ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Неділя, 03.03.2024, 17:41

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 9 - ст. 17 | Реєстрація | Вхід

                            Розділ II 

                ЗАСНУВАННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

     Стаття 9. Створення акціонерного товариства

     1. Засновниками акціонерного товариства визнаються держава  в
особі   органу,   уповноваженого   управляти   державним   майном,
територіальна громада в  особі  органу,  уповноваженого  управляти
комунальним  майном,  а  також  фізичні та/або юридичні особи,  що
прийняли рішення про його заснування.

     2. Засновниками акціонерного товариства можуть бути одна, дві
чи більше осіб.

     3. Засновниками  може  укладатися  засновницький  договір,  у
якому визначаються порядок провадження  спільної  діяльності  щодо
створення акціонерного товариства, кількість, тип і клас акцій, що
підлягають придбанню кожним  засновником,  номінальна  вартість  і
вартість придбання цих акцій, строк і форма оплати вартості акцій,
строк дії договору.

     Для створення  акціонерного  товариства  засновники   повинні
провести закрите (приватне) розміщення його акцій, установчі збори
та здійснити державну реєстрацію акціонерного товариства.

     Засновницький договір не є установчим документом товариства і
діє  до  дати  реєстрації  Державною  комісією з цінних паперів та
фондового  ринку  звіту  про  результати  закритого   (приватного)
розміщення акцій.

     Засновницький договір  укладається  в  письмовій формі.  Якщо
товариство створюється за участю  фізичних  осіб,  їх  підписи  на
засновницькому договорі підлягають нотаріальному засвідченню.

     У разі  заснування  товариства  однією  особою  засновницький
договір не укладається.

     4. У  разі  заснування  акціонерного  товариства  його  акції
підлягають  розміщенню  виключно  серед  його  засновників  шляхом
приватного розміщення.  Публічне розміщення акцій товариства  може
здійснюватися  після  отримання  свідоцтва  про реєстрацію першого
випуску акцій.

     Особливості створення акціонерного товариства шляхом  злиття,
поділу,  виділу чи перетворення підприємницького (підприємницьких)
товариств,  державного (державних) та  комунального  (комунальних)
підприємств   у   акціонерне   товариство  визначаються  Державною
комісією  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку,  а  за  участю
державних  та  (чи) комунальних підприємств - Державною комісією з
цінних  паперів  та  фондового  ринку  за  погодженням  з   Фондом
державного майна України.

     5. Створення  акціонерного  товариства здійснюється за такими
етапами:

     1) прийняття  зборами  засновників  рішення   про   створення
акціонерного  товариства  та  про  закрите  (приватне)  розміщення
акцій;

     2) подання заяви та всіх необхідних документів на  реєстрацію
випуску  акцій  до Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку;

     3) реєстрація  Державною  комісією  з   цінних   паперів   та
фондового  ринку випуску акцій та видача тимчасового свідоцтва про
реєстрацію випуску акцій;

     4) присвоєння акціям  міжнародного  ідентифікаційного  номера
цінних паперів;

     5) укладення  з  депозитарієм  цінних  паперів  договору  про
обслуговування емісії акцій  або  з  реєстратором  іменних  цінних
паперів  договору  про  ведення  реєстру  власників іменних цінних
паперів;

     6) закрите  (приватне)  розміщення  акцій  серед  засновників
товариства;

     7) оплата засновниками повної номінальної вартості акцій;

     8) затвердження  установчими  зборами  товариства результатів
закритого  (приватного)   розміщення   акцій   серед   засновників
товариства,  затвердження  статуту  товариства,  а також прийняття
інших рішень, передбачених законом;

     9) реєстрація товариства та його статуту в органах  державної
реєстрації;

     10) подання  Державній  комісії з цінних паперів та фондового
ринку  звіту  про  результати  закритого  (приватного)  розміщення
акцій;

     11) реєстрація   Державною   комісією  з  цінних  паперів  та
фондового  ринку  звіту  про  результати  закритого   (приватного)
розміщення акцій;

     12) отримання   свідоцтва  про  державну  реєстрацію  випуску
акцій;

     13) видача    засновникам    товариства    документів,     що
підтверджують право власності на акції.

     Дії, що    порушують    процедуру    створення   акціонерного
товариства,  встановлену цим Законом,  є підставою  для  прийняття
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про
відмову в реєстрації звіту про результати  закритого  (приватного)
розміщення акцій. У разі прийняття такого рішення Державна комісія
з цінних паперів та фондового ринку звертається до суду з  позовом
про ліквідацію акціонерного товариства.

     Стаття 10. Установчі збори акціонерного товариства

     1. Установчі   збори   акціонерного   товариства  мають  бути
проведені протягом  трьох  місяців  з  дати  повної  оплати  акцій
засновниками.

     Кількість голосів    засновника    на    установчих    зборах
акціонерного товариства визначається кількістю  акцій  товариства,
які підлягають придбанню цим засновником.

     2. На  установчих  зборах акціонерного товариства вирішуються
питання про:

     1) заснування товариства;

     2) затвердження оцінки майна,  що  вноситься  засновниками  в
рахунок оплати акцій товариства;

     3) затвердження статуту товариства;

     4) утворення органів товариства;

     5) уповноваження  представника  (представників) на здійснення
подальшої діяльності щодо утворення товариства;

     6) обрання  членів  наглядової  ради,  голови   колегіального
виконавчого  органу  товариства (особи,  яка здійснює повноваження
одноосібного виконавчого  органу  товариства),  членів  ревізійної
комісії (ревізора);

     7) затвердження результатів розміщення акцій;

     8) вчинення інших дій, необхідних для створення товариства.

     3. Рішення з питань,  зазначених у пунктах 1-3 частини другої
цієї статті,  вважаються прийнятими, якщо за них проголосували всі
засновники   акціонерного   товариства.  Рішення  з  інших  питань
приймаються простою більшістю голосів засновників,  якщо  інше  не
передбачено засновницьким договором.

     4. У  разі  заснування  акціонерного товариства однією особою
рішення,  зазначені в частині другій цієї статті, приймаються цією
особою   одноосібно   і   оформляються   рішенням  про  заснування
товариства. Якщо єдиним засновником товариства є фізична особа, її
підпис   на   рішенні   про   заснування   підлягає  нотаріальному
засвідченню.

     Незатвердження установчими   зборами   статуту   акціонерного
товариства  вважається  відмовою  засновників  від створення цього
товариства та є  підставою  для  повернення  засновникам  внесків,
зроблених   ними   в  рахунок  оплати  акцій.  Повернення  внесків
здійснюється протягом 20 робочих днів з дати проведення установчих
зборів,  на яких не було прийнято рішення про затвердження статуту
акціонерного товариства.

     Стаття 11. Оплата вартості акцій засновниками акціонерного
                товариства

     1. Оплата вартості акцій,  що розміщуються під час заснування
акціонерного товариства,  може здійснюватися грошовими коштами або
майном,  майновими і немайновими правами, що мають оцінку, цінними
паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є
засновник, та векселів).

     2. Ціна   майна,   що   вноситься  засновниками  акціонерного
товариства в рахунок оплати акцій товариства,  повинна відповідати
ринковій  вартості цього майна,  визначеній відповідно до статті 8
цього Закону.

     3. Кожний засновник акціонерного товариства повинен  оплатити
повну  вартість  придбаних  акцій до дати затвердження результатів
розміщення  першого  випуску  акцій.  У  разі  неоплати  (неповної
оплати)  вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів
розміщення першого випуску акцій акціонерне товариство  вважається
не   заснованим.   До  оплати  50  відсотків  статутного  капіталу
товариство не має права здійснювати операції,  не пов'язані з його
заснуванням.

     До реєстрації звіту про результати розміщення акцій засновник
має всі права, що засвідчуються акціями, крім права їх відчужувати
та обтяжувати зобов'язаннями.

     4. Документ,   що   засвідчує   право   власності  засновника
акціонерного товариства на  акції,  видається  йому  після  повної
оплати  вартості  таких  акцій  протягом  10  робочих  днів з дати
отримання товариством свідоцтва про  державну  реєстрацію  випуску
акцій.

     Стаття 12. Відповідальність засновників акціонерного
                товариства

     1. Засновники  акціонерного   товариства   несуть   солідарну
відповідальність за пов'язаними з його заснуванням зобов'язаннями,
що виникли до його державної реєстрації.

     2. Акціонерне товариство відповідає  за  пов'язаними  з  його
заснуванням  зобов'язаннями засновників тільки у разі схвалення їх
дій загальними зборами акціонерів.  Загальні збори акціонерів,  що
схвалюють  такі  зобов'язання  засновників товариства,  мають бути
проведені  протягом  шести  місяців  після  державної   реєстрації
товариства.

     Інформація про   такі   зобов'язання   товариства   має  бути
відображена у статуті товариства.

     Стаття 13. Статут акціонерного товариства

     1. Установчим  документом  акціонерного  товариства  є   його
статут.

     2. Статут  акціонерного  товариства повинен містити відомості
про:

     1) повне та  скорочене  найменування  товариства  українською
мовою;

     2) тип товариства;

     3) розмір статутного капіталу;

     4) розмір резервного капіталу;

     5) номінальну вартість і загальну кількість акцій,  кількість
кожного типу розміщених товариством акцій,  у тому числі кількість
кожного  класу привілейованих акцій,  а також наслідки невиконання
зобов'язань з викупу акцій;

     6) умови та порядок конвертації привілейованих акцій  певного
класу  у  прості  акції товариства чи у привілейовані акції іншого
класу   у   випадках,   якщо   товариством   передбачений   випуск
привілейованих акцій;

     7) права  акціонерів - власників привілейованих акцій кожного
класу;

     8) наявність   переважного   права   акціонерів    приватного
товариства  на придбання акцій цього товариства,  які пропонуються
їх власником до продажу третій особі, та порядок його реалізації;

     9) порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів;

     10) порядок скликання та проведення загальних зборів;

     11) компетенцію загальних зборів;

     12) спосіб  повідомлення  акціонерів  про  зміни  у   порядку
денному загальних зборів;

     13) склад  органів  товариства  та  їх  компетенцію,  порядок
утворення,  обрання і відкликання  їх  членів  та  прийняття  ними
рішень,  а  також  порядок  зміни  складу органів товариства та їх
компетенції;

     14) порядок внесення змін до статуту;

     15) порядок припинення товариства.

     3. Статутом акціонерного товариства не може бути  передбачено
надання засновникам товариства додаткових прав чи повноважень.

     4. Статут   акціонерного   товариства  може  містити  й  інші
положення, що не суперечать законодавству.

                            Розділ III

                 КАПІТАЛ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

     Стаття 14. Статутний і власний капітал акціонерного
                товариства

     1. Мінімальний   розмір   статутного   капіталу  акціонерного
товариства становить 1250 мінімальних заробітних плат виходячи  із
ставки  мінімальної  заробітної плати,  що діє на момент створення
(реєстрації) акціонерного товариства. Статутний капітал товариства
визначає   мінімальний  розмір  майна  товариства,  який  гарантує
інтереси його кредиторів.

     2. Власний капітал (вартість  чистих  активів)  товариства  -
різниця  між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його
зобов'язань перед іншими особами.

     3. Якщо  після  закінчення  другого  та  кожного   наступного
фінансового  року  вартість чистих активів акціонерного товариства
виявиться  меншою,  ніж  розмір  статутного  капіталу,  товариство
зобов'язане  оголосити  про зменшення свого статутного капіталу та
зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому  законом
порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний
розмір статутного капіталу,  встановлений цим Законом,  товариство
зобов'язане   протягом   10   місяців   з   дати   настання  такої
невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.

     4. Порядок   збільшення   (зменшення)   статутного   капіталу
акціонерного товариства встановлюється Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку.

     5. Статутом акціонерного  товариства  може  бути  передбачено
створення   спеціального   фонду   для   виплати   дивідендів   за
привілейованими акціями. Порядок формування та використання такого
фонду  встановлюється  Державною  комісією  з  цінних  паперів  та
фондового ринку.

     Стаття 15. Збільшення статутного капіталу

     1. Статутний   капітал   товариства    збільшується    шляхом
підвищення  номінальної  вартості  акцій або розміщення додаткових
акцій  існуючої  номінальної  вартості  у  порядку,  встановленому
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

     2. Акціонерне  товариство  має  право  збільшувати  статутний
капітал після реєстрації звітів  про  результати  розміщення  всіх
попередніх випусків акцій.

     3. Збільшення  статутного капіталу акціонерного товариства із
залученням  додаткових  внесків  здійснюється  шляхом   розміщення
додаткових акцій.

     Переважне право  акціонерів на придбання акцій,  що додатково
розміщуються товариством, діє лише в процесі приватного розміщення
акцій та встановлюється законодавством.

     4. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства без
залучення  додаткових  внесків  здійснюється   шляхом   підвищення
номінальної вартості акцій.

     Акціонерне товариство  не  має  права  приймати  рішення  про
збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій,
якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного
капіталу.

     Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства у разі
наявності викуплених товариством акцій не допускається.

     5. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства для
покриття збитків не допускається.

     Обов'язковою умовою    збільшення     статутного     капіталу
акціонерним   товариством   є   відповідність  розміру  статутного
капіталу після  його  збільшення  вимогам,  передбаченим  частиною
першою статті 14 цього Закону,  на дату реєстрації змін до статуту
товариства.

     Стаття 16. Зменшення статутного капіталу

     1. Статутний капітал акціонерного  товариства  зменшується  в
порядку,  встановленому  Державною  комісією  з  цінних паперів та
фондового ринку,  шляхом зменшення номінальної вартості акцій  або
шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення
їх загальної кількості, якщо це передбачено статутом товариства.

     2. Після прийняття рішення про зменшення статутного  капіталу
акціонерного  товариства  виконавчий  орган  протягом  30 днів має
письмово   повідомити   кожного   кредитора,   вимоги   якого   до
акціонерного  товариства  не  забезпечені  заставою,  гарантією чи
порукою, про таке рішення.

     3. Кредитор,  вимоги  якого  до  акціонерного  товариства  не
забезпечені  договорами застави чи поруки,  протягом 30 днів після
надходження  йому  зазначеного  в  частині  другій   цієї   статті
повідомлення може звернутися до товариства з письмовою вимогою про
здійснення протягом 45  днів  одного  з  таких  заходів  на  вибір
товариства:  забезпечення  виконання  зобов'язань шляхом укладення
договору застави чи поруки,  дострокового припинення або виконання
зобов'язань  перед кредитором,  якщо інше не передбачено договором
між товариством та кредитором.

     У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією
частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не
вимагає від товариства вчинення додаткових  дій  щодо  зобов'язань
перед ним.

     4. Зменшення   акціонерним  товариством  статутного  капіталу
нижче  встановленого  законом  розміру  має  наслідком  ліквідацію
товариства.

     Стаття 17. Анулювання акцій

     1. Акціонерне  товариство в порядку,  встановленому Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку,  має право анулювати
викуплені  ним  акції  та зменшити статутний капітал або підвищити
номінальну вартість решти акцій,  залишивши  без  зміни  статутний
капітал.


Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Березень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0