ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Четвер, 29.02.2024, 14:55

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 156 | Реєстрація | Вхід

     Стаття 156. Особливості оподаткування страховика 

     156.1. Об'єктом  оподаткування  від  діяльності  страховика є
прибуток від провадження його діяльності.

     156.1.1. До доходів страховика,  крім  доходів,  передбачених
статтями  135,  136 цього Кодексу,  які визначаються з урахуванням
особливостей,  передбачених даною статтею,  належать також  доходи
від страхової діяльності.

     Для цілей  оподаткування під доходом від страхової діяльності
розуміється сума доходів страховика,  нарахована протягом звітного
періоду, у тому числі (але не виключно) у вигляді:

     страхових платежів,   страхових  внесків,  страхових  премій,
нарахованих страховиком за договорами страхування, співстрахування
і  перестрахування  ризиків  на території України або за її межами
протягом звітного періоду,  зменшених з  урахуванням  вимог  цього
підпункту на суму страхових платежів, страхових внесків, страхових
премій, нарахованих страховиком за договорами перестрахування. При
цьому  страхові  платежі,  страхові  внески,  страхові  премії  за
договорами   співстрахування   включаються   до   складу   доходів
страховика (співстраховика) тільки в розмірі його частки страхової
премії, передбаченої договором співстрахування;

     суми зменшення розміру страхових  резервів  у  порівнянні  зі
сформованими на кінець попереднього звітного періоду з урахуванням
зміни частки перестраховиків  у  страхових  резервах,  сформованих
відповідно до законодавства;

     інвестиційного доходу,  отриманого страховиком від розміщення
коштів резервів страхування життя;

     доходи у вигляді курсових різниць,  отриманих від перерахунку
страхових   резервів,  утворених  за  договорами  страхування,  та
активів, якими представлені страхові резерви за такими договорами,
у  випадках,  якщо  такі страхові резерви та/або активи утворені в
іноземній валюті;

     суми винагород,  належних страховику за укладеними договорами
страхування, співстрахування, перестрахування;

     частки від  страхових внесків,  страхових премій та страхових
виплат,     нарахованих     перестраховиками     за     договорами
перестрахування;

     доходів від  реалізації  права регресної вимоги страховика до
страхувальника  або  іншої  особи,  відповідальної  за   заподіяні
збитки;

     нарахованих відсотків   на  депоновані  премії  за  ризиками,
прийнятими в перестрахуванні;

     суми санкцій  за  невиконання  умов   договору   страхування,
визначеної боржником добровільно або за рішенням суду;

     суми винагород,  нарахованих  страховиком  за  надання послуг
сюрвейєра, аварійного комісара та аджастера, страхового брокера та
агента;

     суми повернення  частки страхових платежів (внесків,  премій)
за  договорами   перестрахування   у   випадку   їх   дострокового
припинення;

     винагород та  тантьєм  (форма  винагороди  страховика  з боку
перестраховика) за договорами перестрахування;

     винагороди за надання послуг страхового агента, брокера;

     інших доходів, отриманих страховиком.

     У цілях цієї статті під  терміном  "сюрвейєр"  слід  розуміти
фізичну або юридичну особу,  яка здійснює обстеження об'єкту перед
прийняттям  його  на  страхування  та  після  настання  страхового
випадку, а також з'ясовує причини страхової події.

     Під терміном  "аварійний  комісар"  розуміється  фізична  або
юридична особа,  яка з'ясовує причини настання страхового випадку,
визначає  розмір  збитків  і  відповідає  кваліфікаційним вимогам,
передбаченим законодавством.

     Під терміном  "аджастер"  розуміється  фізична  або  юридична
особа,  що бере участь у вирішенні питань з урегулювання заявлених
претензій  страхувальника  у  зв'язку  із   настанням   страхового
випадку,  а  також здійснює оцінку збитку після страхового випадку
та визначає суму страхового відшкодування,  що  підлягає  виплаті,
виходячи із зобов'язань страховика.

     156.1.2. До  витрат  страховика,  крім  витрат,  передбачених
статтями  138,  139  цього  Кодексу,   належать   також   витрати,
нараховані  при  здійсненні страхової діяльності,  передбачені цим
пунктом.

     До витрат страховика в цілях даного пункту  відносяться  такі
витрати,  нараховані  при здійсненні страхової діяльності,  у тому
числі (але не виключно):

     у вигляді  суми  збільшення  розміру  страхових  резервів   у
порівнянні зі сформованими на кінець попереднього звітного періоду
з урахуванням зміни частки перестраховиків у  страхових  резервах,
сформованих відповідно до законодавства;

     нараховані суми  страхових виплат (страхових відшкодувань) за
страховими  випадками,  настання  яких  підтверджено  відповідними
документами  в  порядку,  встановленому чинним законодавством,  за
договорами  страхування,  співстрахування  та  перестрахування.  В
цілях  даного  підпункту  до  страхових  виплат  належать  виплати
ануїтетів,  пенсій,  рент та  інші  виплати,  передбачені  умовами
договору страхування;

     аквізиційні витрати;

     витрати на  оплату  праці  та  внески  на  соціальні заходи в
частині проведеної працівниками роботи з виконання (супроводження)
договорів   страхування   та  перестрахування,  оцінки  ризику  та
збитків,  завданих об'єктам страхування,  розроблення умов, правил
страхування та проведення актуарних розрахунків;

     витрати на   винагороди   страховому  агенту,  страховому  та
перестраховому брокеру та іншим страховикам за  надані  послуги  з
виконання     (супроводження)     договорів     страхування     та
перестрахування;

     суми винагороди та тантьєми  за  договорами  перестрахування,
співстрахування;

     нараховані відсотки   на   депоновані   премії  за  ризиками,
переданими на перестрахування;

     повернення частини  страхової  премії  (платежу),   а   також
викупних   сум   за   договорами   страхування,   співстрахування,
перестрахування у  випадках,  передбачених  законодавством  та/або
умовами договору;

     витрати у вигляді курсових різниць, отриманих від перерахунку
страхових  резервів,  утворених  за  договорами   страхування   та
активів, якими представлені страхові резерви за такими договорами,
у випадках,  якщо такі страхові резерви та/або активи  утворені  в
іноземній валюті;

     витрати на  оплату  за  видачу  ліцензій на ведення страхової
діяльності;

     витрати на оплату послуг  фізичним  та  юридичним  особам  за
надані послуги, пов'язані зі страховою діяльністю, у тому числі:

     витрати на   оформлення   та   надання   довідок,  висновків,
статистичних  даних  лікувально-профілактичних  закладів,  органів
Міністерства  внутрішніх справ України,  спеціально уповноваженого
центрального  органу  виконавчої  влади  з  питань   екології   та
природних ресурсів тощо;

     оплату послуг асистансу;

     витрати на  оплату  послуг,  пов'язаних із розробленням умов,
правил страхування;

     послуги актуаріїв;

     медичне обслуговування  при  укладенні  договору  страхування
життя,   здоров'я,   якщо   оплата   такого  медичного  обстеження
відповідно до договору страхування здійснюється страховиком;

     детективні послуги юридичних  та  фізичних  осіб,  які  мають
відповідні  дозволи  на  здійснення такої діяльності,  пов'язані з
встановленням обґрунтування страхових виплат;

     витрати на виготовлення страхових свідоцтв (полісів), бланків
суворої   звітності,   квитанцій   та   іншої  подібної  страхової
документації;

     послуги спеціалістів (у  тому  числі  експертів,  сюрвейєрів,
експертних  установ,  аджастерів,  аварійних комісарів,  юристів),
яких залучають для оцінки ризику,  визначення  страхової  вартості
майна  та  розміру  страхової виплати,  оцінки наслідків страхових
випадків, урегулювання страхових випадків;

     витрати на оплату послуг організацій та установ  за  тендерну
документацію, якщо такий тендер відкритий для вибору страховика;

     витрати на  проведення  передпродажних  та  рекламних заходів
стосовно послуг у сфері страхування, що надаються страховиком;

     інші витрати, пов'язані зі страховою діяльністю.

     156.1.3. Для   цілей    цієї    статті    страхові    резерви
розраховуються   згідно   з   методикою   формування  резервів  із
страхування життя та правилами формування,  обліку  та  розміщення
страхових  резервів за видами страхування іншими,  ніж страхування
життя,  визначеними спеціально  уповноваженим  органом  виконавчої
влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.

     156.2. Особливості   визначення   прибутку   страховика,   що
здійснює страхування життя.

     156.2.1. Об'єктом  оподаткування  від  провадження  страхової
діяльності зі страхування життя є:
   
 
   прибуток від    страхової    діяльності   з   довгострокового
страхування життя та пенсійного страхування в  межах  недержавного
пенсійного  забезпечення  є  прибуток  від  страхової  діяльності,
визначений відповідно до  цієї  статті  та  з  урахуванням  вимог,
встановлених  пунктом  156.1  цієї  статті  та  підпунктом 153.1.7
пункту  153.1  статті  153,  який  оподатковується   за   ставкою,
встановленою  в  пункті  151.2  статті  151 цього Кодексу,  в разі
виконання  вимог  до   укладення   таких   договорів,   визначених
підпунктом 14.1.52 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.

     Витрати від     провадження     страхової     діяльності    з
довгострокового страхування  життя  та  пенсійного  страхування  в
межах  недержавного  пенсійного забезпечення,  крім прямих витрат,
включають суми витрат страховика,  який здійснює страхування життя
розподілених    пропорційно    до    питомої   ваги   доходу   від
довгострокового страхування життя,  пенсійного страхування в межах
недержавного    пенсійного   забезпечення   та   інших   договорів
страхування життя;

     інвестиційний дохід,  отриманий  від  розміщення  коштів   за
договорами   довгострокового   страхування   життя  та  пенсійного
страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення.

     156.2.2. Якщо договір довгострокового страхування життя чи  з
недержавного  пенсійного  забезпечення протягом перших п'яти років
його  дії  розривається  з   будь-яких   причин,   крім   випадку,
передбаченого   абзацом  третім  цього  підпункту,  до  закінчення
мінімального  строку  його  дії  або  до   настання   відповідного
страхового   випадку,   встановлених   цим   Кодексом   та   іншим
законодавством,  в результаті чого відбувається часткова  страхова
виплата,  виплата  викупної  суми  чи повне припинення зобов'язань
страховика за таким договором перед таким  платником  податку  або
порушуються   інші  вимоги,  встановлені  цим  Кодексом  до  таких
договорів,  то платник податку,  який збільшив  витрати  згідно  з
нормами  пункту  142.2  статті  142  цього  Кодексу,  зобов'язаний
включити до складу своїх доходів  за  відповідний  звітний  період
суму  таких  попередньо  сплачених  платежів,  внесків,  премій із
нарахуванням  пені  в  розмірі  120  відсотків  облікової   ставки
Національного  банку  України,  що  діяла  на  день  виникнення  у
страхувальника податкового  зобов'язання  з  податку,  що  виникає
внаслідок такого збільшення доходів, обчислених з урахуванням суми
такого  податкового  зобов'язання,  що  розраховується  з  початку
податкового періоду,  що настає за періодом, у якому такий платник
податку вперше збільшив витрати на суму таких страхових платежів у
межах  такого  договору,  до  дня подання податкової декларації за
наслідками податкового  періоду,  на  який  припадає  факт  такого
дострокового розірвання або порушення таких інших вимог. При цьому
викупна сума або її частина,  яка  повертається  платнику  податку
страховиком,  не  включається  до  складу  доходів такого платника
податку.

    
Штрафні санкції  за   заниження   об'єкта   оподаткування   у
випадках,  визначених цим підпунктом,  як до страховика,  так і до
платника податку не застосовуються.

     Довгостроковий договір    страхування    життя,    в    якому
страхувальником є роботодавець, може передбачати:

     зміну страхувальника  (роботодавця) на нового страхувальника,
яким може бути або новий роботодавець,  або застрахована особа,  у
разі звільнення застрахованої особи;

     зміну страховика на нового страховика.

     При цьому  така  зміна  страхувальника  (страховика)  повинна
підтверджуватися   тристоронньою   угодою   між    страхувальником
(страховиком),     новим    страхувальником    (страховиком)    та
застрахованою особою.

     156.3. Платники  податку  ведуть  окремий  облік  доходів  та
витрат,  пов'язаних  з  отриманням  прибутку,  що звільняється від
оподаткування або оподатковується за ставкою нижчою, ніж визначена
в пункті 151.1 статті 151 цього Кодексу.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Лютий 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0