ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Середа, 17.04.2024, 17:55

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 1 - ст. 15 | Реєстрація | Вхід

                   З А К О Н   У К Р А Ї Н И 

                  Про господарські товариства

  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 49, ст.682 )
  { Вводиться в дію Постановою ВР
    N 1577-XII ( 1577-12 ) від 19.09.91, ВВР, 1991, N 49, ст.683 }
  { Із змінами, внесеними згідно із Законом
    N 2692-XII ( 2692-12 ) від 14.10.92, ВВР, 1992, N 48, ст.662
                                    Декретом

   
N 24-92 від 31.12.92, ВВР, 1993, N 11, ст. 94
                                   Законами
  N 3709-XII ( 3709-12 ) від 16.12.93, ВВР, 1994, N  3, ст. 11
  N 3710-XII ( 3710-12 ) від 16.12.93, ВВР, 1993, N 51, ст.480
  N 82/95-ВР від 02.03.95,  ВВР, 1995, N 14, ст.90
  N 90/95-ВР від 14.03.95,  ВВР, 1995, N 14, ст.93
  N 769/97-ВР від 23.12.97, ВВР, 1998, N 18, ст. 89
  N 622-XIV  ( 622-14 )  від 05.05.99, ВВР, 1999, N 26, ст.213
  N 1708-III ( 1708-14 ) від 11.05.2000, ВВР, 2000, N 32, ст.256
  N 1987-III ( 1987-14 ) від 21.09.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.397
  N 2409-III ( 2409-14 ) від 17.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.146
  N 2916-III ( 2916-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 15, ст.102
  N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114
  N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.194
  N 3095-III ( 3095-14 ) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 32, ст.222
  N  762-IV  (  762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
  N 1294-IV  ( 1294-15 ) від 20.11.2003, ВВР, 2004, N 13, ст.181
  N 1377-IV  ( 1377-15 ) від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.228
  N 1519-IV  ( 1519-15 ) від 19.02.2004, ВВР, 2004, N 23, ст.320
  N 2459-IV  ( 2459-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.263 }

         
{ Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні
                                    Конституційного Суду
            N 4-рп/2005 ( v004p710-05 ) від 11.05.2005 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
  N 2801-IV  ( 2801-15 ) від 06.09.2005, ВВР, 2005, N 48, ст.480
  N 3107-IV  ( 3107-15 ) від 17.11.2005, ВВР, 2006, N  8, ст.88
  N  997-V   (  997-16 ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440
  N  639-VI  (  639-17 ) від 31.10.2008, ВВР, 2009, N 14, ст.181 -
                  зміни діють не пізніше ніж до 1 січня 2011 року
  N 1759-VI  ( 1759-17 ) від 15.12.2009, ВВР, 2010, N  9, ст.76
  N 1873-VI  ( 1873-17 ) від 11.02.2010, ВВР, 2010, N 18, ст.137
  N 2154-VI  ( 2154-17 ) від 27.04.2010, ВВР, 2010, N 22-23, N 24-25,
                                      ст.263 - зміни застосовуються у
                                                           
2010 році
  N 2435-VI  ( 2435-17 ) від 06.07.2010, ВВР, 2010, N 46, ст.539 
  N 2457-VI  ( 2457-17 ) від 08.07.2010, ВВР, 2010, N 48, ст.564 }

          { Додатково див. Рішення Конституційного Суду
            N 22-рп/2010 ( v022p710-10 ) від 30.11.2010 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
  N 2774-VI  ( 2774-17 ) від 03.12.2010
  N 2856-VI  ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }

    { Роз'яснення:   господарські  товариства,  офіційно

    
зареєстровані до моменту введення в дію Закону "Про
    
внесення змін  та  доповнень до Закону України "Про
    
господарські товариства" ( 3709-12 ), перереєстрації
    
не підлягають, відповідно до Постанови ВР N 3711-XII

    
( 3711-12 ) від 16.12.93, ВВР, 1994, N 3, ст.12 }

{ У тексті Закону слова "установчий договір", "збори учасників",
   "статутний   фонд",   "рада  товариства  (спостережна  рада)",
   "рада  акціонерного  товариства  (спостережна  рада)"  у  всіх
   відмінках   замінено    відповідно    словами   "засновницький
   договір",  "загальні збори учасників",  "статутний (складений)
   капітал", "наглядова   рада   товариства",   "наглядова   рада
   акціонерного товариства" у відповідному відмінку згідно із
   Законом N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

 
     Цей Закон визначає поняття і  види  господарських  товариств,
правила їх створення, діяльності, а також  права  і  обов'язки  їх
учасників та засновників.

                             Розділ I

                         ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Господарські товариства

     Господарським   товариством   є   юридична  особа,  статутний
(складений)  капітал  якої  поділений  на  частки  між учасниками.
{  Статтю  1  доповнено  частиною першою згідно із Законом N 997-V
( 997-16 ) від 27.04.2007 }
     Господарськими   товариствами    цим    Законом    визнаються 
підприємства, установи, організації,  створені  на  засадах  угоди
юридичними особами і громадянами шляхом  об'єднання  їх  майна  та
підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.
     До господарських товариств належать:  акціонерні  товариства, 
товариства з обмеженою відповідальністю, товариства  з  додатковою
відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.
 
     {  Частину  четверту  статті  1  виключено на підставі Закону
N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

 
     Товариства  можуть  займатися    будь-якою    підприємницькою
діяльністю, яка не суперечить законодавству України.
     Господарські товариства можуть набувати майнових та особистих 
немайнових  прав,  вступати  в  зобов'язання,  виступати в суді та
третейському  суді від свого імені. { Частина статті 1 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003 }
     Придбання  господарським  товариством часток (акцій), активів 
інших  господарських  товариств  має  здійснюватися  з дотриманням
вимог законодавства про захист економічної конкуренції. { Статтю 1
доповнено  частиною  згідно із Законом N 82/95-ВР від 02.03.95, із
змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 1294-IV ( 1294-15 ) від
20.11.2003 }

     Стаття 2. Найменування товариства

     Найменування  товариства  повинно  містити  зазначення   виду
товариства,  для  повних  та  командитних  товариств  -   прізвища
(найменування)  учасників  товариства,  а  також  інші   необхідні
відомості.
     Найменування товариства  міститься  в  установчих  документах 
товариства.
     Найменування  товариства  не  може  вказувати  на  належність 
товариства до  відповідних  міністерств,  відомств  і  громадських
організацій. Місцезнаходження  (розташування)  товариства  повинно
бути на Україні.

     Стаття 3. Засновники та учасники товариства

     {  Дію  частини  першої  статті  3  зупинено  у частині права
державних    підприємств    бути   засновниками   або   учасниками
господарських товариств згідно з Декретом N 24-92 від 31.12.92 }
     Засновниками    та    учасниками   товариства   можуть   бути 
підприємства,  установи,  організації,  а  також  громадяни,  крім
випадків, передбачених законодавчими актами України.

     {  Дію  частини  другої  статті  3  зупинено  у частині права
державних    підприємств    бути   засновниками   або   учасниками
господарських товариств згідно з Декретом N 24-92 від 31.12.92 }
     Підприємства,  установи  та організації, які стали учасниками 
товариства, не ліквідуються як юридичні особи.

     Іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні
особи, а також міжнародні організації можуть бути засновниками  та
учасниками  господарських  товариств  нарівні  з  громадянами   та
юридичними  особами  України,    крім    випадків,    встановлених
законодавчими актами України.

     Господарське   товариство,   крім   повного   і  командитного
товариств,  може бути створене однією особою, яка стає його єдиним
учасником.  {  Статтю  3  доповнено  частиною  четвертою згідно із
Законом N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

     Стаття 4. Установчі документи товариства

     Акціонерне  товариство, товариство з обмеженою і товариство з
додатковою   відповідальністю  створюються  і  діють  на  підставі
статуту,  повне і командитне товариство - засновницького договору.
Установчі  документи  товариства  у  випадках, передбачених чинним
законодавством,  погоджуються з Антимонопольним комітетом України.
{  Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 82/95-ВР від 02.03.95, N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }
     Установчі  документи  повинні  містити  відомості  про    вид 
товариства, предмет і цілі його діяльності, склад  засновників  та
учасників, найменування та  місцезнаходження,  розмір  та  порядок
утворення  статутного  (складеного)  капіталу,  порядок  розподілу
прибутків  та  збитків, склад та компетенцію органів товариства та
порядок  прийняття  ними рішень, включаючи перелік питань, по яких
необхідна  кваліфікована  більшість голосів, порядок внесення змін
до  установчих  документів  та  порядок ліквідації і реорганізації
товариства.  { Частина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 3095-III ( 3095-14 ) від 07.03.2002 }
     Установчі  документи  повинні  також    містити    відомості, 
передбачені статтями 37, 51, 65, 67 і 76 цього Закону.
     Відсутність зазначених відомостей в установчих  документах  є 
підставою для відмови у державній реєстрації товариства.
     До установчих документів можуть бути включені інші умови,  що 
не суперечать законодавству України.

     Стаття 5. Строк діяльності товариства

     Якщо в установчих документах товариства не вказано строк його
діяльності, товариство визнається створеним на невизначений строк.

     Стаття 6. Державна реєстрація товариства

     Товариство набуває прав юридичної особи з дня його  державної
реєстрації.
     Товариства   підлягають   державній   реєстрації  в  порядку, 
встановленому  законом. { Частина друга статті 6 в редакції Закону
N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }
     Товариства,    що    займаються    банківською    діяльністю, 
реєструються Національним банком України  в  порядку,  визначеному
законодавством України про банки і банківську діяльність.

     Стаття 7. Державна реєстрація змін в установчих документах
               товариства

     Зміни, які сталися в установчих документах товариства  і  які
вносяться до державного реєстру, підлягають  державній  реєстрації
за тими ж  правилами,  що  встановлені  для  державної  реєстрації
товариства.
     Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк повідомити  орган, 
що  провів  реєстрацію,  про  зміни,  які  сталися  в   установчих
документах, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

     Стаття 8. Наслідки по угодах, укладених до реєстрації
               товариства

     Товариство  може  відкривати  поточні  та вкладні (депозитні)
рахунки  у  банках, а також укладати договори та інші угоди тільки
після  його  реєстрації.  Угоди,  укладені від імені товариства до
моменту  реєстрації, визнаються такими, що укладені з товариством,
тільки  за  умови  їх  подальшого схвалення товариством. { Частина
перша  статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2921-III
( 2921-14 ) від 10.01.2002 }
     Угоди, укладені засновниками до моменту реєстрації товариства 
і  надалі  не  схвалені  товариством,  тягнуть  за  собою  правові
наслідки лише для засновників.

     Стаття 9.  Дочірні підприємства, філії та представництва
                товариств

     Товариство має право створювати на території України та за її
межами філії  та  представництва,  а  також  дочірні  підприємства
відповідно до чинного законодавства України.

     Стаття 10. Права учасників товариства

     Учасники товариства мають право:
     а) брати участь в управлінні справами товариства  в  порядку, 
визначеному  в  установчих  документах,  за  винятком    випадків,
передбачених цим Законом;
     б) брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати 
його  частку  (дивіденди).  Право  на  отримання  частки  прибутку
(дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників  мають  особи,
які є учасниками товариства на початок строку виплати дивідендів;
{ Пункт "б" частини першої статті 10 із змінами, внесеними  згідно
із Законом N 769/97-ВР від 23.12.97 }
     в) вийти в установленому порядку з товариства;
     г) одержувати інформацію про діяльність товариства. На вимогу 
учасника товариство зобов'язане  надавати  йому  для  ознайомлення
річні баланси, звіти товариства  про  його  діяльність,  протоколи
зборів;
     д)  здійснити  відчуження  часток  у  статутному (складеному) 
капіталі  товариства,  цінних  паперів,  що  засвідчують  участь у
товаристві,  в  порядку,  встановленому  законом.  { Частину першу
статті  10  доповнено  пунктом  "д"  згідно  із  Законом  N  997-V
( 997-16 ) від 27.04.2007 }
     Учасники  можуть  мати  також   інші    права,    передбачені 
законодавством і установчими документами товариства.

     Стаття 11. Обов'язки учасників товариства

     Учасники товариства зобов'язані:
     а) додержувати установчих документів товариства і  виконувати 
рішення загальних зборів та інших органів управління товариства;
     б) виконувати свої зобов'язання  перед  товариством,  в  тому 
числі і пов'язані  з  майновою  участю,  а  також  вносити  вклади
(оплачувати акції) у розмірі, порядку та  засобами,  передбаченими
установчими документами;
     в) не  розголошувати  комерційну  таємницю  та  конфіденційну 
інформацію про діяльність товариства;
     г) нести інші обов'язки, якщо  це  передбачено  цим  Законом, 
іншим законодавством України та установчими документами.

     Стаття 11-1. Законодавство про господарські товариства

     Законодавство про  господарські  товариства  ґрунтується   на
нормах, установлених   Конституцією  України  (  254к/96-ВР  ),  і
складається із   Цивільного   кодексу   України   (   435-15    ),
Господарського кодексу  України  ( 436-15 ),  цього Закону,  інших
нормативно-правових   актів,   прийнятих   відповідно    до    цих
законодавчих актів.
{   Закон  доповнено  статтею  11-1  згідно  із  Законом  N  997-V 
( 997-16 ) від 27.04.2007 }

     Стаття 12. Власність на майно товариства

     Товариство є власником:
     майна,  переданого  йому  учасниками  у власність як вклад до 
статутного  (складеного)  капіталу;  { Абзац другий частини першої
статті 12 в редакції Закону N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }
     продукції, виробленої товариством в результаті  господарської 
діяльності;
     одержаних доходів;
     іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
     Ризик  випадкової  загибелі  або  пошкодження  майна,  що   є 
власністю  товариства  або  передане  йому  в  користування,  несе
товариство, якщо інше не передбачено установчими документами.

     Стаття 13. Вклади учасників та засновників товариства

     Вкладом  до  статутного  (складеного) капіталу господарського
товариства  можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові
чи  інші  відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не
встановлено законом.
{  Частина перша статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N  1377-IV  (  1377-15 ) від 11.12.2003; в редакції Закону N 997-V
( 997-16 ) від 27.04.2007 }
     Грошова  оцінка  вкладу  учасника  господарського  товариства 
здійснюється   за  згодою  учасників  товариства,  а  у  випадках,
встановлених   законом,   вона   підлягає   незалежній  експертній
перевірці.
{ Частина друга статті 13 в редакції Закону N 997-V ( 997-16 ) від 
27.04.2007 }
     Забороняється   використовувати   для  формування  статутного 
(складеного) капіталу господарського  товариства  бюджетні  кошти,
кошти,  одержані в кредит та під заставу, векселі, майно державних
(комунальних)  підприємств,  яке  відповідно  до  закону  (рішення
органу  місцевого  самоврядування)  не  підлягає приватизації,  та
майно,  що перебуває в оперативному управлінні бюджетних  установ,
якщо інше не передбачено законом.
{ Статтю 13 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 3709-12
від  16.12.93;  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 639-VI
(  639-17 ) від 31.10.2008 - зміни діють не пізніше ніж до 1 січня
2011   року;  в  редакції  Законів  N  1873-VI  (  1873-17  )  від
11.02.2010, N 2457-VI  ( 2457-17 ) від 08.07.2010 }
     Фінансовий  стан  засновників  (крім фізичних осіб) відкритих 
акціонерних  товариств  щодо  їх спроможності здійснити відповідні
внески   до   статутного   (складеного)   капіталу   повинен  бути
перевірений аудитором (аудиторською фірмою).
{  Статтю  13  доповнено  частиною  четвертою  згідно  із  Законом 
N 90/95-ВР від 14.03.95 }

     Стаття 14. Фонди товариства

     У  товаристві  створюється  резервний  (страховий)  фонд    у
розмірі, встановленому установчими документами, але  не  менше  25
відсотків  статутного  (складеного)  капіталу, а також інші фонди,
передбачені  законодавством  України  або  установчими документами
товариства.
     Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового)  фонду 
передбачається установчими документами, але не може бути меншим  5
відсотків суми чистого прибутку.

     Стаття 15. Прибуток товариства

     Прибуток  товариства    утворюється    з    надходжень    від
господарської  діяльності  після    покриття    матеріальних    та
прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З  балансового
прибутку товариства сплачуються проценти по кредитах  банків та по
облігаціях, а також вносяться передбачені  законодавством  України
податки та інші платежі до  бюджету.  Чистий  прибуток,  одержаний
після  зазначених  розрахунків та сплати дивідендів, залишається у
повному  розпорядженні  товариства,  яке  відповідно до установчих
документів визначає напрями його використання.

{  Стаття  15  із  змінами, внесеними згідно із Законами N 2154-VI
(  2154-17  )  від 27.04.2010 - зміни застосовуються у 2010 році -
зміну  визнано  неконституційною згідно з Рішенням Конституційного
Суду  N  22-рп/2010  (  v022p710-10  )  від  30.11.2010, N 2774-VI
(  2774-17  )  від 03.12.2010 - застосовується з 30 листопада 2010
року  та  діє  до  1  січня  2011  року, N 2856-VI ( 2856-17 ) від
23.12.2010 }

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0