ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Неділя, 03.03.2024, 19:14

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 225 - ст. 228 | Реєстрація | Вхід

     Стаття 225. Особливості оподаткування алкогольних напоїв 

     225.1. Суб'єкт  господарювання  зобов'язаний сплатити податок
або  подати  органу   державної   податкової   служби   за   своїм
місцезнаходженням до отримання з акцизного складу спирту етилового
неденатурованого,  призначеного для переробки на алкогольні  напої
(крім  виноматеріалів),  податковий вексель,  який є забезпеченням
виконання зобов'язання такого платника у строк до  90  календарних
днів, починаючи  з  дня видачі податкового векселя,  сплатити суму
податку, розраховану за ставками для цієї продукції.

     225.2. Під час отримання  спирту  етилового  неденатурованого
підприємство-векселедавець   за   участю   представника  державної
податкової служби на акцизному складі  складає  акт  про  фактично
отриману кількість спирту та розрахунок акцизного податку виходячи
з фактично отриманої кількості спирту.  Цей акт є коригуванням вже
сплаченої   суми  податку  або  наданого  податкового  векселя  із
зазначенням остаточної суми податку, яка підлягає сплаті.

     225.3. Скоригована  сума  податку   в   податковому   векселі
сплачується  частково  у  разі придбання марок акцизного податку в
період дії такого векселя.

     225.4. Податковий вексель вважається погашеним  векселедавцем
у  разі  сплати  суми  податку  в повному обсязі та в зазначений у
податковому векселі строк.

     225.5. Сума податку, на яку погашається вексель, визначається
виходячи з фактично отриманої кількості спирту (згідно з актом) та
ставок податку на готову продукцію,  зменшується на суму  податку,
розраховану   виходячи   з  фактично  втраченої  кількості  спирту
етилового при транспортуванні та зберіганні, у процесі виробництва
готової  продукції  в  межах  норм,  затверджених  у встановленому
порядку, а  також   фактично   повернутого   невиправного   браку.
Розрахунок   суми   зменшення   податку   проводиться   у  порядку
( 1260-2010-п ), встановленому Кабінетом Міністрів України.

     225.6. У  разі  експорту  (вивезення)   підакцизних   товарів
(продукції)  за  межі  митної  території  України сума податку для
погашення податкового векселя визначається з  урахуванням  обсягів
відвантаженої  на  експорт  продукції  згідно з належно оформленою
митною декларацією.

     225.7. У  разі  якщо  передбачений  цією  статтею  податковий
вексель не погашається у визначений строк, векселедержатель вчиняє
протест такого векселя у неплатежі  згідно  із  законодавством  та
звертається  протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту
до банку,  який здійснив аваль  цього  векселя,  з  опротестованим
векселем. Банк-аваліст  зобов'язаний  не пізніше операційного дня,
що настає за датою  звернення  векселедержателя  з  опротестованим
векселем, переказати    суму,    зазначену    в   цьому   векселі,
векселедержателю.  Забороняється  часткове  погашення  податкового
векселя після закінчення строку, на який він виданий.

     225.8. У  разі якщо податковий вексель,  строк сплати за яким
настав, не погашений, наступний вексель не може бути виданий таким
суб'єктом.

     225.9. Виноматеріали,     що    реалізуються    підприємствам
вторинного виноробства,  які використовують ці  виноматеріали  для
виробництва   готової   продукції,  не  оподатковуються.  В  інших
випадках реалізація  виноматеріалів  оподатковується  за  ставками
податку  на виноробну продукцію,  встановленими підпунктом 215.3.1
пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу.

     Стаття 226. Виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного
                 податку та маркування алкогольних напоїв і
                 тютюнових виробів

     226.1. У  разі  виробництва  на  митній   території   України
алкогольних  напоїв  і тютюнових виробів чи ввезення таких товарів
на  митну   територію   України   платники   податку   зобов'язані
забезпечити  їх  маркування  марками  встановленого зразка у такий
спосіб,  щоб  марка  акцизного   податку   розривалася   під   час
відкупорювання (розкривання) товару.

     226.2. Наявність  наклеєної  в  установленому  порядку  марки
акцизного  податку  встановленого  зразка  на  пляшці   (упаковці)
алкогольного  напою та пачці (упаковці) тютюнового виробу є однією
з умов для ввезення на митну територію  України  і  продажу  таких
товарів  споживачам,  а  також  підтвердженням  сплати  податку та
легальності ввезення товарів.

     226.3. Виготовлення,  зберігання,  продаж   марок   акцизного
податку  та  маркування  алкогольних  напоїв  і  тютюнових виробів
здійснюються    відповідно   до   положення   (   1251-2010-п   ),
затвердженого Кабінетом Міністрів України.

     226.4. Марки  акцизного  податку  для  вироблених  в  Україні
алкогольних напоїв і тютюнових виробів відрізняються від марок для
ввезених на митну територію України алкогольних напоїв і тютюнових
виробів дизайном та кольором.

     226.5. Маркування алкогольних  напоїв  та  тютюнових  виробів
здійснюється марками акцизного податку, зразки яких затверджуються
Кабінетом Міністрів України.

     226.6. Маркуванню підлягають усі алкогольні напої  з  вмістом
спирту  етилового понад 8,5 відсотка об'ємних одиниць.  Маркування
вироблених  в  Україні  алкогольних  напоїв  із   вмістом   спирту
етилового   від   1,2   до   8,5   відсотка  об'ємних  одиниць  не
здійснюється.

     226.7. Кожна марка  акцизного  податку  на  алкогольні  напої
повинна  мати  окремий  номер  та  позначення  про суму сплаченого
акцизного податку за одиницю маркованої продукції,  місяць  і  рік
випуску марки.

     226.8. Кожна  марка  акцизного  податку  на  тютюнові  вироби
повинна мати окремий номер та позначення про квартал і рік випуску
марки.

     226.9. Вважаються такими, що немарковані:

     алкогольні напої  та  тютюнові  вироби з підробленими марками
акцизного податку;

     алкогольні напої та тютюнові вироби,  марковані з відхиленням
від  вимог  положення,  затвердженого Кабінетом Міністрів України,
відповідно до якого здійснюються виготовлення,  зберігання, продаж
марок   акцизного  податку  та  маркування  алкогольних  напоїв  і
тютюнових виробів,  та/або марками, що не видавалися безпосередньо
виробнику або імпортеру зазначеної продукції;

     алкогольні напої   з   марками  акцизного  податку,  на  яких
зазначення  суми  акцизного   податку,   сплаченого   за   одиницю
маркованої продукції, не відповідає сумі, визначеній з урахуванням
чинних  на  дату  розливу  продукції  ставок  акцизного   податку,
міцності продукції та місткості тари.

     226.10. Не підлягають маркуванню:

     алкогольні напої  і  тютюнові  вироби,  які  постачаються для
реалізації магазинам безмитної торгівлі безпосередньо вітчизняними
виробниками такої продукції за прямими договорами,  укладеними між
вітчизняними виробниками алкогольних напоїв і тютюнових виробів  і
власниками  магазинів  безмитної  торгівлі.  При цьому переміщення
алкогольних  напоїв  і   тютюнових   виробів,   що   спрямовуються
виробниками  до  магазинів  безмитної  торгівлі,  здійснюється під
митним контролем із застосуванням заходів гарантування доставки;
     алкогольні напої і тютюнові вироби, які ввозяться в Україну і 
розміщуються у митному режимі магазину безмитної торгівлі;

     еталонні (моніторингові) чи тестові зразки тютюнових виробів,
які не призначені  для  продажу  вроздріб  і  ввозяться  на  митну
територію   України   акредитованими   державними  випробувальними
лабораторіями та/або суб'єктами господарювання, які мають ліцензії
на   право   виробництва  відповідної  продукції,  для  проведення
досліджень чи випробувань (калібрування лабораторного  обладнання,
проведення   дегустацій,   вивчення   фізико-хімічних  показників,
дизайну).

     226.11. Ввезення  на  митну  територію  України,  зберігання,
транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на
митній території України не  маркованих  в  установленому  порядку
алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняються.

     226.12. Продаж марок акцизного податку вітчизняним виробникам
алкогольних напоїв і тютюнових виробів провадиться на підставі:

     довідок про сплату суми податку,  яка розрахована за ставками
на готову продукцію (для алкогольних напоїв,  для виробництва яких
використовується спирт етиловий неденатурований);

     заявки-розрахунку кількості марок акцизного податку  (далі  -
заявка-розрахунок);

     звіту про   використання   марок,  придбаних  у  попередньому
місяці,  за затвердженою  центральним  органом  податкової  служби
формою  у  двох  примірниках,  один  з яких залишається у продавця
марок, другий (з відміткою продавця) - у виробника;

     платіжного документа  на  перерахування  плати  за  марки   з
відміткою банку про дату виконання платіжного доручення.

     Форми довідок та заявки-розрахунку затверджуються центральним
органом державної податкової служби.

     226.13. Кількість  марок  акцизного   податку,   яку   можуть
отримати   виробники  алкогольних  напоїв,  для  виробництва  яких
використовується  спирт  етиловий  неденатурований,   визначається
відповідно до сплаченої суми податку.  Виробники тютюнових виробів
та алкогольних напоїв,  для виробництва яких  не  використовується
спирт   етиловий  неденатурований,  визначають  потребу  в  марках
акцизного  податку  з  урахуванням  планових  щомісячних   обсягів
реалізації продукції.

     226.14. Для   одержання   марок  акцизного  податку  імпортер
повинен подати продавцю  таких  марок  заявку-розрахунок  у  трьох
примірниках  за  встановленою  продавцем  марок  формою,  платіжні
документи,  що підтверджують внесення плати  за  марки  та  сплату
податку до відповідного бюджету.  Один примірник заявки-розрахунку
залишається  у  продавця  марок  акцизного  податку,  другий  -  з
відміткою продавця марок про сплату податку повертається імпортеру
для передачі митному органу,  третій - з відміткою продавця  марок
залишається у покупця (імпортера).

     Органу державної податкової служби забороняється вимагати від
імпортерів додаткові документи для видачі марок акцизного податку,
якщо вони не передбачені цією статтею.

     226.15. Продаж  (передача)  придбаних марок акцизного податку
покупцем  марок  іншим  особам   забороняється,   крім   випадків,
передбачених у пункті 227.4 статті 227 цього Кодексу.

     226.16. Марки   акцизного   податку,   не   використані   для
маркування товарів через їх пошкодження,  приймаються від покупців
марок  для  утилізації  з  відшкодуванням  фактично  сплачених сум
податку  відповідно  до  Положення  про  виробництво,  зберігання,
продаж  марок  акцизного податку,  маркування алкогольних напоїв і
тютюнових  виробів  (  567-2003-п  ). Плата за марки поверненню не
підлягає.

     Стаття 227. Ввезення на митну територію України імпортних
                 алкогольних напоїв і тютюнових виробів

     227.1. Суб'єкти  господарювання  - юридичні та фізичні особи,
які  уклали  з  іноземними  виробниками  контракт  (договір)   про
постачання в Україну алкогольних напоїв і тютюнових виробів, мають
право ввозити на митну територію України імпортні алкогольні напої
і тютюнові вироби, якщо:

     а) ввезення   їх  на  митну  територію  України  здійснюється
виключно  через  визначені  Кабінетом  Міністрів  України   пункти
пропуску  через  державний  кордон,  які зазначені покупцями марок
(імпортерами) у заявці-розрахунку;

     б) маркування  алкогольних   напоїв   і   тютюнових   виробів
здійснюється  в  установленому  порядку  марками акцизного податку
встановленого зразка;

     в) алкогольні напої в автомобільних і залізничних  цистернах,
а також  у  баках,  бачках  та  інших  ємностях місткістю більш як
5 літрів ввозяться в Україну з метою продажу або обміну на  митній
території  України  та  не  підлягають  маркуванню.  У такому разі
податок сплачується до або під час митного оформлення. Контроль за
його сплатою здійснюється митними органами;

     г) покупець  марок  (імпортер)  подав  митному  органу  митну
декларацію,  копію декларації про максимальні роздрібні ціни  (для
тютюнових  виробів)  та  примірник  заявки-розрахунку  з відміткою
продавця  марок  акцизного  податку  про  сплату  сум  податку  до
відповідного бюджету в повному обсязі.

     227.2. У   разі   ввезення  покупцем  марок  (імпортером)  на
територію  України  за  контрактом  (договором)   про   постачання
алкогольних  напоїв і тютюнових виробів кількома партіями у такому
контракті  (договорі)  центральним  органом  державної  податкової
служби  робляться  відмітки  про кількість виданих марок акцизного
податку із зазначенням дати їх видачі.

     227.3. Строк одержання марок акцизного  податку  для  кожного
контракту    визначається   покупцями   марок   (імпортерами)   за
погодженням із продавцем марок  залежно  від  обсягу  товарів,  що
ввозяться,  але  становить  не  більше п'яти робочих днів від дати
подання документів  для   одержання   марок   акцизного   податку,
зазначених у пункті 226.14 статті 226 цього Кодексу.

     227.4. Придбані марки акцизного податку передаються покупцями
марок   (імпортерами)   іноземним   виробникам   для    маркування
імпортованих  алкогольних  напоїв і тютюнових виробів у процесі їх
виробництва.

     227.5. Транзитні перевезення алкогольних напоїв  і  тютюнових
виробів  через  митну територію України здійснюються з додержанням
вимог, установлених пунктом 219.1 статті 219 цього Кодексу.

     227.6. У   разі   порушення   порядку   маркування   ввезених
алкогольних  напоїв  і  тютюнових  виробів  та/або неповної сплати
податку товар не допускається до  митного  оформлення  і  ввезення
його на митну територію України забороняється.

     Стаття 228. Контроль за надходженням податку з алкогольних
                 напоїв і тютюнових виробів

     228.1. Контроль  за  сплатою  податку  на  митній   території
України з алкогольних напоїв і тютюнових виробів здійснюють органи
державної податкової служби.

     228.2. Контроль  за  наявністю  марок  акцизного  податку  на
пляшках  (упаковках)  алкогольних  напоїв  і на пачках (упаковках)
тютюнових  виробів  під  час  їх  транспортування,  зберігання  та
продажу  здійснюють органи державної податкової служби,  а під час
ввезення таких товарів на митну територію України - митні органи.

     228.3. У разі виявлення фактів ввезення  на  митну  територію
України,   зберігання,   транспортування   та  продажу  на  митній
території України  алкогольних  напоїв  і  тютюнових  виробів  без
наявності марок    акцизного    податку    встановленого   зразка,
контролюючі  органи,  зазначені  у  пункті  228.2   цієї   статті,
вилучають  такі  товари  з  вільного  обігу  та подають відповідні
матеріали до суду для винесення постанови про їх вилучення в дохід
держави (конфіскацію).

     228.4. Виконання постанови суду про вилучення в дохід держави
(конфіскацію) алкогольних напоїв і тютюнових виробів  здійснюється
відповідно до закону.

     228.5. Вилучені  в  дохід  держави  (конфісковані) підакцизні
товари (крім спирту  етилового,  алкогольних  напоїв  і  тютюнових
виробів)   у   разі   їх   реалізації  (продажу)  в  установленому
законодавством порядку обкладаються акцизним  податком  та  іншими
податками відповідно до законів України.

     228.6. Вилучені в дохід держави (конфісковані) спирт етиловий
та алкогольні напої підлягають знищенню або промисловій  переробці
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

     228.7. Вилучені   в  дохід  держави  (конфісковані)  тютюнові
вироби підлягають  знищенню  у  порядку,  встановленому  Кабінетом
Міністрів України.

     228.8. У  разі виявлення нестачі марок акцизного податку в їх
покупця (у  зв'язку  з  їх  розкраданням,  знищенням,  маркуванням
алкогольних напоїв і тютюнових виробів, призначених для продажу на
експорт,  тощо) виробники такої  продукції  несуть  повну  майнову
відповідальність у розмірі розрахункової суми податку, яка повинна
бути сплачена до бюджету в разі  реалізації  підакцизних  товарів,
для   маркування   яких   придбавалися  марки  акцизного  податку.
Зазначені суми нараховуються за формою,  встановленою  центральним
органом державної податкової служби.

     228.9. Відповідальність  за  недодержання порядку маркування,
продажу  алкогольних  напоїв  і  тютюнових  виробів,  несплату  чи
несвоєчасну   сплату   податку   несуть   виробники   (замовники),
імпортери,  продавці таких товарів та їх посадові особи відповідно
до закону.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Березень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0