ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Неділя, 03.03.2024, 18:32

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 14 | Реєстрація | Вхід

          14.1.117. незалежні гральні місця для цілей розділу XII цього 
Кодексу - це:

    
місця за одним гральним столом,  які дають можливість кільком
гравцям одночасно брати участь в іграх,  що не пов'язані між собою
та не впливають на результати інших гравців;

     місця за  одним  гральним   автоматом,   обладнані   окремими
моніторами,  приймальниками монет, жетонів або купюр, клавіатурами
або  іншими  засобами  керування  таким   автоматом,   які   дають
можливість  кільком  гравцям  одночасно брати участь в іграх.  При
цьому ситуації,  що складається під час гри в одного з гравців, не
залежить від ситуацій, що складаються в інших гравців;

     14.1.118. незначні  запаси корисних копалин - запаси корисних
копалин,  що  визначаються  за  критеріями,   які   встановлюються
Кабінетом Міністрів України;

     14.1.119. нелісові   землі   -   земельні   ділянки,  зайняті
чагарниками,   комунікаціями,   сільськогосподарськими   угіддями,
водами і болотами, малопродуктивними землями тощо;

     14.1.120. нематеріальні   активи   -   право   власності   на
результати інтелектуальної діяльності,  у тому  числі  промислової
власності,  а також інші аналогічні права,  визнані об'єктом права
власності (інтелектуальної власності),  право користування  майном
та    майновими   правами   платника   податку   в   установленому
законодавством  порядку,  у  тому  числі  набуті  в  установленому
законодавством  порядку  права  користування природними ресурсами,
майном та майновими правами;

     14.1.121. неприбуткові     підприємства,     установи      та
організації -  підприємства,  установи  та  організації,  основною
метою діяльності яких  є  не  одержання  прибутку,  а  провадження
благодійної   діяльності   та   меценатства  і  іншої  діяльності,
передбаченої законодавством;

     14.1.122. нерезиденти - це:

     а) іноземні компанії,  організації,  утворені  відповідно  до
законодавства  інших  держав,  їх  зареєстровані (акредитовані або
легалізовані)   відповідно   до   законодавства   України   філії,
представництва та інші відокремлені підрозділи з місцезнаходженням
на території України;

     б) дипломатичні представництва,  консульські установи та інші
офіційні  представництва  інших держав і міжнародних організацій в
Україні;

     в) фізичні особи, які не є резидентами України;

     14.1.123. несільськогосподарські угіддя - господарські  шляхи
і  прогони,  полезахисні  лісові смуги та інші захисні насадження,
крім віднесених до земель  лісогосподарського  призначення,  землі
під господарськими будівлями і дворами,  землі під інфраструктурою
оптових ринків сільськогосподарської продукції,  землі  тимчасової
консервації тощо;

    
14.1.124. новий  транспортний засіб - транспортний засіб,  що
не має актів державної реєстрації уповноважених  органів,  у  тому
числі іноземних, які дають право на його експлуатацію;

     14.1.125. нормативна  грошова  оцінка  земельних  ділянок для
цілей  розділу  XIII,  глави  2  розділу  XIV  цього   Кодексу   -
капіталізований  рентний  дохід  із земельної ділянки,  визначений
відповідно до законодавства центральним органом виконавчої влади з
питань земельних ресурсів;

     14.1.126. обсяг  видобутої  вуглеводневої  сировини  - обсяги
нафти,  природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу),
газового  конденсату  в значенні,  наведеному в підпункті 14.1.128
цієї статті;

     14.1.127. обсяг вантажу - обсяг за договором між перевізником
та вантажовідправником,  що підлягає транспортуванню (переміщенню)
засобами трубопровідного транспорту  згідно  з  істотними  умовами
(обсяги,  строки  та  відповідні маршрути) відповідного договору з
надання транспортних послуг;

     14.1.128. обсяг  видобутих  корисних   копалин   (мінеральної
сировини)    -    обсяг    товарної   продукції   гірничодобувного
підприємства,   що    відповідно    до    Положення    (стандарту)
бухгалтерського  обліку  9  "Запаси"  (  z0751-99  ) обліковується
гірничодобувним  підприємством  як  запаси - активи, вартість яких
може   бути  достовірно  визначена,  для  яких  існує  імовірність
отримання  їх  власником  -  суб'єктом  господарювання економічної
вигоди,  пов'язаної  з  їх  використанням,  та  які складаються з:
сировини, призначеної для обслуговування виробництва, у тому числі
шляхом   виконання   господарських   договорів   про   послуги   з
давальницькою   сировиною,  та  адміністративних  потреб;  готової
продукції, що виготовлена на гірничодобувному підприємстві, у тому
числі  шляхом  виконання  господарських  договорів  про  послуги з
давальницькою  сировиною,  призначена  для  продажу  і  відповідає
технічним  та  якісним характеристикам, передбаченим договором або
іншим нормативно-правовим актом;

     14.1.129. об'єкти  житлової нерухомості - будівлі,  віднесені
відповідно до законодавства до житлового фонду,  дачні  та  садові
будинки. Об'єкти житлової нерухомості поділяються на такі типи:

     а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з
дотриманням     вимог,      встановлених      законом,      іншими
нормативно-правовими  актами,  і  призначена  для постійного у ній
проживання.  Житлові  будинки  поділяються  на   житлові   будинки
садибного   типу   та  житлові  будинки  квартирного  типу  різної
поверховості;

     б) житловий  будинок  садибного  типу  -  житловий   будинок,
розташований  на  окремій  земельній ділянці,  який складається із
житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

     в) прибудова  до  житлового  будинку   -   частина   будинку,
розташована  поза контуром його капітальних зовнішніх стін,  і яка
має  з  основною  частиною  будинку  одну  (або  більше)   спільну
капітальну стіну;

     г) квартира  -  ізольоване  помешкання  в  житловому будинку,
призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

     ґ) котедж  -  одно-,  півтораповерховий   будинок   невеликої
житлової   площі   для  постійного  чи  тимчасового  проживання  з
присадибною ділянкою;

     д) кімнати  у  багатосімейних   (комунальних)   квартирах   -
ізольовані  помешкання в квартирі,  в якій мешкають двоє чи більше
квартиронаймачів;

     е) садовий  будинок  -  будинок  для   літнього   (сезонного)
використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх
конструкцій та інженерного обладнання  не  відповідає  нормативам,
установленим для житлових будинків;

     є) дачний   будинок   -  житловий  будинок  для  використання
протягом року з метою позаміського відпочинку;

     14.1.130. одиниця площі оподатковуваної земельної ділянки:

     у межах  населеного  пункту  -  1  (один)   метр   квадратний
(кв. метр);

     за межами населеного пункту - 1 (один) гектар (га);

     14.1.131. однорідні  (подібні)  товари  (роботи,  послуги)  -
товари (роботи,  послуги),  що не є ідентичними,  але мають  схожі
характеристики  і складаються із схожих компонентів,  у результаті
чого  виконують  однакові  функції  порівняно   з   товарами,   що
оцінюються, та вважаються комерційно взаємозамінними.

     Для визначення  товарів  однорідними (подібними) враховуються
такі ознаки:

     якість та ділова репутація на ринку;

     наявність торговельної марки;

     країна виробництва (походження);

     виробник;

     рік виробництва;

     новий чи вживаний;

     термін придатності;

     14.1.132. окреме гральне місце для цілей  розділу  XII  цього
Кодексу - гральний автомат,  гральний/більярдний стіл, інший стіл,
призначений  для  проведення  розважальних  ігор,  гральний  жолоб
(доріжка)  для боулінгу або кегельбану.  Окреме гральне місце може
включати незалежні гральні місця;

     14.1.133. операційний (банківський) день -  частина  робочого
дня,  протягом  якої  приймаються  документи  на  переказ та на їх
відкликання і,  за наявності технічної можливості, здійснюється їх
обробка, передача та виконання;

     14.1.134. операція  з  давальницькою  сировиною  - операція з
переробки  (обробки,  збагачення  чи  використання)  давальницької
сировини (незалежно від кількості замовників і виконавців, а також
етапів  (операцій))  з  метою  одержання  готової   продукції   за
відповідну  плату.  До операцій з давальницькою сировиною належать
операції,  в яких  сировина  замовника  на  конкретному  етапі  її
переробки  становить  не  менш  як 20 відсотків загальної вартості
готової продукції;

     14.1.135. оподаткування для цілей розділу IX цього Кодексу  -
оподаткування   рентною   платою   за   транзитне  транспортування
трубопроводами природного газу територією  України,  оподаткування
рентною    платою    за   транспортування   нафти   магістральними
нафтопроводами територією України, оподаткування рентною платою за
транспортування            нафтопродуктів           магістральними
нафтопродуктопроводами територією України,  оподаткування  рентною
платою   за   транзитне   транспортування   трубопроводами  аміаку
територією України;

     14.1.136. орендна  плата  за  земельні  ділянки  державної  і
комунальної власності - обов'язковий платіж,  який орендар вносить
орендодавцеві за   користування   земельною   ділянкою   (далі   у
розділі XIII - орендна плата);

     14.1.137. орган  стягнення  - державний орган,  уповноважений
здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в
межах  повноважень,  встановлених  цим Кодексом та іншими законами
України;

     14.1.138. основні засоби - матеріальні активи,  у тому  числі
запаси  корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім
вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних
доріг  загального  користування,  бібліотечних  і архівних фондів,
матеріальних активів,  вартість яких не  перевищує  2500  гривень,
невиробничих   основних  засобів  і  нематеріальних  активів),  що
призначаються платником податку для використання  у  господарській
діяльності платника податку,  вартість яких перевищує 2500 гривень
і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним  зносом
та  очікуваний  строк корисного використання (експлуатації) яких з
дати  введення  в  експлуатацію  становить  понад  один  рік  (або
операційний цикл, якщо він довший за рік);

     14.1.139. особа  для цілей розділу V цього Кодексу - будь-яка
із зазначених нижче осіб:

     суб'єкт господарювання  -  юридична  особа,  в   тому   числі
підприємство  з  іноземними  інвестиціями,  незалежно від форми та
часу внесення таких інвестицій;

     інша юридична особа, що не є суб'єктом господарювання;

     фізична особа (громадянин України,  іноземець  та  особа  без
громадянства),  яка  здійснює  діяльність,  що  належить згідно із
законодавством  до  підприємницької  (крім   фізичних   осіб,   що
знаходяться   на   спрощеній   системі  оподаткування,  обліку  та
звітності    суб'єктів    малого     підприємництва     відповідно
до законодавства),  та/або   ввозить  товари  на  митну  територію
України;

     представництво нерезидента,  що  не  має  статусу   юридичної
особи.

     Для цілей  оподаткування дві чи більше особи,  які здійснюють
спільну  діяльність  без  утворення  юридичної  особи,  вважаються
окремою особою у межах такої діяльності.

     Облік результатів   спільної  діяльності  ведеться  платником
податку,  уповноваженим на це іншими сторонами  згідно  з  умовами
договору,  окремо  від  обліку  господарських  результатів  такого
платника податку.

     Для цілей оподаткування господарські відносини між учасниками
спільної  діяльності  прирівнюються  до відносин на основі окремих
цивільно-правових договорів.

     Порядок податкового  обліку  та  звітності   про   результати
спільної  діяльності  встановлюється центральним органом державної
податкової служби;

     14.1.140. офіційний  валютний  курс  (валютний  курс)   -   у
значенні,  наведеному  в  Законі  України  "Про  Національний банк
України" ( 679-14 );

     14.1.141. паливо моторне сумішеве - види палива,  отримані  в
результаті  змішування палива,  одержаного з нафтової сировини,  з
біоетанолом та  добавками  на  основі  біоетанолу,  біодизелю  або
іншими біокомпонентами,  вміст яких відповідає вимогам нормативних
документів на паливо моторне сумішеве;

     14.1.142. пересувне джерело забруднення - транспортний засіб,
рух   якого   супроводжується  викидом  в  атмосферу  забруднюючих
речовин;

     14.1.143. передавальні  пристрої   -   земельні   поліпшення,
створені  для  виконання  спеціальних  функцій з передачі енергії,
речовини,  сигналу,  інформації тощо будь-якого походження та виду
на  відстань  (лінії електропередачі,  трубопроводи,  водопроводи,
теплові та газові мережі, лінії зв'язку тощо);

     14.1.144. пиво - насичений діоксидом вуглецю пінистий  напій,
отриманий  під  час  бродіння  охмеленого сусла пивними дріжджами,
який зазначений  у  товарній  позиції  2203  згідно  з   УКТ   ЗЕД
( 2371а-14 );

     14.1.145. підакцизні  товари  (продукція)  - товари за кодами
згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14,  2371б-14,  2371в-14, 2371г-14 ),  на
які цим Кодексом встановлено ставки акцизного податку;

     14.1.146. пільговий  торговий  патент  для  цілей розділу XII
цього  Кодексу  -  торговий  патент  на  провадження  торговельної
діяльності  певними  видами товарів,  визначених статтею 267 цього
Кодексу;

     14.1.147. плата за землю -  загальнодержавний  податок,  який
справляється  у  формі  земельного  податку  та  орендної плати за
земельні ділянки державної і комунальної власності;

     14.1.148. плата  за  марки  акцизного  податку  -  плата,  що
вноситься  вітчизняними  виробниками  та  імпортерами  алкогольних
напоїв і тютюнових  виробів  за  покриття  витрат  з  виробництва,
зберігання та реалізації марок акцизного податку.  Розмір плати за
марки  акцизного  податку   встановлюється   Кабінетом   Міністрів
України;

     14.1.149. платник  рентної  плати  для цілей розділу IX цього
Кодексу -  платник  рентної  плати  за  транзитне  транспортування
трубопроводами природного газу територією України, платник рентної
плати  за  транспортування  нафти  магістральними   нафтопроводами
територією  України,  платник  рентної  плати  за  транспортування
нафтопродуктів  магістральними  нафтопродуктопроводами  територією
України,   платник  рентної  плати  за  транзитне  транспортування
трубопроводами аміаку територією України;

     14.1.150. первинна   переробка    (збагачення)    мінеральної
сировини   як   вид   господарської   діяльності  гірничодобувного
підприємства включає сукупність операцій збирання,  дроблення  або
мелення,    сушку,    класифікацію   (сортування),   брикетування,
агломерацію,  за виключенням агломерації руд з термічною обробкою,
та   збагачення   фізико-хімічними  методами  (без  якісної  зміни
мінеральних форм корисних копалин,  їх  агрегатно-фазового  стану,
кристалохімічної  структури),  а  також  може  включати  переробні
технології,  що є спеціальними видами робіт з  добування  корисних
копалин   (підземна   газифікація   та   виплавляння,  хімічне  та
бактеріальне  вилуговування,  дражна   та   гідравлічна   розробка
розсипних родовищ,  гідравлічний транспорт гірничих порід покладів
дна водойм);

     14.1.151. платні  послуги  для  цілей   розділу   XII   цього
Кодексу -  діяльність,  пов'язана  з наданням побутових послуг для
задоволення особистих потреб  замовника  за  готівку,  а  також  з
використанням  інших форм розрахунків,  включаючи платіжні картки.
Перелік платних послуг,  для  надання  яких  необхідно  придбавати
торговий патент, визначається Кабінетом Міністрів України;

     14.1.152. погашення податкового боргу - зменшення абсолютного
значення суми такого боргу, підтверджене відповідним документом;

     14.1.153. податкова вимога - письмова вимога органу державної
податкової   служби  до  платника  податків  щодо  погашення  суми
податкового боргу;

     14.1.154. податковий борг  в  міжнародних  правовідносинах  -
грошове  зобов'язання  з урахуванням штрафних санкцій,  пені за їх
наявності та витрат,  пов'язаних з його стягненням,  несплачене  в
установлений   строк,   що   на  підставі  відповідного  документа
іноземної держави є предметом стягнення,  яке може  бути  звернуто
відповідно до міжнародного договору України;

     14.1.155. податкова  застава  -  спосіб  забезпечення  сплати
платником податків грошового зобов'язання та  пені,  не  сплачених
таким  платником  у  строк,  визначений  цим  Кодексом.  Податкова
застава виникає на підставах, встановлених цим Кодексом.

     У разі невиконання платником податків грошового зобов'язання,
забезпеченого  податковою  заставою,  орган  стягнення  у порядку,
визначеному  цим  Кодексом,  звертає  стягнення  на  майно  такого
платника, що є предметом податкової застави;

     14.1.156. податкове  зобов'язання - сума коштів,  яку платник
податків,  у тому числі  податковий  агент,  повинен  сплатити  до
відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та
строки,  визначені податковим законодавством (у  тому  числі  сума
коштів,  визначена  платником податків у податковому векселі та не
сплачена в установлений законом строк);

     14.1.157. податкове    повідомлення-рішення    -     письмове
повідомлення контролюючого органу (рішення) про обов'язок платника
податків   сплатити   суму   грошового   зобов'язання,   визначену
контролюючим  органом  у  випадках,  передбачених  цим Кодексом та
іншими законодавчими актами, контроль за виконанням яких покладено
на  контролюючі органи,  або внести відповідні зміни до податкової
звітності;

     14.1.158. податкове повідомлення в міжнародних правовідносинах -
письмове повідомлення контролюючого органу про обов'язок платника
податків сплатити суму грошового зобов'язання, визначену докумен-
том іноземної держави, за яким здійснюється погашення такої суми
грошового зобов'язання відповідно до міжнародного договору Украї-
ни.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Березень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0