ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Неділя, 03.03.2024, 19:23

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 178 - ст. 182 | Реєстрація | Вхід

     Стаття 178. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, 
                 яка провадить незалежну професійну діяльність

     178.1. Особи,   які   мають   намір   здійснювати   незалежну
професійну  діяльність,  зобов'язані  стати  на  облік  в  органах
державної  податкової служби за місцем свого постійного проживання
як самозайняті особи та отримати  свідоцтво  про  таку  реєстрацію
згідно із статтею 65 цього Кодексу.

     178.2. Доходи  громадян,  отримані протягом календарного року
від провадження незалежної професійної діяльності, оподатковуються
за ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167 цього Кодексу.

     178.3. Оподатковуваним  доходом  вважається  сукупний  чистий
дохід,  тобто різниця між доходом і  документально  підтвердженими
витратами,  необхідними  для  провадження  певного виду незалежної
професійної діяльності.

     У разі неотримання свідоцтва особою,  яка провадить незалежну
професійну діяльність,  об'єктом оподаткування є доходи,  отримані
від такої діяльності без урахування витрат.

     178.4. Фізичні  особи,  які  провадять  незалежну  професійну
діяльність,  подають податкову декларацію за результатами звітного
року  відповідно  до  цього  розділу  у  строки,  передбачені  для
платників податку на доходи фізичних осіб.

     Іноземці та  особи  без  громадянства,  які  стали на облік в
органах  державної  податкової  служби  як  самозайняті  особи,  є
резидентами  і у річній податковій декларації поряд з доходами від
провадження незалежної професійної діяльності мають зазначати інші
доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.

     178.5. Під    час   виплати   суб'єктами   господарювання   -
податковими агентами,  фізичним особам,  які  провадять  незалежну
професійну діяльність,  доходів,  безпосередньо пов'язаних з такою
діяльністю,  податок на доходи у джерела виплати не утримується  в
разі  надання  такою фізичною особою копії свідоцтва про взяття її
на податковий облік як фізичної  особи,  яка  провадить  незалежну
професійну   діяльність.  Це  правило  не  застосовується  в  разі
нарахування (виплати) доходу за  виконання  певної  роботи  та/або
надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, відносини за
яким встановлено трудовими відносинами,  а сторони договору можуть
бути прирівняні до працівника чи роботодавця відповідно до пунктів
14.1.195 та 14.1.222 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.

     178.6. Фізичні  особи,  які  провадять  незалежну  професійну
діяльність,  зобов'язані  вести  облік  доходів і витрат від такої
діяльності.

     Форма такого обліку  та  порядок  його  ведення  визначаються
центральним органом державної податкової служби.

     178.7. Остаточний  розрахунок податку на доходи фізичних осіб
за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно
з даними, зазначеними в податковій декларації.

     Стаття 179. Порядок подання річної декларації про майновий
                 стан і доходи (податкової декларації)

     179.1. Платник податку зобов'язаний подавати річну декларацію
про майновий  стан  і  доходи  ( z0064-93 ) (податкову декларацію)
відповідно до цього Кодексу або інших законів України.

     179.2. Відповідно до цього розділу обов'язок платника податку
щодо подання податкової декларації вважається виконаним,  якщо він
отримував доходи:

     виключно від  податкових  агентів,   крім   випадків,   прямо
передбачених цим розділом;

     від операцій   продажу   (обміну)   майна,   дарування,   при
нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок
відповідно до цього розділу.

     179.3. Платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон
на  постійне  місце  проживання,  зобов'язані  подати  до   органу
державної  податкової  служби  податкову  декларацію не пізніше 60
календарних днів, що передують виїзду.

     Орган державної податкової  служби  протягом  30  календарних
днів   після   надходження   податкової   декларації  зобов'язаний
перевірити визначене податкове зобов'язання,  сплату належної суми
податку  і  видати  довідку  про  таку  сплату  та про відсутність
податкових зобов'язань з цього податку,  що подається  до  органів
митного  контролю  під  час перетину митного кордону і є підставою
для проведення митних процедур.

     Форма такої  довідки   встановлюється   центральним   органом
державної податкової служби.

     Порядок   (   1243-2010-п   )   застосування   цього   пункту
визначається Кабінетом Міністрів України.

     179.4. Платники податку звільняються  від  обов'язку  подання
податкової декларації в таких випадках:

     а) незалежно  від  виду  та суми отриманих доходів платниками
податку, які:

     є неповнолітніми  або  недієздатними  особами  і  при   цьому
перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків)
та/або держави станом на кінець звітного податкового року;

     перебувають під арештом або є затриманими чи  засудженими  до
позбавлення волі, перебувають у полоні або ув'язненні на території
інших  держав  станом  на   кінець   граничного   строку   подання
декларації;

     перебувають у  розшуку  станом на кінець звітного податкового
року;

     перебувають на строковій військовій службі станом  на  кінець
звітного податкового року;

     б) в інших випадках, визначених цим розділом.

     179.5. Податкова  декларація  заповнюється  платником податку
самостійно або іншою особою,  нотаріально уповноваженою  платником
податку  здійснювати  таке  заповнення,  у порядку,  передбаченому
главою 2 розділу II цього Кодексу.

     179.6. Обов'язок  щодо  заповнення  та   подання   податкової
декларації від імені платника податку покладається на таких осіб:

     опікуна або   піклувальника   -   щодо   доходів,   отриманих
неповнолітньою особою або особою, визнаною судом недієздатною;

     спадкоємців (розпорядників  майна,  державних  виконавців)  -
щодо   доходів,   отриманих  протягом  звітного  податкового  року
платником податку, який помер;

     державного виконавця,  уповноваженого здійснювати заходи щодо
забезпечення   майнових  претензій  кредиторів  платника  податку,
визначеного в установленому порядку банкрутом.

     179.7. Фізична особа зобов'язана самостійно до 1 серпня року,
що  настає  за  звітним,  сплатити  суму податкового зобов'язання,
зазначену в поданій нею податковій декларації.

     Сума податкових зобов'язань,  донарахована органом  державної
податкової  служби,  сплачується до відповідного бюджету у строки,
встановлені цим Кодексом.

     179.8. Сума,  що  має  бути   повернена   платнику   податку,
зараховується на його банківський рахунок,  відкритий у будь-якому
комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу,
зазначену   в  декларації,  протягом  60  календарних  днів  після
надходження такої податкової декларації.

     179.9. Форма     податкової     декларації     встановлюється
Міністерством фінансів України виходячи з таких умов:

     загальна частина податкової декларації повинна мати спрощений
вигляд та не містити відомостей про доходи (витрати),  що  отримує
(несе) незначна кількість платників податку;

     податкова декларація   є  уніфікованою  та  єдиною  для  всіх
законодавчо встановлених випадків її подання;

     відомості про доходи,  майновий стан,  витрати,  зобов'язання
фінансового характеру,  інформація щодо вказаних відомостей членів
сім'ї  надаються  окремими   категоріями   громадян,   визначеними
відповідно до законодавства;

     розрахунки окремих  видів  доходів (витрат) мають міститися в
додатках  до  податкової  декларації,  що  заповнюються   виключно
платниками податку за наявності таких доходів (витрат);

     податкова декларація  та  додатки  до  неї мають складатися з
використанням  загальновживаної  термінології,  а  також   містити
детальні інструкції щодо їх заповнення;

     податкова декларація  та  додатки до неї мають ідентифікувати
платника податку та містити інформацію,  необхідну для  визначення
суми  його  податкових  зобов'язань або суми податку,  що підлягає
поверненню  у  разі  використання  платником  податку   права   на
податкову знижку.

     Бланки податкових   декларацій  мають  безоплатно  надаватися
органами державної  податкової  служби  платникам  податку  на  їх
запит, а також бути загальнодоступними для населення.

     179.10. Платник  податку  до  1  березня  року,  що настає за
звітним періодом,  має право звернутися з запитом до  відповідного
органу  державної податкової служби з проханням надати роз'яснення
щодо заповнення річної податкової декларації,  а  орган  державної
податкової  служби зобов'язаний надати безоплатні послуги за таким
зверненням.

     179.11. Фізичні  особи  у  випадках  та  обсягах,  визначених
законом,  подають податкову декларацію,  де зазначаються відомості
про  доходи,  майновий  стан,  витрати,  зобов'язання  фінансового
характеру, а також в додатку до податкової декларації зазначається
інформація щодо вказаних відомостей членів сім'ї в  усіх  випадках
її подання, передбачених законом.

     Податкова декларація   та  додатки  до  декларації  подаються
фізичною  особою  згідно  з  цією  статтею   протягом   будь-якого
податкового  періоду  у  звітному  податковому році із зазначенням
доходів (активів) станом на день її подання.

     179.12. За  зверненням  платника  податку   орган   державної
податкової  служби,  до  якого  було  подано податкову декларацію,
видає довідку про подану декларацію про  майновий  стан  і  доходи
(податкову декларацію) за формою, встановленою центральним органом
державної податкової служби.

               РОЗДІЛ V. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

    Стаття 180. Платники податку

     180.1. Для цілей оподаткування платником податку є:

     1) будь-яка особа,  що провадить  господарську  діяльність  і
реєструється  за  своїм добровільним рішенням як платник податку у
порядку, визначеному статтею 183 цього розділу;

     2) будь-яка особа,  що зареєстрована або підлягає  реєстрації
як платник податку;

     3) будь-яка  особа,  що  ввозить  товари  на  митну територію
України  в  обсягах,  які  підлягають  оподаткуванню,  та  на  яку
покладається   відповідальність   за   сплату   податків   у  разі
переміщення товарів через  митний  кордон  України  відповідно  до
Митного кодексу України ( 92-15 ), а також:

     особа, на  яку  покладається дотримання вимог митних режимів,
які  передбачають  повне  або  часткове  умовне   звільнення   від
оподаткування, у разі порушення таких митних режимів, встановлених
митним законодавством;

     особа, яка використовує, у тому числі при ввезенні товарів на
митну   територію   України,   податкову  пільгу  не  за  цільовим
призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно  із
цим  Кодексом,  а  також  будь-які  інші особи,  що використовують
податкову пільгу, яку для них не призначено.

     Норми цього пункту не застосовуються до операцій  з  ввезення
на  митну  територію  України  фізичними  особами (громадянами) чи
суб'єктами  підприємницької  діяльності,  які  не   є   платниками
податку, культурних   цінностей,   зазначених   у   пункті   197.7
статті 197 цього Кодексу;

     4) особа,  що веде облік результатів діяльності за  договором
про спільну діяльність без утворення юридичної особи;

     5) особа  -  управитель  майна,  яка  веде окремий податковий
облік з податку на додану вартість  щодо  господарських  операцій,
пов'язаних  з  використанням  майна,  що  отримане в управління за
договорами управління майном.

     Для цілей   оподаткування    господарські    відносини    між
управителем  майна  з  власної  господарської  діяльності  та його
діяльності з управління майном прирівнюються до відносин на основі
окремих цивільно-правових договорів;

     6) особа,  що  проводить операції з постачання конфіскованого
майна,  знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за
яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що
за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у
власність  держави  (у тому числі майна,  визначеного у статті 172
Митного кодексу України) ( 92-15 ), незалежно від того, чи досягає
вона   загальної   суми  операцій  із  постачання  товарів/послуг,
визначеної  пунктом  181.1  статті  181  цього  Кодексу,  а  також
незалежно  від  того,  який  режим оподаткування використовує така
особа згідно із законодавством;

     7) особа,  що  уповноважена  вносити   податок   з   об'єктів
оподаткування,    що    виникають    внаслідок   поставки   послуг
підприємствами залізничного транспорту з їх  основної  діяльності,
що  перебувають  у  підпорядкуванні  платника  податку  в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.

     180.2. Особою,  відповідальною  за  нарахування   та   сплату
податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами,  у тому
числі  їх  постійними  представництвами,  не  зареєстрованими   як
платники  податку,  якщо  місце  постачання  послуг розташоване на
митній території України, є отримувач послуг.

     180.3. Особи,  зазначені у пункті 180.2  цієї  статті,  мають
права, виконують обов'язки та несуть відповідальність, передбачену
законом, як платники податку.

     Стаття 181. Вимоги щодо реєстрації осіб як платників податку

     181.1. У разі якщо загальна сума від  здійснення  операцій  з
постачання  товарів/послуг,  що  підлягають оподаткуванню згідно з
цим  розділом,  у  тому  числі  з  використанням   локальної   або
глобальної комп'ютерної мережі,  нарахована (сплачена) такій особі
протягом останніх  12  календарних  місяців,   сукупно   перевищує
300 000 гривень (без урахування податку на додану вартість),  така
особа зобов'язана зареєструватися  як  платник  податку  в  органі
державної  податкової  служби  за  своїм місцезнаходженням (місцем
проживання) з дотриманням вимог,  передбачених статтею  183  цього
Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку.

     181.2. Якщо  особи,  не  зареєстровані  як  платники податку,
ввозять товари на митну територію України в обсягах, що підлягають
оподаткуванню згідно із законом,  такі особи сплачують податок під
час митного оформлення товарів без реєстрації як  платники  такого
податку.

     Стаття 182. Добровільна реєстрація платників податку

     182.1. Якщо  особа,  яка  провадить оподатковувані операції і
відповідно до пункту 181.1 статті 181 цього Кодексу не є платником
податку  у  зв'язку  з  тим,  що обсяги оподатковуваних операцій є
меншими  від  встановленої  зазначеною  статтею  суми  та   обсяги
постачання товарів/послуг   іншим  платникам  податку  за  останні
12 календарних місяців сукупно становлять не  менше  50  відсотків
загального  обсягу  постачання,  вважає  за  доцільне  добровільно
зареєструватися як платник податку,  така реєстрація  здійснюється
за її заявою.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Березень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Статистика



Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0