ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Середа, 17.04.2024, 18:31

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 53 - ст. 60 | Реєстрація | Вхід

     Стаття 53. Обрання членів наглядової ради 

     1. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з
числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

     Акціонер може   мати  необмежену  кількість  представників  у
наглядовій  раді.  Порядок  діяльності  представника  акціонера  у
наглядовій  раді  визначається  самим  акціонером.  Загальні збори
товариства можуть встановити залежність членства у наглядовій раді
від кількості акцій, якими володіє акціонер.

     2. Повноваження  члена  наглядової ради дійсні з моменту його
затвердження рішенням загальних зборів товариства.

     3. Обрання  членів  наглядової  ради  публічного   товариства
здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

     Обрання членів    наглядової   ради   приватного   товариства
здійснюється  за  принципом  пропорційності  представництва  у  її
складі  представників  акціонерів відповідно до кількості належних
акціонерам голосуючих акцій або шляхом кумулятивного  голосування.
Конкретний   спосіб  обрання  членів  наглядової  ради  приватного
товариства визначається його статутом.

     4. Одна й та сама особа може обиратися до  складу  наглядової
ради неодноразово.

    
5. Член   наглядової  ради  не  може  бути  одночасно  членом
виконавчого органу та/або членом  ревізійної  комісії  (ревізором)
цього товариства.

     6. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними
зборами.

     До складу  наглядової  ради   в   товариствах   з   кількістю
акціонерів  - власників простих акцій від 100 до 1000 осіб повинні
входити не менше ніж п'ять осіб, з кількістю понад 1000 - не менше
ніж  сім осіб,  а в товариствах з кількістю акціонерів - власників
простих акцій понад 10 000 осіб - не менше ніж дев'ять осіб.

    
7. Якщо кількість  членів  наглядової  ради  становить  менше
половини її кількісного складу,  товариство протягом трьох місяців
має скликати позачергові загальні збори для обрання  решти  членів
наглядової  ради,  а  в разі обрання членів наглядової ради шляхом
кумулятивного голосування - для обрання всього  складу  наглядової
ради.

     8. Член   наглядової   ради  здійснює  свої  повноваження  на
підставі договору з товариством.

     Від імені товариства договір підписує особа,  уповноважена на
те загальними зборами.

     У договорі  з  членом  наглядової  ради  товариства може бути
передбачена  виплата  йому   винагороди   та   можливість   сплати
товариством  за  нього  внесків  на  загальнообов'язкове  державне
пенсійне страхування.

    Дія договору з членом наглядової  ради  припиняється  у  разі
припинення його повноважень.

    
Виконання повноважень   члена   наглядової   ради  державними
службовцями здійснюється  у  випадках  та  в  порядку,  визначених
законом.  Виконання повноважень члена наглядової ради особами, які
перебувають  на  службі  в   органах   місцевого   самоврядування,
здійснюється відповідно до законодавства.

     Стаття 54. Голова наглядової ради

     1. Голова  наглядової ради акціонерного товариства обирається
членами наглядової ради з їх числа простою більшістю  голосів  від
кількісного  складу  наглядової  ради,  якщо  інше  не передбачено
статутом товариства або положенням про наглядову раду.

     Наглядова рада має право в будь-який  час  переобрати  голову
наглядової ради.

     2. Голова  наглядової  ради  організовує  її роботу,  скликає
засідання наглядової ради та головує на  них,  відкриває  загальні
збори,  організовує обрання секретаря загальних зборів,  якщо інше
не передбачено статутом  акціонерного  товариства,  здійснює  інші
повноваження,  передбачені  статутом  та  положенням про наглядову
раду.

    
3. У разі  неможливості  виконання  головою  наглядової  ради
своїх  повноважень  його  повноваження  здійснює  один  із  членів
наглядової ради за її рішенням,  якщо інше не передбачено статутом
або положенням про наглядову раду акціонерного товариства.

     Стаття 55. Засідання наглядової ради

     1. Засідання   наглядової  ради  скликаються  за  ініціативою
голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

     Засідання наглядової  ради  також   скликаються   на   вимогу
ревізійної комісії,  виконавчого органу чи його члена, інших осіб,
визначених статутом акціонерного товариства,  які беруть участь  у
засіданні наглядової ради.

     На вимогу  наглядової  ради  в  її  засіданні  або в розгляді
окремих питань  порядку  денного  засідання  беруть  участь  члени
виконавчого   органу  та  інші  визначені  нею  особи  в  порядку,
встановленому положенням про наглядову раду.

    
Засідання наглядової ради проводяться в міру  необхідності  з
періодичністю,  визначеною  статутом,  але не рідше одного разу на
квартал.

     Статут  або  положення   про   наглядову   раду  акціонерного
товариства може передбачати  порядок  прийняття  наглядовою  радою
рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

     У засіданні  наглядової  ради  на  її  запрошення  з   правом
дорадчого  голосу  можуть брати участь представники профспілкового
або  іншого  уповноваженого  трудовим  колективом   органу,   який
підписав колективний договір від імені трудового колективу.

     2. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере
участь не менше ніж половина її складу.  Статутом  або  положенням
про   наглядову   раду   товариства  може  встановлюватися  більша
кількість  членів  наглядової  ради,  необхідна  для  визнання  її
засідань правомочними.

     3. На  вимогу  наглядової  ради  в її засіданні беруть участь
члени виконавчого органу.

     4. Рішення  наглядової  ради  приймається  простою  більшістю
голосів  членів наглядової ради,  які беруть участь у засіданні та
мають право  голосу,  якщо  для  прийняття  рішення  статутом  або
положенням   про   наглядову   раду   акціонерного  товариства  не
встановлюється більша кількість голосів.

    
5. На засіданні наглядової ради кожний член  наглядової  ради
має один голос.

     Статутом або  положенням  про  наглядову раду товариства може
передбачатися право вирішального голосу голови наглядової  ради  у
разі  рівного  розподілу  голосів  членів  наглядової ради під час
прийняття рішень.

     6. Протокол засідання наглядової ради оформляється не пізніше
ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

     У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:

    
місце, дата і час проведення засідання;

     особи, які брали участь у засіданні;

     порядок денний засідання;

     питання, винесені на голосування,  та підсумки голосування із
зазначенням прізвищ членів наглядової ради,  які голосували  "за",
"проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;

     зміст прийнятих рішень.

     Протокол засідання  наглядової  ради  підписує  головуючий на
засіданні.

    
7. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання  за
її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

     Стаття 56. Комітети наглядової ради. Корпоративний секретар

     1. Наглядова  рада  акціонерного  товариства  може утворювати
постійні чи тимчасові комітети з числа її членів  для  вивчення  і
підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.

     В акціонерному  товаристві  можуть  утворюватися  комітети  з
питань аудиту  та  з  питань  інформаційної  політики  товариства.
Очолюють  комітети  члени  наглядової  ради товариства,  обрані за
пропозицією  акціонера,  який  не   контролює   діяльність   цього
товариства.

     З метою  забезпечення  діяльності  комітету  з  питань аудиту
наглядова  рада  може  прийняти  рішення  щодо   запровадження   в
товаристві   посади   внутрішнього   аудитора   (створення  служби
внутрішнього  аудиту).  Внутрішній  аудитор  (служба  внутрішнього
аудиту)  призначається  наглядовою  радою  і  є підпорядкованим та
підзвітним безпосередньо члену наглядової ради - голові комітету з
питань аудиту.

     Порядок утворення   і   діяльності  комітетів  встановлюється
статутом або положенням про наглядову раду товариства.

     2. Рішення про утворення комітету та про перелік питань,  які
передаються  йому  для вивчення і підготовки,  приймаються простою
більшістю  голосів  членів  наглядової  ради,  якщо  статутом  або
положенням  про  наглядову  раду  не встановлено більшої кількості
голосів, необхідної для прийняття такого рішення.

     3. Висновки  комітетів  розглядаються  наглядовою   радою   в
порядку,  передбаченому цим Законом для прийняття наглядовою радою
рішень.

     4. Наглядова рада за пропозицією  голови  наглядової  ради  у
встановленому  порядку  має право обрати корпоративного секретаря.
Корпоративний секретар  є  особою,  яка  відповідає  за  взаємодію
акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами.

     Робота корпоративного  секретаря  оплачується  із  загального
бюджету наглядової ради.

     Стаття 57. Дострокове припинення повноважень членів
                наглядової ради

     1. Загальні  збори  акціонерного  товариства  можуть прийняти
рішення про дострокове припинення  повноважень  членів  наглядової
ради  та  одночасне обрання нових членів.  Статутом або положенням
про наглядову раду товариства має бути передбачено  випадки,  коли
припиняються  повноваження  членів  наглядової  ради та обираються
нові члени.

     Без рішення загальних зборів  повноваження  члена  наглядової
ради з одночасним припиненням договору припиняються:

     1) за  його  бажанням за умови письмового повідомлення про це
товариства за два тижні;

    
2) в разі неможливості виконання обов'язків члена  наглядової
ради за станом здоров'я;

     3) в  разі  набрання  законної сили вироком чи рішенням суду,
яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання
обов'язків члена наглядової ради;

    
4) в   разі  смерті,  визнання  його  недієздатним,  обмежено
дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

     Статутом товариства   можуть   бути   передбачені   додаткові
підстави для припинення повноважень члена наглядової ради.

     2. У  разі  якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося
шляхом кумулятивного голосування,  рішення  загальних  зборів  про
дострокове  припинення повноважень може прийматися тільки стосовно
всіх членів наглядової ради.

 
                            Розділ IX

             ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

     Стаття 58. Засади діяльності виконавчого органу акціонерного
                товариства

     1. Виконавчий    орган   акціонерного   товариства   здійснює
управління поточною діяльністю товариства.

     До компетенції виконавчого  органу  належить  вирішення  всіх
питань,  пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства,
крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів
та наглядової ради.

     2. Виконавчий   орган   акціонерного   товариства  підзвітний
загальним зборам  і  наглядовій  раді,  організовує  виконання  їх
рішень.  Виконавчий  орган діє від імені акціонерного товариства у
межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом.

     3. Виконавчий  орган  акціонерного   товариства   може   бути
колегіальним  (правління,  дирекція)  або  одноосібним  (директор,
генеральний директор).

     4. Членом виконавчого  органу  акціонерного  товариства  може
бути  будь-яка  фізична  особа,  яка має повну дієздатність і не є
членом наглядової ради чи ревізійної комісії.

     5. Права та обов'язки членів виконавчого органу  акціонерного
товариства визначаються цим Законом,  іншими актами законодавства,
статутом  товариства   або   положенням   про   виконавчий   орган
товариства,  а  також трудовим договором,  що укладається з кожним
членом виконавчого органу.  Від імені товариства трудовий  договір
підписує  голова  наглядової  ради  чи  особа,  уповноважена на те
наглядовою радою.

    
6. Виконавчий орган  на  вимогу  органів  та  посадових  осіб
товариства   зобов'язаний   надати   можливість   ознайомитися   з
інформацією  про  діяльність  товариства  в  межах,   встановлених
законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства.

     Особи, які   при   цьому  отримали  доступ  до  інформації  з
обмеженим доступом,  несуть відповідальність  за  її  неправомірне
використання.

     Стаття 59. Колегіальний виконавчий орган акціонерного
                товариства

     1. Кількісний склад виконавчого органу,  порядок  призначення
його членів визначаються статутом товариства. Порядок скликання та
проведення    засідань    колегіального     виконавчого     органу
встановлюється   статутом  або  положенням  про  виконавчий  орган
акціонерного товариства.

     2. Кожний член колегіального  виконавчого  органу  має  право
вимагати  проведення засідання колегіального виконавчого органу та
вносити питання до порядку денного засідання.

     3. Члени наглядової ради,  а також представник профспілкового
або   іншого   уповноваженого  трудовим  колективом  органу,  який
підписав колективний договір від імені трудового колективу,  мають
право  бути  присутніми  на  засіданнях  колегіального виконавчого
органу.  Статутом  може  бути  надано  право  іншим  особам   бути
присутніми на засіданні колегіального виконавчого органу.

     4. На  засіданні  колегіального  виконавчого  органу ведеться
протокол.  Протокол  засідання  колегіального  виконавчого  органу
підписується  головуючим  та  надається для ознайомлення на вимогу
члена колегіального виконавчого органу,  члена наглядової ради або
представника  профспілкового  або  іншого  уповноваженого трудовим
колективом органу,  який підписав колективний  договір  від  імені
трудового колективу органу.  Статутом акціонерного товариства може
бути надано  право  іншим  особам  отримувати  протокол  засідання
колегіального виконавчого органу для ознайомлення.

     5. Голова   колегіального   виконавчого   органу   обирається
наглядовою радою товариства,  якщо інше  не  передбачено  статутом
товариства,  в порядку,  передбаченому статутом або положенням про
виконавчий орган акціонерного товариства.

    
Голова колегіального виконавчого  органу  організовує  роботу
колегіального  виконавчого органу,  скликає засідання,  забезпечує
ведення протоколів засідань.

     Голова колегіального  виконавчого  органу   має   право   без
довіреності  діяти  від  імені  товариства  відповідно  до  рішень
колегіального  виконавчого  органу,  в  тому  числі   представляти
інтереси  товариства,  вчиняти  правочини  від  імені  товариства,
видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання
всіма    працівниками   товариства.   Інший   член   колегіального
виконавчого органу в порядку,  визначеному законодавством України,
також може бути наділений цими повноваженнями, якщо це передбачено
статутом товариства.

     6. У  разі  неможливості  виконання   головою   колегіального
виконавчого органу своїх повноважень за рішенням цього органу його
повноваження здійснює один  із  членів  колегіального  виконавчого
органу,  якщо  інше  не  передбачено  статутом  або положенням про
виконавчий орган акціонерного товариства.  Інші особи можуть діяти
від  імені  товариства  у  порядку  представництва,  передбаченому
Цивільним кодексом України ( 435-15 ).

     Стаття 60. Одноосібний виконавчий орган

     1. Порядок прийняття рішень особою, яка здійснює повноваження
одноосібного   виконавчого  органу,  встановлюється  статутом  або
положенням про виконавчий орган акціонерного товариства.

     2. Особа,  яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого
органу,  вправі  без  довіреності  діяти  від  імені  акціонерного
товариства,  в тому  числі  представляти  його  інтереси,  вчиняти
правочини   від   імені  товариства,  видавати  накази  та  давати
розпорядження,  обов'язкові  для  виконання   всіма   працівниками
товариства.

     3. У   разі   неможливості  виконання  особою,  яка  здійснює
повноваження одноосібного виконавчого органу,  своїх  повноважень,
ці повноваження здійснюються призначеною нею особою,  якщо інше не
передбачено статутом або положенням про виконавчий орган.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0