ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Неділя, 03.03.2024, 19:41

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 263 | Реєстрація | Вхід

     263.3. Види   видобутої   корисної   копалини    (мінеральної 
сировини)   визначаються   платником  відповідно  до  затверджених
законодавством  переліків  видів   корисних   копалин,   а   також
кодифікації товарів та послуг з урахуванням затверджених платником
схем руху видобутої корисної копалини  (мінеральної  сировини)  на
виробничих  дільницях  та  місцях  зберігання з урахуванням складу
вихідної  сировини,  умов  конкретного  виробництва,  особливостей
технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції.

     263.4. Види  погашених  запасів корисних копалин визначаються
платником  на  підставі  висновків  державної  експертизи  запасів
корисних  копалин відповідної ділянки надр,  що виконана не раніше
ніж за десять років до дати списання запасів  корисних  копалин  з
балансу гірничодобувного підприємства.

     263.5. База оподаткування

     263.5.1. Базою  оподаткування  є вартість обсягів видобутих у
податковому  (звітному)  періоді  корисних  копалин   (мінеральної
сировини),  яка  окремо  обчислюється  для  кожного  виду корисної
копалини (мінеральної сировини) для кожної ділянки надр на базових
умовах   поставки   (склад   готової   продукції  гірничодобувного
підприємства).

     263.5.2. Порядок  визначення  вартості  одиниці  відповідного
виду    видобутої   корисної   копалини   (мінеральної   сировини)
встановлено пунктом 263.6 цієї статті.

     263.5.3. Для видів  корисних  копалин,  для  яких  у  таблиці
пункту 263.9 цієї статті затверджено абсолютні ставки плати (Сазн)
у вартісному (грошовому)  вираженні,  база  оподаткування  тотожна
об'єкту оподаткування.

     263.6. Визначення   вартості   одиниці   видобутої   корисної
копалини (мінеральної сировини)

     263.6.1. Вартість відповідного виду видобутої  у  податковому
(звітному)   періоді   корисної  копалини  (мінеральної  сировини)
обчислюється платником для кожної ділянки надр на  базових  умовах
поставки  (склад  готової продукції гірничодобувного підприємства)
за більшою з таких її величин:

     за фактичними цінами реалізації відповідного  виду  видобутої
корисної копалини (мінеральної сировини);

     за розрахунковою   вартістю   відповідного   виду   видобутої
корисної копалини (мінеральної сировини).

     263.6.2. У  разі  обчислення  вартості   видобутої   корисної
копалини  (мінеральної  сировини)  за фактичними цінами реалізації
вартість одиниці відповідного  виду  видобутої  корисної  копалини
(мінеральної  сировини) встановлюється платником за величиною суми
доходу,  отриманого (нарахованого)  від  виконаних  у  податковому
(звітному)   періоді   господарських   зобов'язань   з  реалізації
відповідного обсягу (кількості)  такого  виду  видобутої  корисної
копалини (мінеральної сировини).

     Сума доходу,   отриманого   (нарахованого)   від   реалізації
відповідного  виду  видобутої   корисної   копалини   (мінеральної
сировини)  за  податковий  (звітний)  період  зменшується  на суму
витрат   платника,   пов'язаних   з    доставкою    (перевезенням,
транспортуванням)  обсягу  (кількості) відповідного виду видобутої
корисної копалини (мінеральної  сировини)  споживачу  в  розмірах,
установлених   у   договорі   купівлі-продажу   згідно  з  умовами
постачання.

     Суми попередньої   оплати   вартості    обсягу    (кількості)
відповідного   виду   видобутої   корисної  копалини  (мінеральної
сировини),   що   надійшли   до   моменту   фактичного   виконання
господарських  зобов'язань  (фактичної  поставки)  або  до моменту
настання строку виконання господарських зобов'язань (поставки)  за
відповідним  договором,  включаються до суми доходу для обчислення
вартості одиниці відповідного  виду  видобутої  корисної  копалини
(мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді, якщо такі
господарські  зобов'язання  (поставки)  виконані  або  мали   бути
виконаними за відповідним договором.

     Сума доходу,   отримана  від  реалізації  обсягу  (кількості)
відповідного  виду  видобутої   корисної   копалини   (мінеральної
сировини) в іноземній валюті,  обраховується в національній валюті
за  офіційним  курсом  гривні  до  іноземних  валют,  встановленим
Національним  банком  України  на  дату  реалізації таких корисних
копалин.

     263.6.3. До   витрат   платника,   пов'язаних   з   доставкою
(перевезенням,   транспортуванням)   видобутої  корисної  копалини
(мінеральної сировини) споживачу, належать:

     а) витрати,    пов'язані    з    доставкою     (перевезенням,
транспортуванням)   видобутої   корисної   копалини   (мінеральної
сировини) із складу  готової  продукції  платника  (вузла  обліку,
входу   до   магістрального   трубопроводу,  пункту  відвантаження
споживачу або на переробку,  межі  розділу  мереж  із  споживачем)
споживачу, а саме:

     з доставкою  (перевезенням,  транспортуванням) магістральними
трубопроводами, залізничним, водним та іншим транспортом;

     із зливанням,  наливанням,  навантаженням,  розвантаженням та
перевантаженням;

     з оплатою послуг портів, зокрема портових зборів;

     з оплатою транспортно-експедиторських послуг;

     б) витрати  з  обов'язкового страхування вантажів,  обчислені
відповідно до законодавства;

     в) митні податки та збори у разі реалізації  за  межі  митної
території України.

     263.6.4. Вартість  одиниці  кожного  виду  видобутої корисної
копалини (мінеральної  сировини)  обчислюється  як  співвідношення
суми доходу, отриманого платником від реалізації відповідного виду
видобутої корисної  копалини  (мінеральної  сировини),  визначеної
відповідно  до  підпункту  263.6.2  пункту  263.6 цієї статті,  та
обсягу  (кількості)  відповідного  виду   реалізованої   видобутої
корисної  копалини  (мінеральної  сировини),  що  визначається  за
даними бухгалтерського обліку запасів готової продукції платника.

     263.6.5. У  разі  обчислення   вартості   відповідного   виду
видобутої    корисної    копалини    (мінеральної   сировини)   за
розрахунковою вартістю до витрат платника за податковий  (звітний)
період включаються:

     а) матеріальні  витрати,  що  належать  до  витрат  згідно  з
розділом III цього Кодексу,  у тому  числі  витрати,  пов'язані  з
виконанням господарських договорів із давальницькою сировиною,  за
винятком матеріальних витрат, пов'язаних із:

     зберіганням;

     транспортуванням;

     пакуванням;

     проведенням іншого виду підготовки  (включаючи  передпродажну
підготовку),  крім  операцій,  що  віднесені до операцій первинної
переробки (збагачення) у значенні,  наведеному у розділі  I  цього
Кодексу,  для  реалізації  відповідного  виду  видобутої  корисної
копалини (мінеральної сировини);

     виробництвом і реалізацією  інших  видів  продукції,  товарів
(робіт, послуг);

     б) витрати  з  оплати  праці,  що належать до витрат згідно з
розділом  III  цього  Кодексу,  крім   витрат   з   оплати   праці
працівників,   які   не   зайняті  в  господарській  діяльності  з
видобування  відповідного   виду   видобутої   корисної   копалини
(мінеральної сировини);

     в) витрати з ремонту основних засобів,  що належать до складу
витрат згідно з розділом III цього Кодексу,  крім витрат на ремонт
основних   засобів,  не  пов'язаних  технічно  та  технологічно  з
господарською діяльністю з видобування відповідного виду видобутої
корисної копалини (мінеральної сировини);

     г) інші витрати,  що належать до складу витрат,  у тому числі
витрати,  розподілені  згідно  з  принципами  облікової   політики
платника,  понесені ним в періоди,  коли господарська діяльність з
видобування корисних копалин не провадилась у зв'язку із сезонними
умовами  провадження  видобувних робіт згідно з розділом III цього
Кодексу,  крім витрат,  не пов'язаних з господарською діяльністю з
видобування   відповідного   виду   видобутої   корисної  копалини
(мінеральної сировини), у тому числі:

     які виникають в результаті формування фінансових резервів;

     на сплату процентів боргових зобов'язань платника;

     на плату за користування  надрами  для  видобування  корисних
копалин;

     на сплату штрафів та/або неустойки чи пені за рішенням сторін
договору або за рішенням відповідних державних органів, суду.

     Під час обчислення розрахункової вартості  відповідного  виду
видобутої   корисної   копалини   (мінеральної   сировини)   також
враховуються:

     а) сума нарахованої амортизації,  що  визначається  згідно  з
розділом  III цього Кодексу,  крім суми нарахованої амортизації на
основні фонди і нематеріальні активи,  що підлягають  амортизації,
але   не   пов'язані  технічно  та  технологічно  з  господарською
діяльністю з  видобування  відповідного  виду  видобутої  корисної
копалини (мінеральної сировини);

     б) сума   амортизації   витрат,  пов'язаних  з  господарською
діяльністю з  видобування  відповідного  виду  видобутої  корисної
копалини  (мінеральної  сировини)  згідно  з  розділом  III  цього
Кодексу.

     263.6.6. У разі  якщо  мають  місце  державні  субвенції  для
гірничодобувних   підприємств,   визначення   вартості   видобутої
мінеральної  сировини   (корисної   копалини)   здійснюється   без
урахування   субвенції,  розміри  якої  для  кожної  ділянки  надр
обчислюються  на  підставі  калькулювання  собівартості  видобутої
корисної    копалини   за   матеріалами   бухгалтерського   обліку
провадження господарської діяльності в межах такої ділянки надр.

     263.6.7. Сума витрат,  понесених на провадження господарської
діяльності з видобування корисних копалин, щодо яких у податковому
(звітному)  періоді  завершено  комплекс  технологічних   операцій
(процесів)  з  видобування,  повністю включається до розрахункової
вартості видобутих  корисних  копалин  за  відповідний  податковий
(звітний) період.

     У разі  якщо  після виникнення податкових зобов'язань з плати
за користування надрами для видобування корисних копалин за  обсяг
(кількість)   відповідного   виду   видобутої   корисної  копалини
(мінеральної   сировини),   платник   у   будь-якому    наступному
податковому (звітному) періоді прийняв рішення про застосування до
неї (відповідного виду видобутої  корисної  копалини  (мінеральної
сировини)  або  її  частини інших операцій первинної переробки,  в
результаті   чого   виник    новий    вид    товарної    продукції
гірничодобувного підприємства,  що відрізняється від продукції, за
якою платником визнані та виконані відповідні зобов'язання з плати
за користування надрами для видобування корисних копалин,  платник
у такому податковому (звітному) періоді визначає розмір податкових
зобов'язань   з  плати  для  нового  відповідного  виду  видобутої
корисної копалини (мінеральної сировини) з  урахуванням  виконаних
податкових  зобов'язань  за  обсяг  (кількість)  відповідного виду
видобутої  корисної  копалини  (мінеральної  сировини),   що   був
використаний     на    створення    нової    товарної    продукції
гірничодобувного  підприємства,  за  вирахуванням  сум  податкових
зобов'язань,  які виникали за попередніми операціями з даним видом
корисної копалини.

     263.6.8. Сума витрат,  понесених на провадження господарської
діяльності з видобування корисних копалин, щодо яких у податковому
(звітному) періоді не завершено  комплекс  технологічних  операцій
(процесів)  з  видобування,  включається до розрахункової вартості
відповідного  виду  видобутої   корисної   копалини   (мінеральної
сировини)  у податковому (звітному) періоді,  в якому завершується
такий комплекс технологічних операцій (процесів).

     263.6.9. Розрахункова  вартість  одиниці  відповідного   виду
видобутої    корисної   копалини   (мінеральної   сировини)   (Цр)
обчислюється за такою формулою:

                       Вмп + (Вмп х Крмпе)
               Цр = ------------------------------,
                               Vмп 
     де Вмп - витрати,  обчислені згідно з підпунктами  263.6.5  -
263.6.8 цього пункту (у гривнях);

     Крмпе -     коефіцієнт     рентабельності    гірничодобувного
підприємства,  обчислений у матеріалах геолого-економічної  оцінки
запасів  корисних  копалин  ділянки  надр,  затверджених Державною
комісією України по запасах корисних копалин (десятковий дріб);

     Vмп -  обсяг  (кількість)  корисних  копалин,  видобутих   за
податковий (звітний) період.

     263.6.10. Вартість руд урану та золота,  видобутих з корінних
родовищ,  обчислюється з урахуванням ціни реалізації за податковий
(звітний)  період (у разі відсутності реалізації у цей період - за
найближчі попередні податкові періоди) хімічно чистого металу  без
урахування  податку  на додану вартість,  зменшеної на суму витрат
платника  на  збагачення  (афінаж)   та   доставку   (перевезення,
транспортування)  споживачу.  Вартість  одиниці видобутих корисних
копалин визначається з урахуванням частки (в натуральному  вимірі)
вмісту   хімічно  чистого  металу  в  одиниці  видобутих  корисних
копалин.

     263.7. Порядок обчислення податкових зобов'язань з  плати  за
користування надрами для видобування корисних копалин

     263.7.1. Для  видів  корисних  копалин,  для  яких  у таблиці
пункту  263.9  цієї  статті  ставки  плати  (Свнз)  встановлено  у
відносних  показниках (відсотках),  податкові зобов'язання з плати
за користування надрами для видобування корисних копалин (Пзн) для
відповідного   виду   видобутої   корисної  копалини  (мінеральної
сировини) в межах однієї  ділянки  надр  за  податковий  (звітний)
період обчислюються за такою формулою:

                   Пзн = Vф x Вкк x Свнз x Кпп,

     де Vф   -   обсяг  (кількість)  відповідного  виду  видобутої
корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому  (звітному)
періоді (в одиницях маси або об'єму);

     Вкк -  вартість  одиниці відповідного виду видобутої корисної
копалини (мінеральної сировини),  обчислена згідно з пунктом 263.6
цієї статті;

     Свнз -  величина  ставки  плати  за  користування надрами для
видобування корисних копалин,  встановлена  у  пункті  263.9  цієї
статті;

     Кпп -  коригуючий  коефіцієнт,  встановлений  у пункті 263.10
цієї статті.

     263.7.2. Для видів  корисних  копалин,  для  яких  у  таблиці
пункту  263.9  цієї  статті  встановлено абсолютні ставки плати за
користування надрами для видобування  корисних  копалин  (Сазн)  у
вартісному  (грошовому) вираженні,  податкові зобов'язання з плати
(Пзн)   для   відповідного   виду   видобутих   корисних   копалин
(мінеральної  сировини)  або  погашених запасів корисних копалин в
межах  однієї  ділянки  надр  за   податковий   (звітний)   період
обчислюються за такою формулою:

                      Пзн = Vф x Сазн x Кпп,

     де Vф   -   обсяг  (кількість)  відповідного  виду  видобутих
корисних копалин  (мінеральної  сировини)  або  погашених  запасів
корисних  копалин  у  межах  однієї  ділянки  надр  у  податковому
(звітному) періоді (в одиницях маси або об'єму);

     Сазн - величина  визначеної  в  абсолютних  значеннях  ставки
плати  за  користування  надрами для видобування корисних копалин,
встановлена у пункті 263.9 цієї статті;

     Кпп - коригуючий коефіцієнт,  встановлений  у  пункті  263.10
цієї статті.

     263.8. Порядок   визначення   обсягу   (кількості)  видобутої
корисної копалини (мінеральної  сировини)  та  обсягу  (кількості)
погашених запасів корисних копалин

     263.8.1. Обсяг   (кількість)   відповідного   виду  видобутої
корисної копалини (мінеральної  сировини)  визначається  платником
плати  у  журналі  обліку  видобутих  корисних  копалин самостійно
відповідно до вимог затверджених  платником  схем  руху  видобутої
корисної  копалини  (мінеральної сировини) на виробничих дільницях
та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини,  умов
конкретного  виробництва,  особливостей  технологічного процесу та
вимог до кінцевої продукції та нормативних актів, що регламентують
вимоги  до  відповідного  виду  товарної продукції гірничодобувних
підприємств  стосовно  визначення  якості  сировини  та  кінцевого
продукту,   визначення   вмісту  основної  та  супутньої  корисної
копалини  в   лабораторіях,   атестованих   згідно   з   правилами
уповноваження та атестації у державній метрологічній системі.

     Залежно від  відповідного  виду  видобутої  корисної копалини
(мінеральної сировини) її кількість визначається в  одиницях  маси
або об'єму.

     263.8.2. Обсяг (кількість) погашених запасів корисних копалин
визначається  платником  самостійно  з  дотриманням  вимог   актів
законодавства   з   питань   гірничого   нагляду  за  раціональним
використанням надр.

     Залежно від  відповідного  виду  погашених  запасів  корисних
копалин їх кількість визначається в одиницях маси або об'єму.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Березень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0