ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Неділя, 03.03.2024, 19:53

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 13- ст. 14 | Реєстрація | Вхід

     Стаття 13. Усунення подвійного оподаткування 

    
13.1. Доходи,  отримані  резидентом  України  (крім  фізичних
осіб) з джерел за межами України,  враховуються під час визначення
його об'єкта та/або бази оподаткування у повному обсязі.

    
13.2. При   визначенні   об'єкта  та/або  бази  оподаткування
витрати,  здійснені резидентом  України  (крім  фізичних  осіб)  у
зв'язку  з  отриманням  доходів  з  джерел  походження  за  межами
України,  враховуються у  порядку  і  розмірах,  встановлених  цим
Кодексом.

    
13.3. Доходи,  отримані фізичною особою - резидентом з джерел
походження за межами України,  включаються  до  складу  загального
річного  оподаткованого  доходу,  крім  доходів,  що не підлягають
оподаткуванню в Україні відповідно до положень  цього  Кодексу  чи
міжнародного   договору,  згода  на  обов'язковість  якого  надана
Верховною Радою України.

    
13.4. Суми податків та зборів,  сплачені за  межами  України,
зараховуються  під  час розрахунку податків та зборів в Україні за
правилами, встановленими цим Кодексом.

    
13.5. Для отримання права на зарахування податків та  зборів,
сплачених  за  межами  України,  платник зобов'язаний отримати від
державного органу країни,  де отримується такий дохід  (прибуток),
уповноваженого   справляти   такий   податок,   довідку  про  суму
сплаченого податку та  збору,  а  також  про  базу  та/або  об'єкт
оподаткування.    Зазначена   довідка   підлягає   легалізації   у
відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі
України,  якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами
України.

     Стаття 14. Визначення понять

    
14.1. У цьому Кодексі поняття вживаються в такому значенні:

    
14.1.1. аваль - вексельне поручительство,  згідно з яким банк
бере на себе відповідальність перед векселедержателем за виконання
векселедавцем оплати податкового векселя,  яке оформляється шляхом
проставляння  гарантійного  напису  банку  на  кожному  примірнику
податкового векселя;

  
  14.1.2. активи - у значенні, наведеному в Законі України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 );

    
14.1.3. амортизація   -   систематичний   розподіл   вартості
основних засобів,  інших необоротних та нематеріальних активів, що
амортизується,   протягом   строку   їх   корисного   використання
(експлуатації);

     14.1.4. акцизний податок -  непрямий  податок  на  споживання
окремих  видів  товарів  (продукції),  визначених  цим Кодексом як
підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції);

    
14.1.5. алкогольні  напої   -   продукти,   одержані   шляхом
спиртового  бродіння  цукровмісних  матеріалів  або виготовлені на
основі харчових спиртів  з  вмістом  спирту  етилового  понад  1,2
відсотка об'ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2204,
2205, 2206, 2208 згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14 );

     14.1.6. акцизний склад - спеціально обладнані  приміщення  на
обмеженій  території  (далі  - приміщення),  розташовані на митній
території України, де під контролем постійних представників органу
державної податкової служби розпорядник акцизного складу провадить
свою  господарську  діяльність   шляхом   вироблення,   оброблення
(перероблення),   змішування,   розливу,   пакування,   фасування,
зберігання,  одержання чи  видачі  спирту  етилового,  горілки  та
лікеро-горілчаних виробів;

    
14.1.7. оскарження  рішень  контролюючих органів - оскарження
платником  податку  податкового   повідомлення   -   рішення   про
визначення   сум  грошового  зобов'язання  платника  податків  або
будь-якого  рішення  контролюючого  органу в порядку і строки, які
встановлені   цим   Кодексом   за   процедурами  адміністративного
оскарження, або в судовому порядку;

    
14.1.8. аукціон (публічні торги) - публічний  спосіб  продажу
активів з метою отримання максимальної виручки від продажу активів
у визначений час і в установленому місці;

    
14.1.9. балансова   вартість    основних    засобів,    інших
необоротних  та  нематеріальних активів - сума залишкової вартості
таких  засобів  та  активів,  яка  визначається  як  різниця   між
первісною  вартістю  з  урахуванням переоцінки і сумою накопиченої
амортизації;

     14.1.10. бартерна  (товарообмінна)  операція  -  господарська
операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари (роботи,
послуги) у негрошовій формі в рамках одного договору;

     14.1.11. безнадійна  заборгованість  -   заборгованість,   що
відповідає одній з таких ознак:

     а) заборгованість  за  зобов'язаннями,  щодо яких минув строк
позовної давності;

     б) прострочена  заборгованість,  що  не  погашена   внаслідок
недостатності  майна фізичної особи,  за умови,  що дії кредитора,
спрямовані на примусове стягнення майна боржника,  не призвели  до
повного погашення заборгованості;

     в) заборгованість,  що  не  погашена  внаслідок недостатності
майна:

     суб'єктів господарювання,     оголошених     банкрутами     у
встановленому  законом порядку або знятих з реєстрації як суб'єкти
господарювання у зв'язку з їх ліквідацією;

     г) заборгованість,  що не  погашена  внаслідок  недостатності
коштів,  отриманих  від  продажу на відкритих аукціонах (публічних
торгах) та в інший спосіб,  передбачений умовами договору застави,
майна  позичальника,   переданого   у   заставу  як  забезпечення
зазначеної заборгованості за умови, що інші юридичні дії кредитора
щодо  примусового  стягнення іншого майна позичальника не призвели
до погашення заборгованості в повному обсязі;

     ґ) заборгованість,  стягнення якої стало неможливим у зв'язку
з дією обставин непереборної сили,  стихійного лиха (форс-мажорних
обставин), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством;

     д) прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, а також
осіб,   які   у  судовому  порядку  визнані  безвісно  відсутніми,
недієздатними  або  оголошені  померлими,  а   також   прострочена
заборгованість фізичних осіб, засуджених до позбавлення волі;

     14.1.12. базова   ставка  фрахту  -  сума  фрахту,  включаючи
витрати   з   навантаження,   розвантаження,   перевантаження   та
складування  (схову)  товарів,  збільшена  на  суму витрат за рейс
судна    або    іншого    транспортного    засобу,     сплачуваних
(відшкодовуваних)  фрахтувальником  згідно  з  укладеним договором
фрахтування;

     14.1.13. безоплатно надані товари, роботи, послуги:

     а) товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими
договорами,   за   якими   не   передбачається  грошова  або  інша
компенсація вартості таких  товарів  чи  їх  повернення,  або  без
укладення таких договорів;

     б) роботи (послуги), що виконуються (надаються) без висування
вимоги щодо компенсації їх вартості;

     в) товари,  передані   юридичній   чи   фізичній   особі   на
відповідальне зберігання і використані нею;

     14.1.14. біоетанол   -   спирт   етиловий  зневоджений,  який
виготовлений з біомаси для використання як біопаливо  та  належить
до товарної позиції 2207 згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14 );


     14.1.15. будівлі  -  земельні  поліпшення,  що  складаються з
несучих та огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних)
конструкцій,   які  утворюють  наземні  або  підземні  приміщення,
призначені для проживання або перебування людей, розміщення майна,
тварин,   рослин,   збереження   інших   матеріальних   цінностей,
провадження економічної діяльності;

     14.1.16. виробнича дотація з бюджету - фінансова  допомога  з
боку    держави,   що   надається   суб'єкту   господарювання   на
безповоротній основі з метою зміцнення його фінансово-економічного
становища  та/або для забезпечення виробництва товарів,  виконання
робіт, надання послуг;

     14.1.17. бюджетна  установа  -  у  значенні,   наведеному   у
Бюджетному кодексі України ( 2456-17 );

     14.1.18. бюджетне  відшкодування  -  відшкодування від'ємного
значення податку на  додану  вартість  на  підставі  підтвердження
правомірності  сум  бюджетного  відшкодування  податку  на  додану
вартість  за  результатами  перевірки  платника,  у   тому   числі
автоматичне  бюджетне  відшкодування  у  порядку та за критеріями,
визначеними у розділі V цього Кодексу;

     14.1.19. вартість  основних  засобів,  інших  необоротних  та
нематеріальних   активів,   яка   амортизується,  -  первісна  або
переоцінена  вартість  основних  засобів,  інших  необоротних   та
нематеріальних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості;

     14.1.20. вартість    малоцінних    необоротних   матеріальних
активів,  яка амортизується,  - первісна або переоцінена  вартість
малоцінних необоротних матеріальних активів;

  
  14.1.21. вантаж  для цілей розділу IX - природний газ,  нафта
та продукти її переробки (нафтопродукти), а також аміак;

     14.1.22. векселедавець  для  цілей  розділу  VI   -   суб'єкт
господарювання   -   виробник,  який  одержує  з  нафтопереробного
підприємства або ввозить на митну територію України  нафтопродукти
для   їх  використання  як  сировину  для  виробництва  продукції,
зазначеної у статті 229 цього Кодексу;

     14.1.23. векселедержатель  для  цілей  розділу  VI  -   орган
державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця;

    
14.1.24. великий  платник  податків - юридична особа,  у якої
обсяг  доходу  від  усіх  видів  діяльності  за   останні   чотири
послідовні податкові (звітні) квартали перевищує п'ятсот мільйонів
гривень або загальна сума сплачених до Державного бюджету  України
податків   за   платежами,  що  контролюються  органами  державної
податкової служби,  за такий  самий  період  перевищує  дванадцять
мільйонів гривень;

     14.1.25. видобуток  для  цілей  розділу  X  цього  Кодексу  -
технологічний процес вилучення з покладу в надрах та  підняття  на
поверхню вуглеводневої сировини, у тому числі під час геологічного
вивчення;

     14.1.26. виноробна продукція -  вина  виноградні  натуральні,
вина натуральні кріплені,  шампанські, ігристі, газовані, вермути,
бренді,  сусло виноградне та  інші  виноматеріали,  коньяки,  інші
алкогольні напої з винограду, плодів та ягід;

     14.1.27. витрати  -  сума будь-яких витрат платника податку у
грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для
провадження   господарської   діяльності   платника   податку,   в
результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді
вибуття   активів   або  збільшення  зобов'язань,  внаслідок  чого
відбувається зменшення власного капіталу (крім  змін  капіталу  за
рахунок його вилучення або розподілу власником);

     14.1.28. вироблена  продукція  -  загальний  обсяг продукції,
видобутої відповідно до угоди про розподіл продукції і доставленої
в пункт виміру;

     14.1.29. відновлювальні  джерела  енергії - джерела вітрової,
сонячної,  геотермальної  енергії,  енергії  хвиль  та  припливів,
гідроенергії,  енергії біомаси,  газу з органічних відходів,  газу
каналізаційно-очисних станцій, біогазів;

     14.1.30. відокремлені підрозділи -  у  значенні,  визначеному
Цивільним кодексом України ( 435-15 );

     14.1.31. відчуження  майна  - будь-які дії платника податків,
унаслідок  вчинення  яких  такий  платник  податків   у   порядку,
передбаченому  законом,  втрачає  право  власності  на  майно,  що
належить  такому  платникові  податків,  або  право  користування,
зокрема,  природними  ресурсами,  що  у визначеному законодавством
порядку надані йому в користування;

     14.1.32. відповідальне зберігання - господарська операція, що
здійснюється  платником  податків  і  передбачає передачу згідно з
договорами  схову  матеріальних  цінностей  на  зберігання   іншій
фізичній   чи   юридичній   особі   без   права   використання   у
господарському обороті такої особи з подальшим  поверненням  таких
матеріальних  цінностей  платникові податків без зміни якісних або
кількісних характеристик;

     14.1.33. відповідний   маршрут   -    шлях    транспортування
(переміщення)  вантажу,  що визначається видом транспортних послуг
під час його транзиту трубопроводами, зокрема:

    
між прикордонними  пунктами   приймання   (відправлення)   та
призначення   або   перевалювальним  комплексом  для  вантажу,  що
надійшов з територій інших держав і призначений для споживачів  за
межами України;

     магістральними трубопроводами, у тому числі з наданням послуг
з  тимчасового  зберігання  або  переробки  вантажу  на  території
України, з подальшим переміщенням за її межі;

     14.1.34. власники  земельних  ділянок  -  юридичні та фізичні
особи (резиденти і нерезиденти),  які відповідно до закону  набули
права власності на землю в Україні,  а також територіальні громади
та  держава  щодо  земель  комунальної  та   державної   власності
відповідно;

     14.1.35. вуглеводнева сировина - нафта, природний газ (у тому
числі нафтовий (попутний) газ),  газовий конденсат,  що є товарною
продукцією;

     14.1.36. господарська   діяльність  -  діяльність  особи,  що
пов'язана  з  виробництвом  (виготовленням)   та/або   реалізацією
товарів,   виконанням   робіт,   наданням  послуг,  спрямована  на
отримання доходу і  проводиться  такою  особою  самостійно  та/або
через  свої  відокремлені підрозділи,  а також через будь-яку іншу
особу,  що діє на користь  першої  особи,  зокрема  за  договорами
комісії, доручення та агентськими договорами;

     14.1.37. господарська       діяльність       гірничодобувного
підприємства з видобування корисних копалин для цілей  розділу  XI
цього  Кодексу  -  діяльність  гірничодобувного підприємства,  яка
охоплює процеси добування та первинної переробки корисних копалин;

     14.1.38. грошове зобов'язання в міжнародних правовідносинах -
зобов'язання  платника  податків  сплатити  до  бюджету  іноземної
держави відповідну суму коштів  у  порядку  та  строки,  визначені
законодавством такої іноземної держави;

     14.1.39. грошове   зобов'язання   платника  податків  -  сума
коштів,  яку платник податків  повинен  сплатити  до  відповідного
бюджету  як  податкове  зобов'язання  та/або  штрафну  (фінансову)
санкцію,  а також  санкції  за  порушення  законодавства  у  сфері
зовнішньоекономічної діяльності;

     14.1.40. гудвіл (вартість ділової репутації) - нематеріальний
актив,  вартість якого визначається як різниця між ринковою  ціною
та балансовою вартістю активів підприємства як цілісного майнового
комплексу,   що   виникає   в   результаті   використання   кращих
управлінських   якостей,  домінуючої  позиції  на  ринку  товарів,
послуг,  нових  технологій  тощо.  Вартість  гудвілу  не  підлягає
амортизації  і  не враховується під час визначення витрат платника
податку, щодо активів якого виник такий гудвіл;

     14.1.41. давальницька   сировина   -   сировина,   матеріали,
напівфабрикати,  комплектуючі вироби,  енергоносії, що є власністю
одного суб'єкта господарювання (замовника)  і  передаються  іншому
суб'єкту   господарювання   (виробнику)  для  виробництва  готової
продукції,  з подальшим переданням або поверненням такої продукції
або її частини їх власникові або за його дорученням іншій особі.

     Операції з  давальницькою  сировиною  у  зовнішньоекономічних
відносинах здійснюються у порядку,  встановленому Законом  України
"Про  операції  з  давальницькою  сировиною у зовнішньоекономічних
відносинах" ( 327/95-ВР );

     14.1.42. дані державного  земельного  кадастру  -  сукупність
відомостей  і  документів про місце розташування та правовий режим
земельних ділянок,  їх оцінку,  класифікацію земель,  кількісну та
якісну   характеристики,   розподіл   серед   власників  землі  та
землекористувачів, підготовлених відповідно до закону;

     14.1.43. дебітор - особа,  у  якої  внаслідок  минулих  подій
утворилася  заборгованість  перед іншою особою у формі певної суми
коштів, їх еквіваленту або інших активів;

     14.1.44. депозит (вклад) - кошти,  які надаються фізичними чи
юридичними особами в управління резиденту,  визначеному фінансовою
організацією згідно із законодавством України,  або нерезиденту на
строк  або  на  вимогу  та  під  процент на умовах видачі на першу
вимогу або повернення зі спливом встановленого  договором  строку.
Залучення  депозитів  може  здійснюватися у формі випуску (емісії)
ощадних (депозитних) сертифікатів.  Правила здійснення  депозитних
операцій встановлюються:  для банківських депозитів - Національним
банком  України  відповідно  до   законодавства;   для   депозитів
(внесків)   до  інших  фінансових  установ  -  державним  органом,
визначеним законом;

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Березень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0