ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Вівторок, 16.04.2024, 15:48

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 304 - ст. 313 | Реєстрація | Вхід

     Стаття 304. Ставки податку 

     304.1. Розмір     ставок    податку    з    одного    гектара
сільськогосподарських  угідь  та/або  земель  водного  фонду   для
сільськогосподарських   товаровиробників  залежить  від  категорії
(типу) земель,  їх розташування та  становить    відсотках  бази
оподаткування):
     а) для  ріллі,  сіножатей і пасовищ (крім ріллі,  сіножатей і 
пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях,
а  також  ріллі,  сіножатей і пасовищ,  що перебувають у власності
сільськогосподарських  товаровиробників,  які  спеціалізуються  на
виробництві  (вирощуванні)  та переробці продукції рослинництва на
закритому ґрунті,  або надані їм у користування,  у тому числі  на
умовах оренди) - 0,15;

     б) для  ріллі,  сіножатей і пасовищ,  розташованих у гірських
зонах та на поліських територіях, - 0,09;

     в) для багаторічних насаджень (крім  багаторічних  насаджень,
розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,09;

     г) для багаторічних насаджень,  розташованих у гірських зонах
та на поліських територіях, - 0,03;

    
ґ) для земель водного фонду - 0,45;

    
д) для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності
сільськогосподарських  товаровиробників,  які  спеціалізуються  на
виробництві (вирощуванні) та переробці продукції  рослинництва  на
закритому  ґрунті,  або надані їм у користування,  у тому числі на
умовах оренди, - 1,0.

     Під спеціалізацією на виробництві (вирощуванні) та  переробці
продукції   рослинництва   на   закритому   ґрунті  слід  розуміти
перевищення  частки  доходу,  отриманого  від   реалізації   такої
продукції  та  продукції  її  переробки  двох  третин  доходу  (66
відсотків)     від     реалізації      усієї      власновиробленої
сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки.

     Перелік гірських  зон  та  поліських  територій  визначається
Кабінетом Міністрів України.

     Стаття 305. Податковий (звітний) період

     305.1. Базовим податковим (звітним) періодом  для  податку  є
календарний рік.

     305.2. Базовий податковий (звітний) рік починається з 1 січня
і закінчується 31 грудня того ж року.

     305.3. Попередній податковий (звітний) рік для  новоутворених
сільськогосподарських  товаровиробників  -  період з дня державної
реєстрації до 31 грудня того ж року.

     305.4. Податковий  (звітний)  рік  для  сільськогосподарських
товаровиробників,  що ліквідуються,  - період з початку року до їх
фактичного припинення.

     Стаття 306. Порядок нарахування та строки сплати податку

     306.1. Сільськогосподарські    товаровиробники     самостійно
обчислюють  суму податку щороку за станом на 1 січня і до 1 лютого
поточного року подають відповідному  органу  державної  податкової
служби   за   місцезнаходженням   платника   податку   та   місцем
розташування земельної ділянки податкову  декларацію  на  поточний
рік  за формою,  встановленою у порядку,  передбаченому статтею 46
цього Кодексу.

     306.2. Сплата   податку   проводиться    щомісяця    протягом
30 календарних  днів,  що  настають  за  останнім календарним днем
податкового (звітного) місяця,  у розмірі  третини  суми  податку,
визначеної  на  кожний  квартал  від річної суми податку,  у таких
розмірах:

     а) у I кварталі - 10 відсотків;

    
б) у II кварталі - 10 відсотків;

    
в) у III кварталі - 50 відсотків;

     г) у IV кварталі - 30 відсотків.

     306.3. Платники  податку,  утворені  протягом   року   шляхом
злиття,   приєднання   або  перетворення  у  звітному  податковому
періоді,  у тому  числі  за  набуті  ними  площі  нових  земельних
ділянок,  уперше  сплачують  податок  протягом 30 календарних днів
місяця,  що настає за місяцем їх утворення  (виникнення  права  на
земельну ділянку), а надалі - у порядку, визначеному пунктом 306.2
цієї статті.

    
306.4. Платники  податку,  що  припиняються  шляхом   злиття,
приєднання, перетворення, поділу у податковому (звітному) періоді,
зобов'язані подати у період до їх  фактичного  припинення  органам
державної  податкової  служби за своїм місцезнаходженням та місцем
розташування земельних ділянок  уточнену  податкову  декларацію  з
податку.

     306.5. Якщо   протягом   податкового   (звітного)  періоду  у
платника  податку  змінилася  площа  сільськогосподарських   угідь
та/або  земель водного фонду у зв'язку з набуттям (втратою) на неї
права власності або користування, такий платник зобов'язаний:

     уточнити суму податкових  зобов'язань  з  податку  на  період
починаючи  з  дати набуття (втрати) такого права до останнього дня
податкового (звітного) року;

     подати протягом 20 календарних  днів  місяця,  що  настає  за
звітним   періодом,   органам   державної   податкової  служби  за
місцезнаходженням  платника   податку   та   місцем   розташування
земельної  ділянки  декларацію  з  уточненою інформацією про площу
земельної ділянки,  а  також  відомості  про  наявність  земельних
ділянок та їх нормативну грошову оцінку.

     306.6. У  разі  якщо  платник  податку  (орендодавець)  надає
сільськогосподарські угіддя та/або землі водного  фонду  в  оренду
іншому  платникові податку (орендарю),  орендована площа земельних
ділянок не може включатися до декларації  з  податку  орендаря,  а
враховується у такій декларації орендодавця.

     306.7. Якщо     платник     податку     (орендар)     орендує
сільськогосподарські угіддя та/або землі  водного  фонду  в  особи
(орендодавця),  яка  не  є  платником  податку,  орендована  площа
земельних ділянок включається до декларації з податку орендаря.

     306.8. Платники податку перераховують  в  установлений  строк
загальну  суму  коштів на відповідний рахунок місцевого бюджету за
місцем розташування земельної ділянки.

     Стаття 307. Особливості обкладення платників податку окремими
                 податками і зборами

    
307.1. Платники  податку  не  є  платниками  таких податків і
зборів:

     а) податку на прибуток підприємств;

    
б) земельного податку (крім земельного  податку  за  земельні
ділянки, що не використовуються для ведення сільськогосподарського
товаровиробництва);

     в) збору за спеціальне використання води;

     г) збору  за   провадження   деяких   видів   підприємницької
діяльності (у частині провадження торговельної діяльності).

     307.2. Податки  і  збори,  не  зазначені  у пункті 307.1 цієї
статті,  сплачуються  платником  податку  в  порядку  і  розмірах,
установлених цим Кодексом,  а єдиний внесок на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування - в  порядку,  визначеному  Законом
України  "Про  збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування" ( 2464-17 ).

     Стаття 308. Порядок набуття та скасування статусу платника
                 податку

     308.1. Сільськогосподарські  товаровиробники  для  набуття  і
підтвердження  статусу  платника  податку  подають  до  1   лютого
поточного року:

     загальну податкову  декларацію з податку на поточний рік щодо
всієї  площі  земельних  ділянок,  з  яких  справляється   податок
(сільськогосподарських    угідь    (ріллі,   сіножатей,   пасовищ,
багаторічних насаджень),  та/або земель водного  фонду  внутрішніх
водойм   (озер,   ставків   та  водосховищ),  -  органу  державної
податкової служби за своїм місцезнаходженням  (місцем  перебування
на податковому обліку);

     звітну податкову  декларацію з податку на поточний рік окремо
щодо кожної земельної ділянки - органу державної податкової служби
за місцем розташування такої земельної ділянки;

     розрахунок частки  сільськогосподарського товаровиробництва -
органам державної податкової  служби  за  своїм  місцезнаходженням
та/або   за  місцем  розташування  земельних  ділянок  за  формою,
затвердженою  центральним  органом  виконавчої  влади   з   питань
державної  аграрної  політики за погодженням з центральним органом
державної податкової служби;

     відомості (довідку) про наявність земельних ділянок - органам
державної  податкової  служби за своїм місцезнаходженням та/або за
місцем розташування земельних ділянок.

     У відомості  (довідці)  про   наявність   земельних   ділянок
зазначаються  відомості  про кожний документ,  що встановлює право
власності та/або користування земельними ділянками,  у тому  числі
про кожний договір оренди земельної частки (паю).

     308.2. Сільськогосподарські     товаровиробники,     утворені
протягом року шляхом злиття,  приєднання або перетворення, подають
протягом  20  календарних  днів місяця,  що настає за місяцем його
утворення,  до  органів  державної  податкової  служби  за   своїм
місцезнаходженням  та  за  місцем  розташування  земельних ділянок
декларацію з  податку  за  період  від  дати  утворення  до  кінця
поточного року для набуття статусу платника податку,  а також усіх
прав  і  обов'язків  щодо  погашення  податкових  зобов'язань  або
боргів, які передані йому як правонаступнику.

     308.3. Довідка про набуття або підтвердження статусу платника
податку  видається  протягом  10  робочих  днів  з  дати   подання
сільськогосподарським  товаровиробником  податкової декларації або
заяви органом державної  податкової  служби  за  місцезнаходженням
такого платника (місцем перебування на податковому обліку).

     308.4. Дохід      сільськогосподарського     товаровиробника,
отриманий від реалізації сільськогосподарської продукції  власного
виробництва  та  продуктів її переробки (крім підакцизних товарів,
за винятком виноматеріалів виноградних  (коди  згідно  з  УКТ  ЗЕД
2204 29-2204 30)  (  2371а-14  ),  вироблених   на   підприємствах
первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які
використовують   такі   виноматеріали   для   виробництва  готової
продукції, включає доходи, отримані від:

     реалізації продукції рослинництва, що вироблена (вирощена) на
угіддях,  які  належать  сільськогосподарському товаровиробнику на
праві власності або надані йому в користування,  а також продукції
рибництва,   виловленої   (зібраної),   розведеної,   вирощеної  у
внутрішніх водоймах (озерах, ставках і водосховищах), та продуктів
її переробки на власних підприємствах;

     реалізації продукції  рослинництва  на  закритому  ґрунті  та
продуктів її переробки на власних підприємствах;

     реалізації продукції тваринництва і птахівництва та продуктів
її переробки на власних підприємствах;

     реалізації сільськогосподарської  продукції,  що вироблена із
сировини власного виробництва на давальницьких  умовах,  незалежно
від територіального розміщення переробного підприємства.

     У разі  якщо  сільськогосподарське  підприємство  утворюється
шляхом злиття,  приєднання,  перетворення, поділу або виділення, у
рік   такого   утворення   до   суми,   отриманої  від  реалізації
сільськогосподарської продукції власного виробництва та  продуктів
її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів
виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29-2204 30) ( 2371а-14  ),
вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств
вторинного виноробства,  які використовують такі виноматеріали для
виробництва готової продукції,  включаються також доходи, отримані
протягом останнього податкового  (звітного)  періоду  від  надання
супутніх послуг:

     послуги із збирання врожаю,  його брикетування,  складування,
пакування та підготовки продукції до збуту (сушіння,  обрізування,
сортування,   очистка,  розмелювання,  дезінфекція  (за  наявності
ліцензії),  силосування, охолодження), які надаються покупцю такої
продукції   сільгосппідприємством-виробником    моменту  набуття
права  власності  на  таку  продукцію  за  договором  до  дати  її
фактичної передачі покупцю);

     послуги з  догляду  за  худобою  і  птицею,  які надаються її
покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття  права
власності  на  таку  продукцію  за  договором до дати її фактичної
передачі покупцю);

     послуги із зберігання  сільськогосподарської  продукції,  які
надаються  її  покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту
набуття права власності на таку продукцію за договором до дати  її
фактичної передачі покупцю);

     послуги з  відгодівлі та забою свійської худоби і птиці,  які
надаються її покупцю сільгосппідприємством-виробником    моменту
набуття  права  власності  на  таку продукцію до дати її фактичної
передачі покупцю).

     308.5. Якщо платники податку не можуть виконати  вимогу  щодо
75-відсоткового     критерію     частки     сільськогосподарського
товаровиробництва у зв'язку із виникненням  обставин  непереборної
сили   у   попередньому  податковому  (звітному)  році,  до  таких
платників податку в  наступному  податковому  (звітному)  році  не
застосовується вимога, згідно з якою частка сільськогосподарського
товаровиробництва повинна     дорівнювати     або     перевищувати
75 відсотків.

     Такі платники  податку  для  підтвердження  статусу  платника
податку подають податкову декларацію разом із  рішенням  Верховної
Ради  Автономної  Республіки  Крим,  обласних  рад  про  наявність
обставин непереборної сили та перелік суб'єктів господарювання, що
постраждали внаслідок таких обставин.

     308.6. Реєстрація    сільськогосподарського   товаровиробника
платником податку скасовується:

     308.6.1. у разі подання  платником  податку  письмової  заяви
щодо добровільного зняття з такої реєстрації;

     308.6.2. за рішенням органу державної податкової служби:

     а) якщо  такий  платник  податку  ліквідується,  у тому числі
шляхом злиття, приєднання або перетворення;

    
б) у  разі  встановлення   за   результатами   документальної
перевірки  недотримання платником податку положень статті 301 цієї
глави.  При цьому такий платник податку  зобов'язаний  перейти  до
сплати  податків  за  загальною системою оподаткування починаючи з
наступного місяця після місяця,  у  якому  було  встановлено  таке
порушення.

     Стаття 309. Відповідальність платників податку

     309.1. У  разі  якщо  у  податковому  (звітному)  році частка
сільськогосподарського товаровиробництва   становить    менш    як
75 відсотків, сільськогосподарський товаровиробник сплачує податки
у наступному податковому (звітному) році на загальних підставах.

     309.2. Платники податку несуть відповідальність відповідно до
цього  Кодексу  за  правильність обчислення,  своєчасність подання
податкових декларацій та сплати сум податку.

            ГЛАВА 3. ЗБІР У ВИГЛЯДІ ЦІЛЬОВОЇ НАДБАВКИ
        ДО ДІЮЧОГО ТАРИФУ НА ЕЛЕКТРИЧНУ І ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ,
                       КРІМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ,
      ВИРОБЛЕНОЇ КВАЛІФІКОВАНИМИ КОГЕНЕРАЦІЙНИМИ УСТАНОВКАМИ

     Стаття 310. Платники збору

     310.1. Платниками  збору  є  оптовий постачальник електричної
енергії та виробники електричної енергії,  які мають  ліцензію  на
право   здійснення   підприємницької   діяльності   з  виробництва
електричної енергії і продають її поза оптовим ринком  електричної
енергії, та теплової енергії (далі - юридичні особи).

    
Стаття 311. Об'єкт оподаткування збором

     311.1. Об'єктом оподаткування збором є:

     а) для  оптового постачальника електричної енергії - вартість
відпущеної електричної енергії без урахування  податку  на  додану
вартість;

     б) для  юридичних  осіб  -  вартість  відпущеної  електричної
енергії,  що продається поза оптовим ринком  електричної  енергії,
зменшена    на    вартість    електричної    енергії,   виробленої
кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних
джерел енергії, а для гідроенергії - виключно у частині виробленої
малими гідроелектростанціями  без  урахування  податку  на  додану
вартість.

     Стаття 312. Ставки збору

     312.1. Ставка   збору   становить  3  відсотки  від  вартості
фактично  відпущеної  платником  збору  електричної  енергії   без
урахування податку на додану вартість.

     Стаття 313. Порядок обчислення і сплати збору

     313.1. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює
календарному місяцю.

     313.2. Податкові декларації збору подаються платниками  збору
органам  державної  податкової  служби  у  строки,  визначені  для
місячного податкового (звітного)  періоду,  за  місцем  податкової
реєстрації.

     313.3. Форма  податкової декларації встановлюється у порядку,
передбаченому статтею 46 цього Кодексу.

     313.4. Податкове зобов'язання із збору за базовий  податковий
(звітний)  період  визначається виходячи з ставки збору і вартості
фактично відпущеної електричної енергії,  за виключенням  вартості
електричної  енергії,  виробленої  кваліфікованими когенераційними
установками і малими гідроелектростанціями потужністю до 20 МВт.

     313.5. Юридичні особи  -  виробники  електричної  енергії  на
малих  гідроелектростанціях потужністю до 20 МВт спрямовують кошти
у  розмірі  збору  на  будівництво  нових   та   реконструкцію   і
модернізацію діючих   малих   гідроелектростанцій   потужністю  до
20 МВт.

     Контроль за  цільовим  використанням  таких  коштів  здійснює
орган державного регулювання діяльності в електроенергетиці.

     313.6. Збір сплачується платниками збору у строки,  визначені
для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової
реєстрації.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0