ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Четвер, 30.05.2024, 21:42

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 165 | Реєстрація | Вхід

     165.1.18. дивіденди,  які  нараховуються  на користь платника 
податку у  вигляді  акцій  (часток,  паїв),  емітованих  юридичною
особою  - резидентом,  що нараховує такі дивіденди,  за умови,  що
таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток)  участі
всіх  акціонерів  (власників)  у  статутному фонді емітента,  та в
результаті якого збільшується статутний фонд емітента  на  сукупну
номінальну вартість нарахованих дивідендів;

     165.1.19. кошти або вартість майна (послуг),  що надаються як
допомога на лікування та медичне обслуговування  платника  податку
за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця,  в
тому  числі  в  частині   витрат   роботодавця   на   обов'язковий
профілактичний  огляд  працівника  згідно  із Законом України "Про
захист населення  від  інфекційних  хвороб"  (  1645-14  )  та  на
вакцинацію  працівника,  спрямовану  на профілактику захворювань в
період  загрози  епідемій  відповідно  до  Закону   України   "Про
забезпечення санітарного  та  епідемічного благополуччя населення"
( 4004-12 ) за наявності відповідних підтвердних документів,  крім
витрат,  що  компенсуються виплатами з фонду загальнообов'язкового
державного соціального медичного страхування;

     165.1.20. вартість вугілля та вугільних брикетів,  безоплатно
наданих  в  обсягах  та  за переліком професій,  що встановлюються
Кабінетом Міністрів України,  у тому  числі  компенсації  вартості
такого вугілля та вугільних брикетів:

     працівникам з  видобутку (переробки) вугілля та вуглебудівних
підприємств;

     пенсіонерам, які пропрацювали на  підприємствах  з  видобутку
(переробки)  вугілля,  вуглебудівних  підприємствах:  на підземних
роботах - не менше ніж 10 років для чоловіків і не менш як 7 років
6 місяців   для   жінок;  на  роботах,  пов'язаних  із  підземними
умовами, - не менше ніж 15  років  для  чоловіків  і  не  менш  як
12 років  6  місяців для жінок;  на роботах технологічної лінії на
поверхні  діючих  шахт  чи  на  шахтах,  що  будуються,  розрізах,
збагачувальних  та  брикетних  фабриках  - не менш як 20 років для
чоловіків і не менш як 15 років для жінок;

     інвалідам і ветеранам війни та  праці,  особам,  нагородженим
знаками  "Шахтарська слава" або "Шахтарська доблесть" I,  II,  III
ступенів,  особам,  інвалідність яких настала внаслідок загального
захворювання,  у  разі,  коли  вони  користувалися  цим  правом до
настання інвалідності;

     сім'ям працівників, які загинули (померли) на підприємствах з
видобутку  (переробки)  вугілля,  що отримують пенсії у зв'язку із
втратою годувальника.

     При виплаті грошової компенсації вартості такого  вугілля  та
вугільних  брикетів  її  сума  не включається до складу загального
оподатковуваного доходу платника податку.

     Порядок виконання  цього  підпункту  визначається   Кабінетом
Міністрів України;

     165.1.21. сума,  сплачена роботодавцем на користь вітчизняних
вищих  та  професійно-технічних  навчальних  закладів  за  фізичну
особу, але не вище розміру, визначеного в абзаці першому підпункту
169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу на кожний повний або
неповний місяць підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи,
незалежно від того,  чи перебуває ця особа у трудових відносинах з
роботодавцем, але за умови, що вона уклала з ним письмовий договір
(контракт)  про  взяті  зобов'язання  з  відпрацювання  у   такого
роботодавця  після  закінчення вищого та/або професійно-технічного
навчального закладу і отримання  спеціальності  (кваліфікації)  не
менше ніж три роки.

     Якщо працівник  припиняє  трудові  відносини  з  роботодавцем
протягом  періоду  такого  навчання  або  до  закінчення  третього
календарного  року  від року,  в якому закінчується таке навчання,
сума,  сплачена як компенсація вартості навчання, прирівнюється до
додаткового  блага,  наданого такому працівнику протягом року,  на
який припадає  таке  припинення  трудових  відносин,  та  підлягає
оподаткуванню у загальному порядку;

     165.1.22. кошти або вартість майна (послуг),  що надаються як
допомога на поховання платника податку:

     а) будь-якою  фізичною  особою,   благодійною   організацією,
Пенсійним    фондом    України,    відповідними    територіальними
управліннями з питань  праці  та  соціального  захисту  населення,
фондами  загальнообов'язкового  державного соціального страхування
України або професійною спілкою;

     б) роботодавцем такого померлого  платника  податку  за  його
останнім  місцем  роботи  (у тому числі перед виходом на пенсію) у
розмірі,  що не перевищує  подвійний  розмір  суми,  визначеної  в
абзаці  першому  підпункту  169.4.1  пункту 169.4 статті 169 цього
Кодексу.   Сума   перевищення   за    її    наявності    остаточно
оподатковується під час її нарахування (виплати, надання);

     165.1.23. вартість  одягу,  взуття,  а  також  сума  грошової
допомоги,  що  надаються  дітям-сиротам  чи   дітям,   позбавленим
батьківського     піклування        тому    числі    випускникам
професійно-технічних навчальних  закладів   і   вищих   навчальних
закладів   I-IV   рівнів   акредитації),  у  порядку  і  розмірах,
визначених Кабінетом Міністрів України;

     165.1.24. доходи  від  відчуження   безпосередньо   власником
сільськогосподарської  продукції  (включаючи  продукцію  первинної
переробки),  вирощеної (виробленої)  ним  на  земельних  ділянках,
наданих  йому в розмірах,  встановлених Земельним кодексом України
( 2768-14 ) для ведення особистого селянського господарства,  якщо
їх розмір не було збільшено в результаті отриманої  в  натурі  (на
місцевості)  земельної частки (паю),  будівництва і обслуговування
житлового будинку,  господарських будівель і  споруд  (присадибних
ділянок),   ведення   садівництва   та   індивідуального   дачного
будівництва.

     Отримувач таких доходів подає податковому агенту довідку  про
своє  право  на отримання доходу у джерела його виплати без сплати
податку.

     Форма довідки,  строк дії,  порядок її видачі розробляються і
затверджуються  центральним органом державної податкової служби за
погодженням  з  центральним  органом  виконавчої  влади  з  питань
земельних ресурсів;

     165.1.25. сума, отримана платником податку за здану (продану)
ним вторинну сировину та  побутові  відходи,  за  винятком  брухту
чорних та дорогоцінних металів.

     Під час  виплати  доходів  за  зданий платником податку брухт
чорних  та  дорогоцінних  металів  особа,   що   його   закуповує,
вважається  податковим  агентом та зобов'язана утримати податок із
суми такої виплати за ставкою, встановленою цим розділом;

     165.1.26. сума стипендії,  яка виплачується з  бюджету  учню,
студенту,  курсанту  військових  навчальних закладів,  ординатору,
аспіранту або ад'юнкту,  але не вище ніж сума,  визначена в абзаці
першому  підпункту  169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу.
Сума перевищення за її наявності підлягає оподаткуванню під час її
нарахування  (виплати)  за  ставками,  визначеними  пунктом  167.1
статті 167 цього Кодексу;

     165.1.27. сума страхової  виплати,  страхового  відшкодування
або   викупна   сума,  отримана  платником  податку  за  договором
страхування від  страховика-резидента,  іншого  ніж  довгострокове
страхування  життя    тому числі страхування довічних пенсій) та
недержавне пенсійне забезпечення, у разі виконання таких умов:

     а) під час страхування життя або здоров'я платника податку  у
разі:

     дожиття застрахованої  особи  до дати чи події,  передбаченої
договором страхування життя,  чи  досягнення  віку,  передбаченого
таким договором;

     викупна сума   в  частині,  що  не  перевищує  суму  внесених
страхових платежів за договором  страхування  життя,  іншого,  ніж
довгострокове страхування життя;

     в разі   страхового   випадку   -   факт   заподіяння   шкоди
застрахованій особі повинен  бути  належним  чином  підтверджений.
Якщо  застрахована  особа  помирає,  сума  страхової виплати,  яка
належить  вигодонабувачам  або  спадкоємцям,  оподатковується   за
правилами  та  ставками,  встановленими для оподаткування спадщини
(вигодонабувач прирівнюється до спадкоємця);

     б) під час страхування майна сума страхового відшкодування не
може  перевищувати  вартість  застрахованого  майна,  визначену за
звичайними цінами на дату укладення страхового договору, збільшену
на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових
премій);

     в) під  час  страхування  цивільної   відповідальності   сума
страхового   відшкодування  не  може  перевищувати  розмір  шкоди,
фактично заподіяної вигодонабувачу (бенефіціару), яка визначається
за звичайними цінами на дату такої страхової виплати;

     165.1.28. сума  страхової виплати,  страхового відшкодування,
викупна  сума  або  їх  частина,  чи  пенсійна  виплата,  отримана
платником  податку за договором довгострокового страхування життя,
у тому числі страхування довічних пенсій,  сума пенсійної  виплати
із  системи недержавного пенсійного забезпечення,  сума виплати за
договором  пенсійного  вкладу,  договором  довірчого   управління,
укладеним  з  учасником фонду банківського управління,  визначених
підпунктом 170.8.3 пункту 170.8 статті 170 цього Кодексу.

     Порядок застосування підпункту 165.1.27 цього пункту та цього
підпункту визначається центральним органом виконавчої влади,  який
здійснює  контроль  за   небанківськими   фінансовими   установами
відповідно до закону;

     165.1.29. основна сума депозиту (вкладу), внесеного платником
податку  до  банку  чи  небанківської  фінансової  установи,   яка
повертається  йому,  а також основна сума кредиту,  що отримується
платником податку (протягом строку дії  договору),  у  тому  числі
фінансового кредиту,  забезпеченого заставою,  на визначений строк
та під проценти;

     165.1.30. сума виплат  громадянам  України  (їх  спадкоємцям)
грошових  заощаджень,  поміщених  в  період до 2 січня 1992 року в
установи Ощадного банку СРСР та державного  страхування  СРСР,  що
діяли на території України,  а також у такі державні цінні папери:
облігації  Державної  цільової  безпроцентної  позики  1990  року,
облігації   Державної  внутрішньої  виграшної  позики  1982  року,
державні  казначейські  зобов'язання  СРСР,  сертифікати  Ощадного
банку  СРСР  та  грошові заощадження громадян України,  поміщені в
установи  Ощадного  банку  України  та  колишнього   Укрдержстраху
протягом 1992-1994 років;

     165.1.31. основна   сума   поворотної   фінансової  допомоги,
наданої платником податку іншим  особам,  яка  повертається  йому,
основна   сума  поворотної  фінансової  допомоги,  що  отримується
платником податку;

     165.1.32. прибуток від операцій з майном  або  інвестиційними
активами,  який  не  підлягає  оподаткуванню згідно з відповідними
положеннями цього розділу;

     165.1.33. сума,  отримана платником податку за  здавання  ним
крові,  грудного  жіночого  молока,  інших  видів  донорства,  яка
виплачується з бюджету чи бюджетною установою;

     165.1.34. вартість житла,  яке передається  з  державної  або
комунальної  власності у власність платника податку безоплатно або
із знижкою відповідно до закону,  а також сума державної підтримки
на  будівництво  чи  придбання  доступного  житла,  яка  надається
платнику податку відповідно до законодавства.

     Якщо платник  податку  з  числа   державних   службовців   та
прирівняних  до  них  осіб  має  право  на  отримання  одноразової
грошової компенсації витрат для створення належних  житлових  умов
відповідно    до    законодавства,    сума    такої    компенсації
оподатковується  як  додаткове  благо  під  час   її   нарахування
(виплати) за її рахунок;

     165.1.35. вартість  путівок  на  відпочинок,  оздоровлення та
лікування,  у тому числі на реабілітацію інвалідів,  на  території
України платника податку та/або його дітей віком до 18 років,  які
надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої  знижки)
професійною  спілкою,  до  якої  зараховуються профспілкові внески
платника податку  -  члена  такої  професійної  спілки,  створеної
відповідно   до  законодавства  України,  або  за  рахунок  коштів
відповідного фонду  загальнообов'язкового  державного  соціального
страхування;

     165.1.36. дохід   фізичної   особи   -  підприємця,  з  якого
сплачується  єдиний   податок   згідно   із   спрощеною   системою
оподаткування відповідно до цього Кодексу;

     165.1.37. сума  витрат  роботодавця  у  зв'язку з підвищенням
кваліфікації (перепідготовкою) платника податку згідно із законом;

     165.1.38. вартість   орденів,   медалей,   знаків,    кубків,
дипломів,  грамот та квітів,  якими відзначаються працівники, інші
категорії громадян та/або переможці змагань, конкурсів;

     165.1.39. вартість дарунків (а  також  призів  переможцям  та
призерам  спортивних  змагань),  якщо  їх вартість не перевищує 50
відсотків однієї мінімальної заробітної  плати    розрахунку  на
місяць),  встановленої  на  1 січня звітного податкового року,  за
винятком грошових виплат у будь-якій сумі;

     165.1.40. сума доходу, отриманого платником податку внаслідок
відчуження  акцій  (інших  корпоративних  прав),  одержаних  ним у
власність  в  процесі  приватизації  в  обмін  на   приватизаційні
компенсаційні   сертифікати,   безпосередньо   отримані   ним   як
компенсація суми його внеску до установ Ощадного банку СРСР або до
установ державного страхування СРСР, або в обмін на приватизаційні
сертифікати,  отримані ним відповідно  до  закону,  а  також  сума
доходу,  отриманого  таким  платником податку внаслідок відчуження
земельних ділянок  сільськогосподарського  призначення,  земельних
часток (паїв) за нормами безоплатної передачі, визначеними статтею
121 Земельного  кодексу  України  (  2768-14  )  залежно  від   їх
призначення,  та  майнових  паїв,  безпосередньо  отриманих  ним у
власність у процесі приватизації;

     165.1.41. доходи у вигляді процентів  на  поточні  банківські
рахунки,  за  якими на користь фізичних осіб здійснюються виключно
виплати заробітної плати,  стипендій,  пенсій, соціальної допомоги
та  інших  передбачених  законом  соціальних виплат.  Ознаки таких
рахунків визначаються Національним банком України;

     165.1.42. суми коштів,  надані  всеукраїнськими  громадськими
організаціями   інвалідів  та  їх  спілками  платникам  податку  -
учасникам конгресів,  симпозіумів,  зборів, конференцій, пленумів,
з'їздів, фестивалів, виставок, концертів, реабілітаційних заходів,
фізкультурно-спортивних  заходів  та  конкурсів,  які  провадяться
такими   організаціями,   як  компенсація  витрат  на  проживання,
харчування та проїзд до місця проведення заходів та  у  зворотному
напрямку;

     165.1.43. сума  страхової  виплати  за договорами страхування
життя  у  разі  смерті  застрахованої  особи,  якщо  така  виплата
отримується  членами  сім'ї  застрахованої  особи  першого ступеня
споріднення,  або  особою,   яка   є   інвалідом   I   групи   або
дитиною-інвалідом,   або  має  статус  дитини-сироти  або  дитини,
позбавленої батьківського піклування;

     165.1.44. сума  майнового  та  немайнового  внеску   платника
податку   до   статутного   фонду   юридичної   особи  -  емітента
корпоративних прав, в обмін на такі корпоративні права;

     165.1.45. вартість побічних лісових користувань для  власного
споживання   (заготівля   лікарських   рослин,   збирання  лісової
підстилки,   заготівля   очерету   та   інших   побічних   лісових
користувань, передбачених Лісовим кодексом України) ( 3852-12 );

     165.1.46. сума коштів,  отриманих як виграш,  приз у державну
грошову  лотерею  в  розмірі,  що  не  перевищує  50   мінімальних
заробітних плат, розмір якої встановлюється законом;

     165.1.47. сума  виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати
чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами),
яка  здійснюється професійними спілками своїм членам протягом року
сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу,
визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4
статті 169 цього Кодексу,  встановленого на 1 січня  такого  року.
При  цьому  зазначені виплати повинні бути здійснені у розмірах та
на цілі, установлені загальними зборами членів профспілки;

     165.1.48. доходи  від   кооперативних   виплат   та/або   від
одержання    паю    членом    сільськогосподарського   виробничого
кооперативу у разі його виходу  з  кооперативу,  отриманих  членом
сільськогосподарського  виробничого  кооперативу,  членом  якого є
виключно    фізичні     особи,     що     здійснює     виробництво
сільськогосподарської   продукції,  а  саме  молока  та  м'яса,  з
використанням  земельних  ділянок  членів,  наданих  для   ведення
особистого  селянського  господарства,  якщо  їх  розмір  не  було
збільшено  в  результаті  отриманої  в  натурі   (на   місцевості)
земельної   частки  (паю);  будівництва  і  обслуговування  жилого
будинку,  господарських будівель і споруд  (присадибних  ділянок),
ведення  садівництва  та  індивідуального  дачного  будівництва за
умови використання праці виключно членів такого кооперативу;

     165.1.49. інші  доходи,  які  згідно  з   цим   Кодексом   не
включаються    до    складу    загального    місячного   (річного)
оподатковуваного доходу.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Травень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0