ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Четвер, 29.02.2024, 14:53

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 45 - ст. 52 | Реєстрація | Вхід

     Стаття 45. Протокол про підсумки голосування 

     1. За   підсумками   голосування   складається  протокол,  що
підписується  всіма   членами   лічильної   комісії   акціонерного
товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

     У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору або
депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник
реєстратора або депозитарію.

     2. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

     1) дата проведення загальних зборів;

     2) перелік   питань,   рішення  з  яких  прийняті  загальними
зборами;

     3) рішення і кількість голосів "за",  "проти"  і  "утримався"
щодо  кожного  проекту  рішення з кожного питання порядку денного,
винесеного на голосування.

     3. Рішення   загальних   зборів    акціонерного    товариства
вважається  прийнятим  з  моменту складення протоколу про підсумки
голосування.

     Підсумки голосування оголошуються на  загальних  зборах,  під
час яких проводилося голосування.  Після закриття загальних зборів
підсумки  голосування  доводяться  до  відома акціонерів  протягом
10   робочих  днів  у  спосіб,  визначений  статутом  акціонерного
товариства.

     4. Протокол про підсумки голосування додається  до  протоколу
загальних зборів акціонерного товариства.

     Після складення  протоколу  про підсумки голосування бюлетені
для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою,  якій
передано   повноваження   лічильної  комісії)  та  зберігаються  у
товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох
років.

     Стаття 46. Протокол загальних зборів

     1. Протокол    загальних   зборів   акціонерного   товариства
складається протягом 10 днів з моменту закриття  загальних  зборів
та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.

     2. До  протоколу  загальних  зборів  акціонерного  товариства
заносяться відомості про:

     1) дату, час і місце проведення загальних зборів;

     2) дату складення переліку акціонерів,  які  мають  право  на
участь у загальних зборах;

     3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах;

     4) загальну  кількість   голосів   акціонерів   -   власників
голосуючих  акцій  товариства,  які  зареєструвалися  для участі у
загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх  питань
порядку  денного  -  зазначається  кількість  голосуючих  акцій  з
кожного питання);

     5) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не
з  усіх  питань  порядку  денного  - зазначається кворум загальних
зборів з кожного питання);

     6) головуючого та секретаря загальних зборів;

     7) склад лічильної комісії;

     8) порядок денний загальних зборів;

     9) основні тези виступів;

     10) порядок  голосування  на  загальних   зборах   (відкрите,
бюлетенями тощо);

     11) підсумки    голосування    із   зазначенням   результатів
голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів  та
рішення, прийняті загальними зборами.

     Протокол загальних  зборів,  підписаний головою та секретарем
загальних зборів,  підшивається,  скріплюється печаткою товариства
та   підписом   голови   виконавчого  органу  товариства    разі
колегіального виконавчого органу)  або  одноособового  виконавчого
органу.

     Стаття 47. Позачергові загальні збори

     1. Позачергові   загальні   збори   акціонерного   товариства
скликаються наглядовою радою:

     1) з власної ініціативи;

     2) на  вимогу  виконавчого  органу   -   в   разі   порушення
провадження  про  визнання  товариства  банкрутом або необхідності
вчинення значного правочину;

     3) на вимогу ревізійної комісії (ревізора);

     4) на вимогу акціонерів  (акціонера),  які  на  день  подання
вимоги  сукупно  є  власниками 10 і більше відсотків простих акцій
товариства;

     5) в  інших  випадках,  встановлених  законом  або   статутом
товариства.

     Вимога про  скликання позачергових загальних зборів подається
в   письмовій   формі   виконавчому   органу    на    адресу    за
місцезнаходженням  акціонерного  товариства  із зазначенням органу
або прізвищ  (найменувань)  акціонерів,  які  вимагають  скликання
позачергових  загальних  зборів,  підстав для скликання та порядку
денного.  У  разі  скликання  позачергових  загальних   зборів   з
ініціативи  акціонерів вимога повинна також містити інформацію про
кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною
всіма акціонерами, які її подають.

     2. Наглядова  рада приймає рішення про скликання позачергових
загальних зборів акціонерного товариства або про відмову в  такому
скликанні  протягом  10  днів  з  моменту  отримання вимоги про їх
скликання.
    

    
3. Рішення про відмову  у  скликанні  позачергових  загальних
зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі:

     якщо акціонери   на  дату  подання  вимоги  не  є  власниками
передбаченої абзацом першим частини першої цієї  статті  кількості
простих акцій товариства;

     неповноти даних,  передбачених  абзацом другим частини першої
цієї статті.

     Рішення наглядової ради про скликання позачергових  загальних
зборів  або  мотивоване  рішення про відмову у скликанні надається
відповідному органу  управління  товариства  або  акціонерам,  які
вимагають  їх скликання,  не пізніше ніж за три дні з моменту його
прийняття.

     Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку  денного
загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових
загальних зборів,  крім включення до порядку денного нових  питань
або проектів рішень.

     4. Позачергові  загальні  збори акціонерного товариства мають
бути проведені протягом 30 днів  з  дати  подання  вимоги  про  їх
скликання.

     5. Якщо  цього  вимагають  інтереси  акціонерного товариства,
наглядова  рада  має  право   прийняти   рішення   про   скликання
позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів
про проведення позачергових загальних  зборів  та  порядок  денний
відповідно  до  цього  Закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх
проведення з позбавленням акціонерів права вносити  пропозиції  до
порядку денного.

     У такому  разі  за відсутності кворуму позачергових загальних
зборів повторні загальні збори не проводяться.

     Наглядова рада не може прийняти рішення,  зазначене в  абзаці
першому  цієї частини,  якщо порядок денний позачергових загальних
зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

     6. У разі якщо протягом строку, встановленого частиною другою
цієї  статті,  наглядова  рада  не  прийняла рішення про скликання
позачергових загальних зборів акціонерного товариства,  такі збори
можуть  бути  скликані акціонерами,  які цього вимагають.  Рішення
наглядової ради про відмову  у  скликанні  позачергових  загальних
зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

     7. Товариство  або особа,  які ведуть облік прав власності на
акції товариства,  зобов'язані протягом п'яти робочих днів  надати
інформацію  про  перелік власників акцій товариства,  а також іншу
інформацію,  необхідну  для  організації  проведення  позачергових
загальних  зборів  акціонерного товариства,  за запитом наглядової
ради товариства.

     У разі скликання загальних  зборів  акціонерами  повідомлення
про  це  та інші матеріали розсилаються всім акціонерам товариства
особою, яка веде облік прав власності на акції товариства.

     Стаття 48. Загальні збори акціонерів у формі заочного
                голосування

     1. У випадках,  передбачених статутом акціонерного товариства
з кількістю акціонерів не більше 25 осіб,  допускається  прийняття
рішення  методом  опитування.  У  такому  разі  проект рішення або
питання  для  голосування  надсилається  акціонерам  -   власникам
голосуючих  акцій,  які  повинні в письмовій формі сповістити щодо
нього свою думку.  Протягом 10 днів з дати одержання  повідомлення
від   останнього   акціонера   -     власника голосуючих акцій всі
акціонери - власники голосуючих акцій  повинні  бути  в  письмовій
формі   проінформовані    головою  зборів  про  прийняте  рішення.
Рішення вважається прийнятим у  разі,  якщо за нього проголосували
всі акціонери - власники голосуючих акцій.

     Стаття 49. Особливості проведення загальних зборів
                товариством, що складається з однієї особи

     1. У разі якщо акціонерне  товариство  складається  з  однієї
особи, до  такого  товариства  не  застосовуються положення статей
33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення  загальних
зборів акціонерного товариства.

     2. Повноваження   загальних  зборів  товариства,  передбачені
статтею  33  цього  Закону,  а   також   внутрішніми   документами
товариства, здійснюються акціонером одноосібно.

     Рішення акціонера   з  питань,  що  належать  до  компетенції
загальних зборів,  оформляється ним письмово (у формі  наказу)  та
засвідчується печаткою товариства або нотаріально.

     3. Обрання  персонального складу наглядової ради,  ревізійної
комісії    разі  їх  створення)  здійснюється  без  застосування
кумулятивного голосування.

     Стаття 50. Оскарження рішення загальних зборів

     1. У   разі,   якщо  рішення  загальних  зборів  або  порядок
прийняття такого рішення  порушують  вимоги  цього  Закону,  інших
актів  законодавства,  статуту  чи  положення  про  загальні збори
акціонерного товариства,  акціонер,  права та охоронювані  законом
інтереси якого порушені таким рішенням,  може оскаржити це рішення
до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

     Суд має право з урахуванням усіх обставин справи  залишити  в
силі  оскаржуване  рішення,  якщо  допущені порушення не порушують
законні права акціонера, який оскаржує рішення.

     2. Акціонер  може  оскаржити  рішення  загальних   зборів   з
передбачених   частиною  першою  статті  68  цього  Закону  питань
виключно після отримання  письмової  відмови  в  реалізації  права
вимагати здійснення обов'язкового викупу товариством належних йому
голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на  свою  вимогу
протягом  30  днів  від дати її направлення на адресу товариства в
порядку, передбаченому цим Законом.

 
                           Розділ VIII

              НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

     Стаття 51. Створення наглядової ради акціонерного товариства

     1. Наглядова  рада  акціонерного  товариства  є  органом,  що
здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції,
визначеної  статутом  та  цим  Законом,   контролює   та   регулює
діяльність виконавчого органу.

     2. В   акціонерних   товариствах  з  кількістю  акціонерів  -
власників простих акцій 10 осіб і більше створення наглядової ради
є  обов'язковим.  У  товаристві з кількістю акціонерів - власників
простих акцій 9 осіб і менше у разі відсутності наглядової ради її
повноваження здійснюються загальними зборами.

     У такому разі передбачені цим Законом повноваження наглядової
ради з підготовки  та  проведення  загальних  зборів  здійснюються
виконавчим органом, якщо інше не встановлено статутом акціонерного
товариства.

     3. Порядок роботи,  виплати  винагороди  та  відповідальність
членів   наглядової   ради   визначається  цим  Законом,  статутом
товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства,
а також договором,  що укладається з членом наглядової ради. Такий
договір від  імені  товариства  підписується  головою  виконавчого
органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах,
затверджених рішенням загальних  зборів.  Такий  цивільно-правовий
договір може бути або оплатним, або безоплатним.

     4. Член  наглядової  ради,  який  є представником акціонера -
юридичної особи або держави,  не може передавати свої повноваження
іншій особі.

     Члени наглядової  ради мають право на оплату своєї діяльності
за рахунок товариства.  Визначення  умов  оплати  покладається  на
загальні збори за затвердженим зборами кошторисом.

          Стаття 52. Компетенція наглядової ради

     1. До  компетенції наглядової ради належить вирішення питань,
передбачених цим Законом, статутом, а також переданих на вирішення
наглядової ради загальними зборами.

     2. До виключної компетенції наглядової ради належить:

     1) затвердження  в  межах  своєї компетенції положень,  якими
регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;

     2) підготовка порядку  денного  загальних  зборів,  прийняття
рішення  про  дату  їх  проведення  та про включення пропозицій до
порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних
зборів;

     3) прийняття  рішення про проведення чергових та позачергових
загальних  зборів  на  вимогу  акціонерів   або   за   пропозицією
виконавчого органу;

     4) прийняття  рішення  про  анулювання акцій чи продаж раніше
викуплених товариством акцій;

     5) прийняття рішення про розміщення товариством інших  цінних
паперів, крім акцій;

     6) прийняття  рішення про викуп розміщених товариством інших,
крім акцій, цінних паперів;

     7) затвердження   ринкової   вартості   майна   у   випадках,
передбачених цим Законом;

     8) обрання   та   відкликання  повноважень  голови  і  членів
виконавчого органу;

     9) затвердження умов цивільно-правових,  трудових  договорів,
які  укладатимуться  з  членами  виконавчого органу,  встановлення
розміру їх винагороди;

     10) прийняття рішення про  відсторонення  голови  виконавчого
органу  від  виконання  його  повноважень  та  обрання особи,  яка
тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

     11) обрання та припинення повноважень голови і  членів  інших
органів товариства;

     12) обрання  реєстраційної  комісії,  за  винятком  випадків,
встановлених цим Законом;

     13) обрання аудитора товариства та визначення умов  договору,
що укладатиметься з ним,  встановлення розміру оплати його послуг.
У разі,  якщо наглядова рада  відсутня,  це  питання  належить  до
компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом;

     14) визначення дати складення переліку осіб,  які мають право
на отримання дивідендів,  порядку та строків виплати дивідендів  у
межах  граничного  строку,  визначеного  частиною другою статті 30
цього Закону;

     15) визначення дати складення переліку акціонерів,  які мають
бути  повідомлені  про  проведення  загальних зборів відповідно до
частини першої статті 35 цього Закону та мають право на  участь  у
загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;

     16) вирішення     питань     про    участь    товариства    у
промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про  заснування
інших юридичних осіб;

     17) вирішення питань,  передбачених частиною четвертою статті
84 цього Закону,  в разі злиття,  приєднання,  поділу,  виділу або
перетворення товариства;

     18) прийняття  рішення  про  вчинення  значних  правочинів  у
випадках, передбачених частиною першою статті 70 цього Закону;

     19) визначення      ймовірності      визнання      товариства
неплатоспроможним  внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або
їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу
акцій;

     20) прийняття  рішення про обрання оцінювача майна товариства
та  затвердження  умов  договору,   що   укладатиметься   з   ним,
встановлення розміру оплати його послуг;

    21) прийняття   рішення   про  обрання  (заміну)  реєстратора
власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних
паперів  та  затвердження умов договору,  що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг;

     22) надсилання в  порядку,  передбаченому  статтею  65  цього
Закону,  пропозицій  акціонерам про придбання особою (особами,  що
діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статей 64 і  65
цього Закону;

     23) вирішення   інших   питань,   що  належать  до  виключної
компетенції  наглядової  ради  згідно  із  законом  або   статутом
акціонерного товариства.

     3. Питання,  що  належать до виключної компетенції наглядової
ради  акціонерного  товариства,  не  можуть  вирішуватися   іншими
органами товариства,  крім загальних зборів, за винятком випадків,
встановлених цим Законом.

     4. Посадові    особи    органів    акціонерного    товариства
забезпечують  членам наглядової ради доступ до інформації в межах,
передбачених цим Законом та статутом товариства.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Лютий 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0