ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Середа, 17.04.2024, 19:18

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 70 - ст. 76 | Реєстрація | Вхід

                           Розділ XIII 

                  ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ,
              ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

     Стаття 70. Значний правочин

     1. Рішення  про  вчинення  значного  правочину,  якщо ринкова
вартість майна або послуг,  що є його предметом,  становить від 10
до  25  відсотків  вартості  активів  за  даними  останньої річної
фінансової   звітності   акціонерного   товариства,    приймається
наглядовою радою.

     Статутом акціонерного   товариства   можуть   бути  визначені
додаткові критерії для віднесення правочинів до категорії  значних
правочинів.

     У разі  неприйняття  наглядовою  радою  рішення  про вчинення
значного правочину питання  про  вчинення  такого  правочину  може
виноситися на розгляд загальних зборів.

     2. Якщо  ринкова  вартість  майна або послуг,  що є предметом
значного правочину,  перевищує 25 відсотків  вартості  активів  за
даними   останньої   річної   фінансової   звітності  акціонерного
товариства,  рішення про  вчинення  такого  правочину  приймається
загальними зборами за поданням наглядової ради.

     Рішення про   вчинення   значного   правочину,  якщо  ринкова
вартість майна  або  послуг,  що  є  предметом  такого  правочину,
перевищує  25  відсотків,  але  менша  ніж  50  відсотків вартості
активів  за   даними   останньої   річної   фінансової   звітності
акціонерного  товариства,  приймається  простою  більшістю голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцій.

     Рішення про   вчинення   значного   правочину,  якщо  ринкова
вартість майна  або  послуг,  що  є  предметом  такого  правочину,
становить  50  і  більше  відсотків  вартості  активів  за  даними
останньої річної  фінансової  звітності  акціонерного  товариства,
приймається  трьома  чвертями  голосів акціонерів від загальної їх
кількості.

     3. Якщо  на  дату  проведення  загальних   зборів   неможливо
визначити,   які   значні   правочини   вчинятимуться  акціонерним
товариством у ході  поточної  господарської  діяльності,  загальні
збори  можуть  прийняти  рішення  про  попереднє схвалення значних
правочинів,  які можуть ним вчинятися протягом не більш як  одного
року,   із   зазначенням  характеру  правочинів  та  їх  граничної
вартості.

    4. Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені
цим  розділом,  застосовуються  як  додаткові  до інших вимог щодо
порядку вчинення певних  правочинів,  передбачених  законодавством
або статутом акціонерного товариства.

     5. Забороняється  ділити  предмет  правочину з метою ухилення
від  передбаченого  цим  Законом  порядку  прийняття  рішень   про
вчинення значного правочину.

     Стаття 71. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість

     1. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством
правочину,  вважається посадова особа  органів  товариства  та  її
афілійована особа (особи),  акціонер,  який одноосібно або разом з
афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій
товариства,  якщо  зазначена  особа  (особи  -  разом  або окремо)
відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

     1) є стороною такого правочину;

     2) бере участь у  правочині  як  представник  або  посередник
(крім представництва товариства посадовими особами);

     3) отримує   винагороду  за  вчинення  такого  правочину  від
товариства (посадових  осіб  товариства)  або  від  особи,  яка  є
стороною правочину;

     4) внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована
в інших результатах виконання правочину;

     5) є афілійованою особою  юридичної  особи,  яка  є  стороною
правочину   або   бере   участь  у  правочині  як  представник  чи
посередник, або отримує винагороду від товариства чи від особи, що
є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно
чи буде користуватися іншими результатами виконання правочину.

    
Особа, заінтересована  у  вчиненні   правочину,   зобов'язана
протягом   трьох   робочих   днів   з  моменту  виникнення  в  неї
заінтересованості поінформувати той орган,  членом якого  вона  є,
виконавчий  орган  та  наглядову  раду  про  наявність у неї такої
заінтересованості.

     2. Виконавчий  орган  акціонерного  товариства   зобов'язаний
протягом  п'яти днів з моменту отримання відомостей про можливість
вчинення правочину,  щодо якого є заінтересованість, надати членам
наглядової  ради    за  відсутності  наглядової  ради  - кожному
акціонеру персонально) інформацію стосовно правочинів,  у вчиненні
яких товариство заінтересоване, зокрема про:

     1) предмет правочину;

     2) вартість одиниці товару або послуг,  якщо вона передбачена
правочином;

     3) загальну суму правочину  щодо  придбання,  відчуження  або
можливості   відчуження   майна,   виконання  робіт,  надання  або
отримання послуг;

     4) особу,  яка  має  заінтересованість  у   вчиненні   такого
правочину.

     У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує
інтереси товариства,  наглядова рада може заборонити його вчинення
або винести розгляд цього питання на загальні збори.

     Наглядова рада   протягом   п'яти  робочих  днів  зобов'язана
прийняти  рішення   про   вчинення   правочину,   щодо   якого   є
заінтересованість.

     Якщо заінтересована  у  вчиненні  правочину  особа  є  членом
наглядової ради,  вона не бере  участь  у  голосуванні  з  питання
вчинення такого правочину. Якщо більшість членів наглядової ради є
особами,  заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання
виноситься на розгляд загальних зборів.

     Наглядова рада  може прийняти рішення про вчинення чи відмову
від вчинення правочину.

     3. Положення цієї статті не застосовуються у разі:

    
1) реалізації акціонерами  переважного  права  відповідно  до
статті 27 цього Закону;

     2) пропорційного  викупу  товариством в акціонерів розміщених
ним акцій;

     3) приєднання до товариства,  що здійснюється  відповідно  до
частини другої статті 84 цього Закону,  якщо товариство,  до якого
здійснюється приєднання, є власником більш як 90 відсотків простих
акцій товариства, що приєднується;

     4) надання    посадовою   особою   органів   товариства   або
акціонером,  що  одноосібно  або  разом  з  афілійованими  особами
володіє  25  і  більше  відсотками  простих  акцій товариства,  на
безоплатній  основі  гарантії   (поруки)   особам,   які   надають
товариству позики.

     Стаття 72. Наслідки недотримання вимог до порядку вчинення
                правочину, щодо якого є заінтересованість

     1. У разі недотримання вимог,  передбачених статтею 71  цього
Закону,  особа,  заінтересована у вчиненні акціонерним товариством
правочину,  несе відповідальність перед  ним  у  розмірі  завданих
товариству  збитків.  Такий  правочин  може  бути  визнаний  судом
недійсним,  якщо особа,  яка вчинила правочин,  знала або  повинна
була знати про недотримання зазначених вимог.

     2. У  разі  недотримання  особою,  заінтересованою у вчиненні
товариством  правочину,  вимог,  передбачених  статтею  71   цього
Закону,  та вчинення товариством правочину з юридичною особою, всі
акції (частки, паї) якої належать цій особі та/або її афілійованим
особам,  товариство  або  будь-хто  з  його  акціонерів  має право
вимагати визнання цього правочину судом недійсним і  відшкодування
збитків та/або моральної шкоди.
 
                            Розділ XIV

           ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
                     АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

     Стаття 73. Ревізійна комісія (ревізор)

     1. Для    проведення    перевірки     фінансово-господарської
діяльності   акціонерного   товариства   загальні  збори  обирають
ревізійну комісію (ревізора).

     В акціонерних товариствах з кількістю акціонерів -  власників
простих  акцій  товариства  до  100  осіб  запроваджується  посада
ревізора (або обирається ревізійна комісія),  а  в  товариствах  з
кількістю акціонерів - власників простих акцій товариства більш як
100 осіб обов'язково обирається ревізійна комісія.

     Члени ревізійної  комісії  в  таких  товариствах   обираються
виключно  шляхом  кумулятивного голосування з числа фізичних осіб,
які  мають  цивільну  дієздатність.  Голова   ревізійної   комісії
обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю
голосів від кількісного складу ревізійної комісії,  якщо  інше  не
передбачено   статутом   або   положенням  про  ревізійну  комісію
акціонерного товариства.

     Додаткові вимоги щодо обрання ревізійної комісії  (ревізора),
кількісного складу комісії, порядку її діяльності та компетенція з
питань,  не  передбачених  цим  Законом,  визначаються   статутом,
положенням  про  ревізійну  комісію  або рішенням загальних зборів
акціонерного товариства.

    
Ревізійна комісія (ревізор)  може  обиратися  для  проведення
спеціальної     перевірки    фінансово-господарської    діяльності
товариства або на  визначений  період.  Строк  повноважень  членів
ревізійної  комісії  (ревізора)  встановлюється  на період до дати
проведення  чергових  річних  загальних  зборів,   якщо   статутом
товариства,  або  положенням  про ревізійну комісію,  або рішенням
загальних зборів  акціонерного  товариства  не  передбачено  інший
строк повноважень, але не більше ніж на п'ять років.

     2. Не можуть бути членами ревізійної комісії (ревізором):

     1) член наглядової ради;

    2) член виконавчого органу;

     3) корпоративний секретар;

     4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

     5) члени інших органів товариства.

     Члени ревізійної  комісії  (ревізор)  не  можуть  входити  до
складу лічильної комісії товариства.

     3. Права та обов'язки членів  ревізійної  комісії  (ревізора)
визначаються цим Законом, іншими актами законодавства, статутом та
положенням  про  ревізійну  комісію,   а   також   договором,   що
укладається з кожним членом ревізійної комісії (ревізором).

     Ревізійна комісія  (ревізор)  має право вносити пропозиції до
порядку   денного   загальних   зборів   та   вимагати   скликання
позачергових загальних зборів.  Члени ревізійної комісії (ревізор)
мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь  в
обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

     Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право брати участь у
засіданнях наглядової  ради  та  виконавчого  органу  у  випадках,
передбачених  цим  Законом,  статутом  або внутрішніми положеннями
товариства.

     Стаття 74. Перевірка фінансово-господарської діяльності
                акціонерного товариства за результатами
               фінансового року

     1. Ревізійна   комісія    (ревізор)    проводить    перевірку
фінансово-господарської  діяльності   акціонерного  товариства  за
результатами фінансового року,  якщо інше не передбачено  статутом
товариства,   положенням   про   ревізійну  комісію  або  рішенням
загальних зборів.  Виконавчий орган забезпечує  членам  ревізійної
комісії  (ревізору)  доступ  до  інформації в межах,  передбачених
статутом або положенням про ревізійну комісію.
     Товариство забезпечує  доступ   членів   ревізійної   комісії 
(ревізора)  до інформації в межах,  що визначаються положенням про
ревізійну комісію, затвердженим загальними зборами.

     2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності
акціонерного товариства за результатами фінансового року ревізійна
комісія (ревізор) готує висновок,  в  якому  міститься  інформація
про:

     підтвердження достовірності   та   повноти  даних  фінансової
звітності за відповідний період;

     факти порушення    законодавства    під    час    провадження
фінансово-господарської  діяльності, а також встановленого порядку
ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

     Стаття 75. Аудитор

     1. Річна   фінансова   звітність   публічного    акціонерного
товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

     2. Посадові  особи  товариства зобов'язані забезпечити доступ
незалежного аудитора до всіх документів,  необхідних для перевірки
результатів фінансово-господарської діяльності товариства.

     3. Незалежним аудитором не може бути:

     1) афілійована особа товариства;

     2) афілійована особа посадової особи товариства;

     3) особа, яка надає консультаційні послуги товариству.

     4. Висновок аудитора крім даних,  передбачених законодавством
про   аудиторську   діяльність,   повинен   містити    інформацію,
передбачену частиною другою статті 74 цього Закону, а також оцінку
повноти  та  достовірності  відображення  фінансово-господарського
стану товариства у його бухгалтерській звітності.

     5. Аудиторська  перевірка  діяльності акціонерного товариства
також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів),  який є
власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій товариства. У
такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає  з  визначеним
ним   аудитором   (аудиторською  фірмою)  договір  про  проведення
аудиторської    перевірки    фінансово-господарської    діяльності
товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

     Витрати, пов'язані  з проведенням перевірки,  покладаються на
акціонера (акціонерів),  на вимогу  якого  проводилася  перевірка.
Загальні    збори   акціонерів   можуть   ухвалити   рішення   про
відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

    
6. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з  дати  отримання
запиту  акціонера  (акціонерів)  про  таку  перевірку  забезпечити
аудитору  можливість  проведення  перевірки.  У  зазначений  строк
виконавчий  орган  має  надати  акціонеру (акціонерам) відповідь з
інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

     Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів),  який
є  власником  більше  ніж  10  відсотків  акцій  товариства,  може
проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

     У разі проведення аудиту товариства за заявою акціонера, який
є  власником більше ніж 10 відсотків акцій товариства,  виконавчий
орган  товариства  зобов'язаний   надати   завірені   копії   всіх
документів  за  його  вимогою протягом п'яти днів з дати отримання
відповідного запиту аудитора.

     Стаття 76. Спеціальна перевірка фінансово-господарської
                діяльності акціонерного товариства

     1. Спеціальна  перевірка  фінансово-господарської  діяльності
акціонерного товариства проводиться  за  його  рахунок  ревізійною
комісією  (ревізором),  а в разі її відсутності - аудитором.  Така
перевірка   проводиться   за   ініціативою   ревізійної    комісії
(ревізора),   за   рішенням  загальних  зборів,  наглядової  ради,
виконавчого органу або на вимогу акціонерів  (акціонера),  які  на
момент   подання   вимоги   сукупно  є  власниками  не  менше  ніж
10 відсотків простих акцій товариства.

     Спеціальна перевірка    фінансово-господарської    діяльності
акціонерного товариства може проводитися аудитором на вимогу та за
рахунок акціонерів  (акціонера),  які  на  момент  подання  вимоги
сукупно  є  власниками  не  менше  ніж  10 відсотків простих акцій
товариства,  якщо загальними зборами не буде ухвалено рішення  про
інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0