ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Середа, 17.04.2024, 17:24

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 138 | Реєстрація | Вхід

          Стаття 138. Склад витрат та порядок їх визнання 

     138.1. Витрати,  що  враховуються  при   обчисленні   об'єкта
оподаткування, складаються із:

     витрат операційної  діяльності,  які  визначаються  згідно  з
пунктами 138.4, 138.6-138.9, 138.11 цієї статті:
     інших витрат,   визначених   згідно   з    пунктами    138.5,
138.10-138.12 цієї статті,  пунктом 140.1 статті 140 і статтею 141
цього Кодексу;
     крім витрат,  визначених у пунктах 138.3  цієї  статті  та  у
статті 139 цього Кодексу.

     138.1.1. Витрати операційної діяльності включають:

     собівартість реалізованих товарів,  виконаних робіт,  наданих
послуг  та  інші   витрати   беруться   для   визначення   об'єкта
оподаткування  з  урахуванням  пунктів 138.2,  138.11 цієї статті,
пунктів 140.2-140.5 статті 140,  статей 142 і 143 та інших  статей
цього Кодексу,  які прямо визначають особливості формування витрат
платника податку;

     витрати банківських установ, до яких відносяться:

     а) процентні витрати за  кредитно-депозитними  операціями,  в
тому   числі   за   кореспондентськими  рахунками  та  коштами  до
запитання, цінними паперами власного обігу;
     б) комісійні витрати,  в тому числі  за  кредитно-депозитними
операціями,   розрахунково-касове   обслуговування,  інкасацію  та
перевезення цінностей,  операціями з цінними паперами,  операціями
на валютному ринку, операціями з довірчого управління;
     в) від'ємний    результат    (збиток)    від    операцій    з
купівлі/продажу іноземної валюти та банківських металів;
     г) від'ємне значення курсових різниць від переоцінки  активів
та  зобов'язань  у зв'язку зі зміною офіційного курсу національної
валюти до іноземної валюти відповідно до підпункту 153.1.3  пункту
153.1 статті 153 цього Кодексу;
     ґ) суми    страхових   резервів,   сформованих   у   порядку,
передбаченому статтею 159 цього Кодексу;
     д) суми  коштів  (зборів),  внесені  до  Фонду   гарантування
вкладів фізичних осіб;
        е) витрати  з придбання права вимоги на виконання зобов'язань
у  грошовій  формі  за  поставлені  товари   чи   надані   послуги
(факторинг);
     є) витрати, пов'язані з реалізацією заставленого майна;
     ж) інші  витрати,  прямо пов'язані зі здійсненням банківських
операцій та наданням банківських послуг;
     з) інші витрати, передбачені цим розділом.

     138.2. Витрати,  які  враховуються  для  визначення   об'єкта
оподаткування,  визнаються  на  підставі первинних документів,  що
підтверджують здійснення платником податку витрат,  обов'язковість
ведення   і   зберігання   яких   передбачено   правилами  ведення
бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом
II цього Кодексу.

     У разі  якщо  платник  податку  здійснює виробництво товарів,
виконання робіт,  надання послуг з  довготривалим  (більше  одного
року)  технологічним  циклом виробництва за умови,  що договорами,
укладеними на виробництво таких товарів,  виконання робіт, надання
послуг,  не  передбачено  поетапної  їх здачі,  до витрат звітного
податкового періоду включаються витрати,  пов'язані з виробництвом
таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг у цьому періоді.

     Платник податку  для  визначення  об'єкта  оподаткування  має
право на врахування витрат, підтверджених документами, що складені
нерезидентами відповідно до правил інших країн.

     138.3. У  цілях  цього  розділу  суми,  відображені  у складі
витрат платника  податку,  у  тому  числі  в  частині  амортизації
необоротних активів,  не підлягають повторному включенню до складу
його витрат.

     138.4. Витрати,   що   формують   собівартість   реалізованих
товарів,  виконаних  робіт,  наданих послуг,  визнаються витратами
того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких
товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

     138.5. Інші   витрати   визнаються  витратами  того  звітного
періоду, в якому вони були здійснені, з урахуванням наступного:

     138.5.1. датою  здійснення  витрат,   нарахованих   платником
податку у вигляді сум податків та зборів, вважається останній день
звітного податкового  періоду,  за  який  проводиться  нарахування
податкового зобов'язання з податку та збору;

     138.5.2. датою   збільшення   витрат   платника  податку  від
здійснення   кредитно-депозитних   операцій,    у    тому    числі
субординованого  боргу,  є  дата визнання процентів (комісійних та
інших платежів,  пов'язаних зі створенням або придбанням кредитів,
вкладів (депозитів),  визначена згідно з правилами бухгалтерського
обліку.

     Для цілей цієї статті під субординованим  боргом  розуміються
звичайні  незабезпечені  боргові  капітальні інструменти (складові
елементи капіталу),  які відповідно до  договору  не  можуть  бути
взяті  з  банку  раніше  п'яти  років,  а у випадку банкрутства чи
ліквідації повертаються інвестору після погашення  претензій  усіх
інших кредиторів;

     138.5.3. витрати,   понесені  платником  податку,  у  вигляді
благодійних чи  інших  внесків  та/або  вартості  товарів  (робіт,
послуг)  до неприбуткових організацій,  які згідно з нормами цього
розділу враховуються для визначення об'єкта оподаткування платника
податку,   включаються   до  складу  витрат  за  датою  фактичного
перерахування  таких  внесків  та/або  вартості  товарів   (робіт,
послуг).

     138.6. Собівартість   придбаних   та   реалізованих   товарів
формується відповідно до ціни їх придбання з урахуванням  ввізного
мита  і  витрат на доставку та доведення до стану,  придатного для
продажу.

     138.7. Фактична вартість остаточно забракованої продукції  не
включається  до  складу  витрат  платника податку,  крім втрат від
браку,  які  складаються  з  вартості  остаточно  забракованої   з
технологічних причин продукції (виробів,  вузлів, напівфабрикатів)
та витрат на виправлення такого технічно неминучого браку,  в разі
реалізації такої продукції.

     Норми втрат/витрат    встановлюються    Кабінетом   Міністрів
України.  Платник податку має право самостійно визначати допустимі
норми  технічно неминучого браку в наказі по підприємству за умови
обґрунтування його розміру.  Такі самостійно встановлені платником
податку  норми  діють  до  встановлення відповідних норм Кабінетом
Міністрів України.

     138.8. Собівартість  виготовлених  та  реалізованих  товарів,
виконаних  робіт,  наданих  послуг  складається  з  витрат,  прямо
пов'язаних  з  виробництвом  таких  товарів,   виконанням   робіт,
наданням послуг, а саме:

     прямих матеріальних витрат;

     прямих витрат на оплату праці;

     амортизації виробничих  основних  засобів  та  нематеріальних
активів,  безпосередньо   пов'язаних   з   виробництвом   товарів,
виконанням робіт, наданням послуг;

     вартості придбаних  послуг,  прямо  пов'язаних з виробництвом
товарів, виконанням робіт, наданням послуг;

     інших прямих  витрат,  у  тому  числі  витрат   з   придбання
електричної енергії (включаючи реактивну);

     138.8.1. до  складу  прямих  матеріальних  витрат включається
вартість сировини та  основних  матеріалів,  що  утворюють  основу
виготовленого товару, виконаної роботи, наданої послуги, придбаних
напівфабрикатів та комплектувальних виробів,  допоміжних та  інших
матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного
об'єкта витрат.  Прямі матеріальні витрати зменшуються на вартість
зворотних   відходів,   отриманих   у   процесі  виробництва,  які
оцінюються  у  порядку,  визначеному  в  положеннях   (стандартах)
бухгалтерського обліку;

     138.8.2. до  складу прямих витрат на оплату праці включаються
заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві
товарів   (виконанні  робіт,  наданні  послуг),  які  можуть  бути
безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат;

     138.8.3. платники  податку   -   ліцензіати   з   виробництва
електричної   та/або  теплової  енергії,  які  використовують  для
виробництва електричної та/або  теплової  енергії  вугілля  та/або
мазут,  до  собівартості  реалізованих  товарів,  виконаних робіт,
наданих послуг протягом року до прямих матеріальних витрат замість
вартості  витраченого  в  технологічному  процесі  вугілля  та/або
мазуту,  включають суму  резерву  запасу  палива  (вугілля  та/або
мазуту),    який   створюється   для   безперебійного   постачання
електричної енергії споживачам.

     Сума резерву запасу палива визначається самостійно  платником
податку  щомісяця  на  основі середньомісячної вартості придбаного
палива (вугілля, мазуту) за попередній рік, але не менше фактичної
вартості  придбаного  протягом  поточного  місяця палива (вугілля,
мазуту).  В кінці звітного року створений  резерв  корегується  на
вартість  витраченого  в  технологічному  процесі палива (вугілля,
мазуту), а саме:

     якщо фактична вартість витраченого в  технологічному  процесі
палива (вугілля,  мазуту) протягом звітного року більша,  ніж сума
нарахованого за звітний рік резерву,  то собівартість реалізованих
товарів,  виконаних  робіт,  наданих  послуг  збільшується на суму
різниці між вартістю витраченого в технологічному  процесі  палива
та нарахованого резерву за результатами звітного року;

     якщо фактична  вартість  витраченого в технологічному процесі
палива (вугілля,  мазуту) протягом звітного року менша,  ніж  сума
нарахованого за звітний рік резерву,  то собівартість реалізованих
товарів,  виконаних робіт,  наданих  послуг  зменшується  на  суму
різниці  між  вартістю витраченого в технологічному процесі палива
та нарахованого резерву за результатами звітного року;

     138.8.4. платники податків -  ліцензіати  з  передачі  та/або
постачання   електричної   та/або   теплової  енергії  у  звітному
податковому періоді до собівартості реалізації електричної  та/або
теплової  енергії,  надання  послуг  з  передачі та/або постачання
електричної  та/або  теплової  енергії  також  включають  фактично
понесені в такому звітному періоді витрати з придбання електричної
та/або теплової енергії.

     138.9. До складу інших прямих  витрат  включаються  всі  інші
виробничі  витрати,  які  можуть  бути  безпосередньо віднесені на
конкретний об'єкт витрат, у тому числі внески на соціальні заходи,
визначені  статтею 143 цього Кодексу,  плата за оренду земельних і
майнових паїв.

     138.10. До складу інших витрат включаються:

     138.10.1. загальновиробничі витрати:

     а) витрати   на   управління   виробництвом   (оплата   праці
працівників  апарату  управління цехами,  дільницями відповідно до
законодавства тощо;  внески на соціальні заходи, визначені статтею
143  цього  розділу,  та  медичне  страхування працівників апарату
управління  цехами,  дільницями;  витрати  на   оплату   службових
відряджень персоналу цехів, дільниць тощо);

     б) амортизація     основних    засобів    загальновиробничого
(цехового, дільничного, лінійного) призначення;

     в) амортизація  нематеріальних  активів   загальновиробничого
(цехового, дільничного, лінійного) призначення;

     г) витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування,
оперативну оренду  основних  засобів,  інших  необоротних  активів
загальновиробничого призначення;

     ґ) витрати   на   вдосконалення   технології  та  організації
виробництва (оплата праці та внески на соціальні заходи, визначені
статтею  143 цього розділу,  працівників,  зайнятих удосконаленням
технології  та   організації   виробництва,   поліпшенням   якості
продукції,   підвищенням   її   надійності,  довговічності,  інших
експлуатаційних  характеристик  у  виробничому  процесі;   витрати
матеріалів,  придбаних комплектувальних виробів і напівфабрикатів,
оплата послуг сторонніх організацій);

     д) витрати   на   опалення,    освітлення,    водопостачання,
водовідведення та інші послуги з утримання виробничих приміщень;

     е) витрати  на  обслуговування  виробничого  процесу  (оплата
праці загальновиробничого персоналу;  внески на соціальні  заходи,
визначені   статтею   143   цього   Кодексу;  медичне  страхування
робітників  та   працівників   апарату   управління   виробництвом
відповідно до законодавства;  витрати на здійснення технологічного
контролю за виробничими  процесами  та  якістю  продукції,  робіт,
послуг);

     є) витрати   на  охорону  праці,  техніку  безпеки,  понесені
відповідно до законодавства;

     ж) суми витрат,  пов'язаних із  підтвердженням  відповідності
продукції,  систем якості,  систем управління якістю, екологічного
управління довкіллям,  персоналу,  встановленим вимогам відповідно
до Закону України "Про підтвердження відповідності" ( 2406-14 );

     з) суми   витрат,   пов'язаних   з  розвідкою/дорозвідкою  та
облаштуванням нафтових та газових родовищ (за винятком  витрат  на
спорудження будь-яких свердловин, що використовуються для розробки
нафтових та газових родовищ, понесених з моменту зарахування таких
свердловин  до  експлуатаційного  фонду,  а  також  інших  витрат,
пов'язаних  з  придбанням/виготовленням  основних   засобів,   які
підлягають амортизації згідно зі статтею 148 цього Кодексу);

     и) інші    загальновиробничі   витрати   (внутрішньозаводське
переміщення матеріалів,  деталей, напівфабрикатів, інструментів зі
складів   до   цехів  і  готової  продукції  на  склади);  нестачі
незавершеного  виробництва,  нестачі   і   втрати   від   псування
матеріальних  цінностей  у  цехах  у  межах норм природного убутку
згідно із затвердженими галузевими міністерствами  та  погодженими
Міністерством фінансів України нормативами;

     138.10.2. адміністративні      витрати,     спрямовані     на
обслуговування та управління підприємством:

     а) загальні корпоративні витрати,  в тому числі організаційні
витрати,  витрати  на  проведення  річних  та інших зборів органів
управління, представницькі витрати;

     б) витрати  на  службові  відрядження  й  утримання   апарату
управління  підприємством    тому  числі витрати на оплату праці
адміністративного  апарату)   та   іншого   загальногосподарського
персоналу;

     в) витрати  на утримання основних засобів,  інших необоротних
матеріальних    активів    загальногосподарського     використання
(оперативна  оренда    тому  числі оренда легкових автомобілів),
придбання  пально-мастильних   матеріалів,   стоянка,   паркування
легкових  автомобілів,  страхування  майна,  амортизація,  ремонт,
опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

     г) винагороди за консультаційні, інформаційні, аудиторські та
інші   послуги,   що  отримує  платник  податку  для  забезпечення
господарської діяльності;

     ґ) витрати  на  оплату  послуг  зв'язку   (пошта,   телеграф,
телефон,  телекс,  телефакс,  стільниковий зв'язок та інші подібні
витрати);

     д) амортизація нематеріальних активів  загальногосподарського
використання;

     е) витрати на врегулювання спорів у судах;

     є) плата   за   розрахунково-касове  обслуговування  та  інші
послуги банків;

     ж) інші витрати загальногосподарського призначення;

     138.10.3. витрати на збут, які включають витрати, пов'язані з
реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг:

     а) витрати на пакувальні матеріали для затарювання товарів на
складах готової продукції;

     б) витрати на ремонт тари;

     в) оплата праці та комісійні винагороди  продавцям,  торговим
агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут;

     г) витрати  на  рекламу та дослідження ринку (маркетинг),  на
передпродажну підготовку товарів;

     ґ) витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

     д) витрати на утримання основних засобів,  інших  необоротних
матеріальних активів, пов'язаних  зі  збутом  товарів,  виконанням
робіт,   наданням   послуг   (оперативна   оренда,    страхування,
амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);

     е) витрати   на   транспортування,  перевалку  і  страхування
товарів,  транспортно-експедиційні та інші  послуги,  пов'язані  з
транспортуванням  продукції  (товарів) відповідно до умов договору
(базису) поставки;

     є) витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

     ж) витрати на транспортування готової продукції (товарів) між
складами підрозділів підприємства;

        з) інші  витрати,  пов'язані  зі  збутом товарів,  виконанням
робіт, наданням послуг;

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0