ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Неділя, 03.03.2024, 19:52

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 89 - Прикінцеві та перехідні положення | Реєстрація | Вхід

     Стаття 89. Розподіл майна акціонерного товариства, що 
                ліквідується, між кредиторами та акціонерами

     1. У  разі  ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги
її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

     у першу  чергу  задовольняються  вимоги  щодо   відшкодування
шкоди,   завданої  каліцтвом,  іншими  ушкодженнями  здоров'я  або
смертю,  та  вимоги  кредиторів,  забезпечені  заставою  чи  іншим
способом;

     у другу  чергу  -  вимоги працівників,  пов'язані з трудовими
відносинами,  вимоги автора про плату за  використання  результату
його інтелектуальної, творчої діяльності;

     у третю  чергу  - вимоги щодо податків,  зборів (обов'язкових
платежів);

     у четверту чергу - виплати  нарахованих,  але  не  виплачених
дивідендів за привілейованими акціями;

     у п'яту  чергу  -  виплати  за  привілейованими акціями,  які
підлягають викупу відповідно до статті 68 цього Закону;

     у шосту чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих
акцій;

     у сьому  чергу - виплати за простими акціями,  які підлягають
викупу відповідно до статті 68 цього Закону;

     у восьму чергу - розподіл майна між акціонерами -  власниками
простих  акцій  товариства  пропорційно  до  кількості належних їм
акцій;

     у дев'яту чергу - всі інші вимоги.

     2. Розподіл майна кожної  черги  здійснюється  після  повного
задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

     У разі  розміщення  товариством кількох класів привілейованих
акцій черговість розподілу  майна  між  акціонерами  -  власниками
кожного   класу   привілейованих   акцій   визначається   статутом
товариства.

     У разі недостатності майна товариства,  що ліквідується,  для
розподілу  між  усіма  кредиторами (акціонерами) відповідної черги
майно розподіляється між ними пропорційно сумам  вимог  (кількості
належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

 
                           Розділ XVII

                ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей  Закон набирає чинності через шість місяців з дня його
опублікування,  крім другого речення частини другої статті 20, яке
набирає чинності через два роки з дня опублікування цього Закону.

     2. Через  два  роки  з  дня  набрання  чинності  цим  Законом
втрачають чинність статті 1-49 Закону  України  "Про  господарські
товариства" (  1576-12  )  (Відомості  Верховної   Ради   України,
1991 р.,  N  49,  ст.  682)  у частині,  що стосується акціонерних
товариств.

     3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

     1) У  Цивільному  кодексі  України  (  435-15  )   (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356):

     в абзаці  першому  частини  другої  статті 110 слова "а також
учасником юридичної особи" замінити словами  "учасником  юридичної
особи,  а  щодо акціонерних товариств - також Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку";

     у статті 152:

     частину першу викласти в такій редакції:

     "1. Акціонерне   товариство   -   господарське    товариство,
статутний  капітал  якого  поділено  на визначену кількість часток
однакової  номінальної  вартості,  корпоративні  права  за   якими
посвідчуються акціями";

     у частині п'ятій слова "проводить відкриту підписку на акції"
замінити словами "здійснює публічне розміщення акцій";

     доповнити частиною шостою такого змісту:

     "6. Акціонерні товариства за типом  поділяються  на  публічні
товариства  та приватні товариства.  Особливості правового статусу
публічних  та  приватних  акціонерних   товариств   встановлюються
законом";

     частину першу  статті 153 доповнити словами "а також державою
в особі уповноваженого органу,  територіальною  громадою  в  особі
уповноваженого органу";

     частину другу статті 155 викласти в такій редакції:

    "2. У процесі створення  акціонерного  товариства  його  акції
підлягають розміщенню виключно серед засновників шляхом приватного
розміщення. Публічне розміщення акцій здійснюється після отримання
свідоцтва про реєстрацію першого випуску акцій";

     у статті 159:

     пункти 2 і 3 частини другої викласти в такій редакції:

     "2) утворення та ліквідація наглядової ради та інших  органів
товариства, обрання та відкликання членів наглядової ради;

     3) затвердження річного звіту товариства";

    
у частині четвертій:

     пункт 2   доповнити   словами  "крім  випадків,  встановлених
законом";

     після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

     "3) питань,  передбачених   законом,   що   регулює   питання
створення, діяльності та припинення акціонерних товариств".

     У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

     статтю 245 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

     "5. Довіреність  на  право участі та голосування на загальних
зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем,
нотаріусом та іншими посадовими особами,  які вчиняють нотаріальні
дії, чи в іншому порядку, передбаченому законодавством";

     2) у Господарському кодексі України  (  436-15  )  (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144):

     статтю 81 виключити;

     у першому реченні частини четвертої статті 87 слова "двадцять
п'ять" замінити словом "п'ятнадцять";

     у першому реченні абзацу четвертого частини першої статті  88
слова   "про   діяльність   товариства"   замінити   словами  "про
товариство";

     3) пункт 23 частини  другої  статті  7  Закону  України  "Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР )
(Відомості Верховної  Ради  України,  1996  р.,  N  51,  ст.  292)
доповнити словами "та акціонерні товариства";

     4) в  абзаці  першому  частини другої статті 9 Закону України
"Про Національну депозитарну систему та  особливості  електронного
обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України,  1998 р., N 15, ст. 67) слова "виключно на загальних
зборах акціонерів" замінити словами "наглядовою радою акціонерного
товариства";

     5) у Законі України "Про  цінні  папери  та  фондовий  ринок"
( 3480-15 )  (Відомості  Верховної  Ради  України,  2006 р., N 31,
ст. 268):

     статтю 6 після частини першої доповнити новою частиною такого
змісту:

     "2. Акціонер   приватного   та   публічного   товариства  має
переважне право на придбання акцій додаткової емісії.

     Переважним правом акціонера визнається:

     право акціонера - власника простих акцій придбавати у процесі
приватного  розміщення товариством прості акції пропорційно частці
належних йому  простих  акцій  у  загальній  кількості  емітованих
простих акцій;

     право акціонера  - власника привілейованих акцій придбавати у
процесі  приватного  розміщення  товариством  привілейовані  акції
цього  або  нового  класу,  якщо  акції  такого  класу  надають їх
власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи  виплат
у   разі   ліквідації   товариства,  пропорційно  частці  належних
акціонеру привілейованих акцій певного класу в загальній кількості
привілейованих акцій цього класу.

     Порядок реалізації   переважного  права  на  придбання  акцій
додаткової  емісії  встановлюється  Державною  комісією  з  цінних
паперів та фондового ринку".

     У зв'язку  з  цим  частини  другу - десяту вважати відповідно
частинами третьою - одинадцятою;

     пункт 2 частини першої статті 28 виключити;

     абзац перший частини  шостої  статті  40  доповнити  реченням
такого   змісту:   "Публічні   акціонерні   товариства   додатково
розкривають інформацію про свою діяльність на  основі  міжнародних
стандартів   бухгалтерського   обліку   в  порядку,  встановленому
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку";

     6) частину десяту статті 11 Закону  України  "Про  управління
об'єктами державної  власності"  (  185-16  ) (Відомості Верховної
Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456) виключити.

     4. До  приведення  у  відповідність  із  цим  Законом  закони
України,  інші  нормативно-правові  акти  діють  у частині,  що не
суперечить цьому Закону.

     Державній комісії  з  цінних  паперів  та   фондового   ринку
протягом  шести місяців з дня опублікування цього Закону розробити
і  прийняти   відповідні   підзаконні   нормативно-правові   акти,
передбачені цим Законом.

     5. Статути та інші внутрішні положення акціонерних товариств,
створених до набрання чинності цим Законом,  підлягають приведенню
у  відповідність  з  нормами  цього Закону не пізніше ніж протягом
двох років з дня набрання чинності цим Законом.

     Акціонер акціонерного товариства, статут якого не приведено у
відповідність  з нормами цього Закону,  має право після закінчення
зазначеного у цьому пункті строку звернутися до суду з позовом про
приведення статуту товариства у відповідність із цим Законом.

     6. У разі якщо після набрання чинності цим Законом загальними
зборами акціонерного товариства,  створеного до набрання  чинності
цим   Законом,  прийнято  рішення  про  зміну  розміру  статутного
капіталу товариства,  деномінацію акцій та емісію цінних  паперів,
таке   товариство   зобов'язане   привести   свою   діяльність   у
відповідність із цим Законом та внести відповідні зміни до статуту
та інших внутрішніх документів товариства.

    Невнесення таких   змін   до   статуту  та  інших  внутрішніх
документів акціонерного  товариства  є  підставою  для  відмови  в
державній реєстрації випуску цінних паперів цього товариства.

     7. Акціонерні     товариства    звільняються    від    сплати
реєстраційного збору під час реєстрації змін до статуту товариства
або  статуту  в  новій  редакції  у  зв'язку  з приведенням його у
відповідність із цим Законом.

  Президент України                                        В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 17 вересня 2008 року
          N 514-VI

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Березень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0