ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Середа, 17.04.2024, 17:49

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 14 | Реєстрація | Вхід

     14.1.45. дериватив - стандартний документ, що засвідчує право 
та/або  зобов'язання  придбати  чи  продати  у  майбутньому  цінні
папери,  матеріальні або нематеріальні активи,  а також  кошти  на
визначених  ним  умовах.  Стандартна  (типова) форма деривативів і
порядок їх випуску та обігу встановлюються законодавством.

    
До деривативів належать:

     14.1.45.1. своп  -  цивільно-правова  угода  про   здійснення
обміну  потоками платежів (готівкових або безготівкових) чи іншими
активами,  розрахованими на підставі ціни  (котирування)  базового
активу  в  межах  суми,  визначеної  договором  на  конкретну дату
платежів (дату проведення розрахунків) протягом дії контракту;

     14.1.45.2. опціон - цивільно-правовий договір,  згідно з яким
одна   сторона  контракту  одержує  право  на  придбання  (продаж)
базового  активу,  а  інша  сторона   бере   на   себе   безумовне
зобов'язання   продати  (придбати)  базовий  актив  у  майбутньому
протягом  строку  дії  опціону  чи  на  встановлену   дату   (дату
виконання)  за визначеною під час укладання такого контракту ціною
базового активу.  За умовами опціону  покупець  виплачує  продавцю
премію опціону;

     14.1.45.3. форвардний  контракт  - цивільно-правовий договір,
за яким продавець  зобов'язується  у  майбутньому  в  установлений
строк  передати  базовий  актив  у власність покупця на визначених
умовах,  а покупець зобов'язується прийняти в  установлений  строк
базовий актив і сплатити за нього ціну, визначену таким договором.

     Усі умови  форварду  визначаються сторонами контракту під час
його укладення.

     Укладення форвардів   та   їх    обіг    здійснюються    поза
організатором торгівлі стандартизованими строковими контрактами;

     14.1.45.4. ф'ючерсний  контракт  (ф'ючерс) - стандартизований
строковий контракт, за яким продавець зобов'язується у майбутньому
в  установлений  строк  (дата  виконання зобов'язань за ф'ючерсним
контрактом)  передати  базовий  актив  у  власність   покупця   на
визначених   специфікацією   умовах,   а  покупець  зобов'язується
прийняти  базовий  актив  і  сплатити  за  нього  ціну,  визначену
сторонами контракту на дату його укладення.

     Ф'ючерсний контракт    виконується    відповідно    до   його
специфікації шляхом постачання  базового  активу  та  його  оплати
коштами   або   проведення   між   сторонами   контракту  грошових
розрахунків без постачання базового активу.

  
  Виконання зобов'язань  за  ф'ючерсом  забезпечується   шляхом
створення      відповідних     умов     організатором     торгівлі
стандартизованими строковими контрактами;

     14.1.46. діяльність у сфері розваг - господарська  діяльність
юридичних  осіб  та  фізичних  осіб  -  підприємців,  що полягає у
проведенні лотерей,  а також розважальних ігор,  участь в яких  не
передбачає  одержання  її  учасниками грошових або майнових призів
(виграшів),  зокрема більярд,  кегельбан, боулінг, настільні ігри,
дитячі відеоігри тощо;

     14.1.47. додаткові    блага    -    кошти,   матеріальні   чи
нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються
(надаються) платнику податку податковим агентом,  якщо такий дохід
не є заробітною платою та не пов'язаний  з  виконанням  обов'язків
трудового   найму  або  не  є  винагородою  за  цивільно-правовими
договорами (угодами),  укладеними з таким платником податку  (крім
випадків, прямо передбачених нормами розділу IV цього Кодексу);

     14.1.48. заробітна плата для цілей розділу IV цього Кодексу -
основна  та  додаткова  заробітна  плата,  інші  заохочувальні  та
компенсаційні   виплати,  які  виплачуються  (надаються)  платнику
податку у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом;

     14.1.49. дивіденди  -  платіж,  що   здійснюється   юридичною
особою - емітентом     корпоративних    прав    чи   інвестиційних
сертифікатів  на  користь  власника  таких   корпоративних   прав,
інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують
право власності  інвестора  на  частку  (пай)  у  майні  (активах)
емітента,   у   зв'язку   з   розподілом  частини  його  прибутку,
розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

     До дивідендів прирівнюється  також  платіж,  що  здійснюється
державним   унітарним,   комерційним,   казенним   чи  комунальним
підприємством на користь відповідно держави або  органу  місцевого
самоврядування  у  зв'язку  з  розподілом  частини прибутку такого
підприємства, платіж, який виплачується власнику сертифіката фонду
операцій   з  нерухомістю  в  результаті  розподілу  доходу  фонду
операцій з нерухомістю.  При цьому позитивне або від'ємне значення
об'єкта  оподаткування,  розраховане  згідно  з розділом III цього
Кодексу, не впливає на порядок нарахування дивідендів;

     14.1.50. добавки  на  основі   біоетанолу   -   біокомпоненти
моторного   палива,   отримані  шляхом  синтезу  із  застосуванням
біоетанолу або змішуванням біоетанолу з органічними  сполуками  та
паливом,   одержаними  з  вуглеводневої  сировини,  в  яких  вміст
біоетанолу  відповідає  вимогам  нормативних  документів  та   які
належать до біопалива;

     14.1.51. добування     корисних    копалин    -    сукупність
технологічних операцій з вилучення,  у тому числі з  покладів  дна
водойм,  та  переміщення,  у  тому числі тимчасове зберігання,  на
поверхню частини надр (гірничих порід,  рудної сировини тощо),  що
вміщує корисні копалини;

     14.1.52. договір  довгострокового страхування життя - договір
страхування життя строком на п'ять і більше років, який передбачає
страхову   виплату   одноразово   або  у  вигляді  ануїтету,  якщо
застрахована особа  дожила  до  закінчення  терміну  дії  договору
страхування  чи  події,  передбаченої у договорі страхування,  або
досягла  віку,  визначеного  договором.  Такий  договір  не   може
передбачати часткових виплат протягом перших п'яти років його дії,
крім тих,  що здійснюються у  разі  настання  страхових  випадків,
пов'язаних  із смертю чи хворобою застрахованої особи або нещасним
випадком,  що  призвело  до   встановлення   застрахованій   особі
інвалідності  I  або  II групи чи встановлення інвалідності особі,
яка не  досягла  вісімнадцятирічного  віку.  При   цьому   платник
податку - роботодавець  не  може  бути  вигодонабувачем  за такими
договорами страхування життя;

     14.1.53. документ іноземної  держави,  за  яким  здійснюється
стягнення  суми  податкового боргу в міжнародних правовідносинах -
рішення компетентного органу  іноземної  держави  про  нарахування
податкового   боргу   до   бюджету  такої  держави,  що  на  запит
зазначеного  компетентного  органу  відповідно   до   міжнародного
договору України підлягає виконанню на території України;

     14.1.54. дохід з джерелом їх походження з України - будь-який
дохід,  отриманий резидентами або нерезидентами,  у тому числі від
будь-яких  видів  їх  діяльності  на  території України (включаючи
виплату (нарахування)  винагороди  іноземними  роботодавцями),  її
континентальному шельфі,  у виключній (морській) економічній зоні,
у тому числі, але не виключно, доходи у вигляді:

     а) процентів,  дивідендів, роялті та будь-яких інших пасивних
(інвестиційних) доходів, сплачених резидентами України;

     б) доходів  від  надання резидентам або нерезидентам в оренду
(користування) майна,  розташованого в Україні,  включаючи рухомий
склад транспорту, приписаного до розташованих в Україні портів;

     в) доходів від продажу рухомого та нерухомого майна,  доходів
від відчуження корпоративних прав,  цінних паперів,  у тому  числі
акцій українських емітентів;

     г) доходів,   отриманих   у  вигляді  внесків  та  премій  на
страхування і перестрахування ризиків на території України;

     ґ) доходів страховиків - резидентів від  страхування  ризиків
страхувальників - резидентів за межами України;

     д) інших  доходів  від діяльності,  у тому числі пов'язаних з
повною або частковою переуступкою прав та  обов'язків  за  угодами
про   розподіл  продукції  на  митній  території  України  або  на
територіях,  що перебувають під контролем митних органів (у  зонах
митного  контролю,  на  спеціалізованих ліцензійних митних складах
тощо);

     е) спадщини, подарунків, виграшів, призів;

    
є) заробітної плати,  інших виплат та  винагород,  виплачених

відповідно до умов трудового та цивільно-правового договору;

     ж) доходів   від   зайняття   підприємницькою  та  незалежною
професійною діяльністю;

     14.1.55. дохід,  отриманий з  джерел  за  межами  України,  -
будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких
видів їх діяльності за межами митної території України,  включаючи
проценти,   дивіденди,  роялті  та  будь-які  інші  види  пасивних
доходів, спадщину, подарунки, виграші, призи, доходи від виконання
робіт   (надання   послуг)   за  цивільно-правовими  та  трудовими
договорами,  від надання резидентам в оренду (користування) майна,
розташованого   за   межами   України,   включаючи  рухомий  склад
транспорту,  приписаного до розташованих за межами України портів,
доходи від продажу майна,  розташованого за межами України,  дохід
від відчуження інвестиційних активів,  у тому числі  корпоративних
прав,  цінних  паперів  тощо;  інші  доходи  від  будь-яких  видів
діяльності за  межами  митної  території  України  або  територій,
непідконтрольних митним органам;

     14.1.56. доходи  -  загальна сума доходу платника податку від
усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного
періоду  в грошовій,  матеріальній або нематеріальній формах як на
території  України,  її  континентальному   шельфі   у   виключній
(морській) економічній зоні, так і за їх межами;

     14.1.57. екологічний податок - загальнодержавний обов'язковий
платіж,  що справляється з фактичних обсягів викидів у  атмосферне
повітря,  скидів у водні об'єкти забруднюючих речовин,  розміщення
відходів,  фактичного обсягу радіоактивних відходів,  що тимчасово
зберігаються   їх   виробниками,   фактичного   обсягу   утворених
радіоактивних  відходів  та  з  фактичного  обсягу   радіоактивних
відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року;

     14.1.58. емісійний   дохід  -  сума  перевищення  надходжень,
отриманих емітентом від  емісії  (випуску)  власних  акцій  (інших
корпоративних прав) та інвестиційних сертифікатів, над номінальною
вартістю таких акцій (інших корпоративних прав)  та  інвестиційних
сертифікатів  (під  час  їх первинного розміщення),  або над ціною
зворотного  викупу  під  час  наступних  розміщень   інвестиційних
сертифікатів та акцій інвестиційних фондів;

     14.1.59. житлово-комунальні     підприємства    -    суб'єкти
господарювання,  які безпосередньо  виробляють,  створюють  та/або
надають  житлово-комунальні послуги (застосовується до розділу XVI
цього Кодексу);

     14.1.60. Єдиний  реєстр   податкових   накладних   -   реєстр
відомостей  щодо  податкових накладних та розрахунків коригування,
який ведеться центральним органом державної  податкової  служби  в
електронному  вигляді  згідно  з  наданими  платниками  податку на
додану вартість електронними документами;

     14.1.61. заходи нетарифного регулювання:

    
1 - ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій;

     2 - застосування спеціальних заходів щодо імпорту  товарів  в
Україну;

     3 - процедура реєстрації зовнішньоекономічних контрактів;

     4 -  процедура  видачі ліцензій на право імпорту,  експорту -

спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

     5 - дозвільна система служби експортного контролю;

     6 - сертифікація товарів, що ввозяться в Україну;

     7 - дозвільна система органів державної влади,  що здійснюють
санітарно-епідеміологічний,      ветеринарний,     фітосанітарний,
екологічний та інші види контролю;

     8 -  реєстрація   лікарських   засобів,   виробів   медичного
призначення, імунобіологічних препаратів, харчових добавок;

     9 - застосування державного пробірного контролю;

     14.1.62. збір,   оподаткування,   платник  збору  -  збір  за
користування радіочастотним ресурсом України, оподаткування збором
за користування радіочастотним ресурсом України,  платник збору за
користування радіочастотним ресурсом України  (застосовується  для
розділу XV цього Кодексу);

     14.1.63. збір,   оподаткування,   платник  збору  -  збір  за
спеціальне використання води,  оподаткування збором за  спеціальне
використання  води,  платник збору за спеціальне використання води
(застосовується для розділу XVI цього Кодексу);

     14.1.64. збір,  оподаткування,  платник  збору  -   збір   за
спеціальне використання лісових ресурсів,  оподаткування збором за
спеціальне  використання  лісових  ресурсів,  платник   збору   за
спеціальне   використання  лісових  ресурсів  (застосовується  для
розділу XVII цього Кодексу);

     14.1.65. збір за спеціальне використання лісових  ресурсів  -
загальнодержавний  збір,  який справляється як плата за спеціальне
використання лісових ресурсів  (застосовується  для  розділу  XVII
цього Кодексу);

     14.1.66. збір   за   користування   радіочастотним   ресурсом
України - загальнодержавний збір,  який справляється як  плата  за
користування  радіочастотним  ресурсом України (застосовується для
розділу XV цього Кодексу);

     14.1.67. збір   за    спеціальне    використання    води    -
загальнодержавний  збір  (застосовується  для  розділу  XVI  цього
Кодексу), який справляється за спеціальне:

     а) використання води водних об'єктів;

     б) використання води, отриманої від інших водокористувачів;

     в) використання води без її вилучення з водних  об'єктів  для

потреб гідроенергетики і водного транспорту;

     г) використання води для потреб рибництва;

     14.1.68. збір  за  провадження  деяких  видів підприємницької
діяльності для цілей розділу XII цього Кодексу - сума коштів,  яка
сплачується за придбання та використання торгового патенту;

     14.1.69. звичайна  процентна  ставка  за  депозит  (вклад)  -
процентна ставка,  що  встановлюється  за  кожним  видом  депозиту
(вкладу)  для  всіх  вкладників на умовах,  визначених внутрішніми
правилами фінансової установи,  та офіційно  оприлюднена  на  дату
підписання депозитного договору;


     14.1.70. звичайна ставка проценту за кредит (позику) - розмір
доходу фінансової установи у вигляді процентної ставки  за  кредит
(позику),  що  встановлюється  залежно від виду кредиту (позики) в
межах мінімального та максимального розмірів процентної ставки  та
тарифу  за  такі  послуги  за  таким  видом  кредиту (позики) всім
позичальникам  на  стандартних  умовах,   визначених   внутрішніми
правилами фінансової установи;

     14.1.71. звичайна   ціна  -  ціна  товарів  (робіт,  послуг),
визначена  сторонами  договору,  якщо  інше  не  встановлено   цим
Кодексом.  Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна
ціна відповідає рівню ринкових цін;

     14.1.72. земельний  податок   -   обов'язковий   платіж,   що
справляється  з  власників  земельних  ділянок та земельних часток
(паїв),  а також постійних землекористувачів (далі -  податок  для
цілей розділу XIII цього Кодексу);

     14.1.73. землекористувачі   -   юридичні   та  фізичні  особи
(резиденти і нерезиденти),  яким відповідно  до  закону  надані  у
користування  земельні ділянки державної та комунальної власності,
у тому числі на умовах оренди;

     14.1.74. земельна  ділянка  -  частина  земної   поверхні   з
установленими   межами,   певним   місцем  розташування,  цільовим
(господарським) призначенням та з визначеними щодо неї правами;

     14.1.75. земельне поліпшення - результати будь-яких  заходів,
що  призводять до зміни якісних характеристик земельної ділянки та
її вартості.  До земельних поліпшень належать матеріальні об'єкти,
розташовані   у   межах  земельної  ділянки,  переміщення  яких  є
неможливим  без  їх  знецінення  та  зміни  призначення,  а  також
результати  господарської  діяльності  або проведення певного виду
робіт (зміна  рельєфу,  поліпшення  ґрунтів,  розміщення  посівів,
багаторічних насаджень, інженерної інфраструктури тощо);

     14.1.76. землі  сільськогосподарського  призначення  - землі,
надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення
сільськогосподарської  науково-дослідної та навчальної діяльності,
розміщення відповідної виробничої  інфраструктури,  у  тому  числі
інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або
призначені для цих цілей;

     14.1.77. землі сільськогосподарського призначення  для  цілей
глави 2 розділу XIV цього Кодексу - землі,  надані для виробництва
сільськогосподарської продукції;

     14.1.78. землі житлової та громадської  забудови  -  земельні
ділянки  в  межах  населених  пунктів,  які  використовуються  для
розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших
об'єктів загального користування;

     14.1.79. значні  запаси  корисних  копалин  - запаси корисних
копалин, розмір яких перевищує незначні запаси корисних копалин;

     14.1.80. ідентичні товари (роботи, послуги) - товари (роботи,
послуги), що мають однакові характерні для них основні ознаки.

     При цьому   під  ідентичними  розуміються  товари,  що  мають
однакові ознаки з оцінюваними товарами, у тому числі такі, як:

     фізичні характеристики;

     якість та репутація на ринку;

     країна виробництва (походження);

     виробник;

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0