ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Неділя, 03.03.2024, 18:40

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 197 - ст. 199 | Реєстрація | Вхід

     197.12. Звільняються від  оподаткування  операції  банків  та 
інших  фінансових установ з постачання (продажу,  відчуження іншим
способом) майна, що передане фізичними особами, а також суб'єктами
підприємницької  діяльності  -  приватними  підприємцями та іншими
особами,  які не є платниками податку,  у заставу,  у  тому  числі
іпотеку, та на яке було звернено стягнення.

     197.13. Звільняються  від  оподаткування  операції  банків  з
продажу  (передачі)  або  придбання  зобов'язань   за   депозитами
(вкладами).

     197.14. Звільняються  від  оподаткування операції із ввезення
на митну територію України  природного  газу  за  кодом  згідно  з
УКТ ЗЕД 2711 21 00 00 ( 2371а-14 ).

     197.15. Звільняються  від оподаткування операції з постачання
будівельно-монтажних  робіт  з  будівництва  доступного  житла  та
житла, що будується за державні кошти.

     197.16. Звільняються  від  оподаткування операції із ввезення
на митну територію України:

     197.16.1. устаткування,  яке працює на відновлюваних джерелах
енергії,   енергозберігаючого  обладнання  і  матеріалів,  засобів
вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних
ресурсів,  обладнання та матеріалів для виробництва альтернативних
видів палива або для виробництва енергії  з  відновлюваних  джерел
енергії;

     197.16.2. матеріалів,    устаткування,    комплектуючих,   що
використовуються для виробництва:

     197.16.2.1. устаткування,   яке   працює   на   відновлюваних
джерелах енергії;

     197.16.2.2. матеріалів,     сировини,     устаткування     та
комплектуючих,  які   будуть   використовуватися   у   виробництві
альтернативних    видів   палива   або   виробництві   енергії   з
відновлюваних джерел енергії;

     197.16.2.3. енергозберігаючого   обладнання   і   матеріалів,
виробів,  експлуатація  яких  забезпечує  економію  та раціональне
використання паливно-енергетичних ресурсів;

     197.16.2.4. засобів  вимірювання,  контролю   та   управління
витратами паливно-енергетичних ресурсів.

     Операції із  ввезення на митну територію України зазначених у
цьому пункті  товарів  звільняються  від  оподаткування,  якщо  ці
товари  застосовуються  платником податку для власного виробництва
та якщо ідентичні товари з аналогічними  якісними  показниками  не
виробляються в Україні.

     Перелік таких   товарів   із   зазначенням   кодів   УКТ  ЗЕД
( 2371а-14,  2371б-14,   2371в-14,   2371г-14   )   встановлюється
Кабінетом Міністрів України.

     У разі  порушення  вимог  щодо  цільового  використання таких
товарів   платник   податку   зобов'язаний   збільшити   податкові
зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає
таке порушення,  на суму податку на додану вартість,  що мала бути
сплачена із зазначених операцій у момент ввезення таких товарів, а
також сплатити пеню,  нараховану на таку суму податку, виходячи із
120  відсотків  облікової  ставки Національного банку України,  що
діяла на день сплати податкового зобов'язання,  та за період з дня
ввезення таких товарів до дня збільшення податкового зобов'язання.

     197.17.  На період проведення військових навчань на території
України,  які  проводяться  в  рамках програми "Партнерство заради
миру"  (  950_001  ),  звільняються  від  оподаткування операції з
поставки на митній території України пально-мастильних матеріалів,
що  придбаваються нерезидентами для передання учасникам спільних з
підрозділами Збройних Сил України військових навчань.

     Порядок, перелік    підприємств    та     обсяги     поставки
пально-мастильних  матеріалів  встановлюються  Кабінетом Міністрів
України.

     Стаття 198. Податковий кредит

     198.1. Право на віднесення сум податку до податкового кредиту
виникає у разі здійснення операцій з:

     а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх
ввезення на митну територію України) та послуг;

     б) придбання    (будівництво,     спорудження,     створення)
необоротних  активів,  у  тому  числі  при  їх  ввезенні  на митну
територію України (у тому числі  у  зв'язку  з  придбанням  та/або
ввезенням  таких  активів як внесок до статутного фонду та/або при
передачі таких активів на баланс платника податку,  уповноваженого
вести облік результатів спільної діяльності);

     в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території
України,  та в разі отримання послуг,  місцем  постачання  яких  є
митна територія України;

     г) ввезення необоротних активів на митну територію України за
договорами оперативного або фінансового лізингу.

     198.2. Датою виникнення права платника податку на  віднесення
сум податку до податкового кредиту вважається:

     дата тієї події, що відбулася раніше:

     дата списання  коштів з банківського рахунка платника податку
на оплату товарів/послуг;

     дата отримання   платником   податку    товарів/послуг,    що
підтверджено податковою накладною.

     Для операцій  із  ввезення на митну територію України товарів
та з постачання послуг нерезидентом на  митній  території  України
датою  виникнення  права  на віднесення сум податку до податкового
кредиту  є  дата  сплати  (нарахування)  податку  за   податковими
зобов'язаннями згідно з пунктом 187.8 статті 187 цього Кодексу.

     Датою виникнення   права   орендаря   (лізингоотримувача)  на
збільшення податкового  кредиту  для  операцій  фінансової  оренди
(лізингу)  є дата фактичного отримання об'єкта фінансового лізингу
таким орендарем.

     Датою виникнення  права  замовника  на  віднесення   сум   до
податкового   кредиту   з   договорів   (контрактів),   визначених
довгостроковими  відповідно  до  пункту  187.9  статті  187  цього
Кодексу,  є дата фактичного отримання замовником результатів робіт
(оформлених  актами  виконаних   робіт)   за   такими   договорами
(контрактами).

     Для товарів/послуг, постачання (придбання) яких контролюється
приладами обліку, факт постачання (придбання) таких товарів/послуг
засвідчується даними обліку.

     198.3. Податковий   кредит   звітного   періоду  визначається
виходячи з договірної (контрактної) вартості  товарів/послуг,  але
не  вище  рівня звичайних цін,  визначених відповідно до статті 39
цього  Кодексу,  та  складається  з  сум   податків,   нарахованих
(сплачених)  платником  податку  за ставкою,  встановленою пунктом
193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у
зв'язку з:

     придбанням або  виготовленням  товарів    тому числі при їх
імпорті)  та  послуг  з  метою  їх   подальшого   використання   в
оподатковуваних   операціях   у   межах  господарської  діяльності
платника податку;

     придбанням (будівництвом,   спорудженням)   основних   фондів
(основних  засобів,  у  тому  числі інших необоротних матеріальних
активів  та  незавершених  капітальних  інвестицій  у   необоротні
капітальні   активи),  у  тому  числі  при  їх  імпорті,  з  метою
подальшого  використання  в  оподатковуваних  операціях  у   межах
господарської діяльності платника податку.

     Право на  нарахування  податкового  кредиту виникає незалежно
від  того,  чи  такі  товари/послуги  та  основні   фонди   почали
використовуватися    в    оподатковуваних    операціях   у   межах
господарської  діяльності  платника  податку   протягом   звітного
податкового  періоду,  а  також  від  того,  чи здійснював платник
податку   оподатковувані   операції   протягом   такого   звітного
податкового періоду.

     198.4. Якщо     платник    податку    придбає    (виготовляє)
товари/послуги та необоротні  активи,  які  призначаються  для  їх
використання  в  операціях,  що  не  є  об'єктом оподаткування або
звільняються  від  оподаткування,  то   суми   податку,   сплачені
(нараховані)  у  зв'язку  з  таким придбанням (виготовленням),  не
відносяться до податкового кредиту зазначеного платника.

     198.5. Якщо  у  подальшому   такі   товари/послуги   фактично
використовуються в операціях,  які не є об'єктом оподаткування або
звільняються від оподаткування відповідно  до  цього  розділу  (за
винятком  випадків  проведення  операцій,  передбачених підпунктом
196.1.7 пункту 196.1 статті 196 цього Кодексу),  чи основні  фонди
переводяться  до  складу невиробничих фондів або встановлено факти
недостачі   (крадіжки),   то   з    метою    оподаткування    такі
товари/послуги, основні фонди вважаються проданими за їх звичайною
ціною у податковому періоді,  на який припадає  таке  використання
або  переведення,  але  не  нижче ціни їх придбання (виготовлення,
будівництва,  спорудження),  у тому випадку,  якщо платник податку
скористався     правом    на    податковий    кредит    за    цими
товарами/послугами.

     Датою використання товарів/послуг  вважається  дата  визнання
витрат відповідно до розділу III цього Кодексу.

     198.6. Не  відносяться  до  податкового кредиту суми податку,
сплаченого (нарахованого) у зв'язку з  придбанням  товарів/послуг,
не  підтверджені податковими накладними або оформлені з порушенням
вимог чи не підтверджені митними  деклараціями  (іншими  подібними
документами згідно з пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу).

     У разі  якщо  на  момент  перевірки  платника податку органом
державної податкової служби суми податку, які попередньо віднесені
до податкового кредиту,  залишаються не підтвердженими зазначеними
цим пунктом документами,  платник  податку  несе  відповідальність
відповідно до закону.

     У разі   якщо  платник  податку  не  включив  у  відповідному
звітному періоді до податкового кредиту  суму  податку  на  додану
вартість  на  підставі отриманих податкових накладних,  таке право
зберігається за ним протягом 365 календарних днів з  дати  виписки
податкової накладної.

     Платники податку,  що застосовували касовий метод до набрання
чинності цим Кодексом або застосовують касовий метод,  мають право
на  включення  до  податкового  кредиту  сум  податку  на підставі
податкових накладних,  отриманих протягом 60  календарних  днів  з
дати списання коштів з банківського рахунка платника податку.

     Для банківських установ при одержанні ними права власності на
заставне майно з метою подальшого продажу таке право  зберігається
до моменту продажу такого заставленого майна.

     Стаття 199. Пропорційне віднесення сум податку до податкового
                 кредиту

     199.1. У разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги
частково використовуються    в    оподатковуваних   операціях,   а
частково - ні,  до сум податку,  які платник має право віднести до
податкового    кредиту,    включається    та   частка   сплаченого
(нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення,  яка
відповідає    частці    використання    таких   товарів/послуг   в
оподатковуваних операціях.

     199.2. Частка використання сплаченого (нарахованого)  податку
за     придбаними    (ввезеними)    товарами    (послугами)    між
оподатковуваними та неоподатковуваними операціями  визначається  у
відсотках  як  відношення  обсягів  з  постачання  оподатковуваних
операцій (без урахування сум податку)  за  попередній  календарний
рік    до   сукупних   обсягів   постачання   оподатковуваних   та
неоподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за цей  же
попередній   календарний   рік.  Визначена  у  процентах  величина
застосовується протягом поточного календарного року.

     199.3. Платники  податку,  у   яких   протягом   попереднього
календарного року були відсутні неоподатковувані операції,  а такі
неоподатковувані операції почали здійснюватися у звітному періоді,
а  також  новостворені  платники  податку  проводять  у  поточному
календарному  році  розрахунок   частки   використання   придбаних
товарів/послуг    між   оподатковуваними   та   неоподатковуваними
операціями  на  підставі  розрахунку,  визначеного  за  фактичними
даними  обсягів  з постачання оподатковуваних та неоподатковуваних
операцій   першого   звітного   податкового   періоду,   в   якому
задекларовані такі операції.

     Розрахунок частки   використання   сплаченого  (нарахованого)
податку  за  придбаними  (ввезеними)  товарами   (послугами)   між
оподатковуваними  та  неоподатковуваними  операціями  подається до
органу  державної  податкової  служби   одночасно   з   податковою
декларацією  звітного  податкового періоду,  в якому задекларовані
такі оподатковувані та неоподатковувані операції.

     199.4. Платник  податку  за  підсумками   календарного   року
здійснює   перерахунок   частки   використання   товарів/послуг  в
оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів  проведених
протягом  року  оподатковуваних  та неоподатковуваних операцій.  У
разі зняття з обліку платника податку,  у тому числі  за  рішенням
суду, перерахунок частки здійснюється виходячи з фактичних обсягів
оподатковуваних  та  неоподатковуваних  операцій,   проведених   з
початку поточного року до дати зняття з обліку.

     Перерахунок частки   використання   необоротних   активів   в
оподатковуваних операціях здійснюється за результатами  12,  24  і
36 місяців їх використання.

     199.5. Частка   використання  застосовується  для  проведення
коригування сум податку,  які віднесено  до  податкового  кредиту.
Результати  перерахунку  сум  податкового кредиту відображаються у
податковій декларації за останній податковий період року.  У  разі
зняття  з обліку платника податку,  у тому числі за рішенням суду,
коригування  відображається   платником   податку   у   податковій
декларації останнього податкового періоду, коли відбулося зняття з
обліку.

     199.6. Правила цієї статті не  застосовуються  та  податковий
кредит не зменшується в разі:

     проведення операцій,  передбачених  підпунктом 196.1.7 пункту
196.1 статті 196 цього Кодексу;

     постачання платником  податку  відходів  і  брухту  чорних  і
кольорових  металів,  які  утворилися  в такого платника внаслідок
переробки,  обробки,  плавлення  товарів  (сировини,   матеріалів,
заготовок    тощо)   на   виробництві,   будівництві,   розібранні
(демонтажу)  ліквідованих  основних  фондів  та   інших   подібних
операцій.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Березень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0