ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Понеділок, 04.03.2024, 07:02

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 30 - ст. 37 | Реєстрація | Вхід

                            Розділ VI 

                ДИВІДЕНДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

     Стаття 30. Порядок виплати дивідендів

     1. Дивіденд   -   частина   чистого   прибутку   акціонерного
товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну
йому  акцію  певного типу та/або класу.  За акціями одного типу та
класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

     Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

     Дивіденди виплачуються  на   акції,   звіт   про   результати
розміщення   яких  зареєстровано  у  встановленому  законодавством
порядку.

     2.  Виплата  дивідендів  за  простими  акціями здійснюється з
чистого  прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на
підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк,
що  не  перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами
рішення про виплату дивідендів, відповідно до закону.

     Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється  з
чистого  прибутку  звітного  року  та/або нерозподіленого прибутку
відповідно до статуту  акціонерного  товариства  у  строк,  що  не
перевищує шість місяців після закінчення звітного року.

     У разі   відсутності   або   недостатності  чистого  прибутку
звітного  року  та/або  нерозподіленого  прибутку  минулих   років
виплата  дивідендів  за  привілейованими  акціями  здійснюється за
рахунок резервного капіталу товариства або спеціального фонду  для
виплати дивідендів за привілейованими акціями.
{ Частина друга статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законами 
2154-VI   (   2154-17   )   від   27.04.2010   -   зміну   визнано
неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду
N 22-рп/2010 ( v022p710-10 ) від 30.11.2010, N 2774-VI ( 2774-17 )
від  03.12.2010;  в  редакції  Закону  N  2856-VI  ( 2856-17 ) від
23.12.2010 }

     3.  Рішення  про  виплату  дивідендів  у  розмірі  більше  30
відсотків  за  простими  акціями  приймається  загальними  зборами
акціонерного  товариства. { Абзац перший частини третьої статті 30
в  редакції  Закону  N  2154-VI ( 2154-17 ) від 27.04.2010 - зміни
застосовуються у 2010 році - зміну визнано неконституційною згідно
з  Рішенням  Конституційного Суду N 22-рп/2010 ( v022p710-10 ) від
30.11.2010,  N 2774-VI ( 2774-17 ) від 03.12.2010 - застосовується
з 30 листопада 2010 року та діє до 1 січня 2011 року }

     Розмір дивідендів  за  привілейованими  акціями  всіх  класів
визначається у статуті акціонерного товариства.

     4. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада  акціонерного
товариства  встановлює  дату  складення  переліку осіб,  які мають
право на отримання дивідендів,  порядок та строк їх виплати.  Дата
складення переліку осіб,  які мають право на отримання дивідендів,
не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

     Товариство повідомляє осіб,  які  мають  право  на  отримання
дивідендів,  про  дату,  розмір,  порядок  та  строк  їх  виплати.
Протягом 10 днів після прийняття рішення  про  виплату  дивідендів
публічне товариство повідомляє про дату,  розмір, порядок та строк
виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої
(яких) перебуває таке товариство.

     У разі  відчуження  акціонером належних йому акцій після дати
складення переліку осіб,  які мають право на отримання дивідендів,
але  раніше  дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів
залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

     5. У разі реєстрації акцій на  ім'я  номінального  утримувача
товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну
систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або
перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату
власникам акцій,  на підставі договору з  відповідним  номінальним
утримувачем.

     Стаття 31. Обмеження на виплату дивідендів

     1. Акціонерне  товариство  не  має права приймати рішення про
виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів  за  простими
акціями у разі, якщо:

     1) звіт  про  результати  розміщення акцій не зареєстровано у
встановленому законодавством порядку;

     2) власний  капітал  товариства   менший,   ніж   сума   його
статутного  капіталу,  резервного  капіталу та розміру перевищення
ліквідаційної вартості привілейованих  акцій  над  їх  номінальною
вартістю.

     2. Акціонерне  товариство  не  має  права здійснювати виплату
дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

    1) товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно  до
статті 68 цього Закону;

     2) поточні  дивіденди за привілейованими акціями не виплачено
повністю.

     3. Акціонерне товариство не має права  приймати  рішення  про
виплату   дивідендів   та   здійснювати   виплату   дивідендів  за
привілейованими акціями у разі, якщо:

     1) звіт про результати розміщення акцій  не  зареєстровано  у
встановленому законодавством порядку;

     2) власний   капітал   товариства   менший,   ніж  сума  його
статутного капіталу,  резервного капіталу та  розміру  перевищення
ліквідаційної  вартості  привілейованих  акцій  над їх номінальною
вартістю,  власники яких мають переваги щодо черговості  отримання
виплат у разі ліквідації.

     Товариство не  має  права  здійснювати  виплату дивідендів за
привілейованими  акціями  певного  класу   до   виплати   поточних
дивідендів   за   привілейованими  акціями,  власники  яких  мають
перевагу щодо черговості отримання дивідендів.

 
                            Розділ VII

              ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

     Стаття 32. Загальні збори акціонерного товариства

     1. Загальні збори є вищим органом акціонерного товариства.

     2. Акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні
збори (річні загальні збори).

     Річні  загальні   збори   товариства  проводяться  не пізніше
30 квітня наступного за звітним року.

     До порядку  денного  річних  загальних   зборів   обов'язково
вносяться питання, передбачені пунктами 11, 12 і 22 частини другої
статті 33 цього Закону.

     Не рідше ніж раз на три роки  до  порядку  денного  загальних
зборів  обов'язково вносяться питання,  передбачені пунктами 17 та
18 частини другої статті 33 цього Закону.

     Усі інші   загальні   збори,    крім    річних,    вважаються
позачерговими.

     3. Загальні  збори проводяться за рахунок коштів акціонерного
товариства.  У разі якщо загальні збори проводяться  з  ініціативи
акціонерів або наглядової ради, документально підтверджені витрати
на  їх  організацію,  підготовку   та   проведення   можуть   бути
відшкодовані   за   рахунок  коштів  товариства,  якщо  загальними
зборами,  що проводяться  у  зазначеному  випадку,  буде  прийнято
рішення  про  відшкодування  витрат на організацію,  підготовку та
проведення загальних зборів.

     Стаття 33. Компетенція загальних зборів

     1. Загальні  збори   можуть   вирішувати   будь-які   питання
діяльності акціонерного товариства.

     2. До виключної компетенції загальних зборів належить:

     1) визначення   основних   напрямів  діяльності  акціонерного
товариства;

     2) внесення змін до статуту товариства;

     3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

     4) прийняття рішення про зміну типу товариства;

     5) прийняття рішення про розміщення акцій;

     6) прийняття  рішення  про  збільшення  статутного   капіталу
товариства;

     7) прийняття   рішення   про  зменшення  статутного  капіталу
товариства;

     8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

     9) затвердження положень про загальні збори,  наглядову раду,
виконавчий  орган  та  ревізійну комісію (ревізора) товариства,  а
також внесення змін до них;

     10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо
інше не передбачено статутом товариства;

     11) затвердження річного звіту товариства;

     12)  розподіл  прибутку  і  збитків  товариства з урахуванням
вимог,  передбачених  законом; { Пункт 12 частини другої статті 33
в редакції Закону N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }

     13) прийняття  рішення  про  викуп товариством розміщених ним
акцій;

     14) прийняття рішення про форму існування акцій;

     15)  затвердження  розміру  річних  дивідендів  з урахуванням
вимог, передбачених законом; { Пункт 15 частини другої статті 33 в
редакції  Закону N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }

     16) прийняття рішень з питань  порядку  проведення  загальних
зборів;

     17) обрання   членів   наглядової   ради,  затвердження  умов
цивільно-правових або  трудових  договорів,  що  укладатимуться  з
ними,  встановлення  розміру  їх  винагороди,  обрання особи,  яка
уповноважується  на  підписання  цивільно-правових   договорів   з
членами наглядової ради;

    18) прийняття   рішення  про  припинення  повноважень  членів
наглядової ради;

     19) обрання голови та членів ревізійної  комісії  (ревізора),
прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

     20) затвердження  висновків  ревізійної  комісії  (ревізора),
прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

     21) прийняття рішення про  виділ  та  припинення  товариства,
крім  випадку,  передбаченого  частиною  четвертою статті 84 цього
Закону,  про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії,
затвердження порядку та строків ліквідації,  порядку розподілу між
акціонерами  майна,  що  залишається   після   задоволення   вимог
кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

     22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової
ради,  звіту  виконавчого   органу,   звіту   ревізійної   комісії
(ревізора);

     23) затвердження     принципів    (кодексу)    корпоративного
управління товариства;

     24) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;

     25) вирішення  інших  питань,  що   належать   до   виключної
компетенції загальних зборів згідно із статутом або положенням про
загальні збори товариства.

     3. Повноваження з вирішення питань,  що належать до виключної
компетенції  загальних  зборів,  не  можуть  бути  передані  іншим
органам товариства.

     4. До  виключної  компетенції   загальних   зборів   статутом
товариства і законом може бути віднесено вирішення й інших питань.

     Стаття 34. Право на участь у загальних зборах

     1. У  загальних  зборах  акціонерного товариства можуть брати
участь особи,  включені до переліку акціонерів, які мають право на
таку   участь,   або  їх  представники.  На  загальних  зборах  за
запрошенням особи,  яка скликає загальні збори,  також можуть бути
присутні   представник   аудитора  товариства  та  посадові  особи
товариства  незалежно від володіння ними акціями цього товариства,
представник  органу, який відповідно до статуту представляє  права
та інтереси трудового колективу.

     Перелік акціонерів,  які мають право на  участь  у  загальних
зборах,  складається  в порядку,  встановленому законодавством про
депозитарну систему України.

     На вимогу акціонера товариство  або  особа,  яка  веде  облік
права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію
про включення його до переліку  акціонерів,  які  мають  право  на
участь у загальних зборах.

     2. Зміни до переліку акціонерів,  які мають право на участь у
загальних зборах акціонерного  товариства,  після  його  складення
можуть  вноситися  особою  або  органом товариства,  передбаченими
статутом чи положенням про загальні збори акціонерного товариства.

     Обмеження права  акціонера  на  участь  у  загальних   зборах
встановлюється законом.

     Стаття 35. Повідомлення про проведення загальних зборів

     1. Письмове  повідомлення  про  проведення  загальних  зборів
акціонерного товариства та їх порядок денний надсилається  кожному
акціонеру,   зазначеному   в  переліку  акціонерів,  складеному  в
порядку,  встановленому  законодавством  про  депозитарну  систему
України,  на дату,  визначену наглядовою радою, а в разі скликання
позачергових загальних зборів на  вимогу  акціонерів  у  випадках,
передбачених   частиною   шостою   статті   47   цього  Закону,  -
акціонерами,  які  цього  вимагають.  Встановлена  дата  не   може
передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і
не  може  бути  встановленою  раніше,  ніж  за  60  днів  до  дати
проведення загальних зборів.

     Письмове повідомлення  про  проведення загальних зборів та їх
порядок денний надсилається акціонерам персонально (з  урахуванням
частини другої цієї статті) особою,  яка скликає загальні збори, у
спосіб,  передбачений статутом акціонерного товариства, у строк не
пізніше  ніж  за  30  днів  до  дати  їх проведення.  Повідомлення
розсилає особа,  яка скликає загальні збори,  або особа,  яка веде
облік   прав  власності  на  акції  товариства  у  разі  скликання
загальних зборів акціонерами.

     Товариство з кількістю акціонерів - власників  простих  акцій
понад  1000  осіб  не  пізніше  ніж  за 30 днів до дати проведення
загальних зборів також публікує в  офіційному  друкованому  органі
повідомлення про проведення загальних зборів.  Публічне акціонерне
товариство  додатково   надсилає   повідомлення   про   проведення
загальних  зборів та їх порядок денний фондовій біржі,  на якій це
товариство пройшло процедуру лістингу.

     2. У разі реєстрації акцій на  ім'я  номінального  утримувача
повідомлення  про  проведення  загальних  зборів та порядок денний
надсилається номінальному утримувачу,  який забезпечує персональне
повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

     3. Повідомлення  про проведення загальних зборів акціонерного
товариства має містити такі дані:

     1) повне найменування та місцезнаходження товариства;

     2) дата,  час та місце (із зазначенням номера кімнати,  офісу
або  залу,  куди  мають  прибути  акціонери)  проведення загальних
зборів;

     3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі
у загальних зборах;

     4) дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на
участь у загальних зборах;

     5) перелік питань, що виносяться на голосування;

     6) порядок ознайомлення акціонерів  з  матеріалами,  з  якими
вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

    Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в
межах населеного  пункту  за  місцезнаходженням  товариства,  крім
випадків,  коли  на день скликання загальних зборів 100 відсотками
акцій  товариства  володіють  іноземці,  особи  без  громадянства,
іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

    Стаття 36. Документи, які надаються акціонерам, та  документи,
               з якими акціонери можуть ознайомитися під час
               підготовки до загальних зборів

     1. Від  дати надіслання повідомлення про проведення загальних
зборів до дати проведення загальних зборів  акціонерне  товариство
повинно  надати  акціонерам можливість ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного,  за
місцезнаходженням  товариства  у  робочі  дні,  робочий  час  та в
доступному місці,  а в день проведення загальних зборів - також  у
місці  їх  проведення.  У  повідомленні  про  проведення загальних
зборів  вказуються  конкретно  визначене  місце  для  ознайомлення
(номер   кімнати,   офісу  тощо)  та  посадова  особа  товариства,
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

     2. Статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів  -
власників  простих  акцій  понад  100  осіб може бути передбачений
інший порядок надання акціонерам документів,  з якими вони  можуть
ознайомитися   під   час  підготовки  до  загальних  зборів.  Такі
документи можуть  надаватися  в  електронній  формі  або  в  інший
спосіб, передбачений статутом.

     3. Після  надіслання  акціонерам  повідомлення про проведення
загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити  зміни
до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість
ознайомитися,  крім змін до зазначених  документів  у  зв'язку  із
змінами  в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок.  У
такому разі зміни вносяться не пізніше ніж  за  10  днів  до  дати
проведення загальних зборів.

     Стаття 37. Порядок денний загальних зборів

     1. Порядок  денний  загальних  зборів акціонерного товариства
попередньо затверджується наглядовою радою товариства,  а  в  разі
скликання  позачергових  загальних  зборів  на вимогу акціонерів у
випадках,  передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону,  -
акціонерами, які цього вимагають.

     2. Акціонер  до проведення зборів за запитом має можливість в
порядку,  визначеному статтею  36  цього  Закону,  ознайомитися  з
проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Березень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0