ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Четвер, 30.05.2024, 22:49

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 48 - ст. 49 | Реєстрація | Вхід

         Стаття 48. Складення податкової декларації 

     48.1. Податкова    декларація    складається    за    формою,
затвердженою в порядку, визначеному положеннями пункту 46.5 статті
46 цього Кодексу та чинному на час її подання.

     Форма податкової   декларації   повинна   містити   необхідні
обов'язкові реквізити і відповідати нормам та  змісту  відповідних
податку та збору.

     48.2. Обов'язкові  реквізити  -  це  інформація,  яку повинна
містити  форма  податкової  декларації  та  за  відсутності   якої
документ  втрачає  визначений  цим  Кодексом  статус  із настанням
передбачених законом юридичних наслідків.

     48.3. Податкова декларація повинна містити  такі  обов'язкові
реквізити:

     тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий);

     звітний (податковий)  період,  за  який  подається  податкова
декларація;

     звітний (податковий) період,  що уточнюється (для уточнюючого
розрахунку);

     повне найменування  (прізвище,  ім'я,  по  батькові) платника
податків згідно з реєстраційними документами;

     код платника податків  згідно  з  Єдиним  державним  реєстром
підприємств та організацій України або податковий номер;

     реєстраційний номер  облікової  картки  платника податків або
серію та  номер  паспорта  (для  фізичних  осіб,  які  через  свої
релігійні  переконання  відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків  та  повідомили  про  це
відповідний  орган  державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті);

     місцезнаходження (місце проживання) платника податків;

     найменування органу державної  податкової  служби,  до  якого
подається звітність;

     дата подання звіту (або дата заповнення - залежно від форми);

     ініціали, прізвища  та  реєстраційні  номери облікових карток
посадових осіб платника податків;

     підписи платника податку - фізичної  особи  та/або  посадових
осіб   платника   податку,  визначених  цим  Кодексом,  засвідчені
печаткою платника податку (за наявності).

     48.4. У окремих випадках, коли це відповідає сутності податку
або   збору  та  є  необхідним  для  його  адміністрування,  форма
податкової декларації  додатково  може  містити  такі  обов'язкові
реквізити:

     відмітка про звітування за спеціальним режимом;

     код виду економічної діяльності (КВЕД) ( va375202-05 );

     код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ;

     індивідуальний податковий   номер   та  номер  свідоцтва  про
реєстрацію платника податку на додану  вартість  згідно  з  даними
реєстру   платників   податку   на   додану  вартість  за  звітний
(податковий) період.

     48.5. Податкова декларація повинна бути підписана:

     48.5.1. керівником  платника   податків   або   уповноваженою
особою,  а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського
обліку  та  подання  податкової  декларації  до  органу  державної
податкової  служби.  У  разі  ведення  бухгалтерського  обліку  та
подання податкової декларації  безпосередньо  керівником  платника
податку така податкова декларація підписується таким керівником та
особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку;

     48.5.2. фізичною  особою  -  платником  податків   або   його
законним представником;

     48.5.3. особою,  відповідальною  за  ведення  бухгалтерського
обліку та подання податкової декларації згідно  із  договором  про
спільну діяльність або угодою про розподіл продукції.

    48.6. Якщо    податкова   декларація   подається   податковими
агентами -  юридичними  особами,  вона  повинна   бути   підписана
керівником  такого  агента  та  особою,  яка відповідає за ведення
бухгалтерського обліку та  подання  податкової  декларації  такого
агента,  а  якщо  податковим  агентом є платник податків - фізична
особа - таким платником податків.

     48.7. Податкова звітність,  складена з порушенням  норм  цієї
статті, не вважається податковою декларацією.

     Стаття 49. Подання податкової декларації до органів державної
                податкової служби

     49.1. Податкова декларація  подається  за  звітний  період  в
установлені   цим  Кодексом  строки  органу  державної  податкової
служби, в якому перебуває на обліку платник податків.

     49.2. Платник податків зобов'язаний  за  кожний  встановлений
цим  Кодексом  звітний  період  подавати податкові декларації щодо
кожного окремого податку,  платником якого він  є,  відповідно  до
цього  Кодексу  незалежно  від  того,  чи  провадив  такий платник
податку господарську діяльність у звітному періоді.

     Платники податку на прибуток підприємств, які оподатковуються
за  ставкою  нуль  відсотків відповідно до пункту 154.6 статті 154
цього  Кодексу,  подають  органам  державної   податкової   служби
декларації  (розрахунки)  з  податку  на  прибуток  підприємств за
спрощеною формою у порядку, встановленому цим Кодексом.

     49.3. Податкова  декларація  подається  до  органу  державної
податкової  служби  за  вибором  платника  податків,  якщо інше не
передбачено цим Кодексом, в один із таких способів:

     а) особисто  платником  податків  або  уповноваженою  на   це
особою;

     б) надсилається  поштою  з  повідомленням  про  вручення та з
описом вкладення;

     в) засобами  електронного  зв'язку  в  електронній  формі   з
дотриманням  умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних
осіб у порядку, визначеному законодавством.

     49.4. Платники податків,  що належать до великих та  середніх
підприємств,  подають  податкові  декларації  до  органу державної
податкової служби в електронній формі  з  дотриманням  умови  щодо
реєстрації   електронного   підпису  підзвітних  осіб  у  порядку,
визначеному законодавством.

     49.5. У разі надсилання податкової декларації поштою, платник
податку   зобов'язаний   здійснити  таке  відправлення  на  адресу
відповідного органу державної податкової служби не пізніше ніж  за
десять  днів  до  закінчення  граничного строку подання податкової
декларації, визначеного цією статтею.

     49.6. У разі втрати або зіпсуття  поштового  відправлення  чи
затримки  його  вручення органу державної податкової служби з вини
оператора поштового зв'язку,  такий оператор несе відповідальність
відповідно до закону.  У такому разі платник податків звільняється
від  будь-якої  відповідальності  за  неподання  або   несвоєчасне
подання такої податкової декларації.

     Платник податків  протягом п'яти робочих днів з дня отримання
повідомлення  про  втрату  або  зіпсуття  поштового   відправлення
зобов'язаний   надіслати  поштою  або  надати  особисто  (за  його
вибором)  органу  державної  податкової  служби  другий  примірник
податкової  декларації  разом з копією повідомлення про втрату або
зіпсуття поштового відправлення.

     49.7. Незалежно  від  факту  втрати   або   зіпсуття   такого
поштового  відправлення чи затримки його вручення платник податків
зобов'язаний сплатити суму  податкового  зобов'язання,  самостійно
визначену  ним  у  такій податковій декларації,  протягом строків,
установлених цим Кодексом.

     49.8. Прийняття податкової  декларації  є  обов'язком  органу
державної   податкової   служби.   Під  час  прийняття  податкової
декларації уповноважена посадова особа органу державної податкової
служби,  в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана
перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов'язкових
реквізитів,  передбачених  пунктами  48.3  та 48.4 статті 48 цього
Кодексу.  Інші  показники,  зазначені  в   податковій   декларації
платника податків, до її прийняття перевірці не підлягають.

     49.9. За  умови  дотримання  платником  податків  вимог  цієї
статті посадова особа органу державної податкової служби,  в якому
перебуває  на  обліку платник податків,  зобов'язана зареєструвати
податкову  декларацію  платника  датою  її  фактичного   отримання
органом державної податкової служби.

     За умови  дотримання  вимог,  встановлених  статтями  48 і 49
цього  Кодексу  податкова  декларація,  надана  платником,   також
вважається прийнятою:

     49.9.1. за  наявності  на  всіх  аркушах,  з яких складається
податкова декларація та,  за бажанням  платника  податків,  на  її
копії,  відмітки (штампу) органу державної податкової служби, яким
отримана податкова декларація,  із зазначенням дати її  отримання,
або  квитанції  про  отримання  податкової  декларації  у  разі її
подання засобами електронного зв'язку,  або поштового повідомлення
з  відміткою  про  вручення органу державної податкової служби,  у
разі надсилання податкової декларації поштою;

     49.9.2. у разі,  якщо орган державної  податкової  служби  із
дотриманням  вимог  пункту  49.11  цієї  статті  не надає платнику
податків  повідомлення  про   відмову   у   прийнятті   податкової
декларації  або  у випадках,  визначених цим пунктом,  не надсилає
його платнику податків у встановлений цією статтею строк.

     49.10. Відмова посадової особи  органу  державної  податкової
служби  прийняти  податкову  декларацію  з  будь-яких  причин,  не
визначених цією статтею,  у  тому  числі  висунення  будь-яких  не
визначених цією статтею передумов щодо такого прийняття (включаючи
зміну  показників  такої  податкової  декларації,  зменшення   або
скасування   від'ємного   значення   об'єктів  оподаткування,  сум
бюджетних   відшкодувань,   незаконного   збільшення    податкових
зобов'язань тощо) забороняється.

     49.11. У  разі подання платником податків до органу державної
податкової служби податкової декларації,  заповненої з  порушенням
вимог  пунктів  48.3 та 48.4 статті 48 цього Кодексу,  такий орган
державної податкової служби зобов'язаний  надати  такому  платнику
податків  письмове  повідомлення  про  відмову  у  прийнятті  його
податкової декларації із зазначенням причин такої відмови:

     49.11.1. у  разі  отримання  такої   податкової   декларації,
надісланої  поштою  або засобами електронного зв'язку,  - протягом
п'яти робочих днів з дня її отримання;

     49.11.2. у  разі  отримання   такої   податкової   декларації
особисто  від  платника  податку  або його представника - протягом
трьох робочих днів з дня її отримання.

     49.12. У разі отримання відмови органу  державної  податкової
служби  у  прийнятті  податкової  декларації  платник податків має
право:

     49.12.1. подати податкову декларацію та сплатити штраф у разі
порушення строку її подання;

     49.12.2. оскаржити рішення органу державної податкової служби
у порядку, передбаченому статтею 56 цього Кодексу.

     49.13. У разі якщо  в  установленому  законодавством  порядку
буде  встановлено  факт  неправомірної  відмови  органом державної
податкової  служби  (посадовою  особою)  у  прийнятті   податкової
декларації,  остання  вважається  прийнятою  у  день її фактичного
отримання органом державної податкової служби.

     49.14. За кожною  заявою  платника  податків  щодо  порушення
посадовою  особою органу державної податкової служби цієї статті в
обов'язковому   порядку   проводиться    службове    розслідування
відповідно до закону.

     За результатами  такого  розслідування  винна  посадова особа
органу    державної    податкової    служби    притягується     до
відповідальності відповідно до закону.

     49.15. Податкова декларація, надіслана платником податків або
його представником поштою або  засобами  електронного  зв'язку  та
заповнена  з  порушенням норм пунктів 48.3 та 48.4 статті 48 цього
Кодексу, вважається неподаною.

     49.16. Незалежно від наявності відмови у прийнятті податкової
декларації   платник   податків  зобов'язаний  погасити  податкове
зобов'язання,  самостійно  визначене  ним   у   такій   податковій
декларації, протягом строків, установлених цим Кодексом.

     49.17. Центральний орган виконавчої влади,  відповідальний за
процеси  інформатизації   в   Україні,   впроваджує   та   утримує
автоматизовану систему "Єдине вікно подання електронної звітності"
для надання послуг  з  подання  за  допомогою  мережі  Інтернет  в
електронному   вигляді   звітності,  обов'язковість  подання  якої
встановлено  законодавством,   до   міністерств,   інших   органів
державної   влади   та   фондів  загальнообов'язкового  державного
страхування.

     Автоматизована система  "Єдине  вікно   подання   електронної
звітності"   повинна   забезпечувати   підтримку   роботи  засобів
електронного  цифрового   підпису   всіх   акредитованих   центрів
сертифікації  ключів,  що  працюють на ринку України відповідно до
чинного законодавства.

     Опис форматів (стандартів), структура електронних документів,
що  забезпечує  подання  електронної  звітності до автоматизованої
системи  "Єдине  вікно  подання  електронної  звітності",  повинні
розміщуватися та підтримуватися в актуальному стані на безоплатній
для  користувачів  основі   на   загальнодоступних   інформаційних
ресурсах  Міністерства  фінансів  України та тих органів державної
влади,  до  яких  обов'язковість  подання  звітності   встановлена
законодавством.

     Автоматизована система   "Єдине   вікно  подання  електронної
звітності" та всі її компоненти є державною власністю.

     За допомогою автоматизованої  системи  "Єдине  вікно  подання
електронної  звітності"  або її компонентів можуть надаватися інші
послуги.

     49.18. Податкові декларації,  крім випадків, передбачених цим
Кодексом,  подаються  за  базовий звітний (податковий) період,  що
дорівнює:

     49.18.1. календарному місяцю (у  тому  числі  в  разі  сплати
місячних  авансових  внесків)  - протягом 20 календарних днів,  що
настають  за  останнім  календарним  днем  звітного  (податкового)
місяця;

     49.18.2. календарному  кварталу  або календарному півріччю (у
тому числі в  разі  сплати  квартальних  або  піврічних  авансових
внесків)  - протягом 40 календарних днів,  що настають за останнім
календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя);

     49.18.3. календарному  року,  крім   випадків,   передбачених
підпунктами   49.18.4  та  49.18.5  цього  пункту  -  протягом  60
календарних  днів,  що  настають  за  останнім  календарним   днем
звітного (податкового) року;

     49.18.4. календарному  року  для  платників податку на доходи
фізичних осіб - до 1 травня року, що настає за звітним;

     49.18.5. календарному року для платників  податку  на  доходи
фізичних  осіб  -  підприємців - протягом 40 календарних днів,  що
настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

     49.19. Якщо податкова декларація за  квартал,  півріччя,  три
квартали  або рік розраховується наростаючим підсумком на підставі
показників базових податкових періодів,  з яких  складаються  такі
квартал,  півріччя, три квартали або рік (без урахування авансових
внесків),  згідно з відповідним розділом цього Кодексу,  зазначена
податкова  декларація подається у строки,  визначені пунктом 49.18
цієї статті для такого базового звітного (податкового) періоду.

     Для цілей  цього  Кодексу  під  терміном   "базовий   звітний
(податковий)  період"  слід  розуміти  перший звітний (податковий)
період року, визначений відповідним розділом цього Кодексу.

     49.20. Якщо   останній   день   строку   подання   податкової
декларації  припадає  на вихідний або святковий день,  то останнім
днем строку вважається операційний (банківський) день,  що  настає
за вихідним або святковим днем.

     Граничні строки  подання  податкової  декларації  можуть бути
збільшені за  правилами  та  на  підставах,  які  передбачені  цим
Кодексом.

     49.21. Якщо згідно з відповідним розділом цього Кодексу з пи-
тань окермого податку,збору звітний (податковий) період не встано-
влено, податкова декларація подається та податкове зобов'язання
сплачується у строки,передбачені цим пунктом для місячного базово-
го звітного (податкового) періоду, крім випадків, коли подання по-
даткової декларації не передбачено таким розділом цього Кодексу.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Травень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0