ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Середа, 17.04.2024, 17:33

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 70 - ст. 74 | Реєстрація | Вхід

        70.16. Органи    виконавчої   влади   та   органи   місцевого 
самоврядування,  самозайняті  особи,  податкові   агенти   подають
безоплатно  в порядку,  встановленому Кабінетом Міністрів України,
органам державної податкової  служби  за  своїм  місцезнаходженням
інформацію  про  фізичних  осіб,  що пов'язана з реєстрацією таких
осіб як  платників  податків,  нарахуванням,  сплатою  податків  і
контролем  за  дотриманням  податкового законодавства України,  із
зазначенням  реєстраційних  номерів  облікових   карток   платника
податків  або  серії  та  номера паспорта (для фізичних осіб,  які
через  свої  релігійні  переконання  відмовляються  від  прийняття
реєстраційного   номера  облікової  картки  платника  податків  та
офіційно повідомили про це відповідний орган державної  податкової
служби і мають відмітку у паспорті), зокрема:

     70.16.1. органи   виконавчої   влади   та   органи  місцевого
самоврядування,  юридичні особи та  фізичні  особи  -  підприємці,
податкові  агенти  - про дату прийняття на роботу або звільнення з
роботи фізичних осіб протягом 40 календарних днів,  що настають за
останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, а також
інформацію, передбачену статтею 51 цього Кодексу;

    70.16.2. органи внутрішніх справ -  про  фізичних  осіб,  які
зареєстрували  своє  місце  проживання  у  відповідному населеному
пункті чи які зняті з реєстрації в такому населеному  пункті,  про
зміну фізичними особами прізвища, імені, по батькові, дати і місця
народження,  транспортні засоби, щодо яких у фізичних осіб виникає
або  припиняється  право  власності,  щомісяця,  але не пізніше 10
числа наступного місяця,  а також про втрачені, викрадені паспорти
у  п'ятиденний  строк  від  дня  надходження  відповідних заяв від
фізичних осіб та про паспорти померлих громадян щомісяця,  але  не
пізніше 10 числа наступного місяця;

     70.16.3. органи  державної  реєстрації морських,  річкових та
повітряних суден - про судна,  щодо яких у фізичних  осіб  виникає
або припиняється   право   власності,  щомісяця,  але  не  пізніше
10 числа наступного місяця;

     70.16.4. органи державної реєстрації актів цивільного стану -
про  фізичних  осіб,  які померли (для закриття облікових карток),
щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця;

     70.16.5. органи,   що   здійснюють    реєстрацію    приватної
нотаріальної,    адвокатської,    іншої   незалежної   професійної
діяльності та видають свідоцтва про  право  на  провадження  такої
діяльності, -    про    видачу   або   анулювання   реєстраційного
посвідчення - у п'ятиденний строк від дня провадження  відповідної
дії;

     70.16.6. органи    державної    реєстрації    прав    -   про
оподатковуване нерухоме майно,  щодо якого у фізичних осіб виникає
або  припиняється  право  власності,  щомісяця,  але не пізніше 10
числа наступного місяця;

     70.16.7. органи  опіки  і  піклування,  виховні,   лікувальні
заклади, заклади соціального захисту населення та інші заклади, що
відповідно  до  законодавства  здійснюють  опіку,  піклування  або
управління   майном   підопічного,   зобов'язані  повідомляти  про
встановлення  опіки  над  фізичними   особами,   визнаними   судом
недієздатними,  опіку,  піклування і управління майном малолітніх,
інших неповнолітніх фізичних осіб,  фізичних осіб, обмежених судом
у  дієздатності,  дієздатних фізичних осіб,  над якими встановлене
піклування у формі патронажу,  піклування  або  управління  майном
фізичних  осіб,  визнаних  судом безвісно відсутніми,  а також про
подальші зміни,  пов'язані із зазначеною опікою,  піклуванням  або
управлінням майном, в органи державної податкової служби за місцем
свого перебування не пізніше,  як протягом п'яти календарних  днів
від дня прийняття відповідного рішення;

     70.16.8. інші  органи  виконавчої  влади  та органи місцевого
самоврядування - інформацію про інші об'єкти оподаткування.

     70.17. Державний реєстр фізичних осіб  -  платників  податків
формується  на основі Державного реєстру фізичних осіб - платників
податків  та  інших  обов'язкових  платежів.   Обліковим   карткам
фізичних  осіб,  які  на  момент  набрання  чинності  цим Кодексом
зареєстровані у  Державному  реєстрі  фізичних  осіб  -  платників
податків та інших обов'язкових платежів,  присвоюються номери,  що
відповідають  ідентифікаційним  номерам   платників   податків   -
фізичних осіб. Документи про реєстрацію фізичних осіб у Державному
реєстрі фізичних осіб - платників податків та  інших  обов'язкових
платежів,  видані  органами державної податкової служби у порядку,
визначеному законодавством,  що діяло  до  набрання  чинності  цим
Кодексом,  вважаються дійсними для всіх випадків, передбачених для
використання реєстраційних номерів облікових карток фізичних осіб,
не  підлягають  обов'язковій  заміні  та є такими,  що засвідчують
реєстрацію фізичних осіб у  Державному  реєстрі  фізичних  осіб  -
платників податків.

         
ГЛАВА 7. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
          ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ

     Стаття 71. Визначення інформаційно-аналітичного забезпечення
                діяльності державної податкової служби

     71.1. Інформаційно-аналітичне     забезпечення     діяльності
державної  податкової  служби  -  комплекс   заходів   із   збору,
опрацювання  та використання інформації,  необхідної для виконання
органами державної податкової служби покладених на них функцій  та
завдань.

     Стаття 72. Збір податкової інформації

     72.1. Для  інформаційно-аналітичного  забезпечення діяльності
державної  податкової  служби  використовується   інформація,   що
надійшла:

     72.1.1. від платників податків та податкових агентів, зокрема
інформація:

     72.1.1.1. що міститься в податкових деклараціях, розрахунках,
інших звітних документах;

     72.1.1.2. що міститься у наданих великими платниками податків
в електронному вигляді копіях документів з обліку доходів,  витрат
та   інших   показників,   пов'язаних   із   визначенням  об'єктів
оподаткування (податкових зобов'язань),  первинних документах, які
ведуться в електронному вигляді, регістрах бухгалтерського обліку,
фінансовій звітності,  інших документах,  пов'язаних з обчисленням
та сплатою податків і зборів;

     72.1.1.3. про  фінансово  -  господарські  операції платників
податків;

     72.1.1.4. про   застосування    реєстраторів    розрахункових
операцій;

     72.1.2. від   органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого
самоврядування та Національного банку України, зокрема інформація:

     72.1.2.1. про  об'єкти  оподаткування,  що  надаються  та/або
реєструються   такими   органами.   Зазначена  інформація  повинна
містити,  зокрема,  вид,  характеристики,   індивідуальні   ознаки
об'єкта  оподаткування    разі  наявності),  за якими його можна
ідентифікувати;

     72.1.2.2. про результати здійснення  державного  контролю  за
господарською діяльністю платника податків;

     72.1.2.3. що    міститься    у   звітних   документах   (крім
персоніфікованої статистичної інформації,  фінансових звітів), які
подаються  платником  податків  органам  виконавчої  влади  та/або
органам місцевого самоврядування;

     72.1.2.4. про встановлені органами  місцевого  самоврядування
ставки   місцевих  податків,  зборів  та  надані  такими  органами
податкові пільги;

     72.1.2.5. про дозволи,  ліцензії, патенти, свідоцтва на право
провадження   окремих   видів  діяльності,  яка  повинна  містити,
зокрема:

     найменування платника податків,  якому видані  такі  дозволи,
ліцензії, патенти;

     податковий номер  або  реєстраційний  номер  облікової картки
фізичної особи;

     вид дозвільного документа;

    
вид діяльності,  на  провадження   якої   видано   дозвільний
документ;

     дату видачі дозвільного документа;

     строк дії  дозвільного  документа,  інформацію про припинення
(зупинення)  дії  дозвільного  документа  із  зазначенням  підстав
такого припинення (зупинення);

     сплату належних платежів за видачу дозвільного документа;

     перелік місць   провадження   діяльності,   на   яку   видано
дозвільний документ;

     72.1.2.6. про  експортні  та  імпортні   операції   платників
податків;

     72.1.3. від банків, інших фінансових установ - інформація про
наявність та рух коштів на рахунках платника податків;

     72.1.4. від   органів   влади   інших   держав,   міжнародних
організацій або нерезидентів;

     72.1.5. від підрозділів податкової служби та митних органів -
за результатами податкового контролю;

     72.1.6. для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності
також  використовується інша інформація,  оприлюднена як така,  що
підлягає   оприлюдненню   відповідно   до   законодавства   та/або
добровільно  чи  за  запитом  надана  органу  державної податкової
служби в установленому законом порядку.

     Стаття 73. Отримання податкової інформації органами державної
                податкової служби

     73.1. Інформація,   визначена  у  статті  72  цього  Кодексу,
безоплатно   надається   органам   державної   податкової   служби
періодично   або  на  окремий  письмовий  запит  органу  державної
податкової служби у терміни, визначені пунктом 73.2 цього Кодексу.

     73.2. До  інформації,  що  надається   періодично,   належить
інформація, визначена у підпунктах 72.1.1.1, 72.1.1.2, 72.1.1.3 (в
частині   обов'язку   платника   податків   надавати   розшифровку
податкового   кредиту   та   податкових   зобов'язань   у  розрізі
контрагентів,  передбачених розділом V цього  Кодексу),  72.1.1.4,
72.1.2.1, 72.1.2.3, 72.1.2.4, 72.1.2.5, 72.1.2.6 підпункту 72.1.2,
підпункті 72.1.5 статті 72 цього Кодексу.

     У разі коли іншими розділами цього Кодексу не визначено  інші
строки надання такої інформації:

     73.2.1. інформація,   зазначена   у  підпунктах  72.1.2.1  та
72.1.2.5 підпункту 72.1.2 пункту 72.1  статті  72  цього  Кодексу,
надається   органами   виконавчої   влади  та  органами  місцевого
самоврядування щомісяця протягом 10 календарних  днів  місяця,  що
настає за звітним;

     73.2.2. інформація,  зазначена у підпункті 72.1.2.3 підпункту
72.1.2 пункту 72.1 статті 72  цього  Кодексу,  надається  органами
виконавчої  влади та органами місцевого самоврядування протягом 10
календарних днів з дня подання такої звітності відповідному органу
виконавчої  влади  або  органу місцевого самоврядування.  Органами
державної статистики  інформація  надається  відповідно  до  плану
державних статистичних спостережень;

     73.2.3. інформація,  зазначена у підпункті 72.1.2.4 підпункту
72.1.2 пункту 72.1 статті 72  цього  Кодексу,  надається  органами
місцевого  самоврядування  не  пізніше  10 календарних днів з дати
набрання чинності відповідним рішенням;

     73.2.4. інформація,  зазначена у підпункті 72.1.2.6 підпункту
72.1.2  пункту 72.1 статті 72 цього Кодексу,  надається спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної
справи   у   строк,   визначений   спільним   наказом   спеціально
уповноваженого  центрального  органу  виконавчої  влади  в  галузі
митної  справи  та центрального органу державної податкової служби
України, але не рідше ніж кожні 10 календарних днів.

     Порядок подання  інформації  органам   державної   податкової
служби ( 1245-2010-п ) визначається Кабінетом Міністрів України.

     73.3. Органи   державної   податкової   служби   мають  право
звернутися до платників податків та інших суб'єктів  інформаційних
відносин  із  письмовим  запитом про подання інформації (вичерпний
перелік та підстави надання якої встановлено законом),  необхідної
для  виконання  покладених  на  органи державної податкової служби
функцій, завдань, та її документального підтвердження.

     Такий запит підписується керівником  (заступником  керівника)
органу  державної  податкової  служби  і  повинен  містити перелік
інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а
також підстави для надіслання запиту.

     Письмовий запит  про подання інформації надсилається платнику
податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин  за  наявності
хоча б однієї з таких підстав:

     1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в
установленому законом порядку,  виявлено факти,  які свідчать  про
порушення платником податків податкового, валютного законодавства,
законодавства  у  сфері  запобігання   та   протидії   легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму та іншого законодавства,  контроль за дотриманням  якого
покладено на органи державної податкової служби;

     2) для  визначення  рівня  звичайних  цін  на товари (роботи,
послуги) під час проведення перевірок;

     3) в інших випадках, визначених цим Кодексом.

     Запит вважається врученим,  якщо його надіслано поштою листом
з  повідомленням про вручення за податковою адресою або надано під
розписку  платнику  податків  або  іншому  суб'єкту  інформаційних
відносин або його посадовій особі.

     Платники податків  та  інші  суб'єкти  інформаційних відносин
зобов'язані  подавати  інформацію,  визначену  у   запиті   органу
державної  податкової  служби,  та  її документальне підтвердження
протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту
(якщо  інше  не  передбачено  цим  Кодексом).  У  разі  коли запит
складено з порушенням  вимог,  викладених  в  абзацах  першому  та
другому цього пункту,  платник податків звільняється від обов'язку
надавати відповідь на такий запит.

     Інформація на  запит  органу  державної   податкової   служби
надається Національним банком України, іншими банками безоплатно у
порядку і обсягах,  встановлених  Законом  України  "Про  банки  і
банківську діяльність" ( 2121-14 ).

     Порядок отримання  інформації  органами  державної податкової
служби  за  їх  письмовим  запитом  (  1245-2010-п  ) визначається
Кабінетом Міністрів України.

     73.4. Інформація  про  наявність  та  рух  коштів на рахунках
платника податків надається в  обсягах  більших,  ніж  передбачені
пунктом 73.3 цієї статті, банками та іншими фінансовими установами
контролюючим  органам  за  рішенням  суду.  Для  отримання   такої
інформації контролюючий орган звертається до суду.

     73.5. З   метою   отримання   податкової   інформації  органи
державної податкової служби мають право проводити зустрічні звірки
даних суб'єктів господарювання щодо платника податків.

     Зустрічною звіркою  вважається  співставлення даних первинних
бухгалтерських та інших  документів  суб'єкта  господарювання,  що
здійснюється   органами   державної   податкової  служби  з  метою
документального підтвердження господарських відносин  з  платником
податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і
якості операцій та розрахунків,  що здійснювалися  між  ними,  для
з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника
податків.

     Зустрічні  звірки  не  є  перевірками і проводяться в порядку
( 1232-2010-п ), визначеному Кабінетом Міністрів України.

     За результатами  зустрічних  звірок складається довідка,  яка
надається суб'єкту господарювання у десятиденний термін.

     Стаття 74. Обробка та використання податкової інформації

     74.1. Податкова  інформація,  зібрана  відповідно  до   цього
Кодексу, може зберігатися та опрацьовуватися в інформаційних базах
органів державної податкової служби або  безпосередньо  посадовими
(службовими) особами органів державної податкової служби.

     Перелік інформаційних баз, а також форми і методи опрацювання
інформації визначаються центральним органом  державної  податкової
служби.

        73.2. Зібрана податкова інформація та результати її опрацюван-
ня використовуються для виконання покладених на органи державної по-
даткової служби
функцій та завдань.    

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0