ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Середа, 17.04.2024, 17:28

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 153 | Реєстрація | Вхід

          153.3.8 Авансовий внесок із податку,  сплачений у  зв'язку  з 
нарахуванням/сплатою дивідендів, є невід'ємною частиною податку на
прибуток та не може розцінюватися як  податок,  який  справляється
при  репатріації  дивідендів  (їх  сплаті на користь нерезидентів)
відповідно до норм статті 160 цього Кодексу або чинних міжнародних
договорів України.

     153.4. Оподаткування   операцій   з   борговими  вимогами  та
зобов'язаннями.

     153.4.1. З   урахуванням   особливостей,   установлених   цим
розділом,  не включаються в дохід і  не  підлягають  оподаткуванню
кошти або майно, залучені платником податку у зв'язку з:

     отриманням платником   податку   основної   суми   фінансових
кредитів, у тому числі субординованого боргу, позик від інших осіб
-  кредиторів,  а  також  поверненням  основної  суми   фінансових
кредитів,   позик,   наданих  платником  податку  іншим  особам  -
дебіторам,  отриманням частини  консолідованого  іпотечного  боргу
власниками  іпотечних  сертифікатів участі,  заміною однієї частки
консолідованого іпотечного боргу на іншу;

     залученням платником  податку  коштів  або  майна  в  довірче
управління,  основної суми депозиту (вкладу),  у тому числі шляхом
випуску ощадних (депозитних) сертифікатів (іпотечних  сертифікатів
з фіксованою дохідністю), або на інші строкові чи довірчі рахунки,
емісією (випуском) облігацій, а також поверненням платнику податку
коштів  або  майна  з довірчого управління,  а також основної суми
депозиту (вкладу),  у тому числі шляхом погашення (викупу) ощадних
(депозитних)  сертифікатів  (іпотечних  сертифікатів  з фіксованою
дохідністю), або з інших строкових чи довірчих рахунків, відкритих
іншими  особами  на  користь  такого платника податку,  погашенням
облігацій;

     залученням платником  податку  майна  на  підставі   договору
концесії,   комісії,   консигнації,  довірчого  управління,  схову
(відповідального   зберігання),   а   також   згідно   з    іншими
цивільно-правовими договорами,  що  не передбачають передачу права
власності на таке майно,  з урахуванням положень пункту 153.7 цієї
статті;

     отриманням платником  податку  від  Фонду соціального захисту
інвалідів цільової позики на поворотній основі.  При цьому  доходи
такого платника податку не збільшуються на суму умовно нарахованих
процентів,  а податкові  зобов'язання  Фонду  соціального  захисту
інвалідів не змінюються як при її видачі,  так і при її зворотному
отриманні.

    
153.4.2. З   урахуванням   особливостей,   встановлених   цим
розділом,  не  включаються  до  витрат  кошти  або  майно,  надані
платником податку у зв'язку з:

     поверненням платником податку основної суми кредиту,  у  тому
числі   субординованого  боргу,  позики,  частини  консолідованого
іпотечного боргу при погашенні іпотечного сертифіката участі,  але
не  більше  суми,  сплаченої за придбання такого сертифіката іншим
особам  -  кредиторам,  процентної  позики,  а  також  з  наданням
основної  суми  кредиту,  позики іншим особам - дебіторам,  викупу
(заміни) однієї частки консолідованого іпотечного  боргу  на  іншу
відповідно до закону;

     поверненням платником  податку  коштів  або майна з довірчого
управління,  основної  суми  депозиту  (вкладу),  у   тому   числі
залучених   шляхом   випуску  ощадних  (депозитних)  сертифікатів,
іпотечних сертифікатів із  фіксованою  дохідністю,  або  коштів  з
інших   строкових   чи  довірчих  рахунків,  погашенням  (викупом)
облігацій,  а також розміщенням платником податку коштів або майна
в  довірче  управління,  основної  суми депозиту (вкладу),  у тому
числі  шляхом   придбання   ощадних   (депозитних)   сертифікатів,
іпотечних  сертифікатів  із  фіксованою  дохідністю,  або  на інші
строкові та довірчі рахунки,  відкриті на користь такого  платника
податку, придбанням облігацій;

     наданням платником   податку   майна  на  підставі  договорів
концесії,  комісії,  консигнації,  довірчого   управління,   схову
(відповідального    зберігання)    або    згідно    з       іншими
цивільно-правовими договорами,  що  не передбачають передачі права
власності на таке майно іншій особі, з урахуванням положень пункту
153.7 цієї статті.

     Термін "основна сума" означає суму наданого  кредиту,  позики
або   депозиту   (строкових,  довірчих  рахунків)  без  урахування
процентів,   фіксованих    виплат,    премій,    виграшів,    суму
консолідованого  іпотечного  боргу в частині,  яка відповідає ціні
зобов'язання;

     поверненням платником  податку  суми   цільової   позики   на
поворотній основі Фонду соціального захисту інвалідів.

     153.4.3. За борговими цінними паперами, емітованими платником
податку,  суми процентів  включаються  до  складу  його  витрат  у
податковий  період,  протягом  якого  була здійснена або мала бути
здійснена виплата таких процентів.

    У разі розміщення платником податку боргових  цінних  паперів
вище/нижче номінальної вартості, прибуток/збиток від їх розміщення
відноситься до складу його  доходів/витрат  у  податковий  період,
протягом якого відбулося погашення/викуп таких цінних паперів.

     Платник податку,  який  здійснює  довірчі операції із коштами
довірителя,  відносить до складу своїх доходів утриману (отриману)
винагороду.

     153.5. Оподаткування операцій з відступлення права вимоги.

     З метою  оподаткування  платник податку веде облік фінансових
результатів операцій від проведення операцій з продажу  (передачі)
або  придбання  права  вимоги  зобов'язань  у  грошовій  формі  за
поставлені товари,  виконані  роботи  чи  надані  послуги  третьої
особи,  зобов'язань  за  фінансовими кредитами,  а також за іншими
цивільно-правовими договорами.

     При першому  відступленні   зобов'язань   витрати,   понесені
платником  податку  -  першим  кредитором,  визначаються в розмірі
договірної (контрактної) вартості товарів, робіт, послуг, за якими
виникла  заборгованість,  за  фінансовими  кредитами  -  у розмірі
заборгованості за даними бухгалтерського обліку на дату здійснення
такого відступлення відповідно до вимог цього Кодексу, а за іншими
цивільно-правовими    договорами    -    у    розмірі    фактичної
заборгованості,  що  відступається.  До складу доходів включається
сума коштів або вартість інших активів, отримана платником податку
-  першим  кредитором  від такого відступлення,  а також сума його
заборгованості,  яка погашається,  за умов, що така заборгованість
була включена до складу витрат згідно з вимогами цього Закону.

     Якщо доходи,   отримані   платником  податку  від  наступного
відступлення права вимоги зобов'язань третьої особи (боржника) або
від  виконання  вимоги  боржником,  перевищують витрати,  понесені
таким платником податку  на  придбання  права  вимоги  зобов'язань
третьої особи (боржника), отриманий прибуток включається до складу
доходу платника податку.

     Якщо витрати,  понесені платником податку на придбання  права
вимоги  зобов'язань третьої особи (боржника),  перевищують доходи,
отримані таким платником податку від наступного відступлення права
вимоги  зобов'язань  третьої  особи  (боржника)  або від виконання
вимоги боржником,  від'ємне  значення  не  включається  до  складу
витрат  або  у  зменшення отриманих прибутків від здійснення інших
операцій  з  продажу  (передачі)  або   придбання   права   вимоги
зобов'язань  у  грошовій  формі  за  поставлені  товари  чи надані
послуги третьої особи.

     153.6. При   відчуженні   майна,   заставленого    з    метою
забезпечення  повної  суми  боргової  вимоги,  витрати  та  доходи
заставодавця та заставоутримувача визначаються в такому порядку:

     відчуження об'єкта застави для заставодавця прирівнюється  до
продажу такого об'єкта у податковий період такого відчуження;

     якщо згідно  з  умовами  договору  або  закону об'єкт застави
відчужується у власність  заставоутримувача  в  рахунок  погашення
боргових  зобов'язань,  таке  відчуження  прирівнюється до купівлі
заставоутримувачем такого  об'єкта  застави  в  податковий  період
такого відчуження;

    
якщо кредитор   у  подальшому  продає  об'єкт  застави  іншим
особам, його доходи або збитки визнаються в загальному порядку;

     ціна продажу/купівлі при  цьому  визначається  за  правилами,
встановленими   відповідними  законами,  які  регулюють  відносини
застави (іпотеки).

     Якщо згідно з умовами договору або згідно із  законом  об'єкт
застави з метою погашення боргових зобов'язань підлягає продажу на
аукціоні (публічних торгах), то доходи й витрати заставоутримувача
визначаються  у  порядку,  встановленому підпунктом 159.3.4 пункту
159.3 статті 159 цього  Кодексу,  та  відповідними  законами,  які
регулюють відносини застави (іпотеки).

     Порядок надання    та    погашення    боргових   зобов'язань,
забезпечених заставою, встановлюється відповідним законом.

     153.7. Оподаткування операцій лізингу (оренди) здійснюється в
такому порядку:

     передача майна   в  оперативний  лізинг  (оренду)  не  змінює
податкових  зобов'язань  орендодавця  та   орендаря.   При   цьому
орендодавець збільшує суму доходів, а орендар збільшує суму витрат
на суму нарахованого лізингового платежу за наслідками податкового
періоду, в якому здійснюється таке нарахування. У такому ж порядку
здійснюється оподаткування  операцій  із  оренди  землі  та  жилих
приміщень;

     передача майна   у   фінансовий  лізинг  (оренду)  для  цілей
оподаткування  прирівнюється  до  його  продажу  в  момент   такої
передачі.  При  цьому  орендодавець  збільшує  доходи,  а  в  разі
передачі у фінансовий лізинг майна,  що на момент  такої  передачі
перебувало  у складі основних засобів орендодавця,  - прирівнює до
нуля балансову  вартість  відповідного  об'єкта  основних  засобів
згідно  з правилами,  визначеними статтею 146 цього Кодексу для їх
продажу,  а орендар включає вартість об'єкта  фінансового  лізингу
(без  урахування  процентів,  нарахованих  або  таких,  що  будуть
нараховані,  відповідно до договору) до складу основних засобів  з
метою  амортизації,  за  наслідками  податкового періоду,  в якому
відбувається така передача.

     При нарахуванні  лізингового  платежу  орендодавець  збільшує
доходи,  а  орендар  збільшує  витрати на таку частину лізингового
платежу,  яка дорівнює сумі процентів або комісій,  нарахованих на
вартість  об'єкта  фінансового  лізингу  (без  урахування  частини
лізингового платежу,  що надається в рахунок  компенсації  частини
вартості  об'єкта фінансового лізингу),  за наслідками податкового
періоду, у якому здійснюється таке нарахування.

     У разі якщо в майбутніх податкових періодах орендар  повертає
об'єкт   фінансового  лізингу  орендодавцю  без  придбання  такого
об'єкта  у  власність,  така  передача  прирівнюється  для   цілей
оподаткування  до  зворотного  продажу  орендарем  такого  об'єкта
орендодавцю за ціною,  яка визначається на рівні  суми  лізингових
платежів   у  частині  компенсації  вартості  об'єкта  фінансового
лізингу,  що є несплаченими за такий об'єкт лізингу на дату такого
повернення.

     У разі  якщо вартість об'єкта фінансового лізингу,  що вперше
або повторно вводиться в експлуатацію,  визначається  договором  у
сумі,  що  є  меншою  від  вартості  витрат  на його придбання або
спорудження,  орган державної податкової служби має право провести
позапланову перевірку для визначення рівня звичайної ціни;

    
передача в  оренду  житлового фонду або землі здійснюється за
правилами оперативного лізингу;

     передача житлового фонду у фінансовий лізинг здійснюється  за
правилами цього підпункту;

     перехід права  власності  на  об'єкт  лізингу від орендодавця
(власника  майна)  до  іншої  особи  (нового  власника  майна)  із
збереженням   відповідних   прав   та  обов'язків  орендодавця  за
договором фінансового лізингу  не  змінює  податкових  зобов'язань
орендодавця,  орендаря  та  нового власника майна,  сформованих до
моменту передачі у власність такого майна (об'єкту лізингу)  іншій
особі (новому власнику майна).

     Відображення в  обліку  операцій  передачі  житла  в оренду з
викупом здійснюється з урахуванням особливостей,  що встановлені в
розділі XX "Перехідні положення" цього Кодексу.

     153.8. Оподаткування  операцій  з  торгівлі цінними паперами,
деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами.

     Для цілей цього підпункту під терміном "доходи" слід розуміти
суму  коштів  або вартість майна,  отриману (нараховану) платником
податку від продажу,  обміну або інших способів відчуження  цінних
паперів,  деривативів або інших,  ніж цінні папери,  корпоративних
прав,  а  також  вартість  будь-яких  матеріальних  цінностей   чи
нематеріальних активів, які передаються платнику податку в зв'язку
з таким продажем,  обміном  або  відчуженням.  До  складу  доходів
включається  також сума будь-якої заборгованості платника податку,
яка  погашається  у  зв'язку  з  таким   продажем,   обміном   або
відчуженням.

     Під терміном "витрати" слід розуміти суму коштів або вартість
майна,  сплачену (нараховану) платником податку продавцю    тому
числі  емітенту,  крім  придбання  під  час первинного розміщення)
цінних  паперів,  деривативів  або  інших,   ніж   цінні   папери,
корпоративних прав,  як компенсація їх вартості.  До складу витрат
включається  також  сума  будь-якої  заборгованості  покупця,  яка
виникає у зв'язку з таким придбанням.

     Платник податку    веде    відокремлений   облік   фінансових
результатів операцій з цінними паперами і деривативами  в  розрізі
окремих  видів  цінних  паперів,  деривативів та інших,  ніж цінні
папери,  корпоративних прав.  При цьому облік операцій  з  акціями
ведеться разом з іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами.

    Якщо протягом звітного періоду витрати на придбання кожного з
окремих видів цінних паперів,  деривативів,  та інших,  ніж  цінні
папери,   корпоративних   прав,  понесені  (нараховані)  платником
податку,  перевищують доходи,  отримані (нараховані)  від  продажу
(відчуження)  цінних  паперів,  деривативів  або інших,  ніж цінні
папери,  корпоративних прав цього ж виду протягом такого  звітного
періоду,  від'ємний фінансовий результат переноситься на зменшення
фінансових  результатів   від   операцій   з   цінними   паперами,
деривативами або іншими,  ніж цінні папери, корпоративними правами
цього ж виду наступних звітних  періодів  у  порядку,  визначеному
статтею 150 цього розділу.

     Якщо протягом  звітного  періоду доходи від продажу кожного з
окремих видів цінних паперів,  деривативів  та  інших,  ніж  цінні
папери,   корпоративних   прав   отримані  (нараховані)  платником
податку,  перевищують  витрати,  понесені  (нараховані)  платником
податку внаслідок придбання цінних паперів, деривативів або інших,
ніж цінні папери,  корпоративних прав цього ж виду протягом такого
звітного  періоду (з урахуванням від'ємного фінансового результату
від операцій з цінними  паперами,  деривативами  або  іншими,  ніж
цінні   папери,   корпоративними  правами  цього  ж  виду  минулих
періодів),  прибуток включається до складу доходів такого платника
податку за результатами такого звітного періоду.

     Усі інші  витрати та доходи платника податку,  крім витрат та
доходів за операціями з цінними паперами,  деривативами та іншими,
ніж   цінні   папери,   корпоративними  правами,  визначеними  цим
підпунктом, враховуються у визначенні об'єкта оподаткування такого
платника податку на загальних умовах, встановлених цим Кодексом.

     153.9. Норми   пункту  153.8  статті  153  цього  Кодексу  не
поширюються на  операції,  що  здійснюються  платником  податку  -
емітентом   з  розміщення  корпоративних  прав  або  інших  цінних
паперів,  а також з  їх  зворотного  викупу  або  погашення  таким
платником податку - емітентом.

     Норми пункту 153.8 статті 153 цього Кодексу поширюються також
на  визначення  балансових  збитків   або   прибутків,   отриманих
платником  податку  від  операцій  із  корпоративними правами,  що
виражені в інших, ніж цінні папери, формах.

     Операції з  конвертації  цінних  паперів   оподаткуванню   не
підлягають.

     153.10. Доходи   та  витрати  від  проведення  товарообмінних
(бартерних) операцій визначаються відповідно  до  договірної  ціни
такої операції, але не нижчої (вищої) від звичайних цін.

     153.11. Податок,  передбачений цим розділом,  не справляється
із суми перевищення доходів над витратами,  пов'язаними з випуском
та проведенням державних грошових лотерей.

     153.12. Оподаткування прибутку,  отриманого платником податку
в  умовах  дії  угоди  про  розподіл  продукції,  здійснюється   з
урахуванням   особливостей,   встановлених  розділом  XVIII  цього
Кодексу.

     153.13. Особливості оподаткування діяльності, що здійснюється
за договорами управління майном.

     153.13.1. Платник  податку,  який  отримав  майно на підставі
договору управління (управитель),  веде окремо від власного  облік
доходів та витрат в розрізі кожного договору управління.

     153.13.2. До  складу  доходів  в  окремому обліку відносяться
доходи від управління майном, отримані в будь-якому вигляді.

     153.13.3. До складу витрат в окремому обліку відносяться  всі
витрати, які є витратами згідно із статтями 138-143 цього Кодексу,
у тому числі винагорода управителю.

     Для цілей  цього  підпункту  в  окремому  обліку  амортизація
отриманих в управління основних засобів здійснюється за балансовою
вартістю на момент передачі в управління.

     153.13.4. Прибуток   від    кожного    договору    управління
оподатковується  на  загальних підставах та податок сплачується до
бюджету управителем майна.
 

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0