ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Середа, 21.02.2024, 10:34

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 56 - ст. 60 | Реєстрація | Вхід

        56.18. З урахуванням строків давності  платник  податків  має 
право  оскаржити  в  суді  податкове повідомлення-рішення або інше
рішення   контролюючого   органу   про    нарахування    грошового
зобов'язання у будь-який момент після отримання такого рішення.

     У разі  коли  платником  податків  до  подання позовної заяви
проводилася   процедура   адміністративного   оскарження,    строк
звернення  до  суду продовжується на строк,  що фактично пройшов з
дати звернення  платника  податків  із  скаргою  до  контролюючого
органу  до  дати  отримання  (включно)  таким  платником  податків
остаточного   рішення   контролюючого   органу,   прийнятого    за
результатами розгляду скарги.

     Рішення контролюючого  органу,  оскаржене в судовому порядку,
не підлягає адміністративному оскарженню.

     Процедура адміністративного оскарження  вважається  досудовим
порядком вирішення спору.

     При зверненні  платника  податків  до  суду  з  позовом  щодо
визнання  недійсним   рішення   контролюючого   органу   податкове
зобов'язання  вважається  неузгодженим  до  дня  набрання  судовим
рішенням законної сили.

     56.19. У разі коли  до  подання  позовної  заяви  проводилася
процедура адміністративного оскарження, платник податків має право
оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або  інше  рішення
контролюючого   органу   про  нарахування  грошового  зобов'язання
протягом  місяця,  що  настає   за   днем   закінчення   процедури
адміністративного  оскарження  відповідно  до  пункту  56.17  цієї
статті.

     56.20. Вимоги  до  оформлення  скарги,  порядок  подання   та
розгляду   скарг   встановлюється  центральним  органом  державної
податкової служби або спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади в галузі митної справи в межах їх повноважень.

     56.21. У   разі   коли   норма   цього   Кодексу   чи  іншого
нормативно-правового акта, виданого на підставі цього Кодексу, або
коли  норми  різних  законів  чи  різних нормативно-правових актів
припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків
платників  податків  або  контролюючих  органів,  внаслідок чого є
можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і
контролюючого  органу,  рішення  приймається  на  користь платника
податків.

     56.22. Якщо платник  податків  оскаржує  рішення  податкового
органу до суду, обвинувачення особи в ухиленні від сплати податків
не може ґрунтуватися на такому  рішенні  контролюючого  органу  до
остаточного  вирішення справи судом.  Це правило не поширюється на
випадки,  коли таке обвинувачення базується не тільки  на  рішенні
контролюючого органу,  а й доведено на підставі додатково зібраних
доказів    відповідно    до    вимог    кримінально-процесуального
законодавства України.

     Порушення кримінальної  справи  за  будь-якими  приводами  та
підставами  стосовно  платника   податків   або   його   службових
(посадових)  осіб не може бути підставою для зупинення провадження
у  справі  або  залишення  без  розгляду  скарги  (позову)  такого
платника податків,  поданої до суду у межах процедури апеляційного
узгодження.

     Стаття 57. Строки сплати податкового зобов'язання

     57.1. Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити  суму
податкового  зобов'язання,  зазначену  у  поданій  ним  податковій
декларації,  протягом 10 календарних днів, що настають за останнім
днем  відповідного  граничного строку,  передбаченого цим Кодексом
для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим
Кодексом.

     Податковий агент   зобов'язаний   сплатити  суму  податкового
зобов'язання (суму нарахованого (утриманого) податку),  самостійно
визначеного  ним  з  доходу,  що  виплачується на користь платника
податку - фізичної особи та за рахунок такої  виплати,  у  строки,
передбачені цим Кодексом.

     Суму податкового зобов'язання, визначену у митній декларації,
платник  податків  зобов'язаний  сплатити  до  закінчення  митного
оформлення   товарів,   якщо   інше   не   передбачено  податковим
законодавством.

     57.2. У разі коли  відповідно  до  цього  Кодексу  або  інших
законів  України  контролюючий орган самостійно визначає податкове
зобов'язання  платника  податків  з  причин,   не   пов'язаних   з
порушенням   податкового  законодавства,  такий  платник  податків
зобов'язаний сплатити нараховану суму податкового  зобов'язання  у
строки,   визначені  в  цьому  Кодексі,  а  якщо  такі  строки  не
визначено,  - протягом 30 календарних днів,  що настають  за  днем
отримання податкового повідомлення-рішення про таке нарахування.

     57.3. У  разі  визначення грошового зобов'язання контролюючим
органом за  підставами,  зазначеними  у  підпунктах  54.3.1-54.3.6
пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний
сплатити  нараховану  суму  грошового  зобов'язання  протягом   10
календарних  днів,  що  настають  за  днем  отримання  податкового
повідомлення-рішення,  крім випадків,  коли протягом такого строку
такий  платник  податків  розпочинає  процедуру оскарження рішення
контролюючого органу.

     У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану
суму   грошового   зобов'язання   платник   податків  зобов'язаний
самостійно погасити  узгоджену  суму,  а  також  пеню  та  штрафні
санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, наступних за
днем такого узгодження.

     57.4. Пеня та штрафні санкції,  нараховані на суму  грошового
зобов'язання    (її    частку),    скасовану    за    результатами
адміністративного  чи  судового   оскарження,   також   підлягають
скасуванню,  а  якщо  такі  пеня  та  санкції були сплачені,  вони
підлягають зарахуванню  в  рахунок  погашення  податкового  боргу,
грошових  зобов'язань  або  поверненню  в  порядку,  встановленому
статтею 43 цього Кодексу.

     57.5. Фізичні особи - платники  податків  повинні  сплачувати
податки  і  збори,  що  встановлені  цим Кодексом,  через установи
банків та поштові відділення.

     У разі коли зазначені особи проживають у сільській (селищній)
місцевості,  вони  можуть  сплачувати  податки  і збори через каси
сільських (селищних) рад за квитанцією про  прийняття  податків  і
зборів,  форма  якої  встановлюється центральним органом державної
податкової служби.

     Стаття 58. Податкове повідомлення-рішення

     58.1. У  разі  коли  сума  грошового  зобов'язання   платника
податків,   передбаченого  податковим  або  іншим  законодавством,
контроль за дотриманням якого  покладено  на  контролюючі  органи,
розраховується  контролюючим органом відповідно до статті 54 цього
Кодексу (крім декларування товарів,  передбаченого для  громадян),
або  у  разі  коли  за  результатами  перевірки контролюючий орган
встановлює  факт  невідповідності  суми  бюджетного  відшкодування
сумі,  заявленій  у  податковій  декларації,  або  зменшує  розмір
задекларованого від'ємного значення об'єкта оподаткування податком
на  прибуток  або  від'ємного  значення  суми  податку  на  додану
вартість, розрахованого платником податків відповідно до розділу V
цього Кодексу, такий контролюючий орган надсилає (вручає) платнику
податків податкове повідомлення-рішення.

     Податкове повідомлення-рішення містить  підставу  для  такого
нарахування  (зменшення) податкового зобов'язання та/або зменшення
(збільшення)  суми  бюджетного  відшкодування   та/або   зменшення
від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або
від'ємного значення суми податку на додану вартість;  посилання на
норму  цього Кодексу та/або іншого закону,  контроль за виконанням
якого покладено на контролюючі  органи,  відповідно  до  якої  був
зроблений розрахунок або перерахунок грошових зобов'язань платника
податків; суму грошового зобов'язання, що повинен сплатити платник
податку;  суму  зменшеного  (збільшеного) бюджетного відшкодування
та/або зменшення  від'ємного  значення  результатів  господарської
діяльності   або   від'ємного  значення  суми  податку  на  додану
вартість;  граничні строки сплати  грошового  зобов'язання  та/або
строки   виправлення   платником  податків  показників  податкової
звітності;   попередження   про   наслідки   несплати    грошового
зобов'язання  або  внесення  виправлень  до  показників податкової
звітності в установлений строк;  граничні строки,  передбачені цим
Кодексом для оскарження податкового повідомлення-рішення.

     До податкового   повідомлення-рішення   додається  розрахунок
податкового зобов'язання та штрафних (фінансових) санкцій.

     Форма та порядок надіслання податкового  повідомлення-рішення
і   розрахунку  грошового  зобов'язання  визначається  центральним
контролюючим органом.

     58.2. Податкове       повідомлення-рішення       надсилається
(вручається)  за  кожним окремим податком,  збором та/або разом із
штрафними санкціями, передбаченими цим Кодексом, а також за кожною
штрафною   (фінансовою)   санкцією   за   порушення   норм  іншого
законодавства,  контроль за дотриманням якого покладено  на  такий
контролюючий орган,  та/або пенею за порушення строків розрахунків
у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

     У разі  зменшення  (збільшення)  контролюючим  органом   суми
бюджетного  відшкодування  та/або  зменшення  від'ємного  значення
об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення
суми  податку  на  додану  вартість платнику податків надсилаються
(вручаються) окремі податкові повідомлення-рішення.

     Контролюючий орган    веде    реєстр    виданих    податкових
повідомлень-рішень щодо окремих платників податків.

     58.3. Податкове  повідомлення-рішення  вважається  надісланим
(врученим) юридичній особі,  якщо його  передано  посадовій  особі
такої   юридичної  особи  під  розписку  або  надіслано  листом  з
повідомленням про вручення.

     Податкове повідомлення-рішення     вважається      надісланим
(врученим)  фізичній  особі,  якщо  його вручено їй особисто чи її
законному  представникові  або  надіслано  на  адресу  за   місцем
проживання  або  останнього  відомого її місцезнаходження фізичної
особи з  повідомленням  про  вручення.  У  такому  самому  порядку
надсилаються  податкові  вимоги та рішення про результати розгляду
скарг.

     У разі коли пошта не може вручити платнику податків податкове
повідомлення-рішення   або   податкові  вимоги,  або  рішення  про
результати розгляду скарги через відсутність за  місцезнаходженням
посадових осіб, їх відмову прийняти податкове повідомлення-рішення
або податкову вимогу,  або рішення про результати розгляду скарги,
незнаходження  фактичного  місця  розташування  (місцезнаходження)
платника    податків    або    з    інших    причин,     податкове
повідомлення-рішення  або   податкова   вимога,  або  рішення  про
результати розгляду скарги вважаються врученими платнику  податків
у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із
зазначенням причин невручення.

     58.4. У разі коли судом за результатами розгляду кримінальної
справи  про  злочини,  предметом якої є податки,  збори,  винесено
обвинувальний вирок, що набрав законної сили, або винесено рішення
про  закриття  кримінальної справи за нереабілітуючими підставами,
відповідний контролюючий орган  зобов'язаний  визначити  податкові
зобов'язання  платника податків за податками та зборами,  несплата
податкових зобов'язань за  якими  встановлена  рішенням  суду,  та
прийняти  податкове  повідомлення-рішення про нарахування платнику
таких  податкових  зобов'язань  і  застосування   стосовно   нього
штрафних (фінансових) санкцій у розмірах, визначених цим Кодексом.

     Складання та   надсилання   платнику   податків   податкового
повідомлення-рішення  за   податковими   зобов'язаннями   платника
податків за податками та зборами,  несплата податкових зобов'язань
за якими встановлена  рішенням  суду,  забороняється  до  набрання
законної  сили  рішенням суду у справі або винесення постанови про
закриття такої кримінальної справи за нереабілітуючими підставами.

     Абзац другий цього пункту не застосовується,  коли  податкове
повідомлення-рішення надіслане (вручене) до порушення кримінальної
справи.

     Стаття 59. Податкова вимога

     59.1. У разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми
грошового зобов'язання в установлені законодавством строки,  орган
державної  податкової  служби  надсилає  (вручає)  йому  податкову
вимогу   в   порядку,   визначеному   для   надсилання  (вручення)
податкового повідомлення-рішення.

     Податкова вимога може  не  надсилатися,  якщо  загальна  сума
податкового   боргу   платника   податків   не   перевищує  одного
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

     59.2. Якщо контролюючий орган,  що  визначив  суми  грошового
зобов'язання платника податків,  не є органом державної податкової
служби,  такий контролюючий  орган  надсилає  відповідному  органу
державної  податкової  служби  подання  про  здійснення  заходів з
погашення податкового боргу платника податків,  а також розрахунок
його  розміру, на підставі якого орган державної податкової служби
надсилає    податкову    вимогу.    Форма    зазначеного   подання
( 1237-2010-п ) затверджується Кабінетом Міністрів України.

     59.3. Податкова   вимога   надсилається   не  раніше  першого
робочого  дня  після  закінчення  граничного  строку  сплати  суми
грошового зобов'язання.

     Податкова вимога   повинна   містити   відомості   про   факт
виникнення грошового зобов'язання  та  права  податкової  застави,
розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою,
обов'язок  погасити  податковий  борг  та  можливі  наслідки  його
непогашення  в установлений строк,  попередження про опис активів,
які відповідно до законодавства можуть бути  предметом  податкової
застави,  а  також  про  можливі  дату та час проведення публічних
торгів з їх продажу.

     59.4. Податкова вимога надсилається також платникам податків,
які  самостійно подали податкові декларації,  але не погасили суми
податкових зобов'язань у  встановлені  цим  Кодексом  строки,  без
попереднього надсилання           (вручення)           податкового
повідомлення-рішення.

     59.5. У  разі  коли  у  платника  податків,  якому  надіслано
(вручено)  податкову вимогу,  сума податкового боргу збільшується,
погашенню підлягає вся  сума  податкового  боргу  такого  платника
податку, що виник після надіслання (вручення) податкової вимоги.

     Стаття 60. Відкликання податкового повідомлення-рішення
                і податкової вимоги

     60.1. Податкове  повідомлення-рішення  або  податкова  вимога
вважаються відкликаними, якщо:

     60.1.1. сума   податкового   боргу   самостійно   погашається
платником податків або органом стягнення;

     60.1.2. контролюючий орган скасовує раніше прийняте податкове
повідомлення-рішення  про  нарахування суми грошового зобов'язання
або податкову вимогу;

     60.1.3. контролюючий орган зменшує нараховану суму  грошового
зобов'язання  раніше  прийнятого  податкового повідомлення-рішення
або суму податкового боргу, визначену в податковій вимозі;

     60.1.4. рішенням суду, що набрало законної сили, скасовується
повідомлення-рішення  контролюючого  органу  або  сума податкового
боргу, визначена в податковій вимозі;

     60.1.5. рішенням суду,  що набрало законної сили, зменшується
сума    грошового    зобов'язання,    визначена    у   податковому
повідомленні-рішенні контролюючого органу,  або  сума  податкового
боргу, визначена в податковій вимозі.

     60.2. У  випадках,  визначених  підпунктом 60.1.1 пункту 60.1
цієї статті,  податкова  вимога  вважається  відкликаною  у  день,
протягом  якого  відбулося  погашення  суми  податкового  боргу  в
повному обсязі.

     60.3. У випадках,  визначених підпунктом 60.1.2  пункту  60.1
цієї  статті,  податкове повідомлення-рішення або податкова вимога
вважаються  відкликаними  з  дня  прийняття  контролюючим  органом
рішення про скасування такого податкового повідомлення-рішення або
податкової вимоги.

     60.4. У випадках,  визначених  підпунктами  60.1.3  і  60.1.5
пункту   60.1  цієї  статті,  податкове  повідомлення-рішення  або
податкова вимога вважаються  відкликаними  з  дня  надходження  до
платника  податків податкового повідомлення-рішення або податкової
вимоги,  які містять  зменшену  суму  грошового  зобов'язання  або
податкового боргу.

     60.5. У  випадках,  визначених  підпунктом 60.1.4 пункту 60.1
цієї статті,  податкове повідомлення-рішення або податкова  вимога
вважаються  відкликаними у день набрання законної сили відповідним
рішенням суду.

     60.6. Якщо  нарахована  сума   грошового   зобов'язання   або
податкового  боргу  збільшується  внаслідок  їх  адміністративного
оскарження,  раніше надіслане податкове  повідомлення-рішення  або
податкова  вимога  не відкликаються.  На суму збільшення грошового
зобов'язання надсилається окреме податкове повідомлення-рішення, а
на  суму  збільшення  податкового боргу окрема податкова вимога не
надсилається.

        60.7. Контролюючий орган, який надіслав відповідному органу де-
ржавної податкової служби подання,визначене у пункті 59.2 статті 59
цього Кодексу, зобов'язаний подати такому органу державної податко-
вої служби інформації про скасування або зміну суми нарахованого гро-
шового зобов'язанняю Зазначена інформація надається у порядку (1237-

2010-п), визначеному Кабінетом Міністрів України.    


Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Лютий 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0