміщення  нового  класу  привілейованих  акцій,  власники   яких
матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у
разі   ліквідації    товариства,  або   збільшення   обсягу   прав
акціонерів - власників   розміщених  класів  привілейованих акцій,
які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів  чи виплат
у разі ліквідації товариства.

     Статутом приватного    товариства    акціонеру   -   власнику
привілейованих акцій може бути надано право голосу також  з  інших
питань.

     6. Рішення   загальних  зборів  акціонерного  товариства,  що
приймається за участю акціонерів - власників привілейованих акцій,
які  відповідно  до частини п'ятої цієї статті мають право голосу,
вважається прийнятим у разі,  якщо за  нього  віддано  три  чверті
голосів  акціонерів  -  власників привілейованих акцій,  які брали
участь у голосуванні з цього питання,  якщо статутом товариства  з
кількістю  акціонерів  25  осіб  і  менше не встановлюється вимога
стосовно більшої кількості голосів власників привілейованих акцій,
необхідної для прийняття рішення.

     Під час  голосування  акціонерів  -  власників кількох класів
привілейованих акцій відповідно  до  частини  п'ятої  цієї  статті
голоси  за  такими  акціями  підраховуються  разом,  якщо  інше не
передбачено статутом товариства.

     7. У разі зміни типу акціонерного товариства з приватного  на
публічне   надання  прав,  не   передбачених   цим   Законом   для
акціонерів - власників привілейованих акцій публічного товариства,
припиняється.

     Стаття 27. Переважне право акціонерів при додатковій емісії
                акцій

     1. Переважним правом акціонерів визнається:

     право акціонера   -   власника   простих   акцій   придбавати
розміщувані  товариством  прості акції пропорційно частці належних
йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

     право акціонера - власника  привілейованих  акцій  придбавати
розміщувані  товариством  привілейовані  акції  цього  або  іншого
класу,  якщо акції такого класу надають їх власникам перевагу щодо
черговості  отримання  дивідендів  чи  виплат  у  разі  ліквідації
товариства,  пропорційно частці належних акціонеру  привілейованих
акцій  певного  класу  у  загальній кількості привілейованих акцій
цього класу.

     2. Переважне право надається  акціонеру  -  власнику  простих
акцій  у  процесі  приватного  розміщення обов'язково,  в порядку,
встановленому законодавством.

     Переважне право надається акціонеру - власнику привілейованих
акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства.

     Не пізніше  ніж  за  30  днів  до  початку розміщення акцій з
наданням  акціонерам   переважного   права   товариство   письмово
повідомляє кожного акціонера,  який має таке право, про можливість
його реалізації та  публікує  повідомлення  про  це  в  офіційному
друкованому органі.

     Повідомлення має   містити   дані   про   загальну  кількість
розміщуваних   товариством   акцій,   ціну   розміщення,   правила
визначення  кількості  цінних паперів,  на придбання яких акціонер
має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.
У  разі розміщення привілейованих акцій повідомлення  має  містити
інформацію про права, які надаються  власникам  зазначених  цінних
паперів.

     3. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право,
подає акціонерному товариству в установлений строк письмову  заяву
про  придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в
сумі,  яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються.
У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування),
місце проживання (місцезнаходження),  кількість цінних паперів, що
ним   придбаваються.   Заява  та  перераховані  кошти  приймаються
товариством не пізніше дня,  що  передує  дню  початку  розміщення
цінних  паперів.  Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання
про продаж відповідної кількості цінних паперів.

     4. У   разі   порушення   акціонерним   товариством   порядку
реалізації акціонерами переважного права Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку  може  прийняти  рішення  про  визнання
емісії   недобросовісною   та  зупинення  розміщення  акцій  цього
випуску.

      Стаття 28. Захист прав акціонерів - працівників товариства

     1. Посадові особи органів  акціонерного  товариства  та  інші
особи,  які  перебувають  з товариством у трудових відносинах,  не
мають права вимагати від акціонера - працівника товариства надання
відомостей про те,  як він голосував чи як має намір голосувати на
загальних зборах,  або про  відчуження  акціонером  -  працівником
товариства  своїх  акцій  чи  намір  їх  відчуження,  або вимагати
передачі довіреності на участь у загальних зборах.
     У разі порушення вимог цієї статті посадова особа  товариства 
притягається  до  адміністративної  і  майнової  відповідальності,
звільняється  із  займаної  посади,  трудовий  (цивільно-правовий)
договір з нею розривається відповідно до закону.

     Стаття 29. Обов'язки акціонерів

     1. Акціонери зобов'язані:

     дотримуватися статуту,     інших     внутрішніх    документів
акціонерного товариства;

     виконувати рішення   загальних    зборів,    інших    органів
товариства;

     виконувати свої зобов'язання перед товариством,  у тому числі
пов'язані з майновою участю;

     оплачувати акції  у  розмірі,  в  порядку  та  засобами,   що
передбачені статутом акціонерного товариства;

     не розголошувати   комерційну   таємницю   та   конфіденційну
інформацію про діяльність товариства.

     Статутом товариства   може   бути   передбачена    можливість
укладення   договору   між  акціонерами,  за  яким  на  акціонерів
покладаються додаткові обов'язки,  у тому числі обов'язок участі у
загальних   зборах,  і  передбачається  відповідальність  за  його
недотримання.

     2. Акціонери можуть також мати  інші  обов'язки,  встановлені
цим та іншими законами.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Березень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0