ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Середа, 17.04.2024, 19:06

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 38 - ст. 44 | Реєстрація | Вхід

     Стаття 38. Пропозиції до порядку денного загальних зборів 

     1. Кожний  акціонер  має право внести пропозиції щодо питань,
включених  до  порядку  денного  загальних   зборів   акціонерного
товариства,  а  також  щодо  нових  кандидатів  до  складу органів
товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу
кожного з органів.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів
до проведення загальних зборів.

     2. Пропозиція   до   порядку   денного    загальних    зборів
акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням
прізвища (найменування) акціонера,  який  її  вносить,  кількості,
типу  та/або  класу  належних  йому  акцій,  змісту  пропозиції до
питання та/або проекту рішення,  а також  кількості,  типу  та/або
класу   акцій,   що  належать  кандидату,  який  пропонується  цим
акціонером до складу органів товариства.

     3. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання
позачергових   загальних   зборів   такого  товариства  на  вимогу
акціонерів у випадках,  передбачених  частиною  шостою  статті  47
цього Закону,  - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення
про  включення  пропозицій  до порядку денного не пізніше  ніж  за
15 днів до дати проведення загальних зборів.

     4. Пропозиції   акціонерів   (акціонера),   які   сукупно   є
власниками  5  або  більше  відсотків  простих  акцій,  підлягають
обов'язковому  включенню  до  порядку денного загальних зборів.  У
такому разі рішення  наглядової  ради  про  включення  питання  до
порядку денного не вимагається,  а пропозиція вважається включеною
до порядку денного,  якщо вона подана  з  дотриманням  вимог  цієї
статті.

     Зміни до  порядку  денного  загальних  зборів  вносяться лише
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих
питань.  Товариство  не  має права вносити зміни до запропонованих
акціонерами питань або проектів рішень.  У  разі,  якщо  акціонери
вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку
денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

     5. Рішення про відмову  у  включенні  пропозиції  до  порядку
денного   загальних   зборів  акціонерного  товариства  може  бути
прийнято тільки у разі:

     недотримання акціонерами   строку,   встановленого   частиною
першою цієї статті;

     неповноти даних, передбачених частиною другою цієї статті.

     6. Мотивоване  рішення  про відмову у включенні пропозиції до
порядку   денного   загальних   зборів   акціонерного   товариства
надсилається  наглядовою  радою  акціонеру  протягом  трьох днів з
моменту його прийняття.

     7. Акціонерне товариство не пізніше ніж за 10  днів  до  дати
проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів,  згідно
із статутом, про зміни у порядку денному.

     Публічне товариство також надсилає повідомлення про  зміни  у
порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам),  на якій
це товариство пройшло процедуру лістингу.

     Оскарження акціонером  рішення  товариства  про   відмову   у
включенні  його  пропозицій  до порядку денного до суду не зупиняє
проведення загальних зборів.  Суд за результатами розгляду  справи
може  постановити  рішення  про  зобов'язання  товариства провести
загальні збори з питання,  у включенні якого  до  порядку  денного
було безпідставно відмовлено акціонеру.

     Стаття 39. Представництво акціонерів

     1. Представником  акціонера  на загальних зборах акціонерного
товариства  може  бути  фізична  особа  або   уповноважена   особа
юридичної   особи,   а   також   уповноважена   особа  держави  чи
територіальної громади.

     Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи  не
можуть   бути   представниками   інших  акціонерів  товариства  на
загальних зборах.

     Представником акціонера -  фізичної  чи  юридичної  особи  на
загальних  зборах  акціонерного  товариства може бути інша фізична
особа або уповноважена  особа  юридичної  особи,  а  представником
акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа
органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

     2. Акціонер має право призначити свого представника  постійно
або  на  певний  строк.  Акціонер  має  право  у  будь-який момент
замінити свого представника,  повідомивши про це виконавчий  орган
акціонерного товариства.

     3. Довіреність  на  право  участі та голосування на загальних
зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем,
нотаріусом та іншими посадовими особами,  які вчиняють нотаріальні
дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

     Довіреність на  право  участі  та  голосування  на  загальних
зборах   акціонерного   товариства   може  містити  завдання  щодо
голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів
із  зазначенням  того,  як і за яке (проти якого) рішення потрібно
проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник
повинен   голосувати  саме  так,  як  передбачено  завданням  щодо
голосування.   Якщо   довіреність   не   містить   завдання   щодо
голосування,  представник  вирішує всі питання щодо голосування на
загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

     Акціонер має право надати  довіреність  на  право  участі  та
голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

     Акціонер має  право  у  будь-який  час відкликати чи замінити
свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

     Надання довіреності  на  право  участі  та   голосування   на
загальних  зборах не виключає право участі на цих загальних зборах
акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

     Стаття 40. Порядок проведення загальних зборів

     1. Порядок   проведення   загальних    зборів    акціонерного
товариства  встановлюється  його статутом,  а в разі,  якщо він не
встановлений статутом, - рішенням загальних зборів.

     Головує на загальних  зборах  голова  наглядової  ради,  член
наглядової ради чи інша особа, уповноважена наглядовою радою, якщо
інше не передбачено статутом.

     2. Загальні   збори   акціонерного   товариства   не   можуть
розпочатися  раніше,  ніж  зазначено у повідомленні про проведення
загальних зборів.

     3. Реєстрація акціонерів (їх  представників)  проводиться  на
підставі   переліку  акціонерів,  які  мають  право  на  участь  у
загальних   зборах,   складеного    в    порядку,    передбаченому
законодавством  про  депозитарну  систему України,  із зазначенням
кількості голосів кожного  акціонера.  Реєстрацію  акціонерів  (їх
представників)  проводить реєстраційна комісія,  яка призначається
наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів
на  вимогу  акціонерів  у  випадках,  передбачених частиною шостою
статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають.

     Реєстраційна комісія  має  право   відмовити   в   реєстрації
акціонеру  (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера
(його представника) необхідних документів,  які надають йому право
участі у загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства.

     Перелік акціонерів,   які   зареєструвалися   для   участі  у
загальних зборах,  підписує  голова  реєстраційної  комісії,  який
обирається   простою   більшістю  голосів  її  членів  до  початку
проведення реєстрації.  Акціонер,  який не зареєструвався,  не має
права брати участь у загальних зборах.

     Повноваження реєстраційної   комісії   за   договором  можуть
передаватися реєстратору або депозитарію товариства. У такому разі
головою   реєстраційної  комісії  є  представник  реєстратора  або
депозитарія.

     Перелік акціонерів,  які   зареєструвалися   для   участі   у
загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.

     Мотивоване рішення   реєстраційної   комісії  про  відмову  в
реєстрації акціонера чи його представника для участі  у  загальних
зборах,  підписане  головою  реєстраційної  комісії,  додається до
протоколу загальних зборів та видається особі,  якій відмовлено  в
реєстрації.

     До закінчення  строку,  відведеного  на  реєстрацію учасників
зборів,  акціонер   має   право   замінити   свого   представника,
повідомивши  про  це  органи  акціонерного  товариства,  або взяти
участь у загальних зборах особисто.

    У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося  декілька
представників акціонера, реєструється той представник, довіреність
якому видана пізніше.

     У разі,  якщо акція перебуває у спільній власності  декількох
осіб,   повноваження   щодо   голосування   на   загальних  зборах
здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх  загальним
представником.

     4. Акціонери  (акціонер),  які  на  дату  складення  переліку
акціонерів,  які  мають  право  на  участь  у   загальних   зборах
акціонерного   товариства,   сукупно  є  власниками  10  і  більше
відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів
та  фондового  ринку  можуть  призначати  своїх  представників для
нагляду за реєстрацією акціонерів,  проведенням загальних  зборів,
голосуванням  та  підбиттям його підсумків.  Про призначення таких
представників  товариство  повідомляється  письмово   до   початку
реєстрації акціонерів.

     Посадові особи     акціонерного     товариства    зобов'язані
забезпечити вільний доступ  представників  акціонерів  (акціонера)
та/або  Державної  комісії  з цінних паперів та фондового ринку до
нагляду за реєстрацією акціонерів,  проведенням загальних  зборів,
голосуванням та підбиттям його підсумків.

     5. Хід  загальних  зборів  або  розгляд  окремого  питання за
рішенням  ініціаторів  загальних  зборів  чи  самих  зборів   може
фіксуватися технічними засобами,  відповідні записи яких додаються
до протоколу загальних зборів.

     Стаття 41. Кворум загальних зборів

     1. Наявність   кворуму    загальних    зборів    визначається
реєстраційною  комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів
для участі у загальних зборах акціонерного товариства.

     2. Загальні збори акціонерного  товариства  мають  кворум  за
умови  реєстрації  для  участі  у  них  акціонерів,  які сукупно є
власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

     Для вирішення  питання,  право  голосу  з   якого   надається
відповідно  до  частини  п'ятої  статті  26 цього Закону власникам
привілейованих акцій,  або  питання,  при  розгляді  якого  голоси
власників  привілейованих  акцій  товариства підраховуються окремо
відповідно до абзацу другого частини  четвертої  статті  26  цього
Закону,  загальні збори вважаються такими, що мають кворум з таких
питань,  за умови реєстрації для участі у загальних  зборах  також
акціонерів,  які  сукупно  є  власниками  не менш ніж 60 відсотків
привілейованих акцій (кожного класу привілейованих  акцій),  що  є
голосуючими з цього питання.

     Стаття 42. Порядок прийняття рішень загальними зборами

     1. Одна  голосуюча  акція  надає  акціонеру  один  голос  для
вирішення кожного з питань,  винесених на голосування на загальних
зборах  акціонерного  товариства,  крім  проведення  кумулятивного
голосування.

     2. Право голосу на загальних зборах  акціонерного  товариства
мають акціонери - власники простих акцій товариства, а у випадках,
передбачених статтею 26 цього Закону, - також акціонери - власники
привілейованих  акцій  товариства,  які  володіють акціями на дату
складення  переліку  акціонерів,  які  мають  право  на  участь  у
загальних зборах.

     Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

     3. Рішення   загальних   зборів   акціонерного  товариства  з
питання,  винесеного на голосування, приймається простою більшістю
голосів  акціонерів,  які  зареєструвалися  для участі у загальних
зборах та є власниками голосуючих  з  цього  питання  акцій,  крім
випадків,   коли   цим   Законом  не  встановлено  інше.  Статутом
приватного  товариства  може  встановлюватися   більша   кількість
голосів  акціонерів,  необхідних  для  прийняття  рішень  з питань
порядку денного, крім питань:

     про дострокове припинення повноважень посадових осіб  органів
товариства;

     про звернення  з позовом до посадових осіб органів товариства
стосовно відшкодування збитків, завданих товариству;

     про звернення з  позовом  у  разі  недотримання  вимог  цього
Закону при вчиненні значного правочину.

     4. Обраними   до   складу   органу   акціонерного  товариства
вважаються кандидати,  які  набрали  найбільшу  кількість  голосів
серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

     5. Рішення  загальних зборів з питань,  передбачених пунктами
2-7 та 21 частини другої статті 33 цього Закону, приймається більш
як  трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.
Статутом  приватного  товариства  можуть  бути  передбачені   інші
питання,  рішення  щодо  яких  приймаються трьома чвертями голосів
акціонерів від загальної їх кількості,  крім питань,  визначених в
абзаці другому частини третьої цієї статті.

     6. Загальні  збори  не  можуть приймати рішення з питань,  не
включених до порядку денного.

     7. З питання,  винесеного на голосування,  право  голосу  для
вирішення   якого   мають   акціонери   -   власники   простих  та
привілейованих  акцій,  голоси  підраховуються  разом   за   всіма
голосуючими з цього питання акціями,  крім випадків,  передбачених
статутом товариства та частиною четвертою статті 26 цього Закону.

     8. У ході загальних зборів може  бути  оголошено  перерву  до
наступного  дня.  Рішення про оголошення перерви до наступного дня
приймається   простою   більшістю    голосів    акціонерів,    які
зареєструвалися  для  участі  в  загальних  зборах та є власниками
акцій,  голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься
наступного дня.  Повторна реєстрація акціонерів (їх представників)
наступного дня не проводиться.

     Кількість голосів акціонерів,  які зареєструвалися для участі
в  загальних  зборах,  визначається  на  підставі даних реєстрації
першого дня.

     Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці,
що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

     Кількість перерв  у  ході проведення загальних зборів не може
перевищувати трьох.

     9. На загальних зборах голосування проводиться з усіх  питань
порядку денного, винесених на голосування.

     Стаття 43. Спосіб голосування

     1. Голосування  на загальних зборах акціонерного товариства з
питань порядку денного може проводитися з використанням  бюлетенів
для голосування.

     У товаристві,   що   здійснило   публічне  розміщення  акцій,
голосування з питань порядку денного загальних зборів  проводиться
тільки з використанням бюлетенів для голосування.

     У товаристві з кількістю акціонерів - власників простих акцій
товариства понад 100 осіб голосування  з  питань  порядку  денного
загальних  зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для
голосування.

     При голосуванні  з  питань,  зазначених  у  статті  68  цього
Закону, використання бюлетенів є обов'язковим.

     2. Бюлетень для голосування повинен містити:

     1) повне найменування акціонерного товариства;

     2) дату і час проведення загальних зборів;

     3) перелік  питань,  винесених  на  голосування,  та  проекти
рішень з цих питань;

     4) варіанти голосування  за  кожний  проект  рішення  (написи
"за", "проти", "утримався");

     5) застереження  про  те,  що  бюлетень  має  бути підписаний
акціонером (представником акціонера) і в разі  відсутності  такого
підпису вважається недійсним;

     6) зазначення   кількості   голосів,   що   належать  кожному
акціонеру.

     У разі  проведення  голосування  з  питань   обрання   членів
виконавчого   органу,   наглядової  ради  або  ревізійної  комісії
(ревізора) товариства бюлетень  для  голосування  повинен  містити
прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

     3. Форма  і  текст  бюлетеня  для  голосування затверджуються
наглядовою радою не пізніше ніж за  10  днів  до  дати  проведення
загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів
на вимогу акціонерів  у  випадках,  передбачених  частиною  шостою
статті  47  цього  Закону,  -  акціонерами,  які  цього вимагають.
Акціонери мають право до проведення загальних зборів  ознайомитися
з  формою бюлетеня для голосування в порядку,  визначеному статтею
35 цього Закону.

     4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо
він   відрізняється   від   офіційно   виготовленого   акціонерним
товариством  зразка  або  на  ньому  відсутній  підпис   акціонера
(представника).

     У разі  якщо  бюлетень для голосування містить кілька питань,
винесених на голосування,  визнання  його  недійсним  щодо  одного
питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

     Бюлетені для   голосування,  визнані  недійсними  з  підстав,
передбачених цією статтею,  не  враховуються  під  час  підрахунку
голосів.

     Стаття 44. Лічильна комісія

     1. Роз'яснення  щодо порядку голосування,  підрахунку голосів
та  інших   питань,   пов'язаних   із   забезпеченням   проведення
голосування  на  загальних  зборах,  надає  лічильна комісія,  яка
обирається загальними зборами акціонерів.  Повноваження  лічильної
комісії   за   договором   можуть   передаватися  реєстратору  або
депозитарію товариства.  Умови договору затверджуються  загальними
зборами.

     2. В   акціонерному   товаристві  з  кількістю  акціонерів  -
власників простих акцій понад 100 осіб кількісний склад  лічильної
комісії  не  може  бути меншим ніж три особи.  До складу лічильної
комісії не можуть включатися особи,  які входять або є кандидатами
до складу органів товариства.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0