ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Середа, 17.04.2024, 19:46

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 230 - ст. 233 | Реєстрація | Вхід

     Стаття 230. Акцизні склади 

     230.1. Акцизні   склади   утворюються   з   метою  підвищення
ефективності  роботи  із  запобігання  та  боротьби  з  незаконним
виробництвом    і    обігом    спирту    етилового,   горілки   та
лікеро-горілчаних виробів,  посилення  контролю  за  повнотою   та
своєчасністю надходжень до бюджету акцизного податку.

     230.2. На акцизних складах постійно діють представники органу
державної  податкової  служби  за  місцем  розташування  акцизного
складу.

     230.3. Орган    державної   податкової   служби   за   місцем
розташування   акцизного   складу   призначає   свого   постійного
представника (представників) на такому складі.

     230.4. Копія     наказу    про    призначення    представника
(представників) органу державної податкової служби надсилається  у
день прийняття такого рішення розпоряднику акцизного складу.

     230.5. Представник (представники) органу державної податкової
служби здійснює (здійснюють) постійний безпосередній  контроль  за
дотриманням  установленого  порядку  відпуску  спирту етилового та
сплати податку з нього.

     230.6. Розпорядок  роботи  представників   органу   державної
податкової  служби  повинен  відповідати  режиму  роботи акцизного
складу, встановленому його розпорядником.

     230.7. Посадові особи органу державної податкової служби, які
призначаються   представниками   державної  податкової  служби  на
акцизному  складі,  повинні   пройти   спеціальне   навчання   або
інструктаж  щодо  специфіки  контролю  за  виробництвом  та обігом
спирту етилового,  горілки та лікеро-горілчаних виробів,  а  також
методики користування вимірювальними приладами.

     230.8. Порядок    проведення    спеціального   навчання   або
інструктажу   затверджується   центральним    органом    державної
податкової служби.

     230.9. У  наказах  про  призначення керівник органу державної
податкової служби визначає  режим  роботи  представника  державної
податкової служби  з  урахуванням  режиму роботи акцизного складу,
порядок контролю  за  роботою  представника  державної  податкової
служби,   розробляє   заходи  матеріально-технічного  забезпечення
представника   державної    податкової    служби,    транспортного
обслуговування,    інші    умови,   необхідні   для   забезпечення
ефективності контролю.

     230.10. Копія  наказу  надсилається  розпоряднику   акцизного
складу,  який  зобов'язаний  видати  у триденний строк відповідний
наказ,  передбачивши створення належних умов для ефективної роботи
представника органу державної податкової служби.

     230.11. Основним   завданням  представника  органу  державної
податкової служби на  акцизних  складах  є  здійснення  постійного
безпосереднього  контролю  за  дотриманням  установленого  порядку
виробництва,  зберігання,  відпуску спирту етилового,  горілки  та
лікеро-горілчаних  виробів  і  сплати податку,  вжиття заходів для
недопущення порушення законодавства України.

     230.12. Представник органу  державної  податкової  служби  на
акцизному складі відповідно до покладених на нього завдань:

     а) здійснює контроль за виробництвом,  зберіганням, відпуском
та обліком спирту етилового,  горілки та лікеро-горілчаних виробів
за даними бухгалтерського обліку акцизного складу;

     б) здійснює контроль за обліком, зберіганням та використанням
марок акцизного податку і маркуванням продукції;

     в) здійснює  контроль  за  обліком  надходження,   витрачання
сировини, яка  використовується  для виробництва спирту етилового,
горілки  та  лікеро-горілчаних  виробів,  і  кількістю  виробленої
продукції;

     г) здійснює  контроль  за  додержанням  установленого порядку
обчислення та сплати податку;

     ґ) бере участь у проведенні інвентаризації  сировини,  спирту
етилового,  горілки та лікеро-горілчаних виробів і марок акцизного
податку;

     д) надає   у   разі    виявлення    порушень    установленого
законодавством  порядку  ведення  обліку,  зберігання  і  відпуску
спирту етилового,  горілки  та  лікеро-горілчаних  виробів,  марок
акцизного   податку,   сировини   розпоряднику   акцизного  складу
пропозиції щодо усунення  виявлених  порушень  та  контролюють  їх
виконання;

     е) вносить  пропозиції щодо вдосконалення системи контролю за
обліком,  зберіганням,  відпуском і  транспортуванням  горілки  та
лікеро-горілчаних виробів;

     є) присутній  у  разі опломбування місць можливого доступу до
спирту (в тому  числі  лічильників  спирту),  спиртосховища,  цеху
розливу та складу готової продукції після закінчення робочого дня.

     230.13. Під  час ввезення спирту представник органу державної
податкової служби  на  акцизному  складі  підприємства,  на  якому
виробляються горілка та лікеро-горілчані вироби:

     а) робить  відмітку  на  товарно-транспортній  накладній  про
погодження  його  ввезення  шляхом  проставляння   штампа   "В'їзд
дозволено"   та  особистого  підпису,  а  також  запис  у  журналі
реєстрації отримання спирту етилового;

     б) надсилає протягом трьох діб довідку про  отримання  спирту
етилового  представнику  органу  державної  податкової  служби  на
акцизному складі підприємства,  що відпустило спирт, про що робить
відмітку в зазначеному журналі.

     230.14. У   разі   виявлення   фактів   неоприбуткування  або
неповного  оприбуткування  спирту   етилового   органи   державної
податкової служби вживають відповідних заходів згідно із законом.

     230.15. Під  час  відвантаження  горілки та лікеро-горілчаних
виробів  заповнюється   товарно-транспортна   накладна,   в   якій
представник органу державної податкової служби на акцизному складі
робить відмітку про погодження відпуску шляхом проставляння штампа
"Виїзд  дозволено" та особистого підпису,  а також запис у журналі
реєстрації відвантаження горілки та лікеро-горілчаних виробів.

     230.16. Усі документи,  які є підставою для відпуску  горілки
та    лікеро-горілчаних    виробів,    обов'язково   перевіряються
представником органу  державної  податкової  служби  на  акцизному
складі.

     230.17. Під час ввезення горілки та лікеро-горілчаних виробів
на акцизний склад представник органу державної  податкової  служби
робить  відмітку  на товарно-транспортній накладній про погодження
їх  ввезення  шляхом  проставляння  штампа  "В'їзд  дозволено"   і
особистого підпису та запис в журналі реєстрації отримання горілки
та лікеро-горілчаних виробів.

     230.18. Транспортування горілки та лікеро-горілчаних виробів,
відвантажених   з   акцизного   складу   підприємства,   на  якому
виробляються   горілка    та    лікеро-горілчані    вироби,    без
товарно-транспортних  накладних з  відміткою  представника  органу
державної податкової служби на акцизному складі забороняється.

     230.19. Розпорядник акцизного складу зобов'язаний:

     а) надати постійному представнику органу державної податкової
служби  окреме  приміщення,  яке  відповідає санітарно-гігієнічним
нормам, обладнане телефоном, а також вжити заходів для запобігання
несанкціонованому втручанню в роботу представника органу державної
податкової служби і користуванню службовою та  іншою  інформацією,
що  зберігається  представником органу державної податкової служби
на акцизному складі;

     б) встановлювати та підтримувати у належному стані  необхідні
замки,  пломби,  лічильники  чи інші подібні пристрої,  які можуть
бути  затребувані   постійним   представником   органу   державної
податкової служби на акцизному складі з метою забезпечення повноти
сплати   належної   суми   податку   із   спирту,    горілки    та
лікеро-горілчаних виробів, що виробляються на акцизному складі;

     в) забезпечувати  облік  наявності  та руху сировини,  спирту
етилового та водно-спиртових розчинів у незавершеному  виробництві
горілки   та   лікеро-горілчаних   виробів  і  готової  продукції,
розміщених на акцизному складі;

     г) подавати   постійному   представнику   органу    державної
податкової  служби достовірну інформацію з цього питання,  а також
відповідні  документи  первинного,   бухгалтерського   обліку   та
звітності для ознайомлення.

    РОЗДІЛ VII. ЗБІР ЗА ПЕРШУ РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

     Стаття 231. Платники збору

     231.1. Платниками  збору  є  юридичні  та фізичні особи,  які
здійснюють першу реєстрацію в  Україні  транспортних  засобів,  що
відповідно до статті 232 цього Кодексу є об'єктами оподаткування.

     Стаття 232. Об'єкти оподаткування збором

     232.1. Транспортні  засоби,  які  є  об'єктами  оподаткування
збором:

     232.1.1. колісні транспортні засоби, крім:

     а) транспортних  засобів  та   інших   самохідних   машин   і
механізмів,  що  закріплені  на  праві  оперативного управління за
військовими   частинами,   військовими   навчальними    закладами,
установами  та  організаціями  Збройних Сил України,  які повністю
утримуються  за  рахунок  бюджету,  крім  тих,  що  віднесені   до
транспортної  групи,  в  порядку,  визначеному  головним органом у
системі  центральних  органів  виконавчої  влади  із  забезпечення
реалізації  державної  політики  з  питань  національної безпеки у
воєнній сфері, оборони і військового будівництва;

     б) транспортних  засобів  та   інших   самохідних   машин   і
механізмів,  що  закріплені  на  праві  оперативного управління за
військовими формуваннями головного органу  в  системі  центральних
органів виконавчої  влади  у  сфері  охорони громадського порядку,
забезпечення громадської безпеки,  безпеки  дорожнього  руху,  які
повністю утримуються за рахунок бюджету, крім тих, що віднесені до
транспортної групи, в порядку, визначеному таким головним органом;

    
в) транспортних  засобів  та   інших   самохідних   машин   і
механізмів,  що  закріплені  на  праві  оперативного управління за
підрозділами служби цивільного захисту,  які повністю  утримуються
за рахунок бюджету,  крім тих, що віднесені до транспортної групи,
в порядку,  визначеному головним  органом  у  системі  центральних
органів  виконавчої  влади  із  забезпечення  реалізації державної
політики у сфері цивільного захисту населення;

     г) транспортних    засобів    вантажних,    самохідних,    що
використовуються на заводах,  складах,  у портах та аеропортах для
перевезення вантажів на короткі відстані,  - товарна позиція  8709
згідно з УКТ ЗЕД ( 2371г-14 );

     ґ) транспортних засобів швидкої медичної допомоги;

     д) машин  і  механізмів  для  сільськогосподарських  робіт  -
товарні позиції 8432 і 8433 згідно з УКТ ЗЕД ( 2371г-14 );

     е) причепів (напівпричепів);

     є) мопедів;

     ж) велосипедів;

     232.1.2. судна,  зареєстровані у Державному судновому реєстрі
України або у Судновій книзі України;

     232.1.3. літаки  і  вертольоти,  зареєстровані  у  Державному
реєстрі цивільних повітряних суден України або у Реєстрі державних
повітряних суден України, крім:

     а) літаків і вертольотів Збройних Сил України;

     б) літаків   і   вертольотів   головного   органу  у  системі
центральних  органів  виконавчої  влади  з   питань   забезпечення
реалізації   державної   політики   у   сфері  цивільного  захисту
населення,  а також органів управління та сил цивільного  захисту,
що виконують завдання цивільного захисту.

     Стаття 233. База оподаткування збором

     233.1. База оподаткування визначається:

     233.1.1. для колісних транспортних засобів:

     а) для   мотоциклів,   легкових  автомобілів  (крім  легкових
автомобілів,  обладнаних електродвигуном), автобусів (у тому числі
мікроавтобусів),  тракторів,  вантажних  автомобілів (у тому числі
сідельних тягачів,  інших спеціалізованих та спеціальних вантажних
транспортних засобів)  -  за  об'ємом  циліндрів  двигуна  в  куб.
сантиметрах;

     б) для легкових автомобілів, обладнаних електродвигуном, - за
потужністю двигуна в кВт;

     233.1.2. для суден:

     а) для суден,  обладнаних двигуном, - за потужністю двигуна в
кВт;

     б) для суден,  які  не  обладнані  двигуном,  -  за  довжиною
корпусу судна в сантиметрах;

     233.1.3. для  літаків,  вертольотів - за максимальною злітною
масою.

     233.2. База   оподаткування   для    транспортних    засобів,
зазначених  у  пункті  233.1 цієї статті,  визначається окремо для
кожного транспортного засобу.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0