ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Четвер, 18.04.2024, 03:40

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 326 - ст. 330 | Реєстрація | Вхід

     Стаття 326. Порядок обчислення збору 

     326.1. Водокористувачі   самостійно   обчислюють   збір    за
спеціальне  використання  води  та збір за спеціальне використання
води для потреб гідроенергетики і рибництва щокварталу наростаючим
підсумком  з  початку року,  а за спеціальне використання води для
потреб водного транспорту - починаючи з першого півріччя поточного
року, у якому було здійснено таке використання.

     326.2. Збір   обчислюється   виходячи   з  фактичних  обсягів
використаної води (підземної,  поверхневої,  отриманої  від  інших
водокористувачів)  водних об'єктів з урахуванням обсягу втрат води
в їх системах водопостачання, встановлених у дозволі на спеціальне
водокористування,  лімітів  використання  води,  ставок  збору  та
коефіцієнтів.

     За обсяги води,  переданої водокористувачем -  постачальником
іншим  водокористувачам  без  укладення  з  останніми  договору на
поставку   води,   збір   обчислюється   і    сплачується    таким
водокористувачем - постачальником.

     326.3. Водокористувачі,  які використовують воду із змішаного
джерела,  обчислюють  збір,  враховуючи   обсяги   води   в   тому
співвідношенні,  у  якому  формується  таке  змішане  джерело,  що
зазначається  в  дозволах  та  договорах  на  поставку   води,   з
урахуванням втрат води в їх системах водопостачання,  ставок збору
та коефіцієнтів.

     326.4. Водокористувачі,  які використовують воду  з  каналів,
обчислюють  збір  виходячи з фактичних обсягів використаної води з
урахуванням втрат води в їх системах водопостачання,  встановлених
лімітів використання води,  ставок збору, встановлених для водного
об'єкта, з якого забирається вода в канал, та коефіцієнтів.

     326.5. Збір  за  спеціальне  використання  води  для   потреб
гідроенергетики  обчислюється,  виходячи з фактичних обсягів води,
пропущеної через турбіни гідроелектростанцій, та ставки збору.

     326.6. За  умови  експлуатації   водних   шляхів   вантажними
самохідними   і   несамохідними   суднами   збір   за   спеціальне
використання  води  для  потреб  водного  транспорту  обчислюється
виходячи  з фактичних даних обліку тоннаж-доби та ставки збору,  а
пасажирськими суднами - виходячи з місця-доби та ставки збору.

     326.7. Справляння збору за спеціальне використання  води  для
потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва не звільняє
водокористувачів від сплати збору за спеціальне використання води.

     326.8. Збір  за  спеціальне  використання  води  для   потреб
рибництва   обчислюється   виходячи   з  фактичних  обсягів  води,
необхідної для поповнення водних об'єктів під час розведення  риби
та  інших водних живих ресурсів (у тому числі для поповнення,  яке
пов'язане із втратами води на  фільтрацію  та  випаровування),  та
ставок збору.

     326.9. Водокористувачі,    які    застосовують   для   потреб
охолодження обладнання оборотну систему водопостачання, обчислюють
збір   виходячи   із   фактичних  обсягів  води,  використаної  на
підживлення  оборотної  системи.  За  всі  інші  обсяги   фактично
використаної води збір обчислюють на загальних підставах.

     326.10. Обсяг   фактично   використаної   води   обчислюється
водокористувачами самостійно на підставі даних  первинного  обліку
згідно з показаннями вимірювальних приладів.

     За відсутності    вимірювальних   приладів   обсяг   фактично
використаної води визначається водокористувачем за  технологічними
даними (тривалість роботи агрегатів, обсяг виробленої продукції чи
наданих послуг,  витрати  електроенергії,  пропускна  спроможність
водопровідних  труб  за  одиницю  часу  тощо).  У разі відсутності
вимірювальних приладів,  якщо можливість  їх  встановлення  існує,
збір сплачується у двократному розмірі.

     326.11. Обсяг   фактично   використаної   води  на  державних
системах у зрошувальному землеробстві  визначають  органи  водного
господарства.

     326.12. Органи,    що    видають    дозволи   на   спеціальне
водокористування,  щороку до 20 січня  подають  органам  державної
податкової  служби  та органам водного господарства інформацію про
водокористувачів, яким видано такі дозволи.

     Водокористувачі, яким   видано    дозволи    на    спеціальне
водокористування   та   які   здійснюють   постачання  води  іншим
водокористувачам,  щороку до 20 січня  подають  органам  державної
податкової   служби   та   органам  водного  господарства  перелік
водокористувачів - абонентів.

     У разі зміни  умов  водокористування,  видачі  протягом  року
нових дозволів на спеціальне водокористування, укладення договорів
на  поставку  води  водокористувачі,  які  отримали  переоформлені
дозволи на спеціальне водокористування, договори на поставку води,
зобов'язані протягом 10 днів повідомити про це  органам  державної
податкової служби та органам водного господарства.

     326.13. У разі якщо водокористувачі, які повністю утримуються
за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів,  використовують
обсяги води для господарської діяльності, направленої на отримання
доходу в грошовій,  матеріальній або нематеріальній  формах,  збір
обчислюється  на  загальних підставах з усього обсягу використаної
води з урахуванням обсягу втрат води в їх системах постачання.

     Стаття 327. Особливості обчислення збору при встановленні
                 лімітів використання води

     327.1. У  разі  перевищення  водокористувачами  встановленого
річного ліміту використання води збір обчислюється і сплачується у
п'ятикратному  розмірі  виходячи  з фактичних обсягів використаної
води понад встановлений ліміт використання води,  ставок збору  та
коефіцієнтів.

     327.2. За понадлімітне використання води збір обчислюється за
кожним  джерелом  водопостачання  окремо  згідно  з  установленими
ставками збору та коефіцієнтами.

     327.3. За відсутності у водокористувача дозволу на спеціальне
водокористування із встановленими в  ньому  лімітами  використання
води  збір  справляється  за  весь  обсяг  використаної  води,  що
підлягає оплаті як за понадлімітне використання.

     Стаття 328. Порядок сплати збору

     328.1. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює
календарному кварталу.

     328.2. Платники   збору  обчислюють  суму  збору  наростаючим
підсумком з початку року  та  складають  податкові  декларації  за
формою,  встановленою  в  порядку,  передбаченому статтею 46 цього
Кодексу.

     328.3. Податкові декларації збору подаються платниками  збору
органам  державної  податкової  служби  у  строки,  визначені  для
квартального податкового (звітного) періоду,  за місцем податкової
реєстрації.

     Податкова декларація  за  спеціальне  використання  води  для
потреб водного транспорту за перший квартал не подається.

     328.4. Збір сплачується платниками збору у строки,  визначені
для   квартального   податкового  (звітного)  періоду,  за  місцем
податкової реєстрації.

     Збір за  спеціальне  використання  води  для  потреб  водного
транспорту за перший квартал не сплачується.

     328.5. Філії,   відділення,   інші   відокремлені  підрозділи
водокористувача,  які мають  банківські  рахунки,  ведуть  окремий
бухгалтерський  облік своєї діяльності,  складають окремий баланс,
подають податкові декларації та сплачують  збір  за  своїм  місцем
податкової реєстрації.

     328.6. Якщо  до  складу  водокористувача  входять  структурні
підрозділи,  які не мають банківських рахунків, не ведуть окремого
бухгалтерського  обліку  своєї  діяльності,  не складають окремого
балансу,  то  декларації  збору   подаються   і   збір   вноситься
водокористувачем,   до   складу   якого  входять  такі  структурні
підрозділи,  за місцем знаходження водних об'єктів та за  ставками
збору, встановленими для цих водних об'єктів.

     328.7. Платники   збору   подають   одночасно  з  податковими
деклараціями органам державної податкової служби копії дозволу  на
спеціальне   водокористування,   договору   на  поставку  води  та
статистичної звітності про використання води.

     328.8. У  межах  встановленого  в   дозволі   на   спеціальне
водокористування  ліміту  використання  води  збір  включається до
складу  витрат  згідно  з  розділом  III  цього  Кодексу,   а   за
понадлімітне використання справляється з прибутку,  що залишається
у розпорядженні водокористувача після оподаткування.

     Збір за   спеціальне    використання    води    для    потреб
гідроенергетики  і  водного  транспорту  повністю  включається  до
складу витрат згідно з розділом III цього Кодексу.

     328.9. У разі несплати збору  або  сплати  його  в  неповному
обсязі  платниками  збору  протягом шести місяців органи державної
податкової служби подають інформацію про таких платників збору  до
органів,  що  видають дозволи на спеціальне водокористування,  для
вжиття стосовно них заходів згідно із законом.

           РОЗДІЛ XVII. ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ
                         ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

     Стаття 329. Платники збору

     329.1. Платниками  збору  є лісокористувачі - юридичні особи,
їх філії,  відділення,  інші відокремлені підрозділи,  що не мають
статусу юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, які
отримують доходи з джерел їх походження з  України  або  виконують
агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або
їх засновників, фізичні особи (крім фізичних осіб, які мають право
безоплатно  без видачі спеціального дозволу використовувати лісові
ресурси відповідно до лісового  законодавства),  а  також  фізичні
особи - підприємці, які здійснюють спеціальне використання лісових
ресурсів на підставі спеціального дозволу (лісорубного квитка  або
лісового  квитка)  або відповідно до умов договору довгострокового
тимчасового користування лісами.

     Стаття 330. Об'єкт оподаткування збором

     330.1. Об'єктом оподаткування збором є:

     330.1.1. деревина,  заготовлена  в  порядку  рубок  головного
користування;

     330.1.2. деревина, заготовлена під час проведення заходів:

     а) щодо  поліпшення  якісного складу лісів,  їх оздоровлення,
посилення захисних властивостей (у  деревостанах  віком  понад  40
років  -  рубки  догляду  за  лісом,  вибіркові  санітарні  рубки,
вибіркові лісовідновні рубки,  рубки,  пов'язані з реконструкцією,
ландшафтні  рубки  і  рубки  переформування;  незалежно  від  віку
деревостанів - суцільні санітарні та суцільні лісовідновні рубки);

     б) з розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю,
у зв'язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо;

     330.1.3. другорядні лісові матеріали (заготівля живиці, пнів,
лубу та кори, деревної зелені, деревних соків та інших другорядних
лісових  матеріалів,  передбачених  нормативно-правовими  актами з
ведення лісового господарства);

     330.1.4. побічні   лісові   користування   (заготівля   сіна,
випасання худоби,  заготівля дикорослих плодів,  горіхів,  грибів,
ягід,  лікарських рослин,  збирання лісової  підстилки,  заготівля
очерету   та  інших  побічних  лісових  користувань,  передбачених
нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства);

     330.1.5. використання   корисних   властивостей   лісів   для
культурно-оздоровчих,   рекреаційних,  спортивних,  туристичних  і
освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0