ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Четвер, 30.05.2024, 21:33

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 229 | Реєстрація | Вхід

     Стаття 229. Особливості оподаткування деяких підакцизних 
                 товарів залежно від напряму його використання

     229.1. Особливості оподаткування спирту етилового

     229.1.1. Податок справляється за ставкою 0 гривень за 1 літр
100-відсоткового спирту із:

     а) спирту  етилового,  який  використовується  підприємствами
первинного та змішаного виноробства для виробництва виноградних та
плодово-ягідних виноматеріалів і сусла;

     б) спирту  етилового,  який  використовується для виробництва
лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених  з
них  препаратів),  крім  лікарських засобів у вигляді бальзамів та
еліксирів;

     в) спирту етилового денатурованого (спирту технічного),  який
реалізується суб'єктам господарювання з метою його використання як
сировини для виробництва продуктів  органічного  синтезу,  які  не
містять у своєму складі більш як 0,1 відсотка залишкового етанолу;

     г) біоетанолу,   що   використовується   підприємствами   для
виробництва бензинів моторних  сумішевих  із  вмістом  біоетанолу,
етил-трет-бутилового   етеру   (ЕТБЕ),  інших  добавок  на  основі
біоетанолу;

     ґ) біоетанолу,   який   використовується   для    виробництва
біопалива.

     229.1.2. До  отримання  з  акцизного  складу спирту етилового
неденатурованого,   спирту   етилового   денатурованого    (спирту
технічного),   біоетанолу,  що  використовуються  для  виробництва
окремих видів продукції та на які підпунктом 229.1.1  цієї  статті
встановлено  ставку  податку  0 гривень за 1 літр 100-відсоткового
спирту, видається податковий вексель на суму податку, нарахованого
на обсяг спирту,  що отримується виходячи із ставки,  визначеної у
пункті 215.3 статті 215 цього Кодексу.

     229.1.3. Строк,  на   який   видається   податковий   вексель
підприємствами-виробниками    для    виробництва   окремих   видів
продукції,  не  може   перевищувати   90   календарних   днів,   а
підприємствами  первинного  виноробства  та виробниками лікарських
засобів - 180 календарних днів.

     229.1.4. Видача податкового векселя здійснюється  до  моменту
отримання спирту етилового з акцизного складу.

     229.1.5. Податковий вексель може бути виданий:

     а) підприємством  первинного  виноробства,  яке  є виробником
виноградних, плодово-ягідних та інших виноматеріалів і сусла;

     б) виробником лікарських засобів;

     в) виробником продуктів органічного синтезу;

     г) нафтопереробними   заводами    (чи    іншими    суб'єктами
господарювання),  які  використовують  біоетанол  для  виробництва
бензинів    моторних    сумішевих    із    вмістом     біоетанолу,
етил-трет-бутилового етеру   (ЕТБЕ),   інших   добавок  на  основі
біоетанолу;

     ґ) виробниками біопалива.

     229.1.6. Обов'язки з погашення податкового векселя не  можуть
передаватися   іншим   особам   незалежно   від   їх   відносин  з
векселедавцем.

     229.1.7. За користування податковим векселем не нараховуються
відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших
видів векселів.

     229.1.8. Податковий  вексель  вважається  погашеним  у   разі
документального  підтвердження факту цільового використання спирту
етилового  для  виробництва  продукції,  визначеної  в   підпункті
229.1.1 цієї статті.

     229.1.9. У  разі  якщо  передбачений  цією статтею податковий
вексель не  погашається  в  установлений  строк,  векселедержатель
здійснює  протест такого податкового векселя у неплатежі згідно із
законодавством та протягом одного робочого  дня  з  дати  вчинення
протесту   звертається   до   банку,  який  здійснив  аваль  цього
податкового  векселя,  з   опротестованим   податковим   векселем.
Банк-аваліст зобов'язаний  не пізніше операційного дня,  що настає
за датою звернення векселедержателя  з  опротестованим  податковим
векселем, переказати   суму,   зазначену  в  податковому  векселі,
векселедержателю.

     229.1.10. Порядок ( 1257-2010-п ) випуску, обігу та погашення
податкових  векселів, що видаються до отримання з акцизного складу
спирту  етилового, який використовується суб'єктами господарювання
для  виробництва окремих видів продукції, встановлюється Кабінетом
Міністрів України.

     229.1.11. Переліки виробників біоетанолу та спирту  етилового
денатурованого  (спирту  технічного)  для  потреб підприємств,  що
виробляють продукти органічного синтезу,  затверджуються Кабінетом
Міністрів України.

     229.1.12. Відвантаження   спирту   етилового   денатурованого
(спирту технічного) для потреб підприємств, що виробляють продукти
органічного   синтезу,  проводиться  в  межах  квот,  установлених
Кабінетом Міністрів України.

     229.1.13. Відвантаження  спирту  етилового  для   виробництва
лікарських  засобів  проводиться  в  межах  квот  (  19-2011-п  ),
установлених   Кабінетом  Міністрів  України.  Перелік  лікарських
засобів,  для  виробництва  яких  використовується спирт етиловий,
затверджується Кабінетом Міністрів України.

     229.1.14. На  підприємствах,  де  використовують   спирт   за
нульовою ставкою,  встановлюються податкові пости,  порядок роботи
яких визначається центральним органом державної податкової служби.

     229.1.15. Під час виробництва біоетанолу на спиртових заводах
забороняється:

     а) виробництво    та    зберігання    спирту   етилового   на
підприємствах з виробництва біоетанолу;

     б) зберігання біоетанолу на складах виробника без денатурації
його бензином (1-10 відсотків);

     в) зберігання на складах виробника спирту етилового.

     229.1.16. Підприємствам,    які   є   одночасно   виробниками
біоетанолу  та  біопалива  на  його  основі,  авальований  вексель
(банківська розписка) не оформляється.

     229.1.17. У    разі   нецільового   використання   суб'єктами
господарювання спирту етилового  та  біоетанолу,  що  отримані  як
сировина  для  виробництва продукції,  зазначеної в пункті 229.1.1
цієї статті,  з таких суб'єктів справляється штраф у розмірі, який
обчислюється  виходячи  з  обсягів використаних не за призначенням
спирту  етилового  та  біоетанолу  та  ставки  акцизного  податку,
передбаченої пунктом 215.3 статті 215 цього Кодексу,  збільшеної в
1,5 раза.

     229.2. Особливості оподаткування нафтопродуктів, вироблених в
Україні,  що  використовуються в якості сировини для нафтохімічної
промисловості.

     229.2.1. Легкі дистиляти (код 2710 11 11 00 згідно з УКТ ЗЕД)
( 2371а-14  )  та  важкі дистиляти (код 2710 19 31 30 згідно з УКТ
ЗЕД) ( 2371а-14 ) можуть бути реалізованими у якості сировини  для
виробництва етилену за нульовою ставкою акцизного податку.

     229.2.2. У  разі  використання  цих  нафтопродуктів  у якості
сировини для виробництва етилену  за  нульовою  ставкою  акцизного
податку органами державної податкової служби здійснюється контроль
за їх цільовим використанням.

     229.2.3. До отримання легких  дистилятів  (код  2710 11 11 00
згідно з   УКТ  ЗЕД)  (  2371а-14  )  та  важких  дистилятів  (код
2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД) ( 2371а-14 ), які використовуються
суб'єктами   господарювання  в  якості  сировини  для  виробництва
етилену,  виробниками  видається  податковий   вексель   на   суму
акцизного   податку,  нарахованого  на  обсяг  нафтопродуктів,  що
отримуються виходячи із ставки,  яка визначається як  різниця  між
ставкою акцизного податку, що передбачена пунктом 215.3 статті 215
цього розділу, та ставкою 0 євро за 1000 кг.

     229.2.4. Податковий вексель може бути виданий лише  суб'єктом
господарювання - виробником етилену.

     229.2.5. Строк, на який видається податковий вексель, не може
перевищувати 90 календарних днів.

     229.2.6. Обов'язки з погашення податкового векселя не  можуть
передаватися  іншим  особам  незалежно  від  їх  взаємовідносин  з
векселедавцем.

     229.2.7. За користування податковим векселем не нараховуються
відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших
видів векселів.

     229.2.8. Векселедержателем  є  орган   державної   податкової
служби за місцем реєстрації векселедавця.

     229.2.9. На  підприємствах,  що використовують легкі та важкі
дистиляти в якості сировини у виробництві етилену,  встановлюються
податкові   пости.   На   податковому  посту  представники  органу
державної податкової служби за місцем його розташування здійснюють
постійний   безпосередній   контроль   за  цільовим  використанням
нафтопродуктів в якості сировини для виробництва етилену.

     229.2.10. Податковий  вексель  вважається  погашеним  у  разі
документального  підтвердження факту цільового використання легких
та важких дистилятів виключно як сировини у виробництві етилену.

     229.2.11. Для погашення податкового векселя  векселедержателю
подається  довідка векселедавця про цільове використання легких та
важких дистилятів як сировини  у  виробництві  етилену,  погоджена
представником податкового посту, встановленого на підприємстві.

     229.2.12. У  разі  якщо  передбачений цією статтею податковий
вексель не  погашається  в  установлений  строк,  векселедержатель
здійснює  протест такого податкового векселя у неплатежі згідно із
законодавством та протягом одного робочого  дня  з  дати  вчинення
протесту   звертається   до   банку,  який  здійснив  аваль  цього
податкового  векселя,  з   опротестованим   податковим   векселем.
Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня,  наступного
за днем звернення  векселедержателя  з  опротестованим  податковим
векселем,  переказати  суму,  яка зазначена у податковому векселі,
векселедержателю.

     229.2.13. Порядок  випуску,  обігу  та  погашення  податкових
векселів,  які  видаються до отримання легких та важких дистилятів
для   використання  у  якості  сировини  для  виробництва  етилену
( 1215-2010-п ), встановлюється Кабінетом Міністрів України.

     229.2.14. Перелік  підприємств,  що  отримують легкі та важкі
дистиляти для  використання  у  якості  сировини  для  виробництва
етилену, затверджується Кабінетом Міністрів України.

     229.2.15. Відвантаження   легких  та  важких  дистилятів,  що
використовуються  в  якості  сировини  для  виробництва   етилену,
проводиться   в   межах  квот,  встановлених  Кабінетом  Міністрів
України.

     229.2.16. У   разі   нецільового   використання    суб'єктами
господарювання  легких та важких дистилятів,  що отримані в якості
сировини для виробництва етилену,  з таких суб'єктів  справляється
штраф у розмірі, який обчислюється виходячи з обсягів використаних
не за призначенням легких та важких дистилятів та ставки акцизного
податку,  передбаченої  пунктом  215.3  статті  215 цього Кодексу,
збільшеної в 1,5 раза.

     229.3. Особливості оподаткування нафтопродуктів,  ввезених  в
Україну,  що  використовуються в якості сировини для нафтохімічної
промисловості

     229.3.1. Легкі дистиляти (код 2710 11 11 00 згідно з УКТ ЗЕД)
( 2371а-14  )  та  важкі дистиляти (код 2710 19 31 30 згідно з УКТ
ЗЕД) ( 2371а-14 ) можуть ввозитися в Україну в якості сировини для
виробництва етилену без сплати акцизного податку.

     229.3.2. У  разі  використання  цих  нафтопродуктів  у якості
сировини для виробництва  етилену  без  сплати  акцизного  податку
органами  державної  податкової служби здійснюється контроль за їх
цільовим використанням.

     229.3.3. Для  ввезення  на  митну  територію  України  легких
дистилятів (код  2710 11 11 00  згідно  з УКТ ЗЕД) ( 2371а-14 ) та
важких  дистилятів   (код  2710 19 31 30   згідно   з   УКТ   ЗЕД)
( 2371а-14   )  з  метою  використання  їх  в  якості  сировини  у
виробництві етилену виробник етилену оформлює податковий вексель у
трьох  примірниках.  Один  примірник  подається  органу  державної
податкової служби за місцезнаходженням виробника,  другий - органу
державної   митної  служби,  яким  здійснюється  митне  оформлення
зазначених товарів, третій залишається платнику податку.

     229.3.4. Податковий  вексель  видається  на  суму   акцизного
податку,  що  справляється  при  ввезенні  товарів  відповідно  до
законодавства.

     229.3.5. Податковий вексель може бути виданий лише  суб'єктом
господарювання - виробником етилену.

     229.3.6. Строк,  на  який  видається  авальований  податковий
вексель,  не  може  перевищувати  90  календарних  днів   з   дати
оформлення митної декларації.

     229.3.7. Підставою  для  митного оформлення легких дистилятів
(код 2710 11 11 00 згідно з  УКТ  ЗЕД)  (  2371а-14  )  та  важких
дистилятів (код  2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД) ( 2371а-14 ),  що
ввозяться на  митну  територію  України  з  метою  використання  у
виробництві етилену, є подання виробником етилену органу державної
митної служби другого примірника податкового векселя, авальованого
банком  та взятого на облік органом державної податкової служби за
місцезнаходженням виробника.

     229.3.8. Обов'язки з погашення податкового векселя не  можуть
передаватись  іншим  особам  незалежно  від  їх  взаємовідносин  з
векселедавцем.

     229.3.9. За користування податковим векселем не нараховуються
відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших
видів векселів.

     229.3.10. Векселедержателем  є  орган  державної   податкової
служби за місцем реєстрації векселедавця.

     229.3.11. На підприємствах,  що використовують легкі та важкі
дистиляти в якості сировини у виробництві етилену,  встановлюються
податкові   пости.   На   податковому  посту  представники  органу
державної податкової служби за місцем його розташування здійснюють
постійний   безпосередній   контроль   за  цільовим  використанням
нафтопродуктів в якості сировини для виробництва етилену.

     229.3.12. Податковий  вексель  без  сплати   суми   акцизного
податку   коштами  вважається  погашеним  у  разі  документального
підтвердження  факту  цільового  використання  легких  та   важких
дистилятів виключно як сировини у виробництві етилену.

     229.3.13. Для  погашення податкового векселя векселедержателю
подається довідка векселедавця про цільове використання легких  та
важких  дистилятів  як  сировини у виробництві етилену,  погоджена
представником податкового посту,  встановленого  на  підприємстві.
Копія  довідки про цільове використання подається органу державної
митної служби.

     229.3.14. У разі якщо передбачений  цією  статтею  податковий
вексель  не  погашається  в  установлений строк,  векселедержатель
здійснює протест такого податкового векселя у неплатежі згідно  із
законодавством  та  протягом  одного  робочого дня з дати вчинення
протесту  звертається  до  банку,  який   здійснив   аваль   цього
податкового   векселя,   з   опротестованим  податковим  векселем.
Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня,  що  настає
за  датою  звернення  векселедержателя з опротестованим податковим
векселем,  переказати  суму,  зазначену  у  податковому   векселі,
векселедержателю.

     229.3.15. Порядок  випуску,  обігу  та  погашення  податкових
векселів,  які видаються до ввезення легких та  важких  дистилятів
для використання   у  якості  сировини  для  виробництва  етилену,
встановлюється Кабінетом Міністрів України.

     229.3.16. Перелік підприємств,  що здійснюють ввезення легких
та  важких  дистилятів  для  використання  у  якості  сировини для
виробництва етилену, затверджується Кабінетом Міністрів України.

     229.3.17. Ввезення   легких   та   важких   дистилятів,    що
використовуються   в  якості  сировини  для  виробництва  етилену,
здійснюється  в  межах  квот,  встановлених  Кабінетом   Міністрів
України.

     229.3.18. У    разі   нецільового   використання   суб'єктами
господарювання легких та важких дистилятів,  що ввезені  в  якості
сировини  для виробництва етилену,  з таких суб'єктів справляється
штраф у розмірі, який обчислюється виходячи з обсягів використаних
не за призначенням легких та важких дистилятів та ставки акцизного
податку, передбаченої пунктом  215.3  статті  215  цього  Кодексу,
збільшеної в 1,5 раза.
 

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Травень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0