ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Середа, 17.04.2024, 19:07

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 332 - ст. 336 | Реєстрація | Вхід

     Стаття 332. Порядок обчислення збору 

     332.1. Суб'єкти  лісових  відносин,  які  видають  спеціальні
дозволи,  до  10  числа  місяця,  що  настає за звітним кварталом,
направляють   органам   державної   податкової   служби    перелік
лісокористувачів,  яким  видано лісорубні квитки та лісові квитки,
за формою,  встановленою центральним органом державної  податкової
служби  за  погодженням  з  центральним органом виконавчої влади з
питань лісового господарства.

     332.2. Сума збору обчислюється суб'єктами  лісових  відносин,
які видають спеціальні дозволи, і зазначається у таких дозволах.

     332.3. Сума  збору,  зазначена  в  лісорубному  та в лісовому
квитках,  підлягає перерахунку суб'єктом  лісових  відносин,  який
видає спеціальні дозволи, у разі якщо:

     а) загальна  кількість фактично заготовленої деревини під час
її відпуску з обліком за площею перевищує зазначену в  лісорубному
квитку та кількість більше ніж на 10 відсотків;

    
б) фактичний  обсяг  використання  лісових ресурсів перевищує
зазначений у лісовому квитку на весь обсяг такого перевищення.

     Підставою для перерахунку є спеціальні дозволи та акти огляду
місць використання лісових ресурсів.

     Стаття 333. Порядок перерахунку збору

     333.1. Суб'єктом  лісових  відносин,  який  видає  спеціальні
дозволи,  перерахунок збору  за  заготівлю  деревини  і  заготівлю
другорядних  лісових  матеріалів,  побічні  лісові користування та
використання корисних  властивостей  лісів  здійснюється  також  у
разі:

     333.1.1. виправлення   технічних  помилок,  які  можуть  бути
допущені  під  час  проведення  матеріальної  і  грошової   оцінки
лісосік,   другорядних   лісових   матеріалів,   побічних  лісових
користувань   та   використання   корисних   властивостей   лісів,
відпущених   за   лісорубними   квитками  або  лісовими  квитками,
неправильного застосування сортиментних таблиць,  поясів, розрядів
та   ставок  збору,  а  також  виправлення  арифметичних  помилок,
допущених під час підрахунків;

    
333.1.2. анулювання  лісорубного  та/або  лісового  квитка  у
зв'язку  з  вилученням  земель для інших потреб.  В інших випадках
анулювання або видачі дубліката лісорубного квитка та/або лісового
квитка  перерахунок  збору  не  здійснюється  і  вся нарахована за
такими квитками сума збору  повністю  сплачується  до  відповідних
бюджетів;

     333.1.3. надання лісокористувачеві відстрочки:

     а) на  заготівлю деревини - сума збору за заготівлю залишеної
на пні деревини збільшується на 1,5 відсотка незалежно від строку,
на який надано відстрочку;

     б) на  вивезення  деревини  - сума збору за невивезену вчасно
деревину збільшується на 1,5 відсотка за кожний місяць відстрочки;

     333.1.4. додаткового продовження  строку  вивезення,  але  не
більш  як на три місяці.  При цьому лісокористувачем сума збору за
обсяг невивезеної вчасно деревини збільшується на 5  відсотків  за
кожний місяць відстрочки.
     333.2. Незалежно    від    способу    обліку   деревини,   що 
відпускається на пні (за площею,  пеньками, приблизною кількістю),
лісокористувачі,  які  допустили  неповну  заготівлю деревини,  що
дозволена для вирубки  за  виписаними  лісорубними  квитками,  або
взагалі  її не проводили,  збір обчислюють і сплачують повністю за
всю дозволену для заготівлі кількість  деревини,  що  зазначена  в
дозволі.

     333.3. Лісокористувачі,  у  яких  за  результатами діяльності
здійснюється перерахунок  збору,  відображають  донараховані  суми
збору   в   розрахунку   за   формою,   встановленою   у  порядку,
передбаченому статтею 46 цього Кодексу.

     Стаття 334. Порядок сплати збору

     334.1. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює
календарному кварталу.

     334.2. Лісокористувачі  щокварталу складають розрахунок збору
наростаючим підсумком з початку року  за  формою,  встановленою  у
порядку,  передбаченому статтею 46 цього Кодексу,  у якому окремим
рядком зазначається сума збору,  сплачена відповідно до підпунктів
334.2.1 та 334.2.2 цього пункту,  та подають його органу державної
податкової служби за місцезнаходженням лісової ділянки  у  строки,
визначені  для  квартального  податкового  (звітного) періоду,  за
винятком:

     334.2.1. лісокористувачів,  якими до отримання лісорубних  та
лісових  квитків збір вноситься в каси суб'єктів лісових відносин,
які їх видають:

    
а) фізичних осіб,  а також фізичних осіб - підприємців,  яким
видано лісорубні та лісові квитки;

     б) лісокористувачів  (крім  фізичних  осіб,  а також фізичних
осіб - підприємців,  яким видано лісові квитки), у яких сума збору
в лісорубному чи лісовому квитках не перевищує 50 відсотків однієї
мінімальної заробітної плати,  встановленої  законом  на  1  січня
року, в якому сплачується збір;

     334.2.2. лісокористувачів з іншої області, які сплачують збір
повністю до видачі їм спеціального  дозволу  за  місцезнаходженням
лісової ділянки, на якій здійснюється заготівля деревини.

     334.3. Про  надходження  суми  збору  в касу суб'єкта лісових
відносин,  що видає спеціальні  дозволи,  у  спеціально  заведеній
книзі  робиться  запис  і  лісокористувачеві  видається квитанція.
Одночасно в лісорубних та лісових квитках  робиться  позначка  про
сплату  збору  в  касу  (зазначаються  номер  і дата квитанції про
сплату).

     334.4. Лісокористувачі сплачують збір у строки, визначені для
квартального податкового (звітного) періоду.

     Збір сплачується    лісокористувачами    щокварталу   рівними
частинами від  суми  збору,  зазначеної  в  спеціальних  дозволах,
виданих   у   відповідному  календарному  році,  крім  сум  збору,
сплачених відповідно до підпунктів 334.2.1 і 334.2.2 пункту  334.2
цієї статті.

     334.5. При   отриманні   дозволу   в   поточному   році  (або
донарахуванні суми збору)  після  чергового  строку  сплати  збору
лісокористувачі сплачують усі суми збору за строками, що минули.

            
РОЗДІЛ XVIII. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ
              ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ В УМОВАХ ДІЇ УГОДИ
                      ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ

     Стаття 335. Порядок оподаткування інвестора під час виконання
                 угоди про розподіл продукції

     335.1. Протягом строку дії угоди про розподіл продукції  і  в
межах діяльності, пов'язаної з виконанням такої угоди, стягнення з
інвестора  загальнодержавних  та  місцевих  податків  та   зборів,
передбачених  цим  Кодексом,  крім передбачених пунктом 335.2 цієї
статті,  замінюється розподілом виробленої продукції між  державою
та інвестором на умовах такої угоди.

     Податкові зобов'язання не виникають у разі:

     розподілу прибуткової продукції між інвестором і державою;

     передачі права  власності  від інвестора до держави на майно,
придбане або створене інвестором для виконання угоди про  розподіл
продукції  і вартість якого відшкодована компенсаційною продукцією
або з дня припинення дії угоди;

     передачі майна  сторонами  угоди  про  розподіл  продукції  в
користування оператору угоди в межах такої угоди;

     розподілу оператором    компенсаційної   та/або   прибуткової
продукції між інвесторами;

     передачі майна  сторонами  угоди   про   розподіл   продукції
оператору  для  забезпечення  виконання  умов  угоди  про розподіл
продукції в межах такої угоди.

     335.2. Під  час  виконання  угоди  про   розподіл   продукції
інвестор сплачує такі податки і збори:

     а) податок на додану вартість;

     б) податок на прибуток підприємств;

     в) плату  за  користування  надрами  для видобування корисних
копалин.

     Інвестор зобов'язаний нарахувати,  утримати  та  сплатити  до
бюджету  податок  з  доходів  фізичних осіб із заробітної плати та
інших  винагород  і  виплат,  нарахованих  (виплачених)   платнику
податку згідно з розділом IV цього Кодексу.

     Інвестор-резидент або   інвестор-нерезидент   (його  постійне
представництво) зобов'язаний зареєструватися за  місцезнаходженням
як  платник  податків  та  при  взятті  на податковий облік подати
органу державної податкової  служби  за  місцем  своєї  реєстрації
відповідне повідомлення у письмовій формі і такі документи:

     засвідчену в нотаріальному порядку копію зареєстрованої угоди
про розподіл продукції;

     копію свідоцтва про державну реєстрацію  угоди  про  розподіл
продукції.

     Після реєстрації  як  платника  податку інвестор зобов'язаний
складати   і   подавати   передбачені   законодавством   податкові
декларації  і  звіти,  нести відповідальність за належне виконання
своїх обов'язків,  пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків та
зборів, у порядку і розмірах, встановлених цим Кодексом. Податкові
декларації і звіти подаються інвестором за кожним податком, збором
(обов'язковим   платежем)   окремо   від  звітів  за  результатами
діяльності,  не  пов'язаної  з  виконанням  угоди   про   розподіл
продукції.

     Форма свідоцтва про реєстрацію інвестора як платника податків
затверджується центральним органом державної податкової служби.

     335.3. Дія  цього  розділу  не  поширюється  (крім  випадків,
передбачених   статтею   337   цього  Кодексу)  на  підрядників  і
субпідрядників,  перевізників  та  інших  осіб,   у   тому   числі
іноземних,  які  беруть участь у виконанні передбачених угодою про
розподіл продукції робіт (надання послуг)  на  підставі  договорів
(контрактів) з інвестором.

     Зазначені особи  сплачують  податки в порядку,  встановленому
цим Кодексом.

    
335.4. Податковий облік, пов'язаний з виконанням передбачених
угодою  про  розподіл продукції робіт (наданням послуг),  ведеться
відповідно до цього Кодексу  та  окремо  від  обліку  інших  видів
діяльності.

     Якщо окремий   облік   не  ведеться,  застосовується  порядок
оподаткування  без  урахування  особливостей,   передбачених   цим
розділом.

     Стаття 336. Особливості сплати податку на прибуток

    
336.1. Податок  на  прибуток  сплачується  інвестором  з його
прибутку,  отриманого від виконання угод про розподіл продукції, у
розмірах,   встановлених   цим   Кодексом,   з  урахуванням  таких
особливостей:

     а) об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств  є
прибуток   інвестора,   який   визначається  виходячи  з  вартості
прибуткової продукції,  визначеної відповідно до законодавства про
розподіл  продукції,  набутої  інвестором у власність у результаті
розподілу  продукції,  зменшеної  на  суму  сплаченого  інвестором
єдиного   внеску   на   загальнообов'язкове   державне   соціальне
страхування,  а також на суму інших витрат  (включаючи  накопичені
витрати   при   виконанні   робіт   до  появи  першої  прибуткової
продукції),  пов'язаних   з   виконанням   угоди,   але   які   не
відшкодовуються   (не   підлягають  відшкодуванню)  компенсаційною
продукцією відповідно до угоди;

     б) склад   витрат,    що    відшкодовуються    компенсаційною
продукцією,  визначається відповідно до законодавства про розподіл
продукції.

     Витрати на  придбання  необоротних  активів  та  витрати   на
виконання робіт з розвідування,  облаштування і видобутку корисних
копалин включаються в момент їх  понесення  в  повному  обсязі  до
складу   витрат,   що   підлягають   відшкодуванню  компенсаційною
продукцією у порядку,  передбаченому законодавством  про  розподіл
продукції.

     Податок на   прибуток   підприємств,   що   підлягає  сплаті,
визначається та сплачується виключно у грошовій формі;

     в) якщо  об'єкт  оподаткування  інвестора   за   результатами
звітного  періоду  має від'ємне значення,  дозволяється відповідне
зменшення  об'єкта  оподаткування  наступного  періоду,  а   також
кожного   з   наступних   періодів  до  повного  погашення  такого
від'ємного значення об'єкта оподаткування,  але не  більше  строку
дії угоди про розподіл продукції;

     г) для необоротних активів,  вартість яких не відшкодовується
(не підлягає відшкодуванню) компенсаційною  продукцією  відповідно
до  угоди,  інвестор  застосовує правила амортизації,  встановлені
згідно з розділом III цього Кодексу.

     Інвестор визначає  податок  на   прибуток   підприємств,   що
підлягає   сплаті   за  підсумками  кожного  звітного  податкового
періоду, на підставі даних податкового обліку;

     ґ) податок  на   прибуток   підприємств   від   інших   видів
діяльності,   не   пов'язаних  з  виконанням  угоди  про  розподіл
продукції,  сплачується інвестором відповідно до розділу III цього
Кодексу.

     Інвестор зобов'язаний  вести окремий податковий облік податку
на  прибуток  підприємств,  одержаного  від  виконання  угоди  про
розподіл продукції, та податку на прибуток підприємств, одержаного
від інших видів діяльності, не пов'язаних з виконанням цієї угоди;

     д) пільги щодо податку на прибуток підприємств, передбачені у
розділі III цього Кодексу,  при оподаткуванні прибутку, отриманого
інвестором під час виконання  угоди  про  розподіл  продукції,  не
застосовуються, якщо інше не передбачено угодою.

     Не підлягає  утриманню  податок  на  прибуток  підприємств  з
доходу іноземного інвестора з джерелом його походження з  України,
отриманого  від  діяльності  за угодою про розподіл продукції,  що
виплачується інвестору його постійним  представництвом  відповідно
до розділу III цього Кодексу.

     Не є  об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств
кошти   та/або    вартість    майна,    перераховані    (передані)
інвестором-нерезидентом   його   постійному   представництву   для
фінансування та забезпечення діяльності  за  угодою  про  розподіл
продукції  відповідно  до  програми  робіт  та  кошторису  витрат,
затвердженого міжвідомчою комісією;

     е) податок  на  прибуток  підприємств   за   звітний   період
сплачується інвестором до відповідного бюджету у строк, визначений
для квартального податкового періоду.

     Офіційне підтвердження щодо сплаченого  податку  на  прибуток
підприємств  надається  інвестору на його письмове звернення після
граничних термінів  сплати  податку   на   прибуток   не   пізніше
10 календарних  днів з дати надходження такого звернення до органу
державної податкової служби,  в якому такого  інвестора  взято  на
облік;

     є) при   укладенні   багатосторонньої   угоди   про  розподіл
продукції  або  в  разі,  якщо  інвестором   виступає   об'єднання
юридичних   осіб,   нарахування  та  сплата  податку  на  прибуток
покладається   на   оператора-інвестора,   який    веде    окремий
бухгалтерський  та  податковий облік операцій,  що здійснюються за
угодою.  Визначення  оператора-інвестора   та   його   повноважень
здійснюється в порядку,  передбаченому законодавством про розподіл
продукції.

     Порядок подання  податкової  звітності  за   такими   угодами
встановлюється в порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0