ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Середа, 17.04.2024, 19:54

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 80 - ст. 84 | Реєстрація | Вхід

     Стаття 80. Порядок проведення фактичної перевірки 

     80.1. Фактична  перевірка   здійснюється   без   попередження
платника податків (особи).

     80.2. Фактична перевірка може проводитися на підставі рішення
керівника органу податкової  служби,  оформленого  наказом,  копія
якого   вручається   платнику  податків  або  його  уповноваженому
представнику під розписку до початку проведення  такої  перевірки,
та за наявності хоча б однієї з таких обставин:

     80.2.1. у разі коли за результатами перевірок інших платників
податків  виявлено  факти,  які  свідчать  про  можливі  порушення
платником   податків   законодавства  щодо  виробництва  та  обігу
підакцизних товарів,  здійснення платником податків  розрахункових
операцій,  ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій,
свідоцтв про державну реєстрацію та інших документів,  контроль за
наявністю яких покладено на органи державної податкової служби, та
виникає необхідність перевірки таких фактів;

     80.2.2. у  разі  отримання  в  установленому   законодавством
порядку  інформації  від  державних  органів або органів місцевого
самоврядування,  яка  свідчить  про  можливі  порушення  платником
податків  законодавства,  контроль  за  яким  покладено  на органи
державної податкової служби,  зокрема,  щодо здійснення платниками
податків   розрахункових   операцій,   ведення  касових  операцій,
наявності патентів,  ліцензій, свідоцтв про державну реєстрацію та
інших  документів,  контроль за наявністю яких покладено на органи
державної податкової  служби,  виробництва  та  обігу  підакцизних
товарів;

     80.2.3. письмового звернення покупця (споживача), оформленого
відповідно   до   закону,   про   порушення   платником   податків
установленого  порядку проведення розрахункових операцій,  касових
операцій, патентування або ліцензування;

     80.2.4. неподання  суб'єктом  господарювання  в  установлений
законом строк обов'язкової звітності про використання реєстраторів
розрахункових  операцій,  розрахункових  книжок  та  книг   обліку
розрахункових операцій, подання їх із нульовими показниками;

     80.2.5. отримання   в  установленому  законодавством  порядку
інформації   про   порушення   вимог   законодавства   в   частині
виробництва,   обліку,   зберігання   та  транспортування  спирту,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів та цільового  використання
спирту платниками податків;

     80.2.6. у   разі   виявлення   за   результатами  попередньої
перевірки порушення законодавства з питань,  визначених  у  пункті
75.1.3;

     80.2.7. у   разі  отримання  в  установленому  законодавством
порядку  інформації  про  використання  праці  найманих  осіб  без
належного  оформлення  трудових  відносин та виплати роботодавцями
доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету,
а  також здійснення фізичною особою підприємницької діяльності без
державної реєстрації.

     80.3. Фактична  перевірка,  що  здійснюється   за   наявності
обставини,  визначеної  у  пункті 80.2.6,  може бути проведена для
контролю  щодо  припинення  порушення  законодавства   з   питань,
визначених у пункті 75.1.3,  одноразово протягом 12 місяців з дати
складання акта за результатами попередньої перевірки.

     80.4. Перед початком фактичної перевірки, з питань дотримання
порядку  здійснення  розрахункових  операцій  та  ведення  касових
операцій,  посадовими особами органів державної податкової  служби
на  підставі  підпункту 20.1.9 пункту 20.1 статті 20 цього Кодексу
може бути проведена контрольна розрахункова операція.

     80.5. Допуск посадових  осіб  органів  податкової  служби  до
проведення  фактичної  перевірки здійснюється згідно із статтею 81
цього Кодексу.

     80.6. Під  час  проведення  фактичної  перевірки  в   частині
дотримання  роботодавцем  законодавства  щодо  укладення трудового
договору,  оформлення трудових відносин з працівниками  (найманими
особами),   в  тому  числі  тим,  яким  установлено  випробування,
перевіряється наявність належного  оформлення  трудових  відносин,
з'ясовуються   питання   щодо  ведення  обліку  роботи,  виконаної
працівником,  обліку витрат на оплату праці,  відомості про оплату
праці   працівника.  Для  з'ясування  факту  належного  оформлення
трудових відносин з працівником, який здійснює трудову діяльність,
можуть використовуватися документи, що посвідчують особу, або інші
документи,   які   дають   змогу   її   ідентифікувати   (посадове
посвідчення, посвідчення водія, санітарна книжка тощо).

     80.7. Фактична   перевірка   проводиться   двома   і   більше
посадовими  особами   органу   державної   податкової   служби   у
присутності   посадових  осіб  суб'єкта  господарювання  або  його
представника  та/або  особи,  що  фактично  здійснює  розрахункові
операції.

     80.8. Під  час  проведення перевірки посадовими особами,  які
здійснюють   таку   перевірку,   може   проводитися    хронометраж
господарських  операцій.  За результатами хронометражу складається
довідка,  яка підписується  посадовими  особами  органу  державної
податкової  служби  та  посадовими особами суб'єкта господарювання
або його  представника  та/або  особами,  що  фактично  здійснюють
господарські операції.

     80.9. Строки   проведення   фактичної  перевірки  встановлені
статтею 82 цього Кодексу.

     80.10. Порядок  оформлення  результатів  фактичної  перевірки
встановлено статтею 86 цього Кодексу.

     Стаття 81. Умови та порядок допуску посадових осіб органів
                державної податкової служби до проведення
                документальних виїзних та фактичних перевірок

     81.1. Посадові   особи  органу  державної  податкової  служби
вправі приступити до проведення документальної  виїзної  перевірки
за наявності підстав для її проведення, визначених цим Кодексом, і
фактичної перевірки,  яка проводиться з  підстав,  визначених  цим
Кодексом, та за умови пред'явлення направлення на проведення такої
перевірки,  в якому зазначаються дата видачі,  найменування органу
державної  податкової  служби,  реквізити  наказу  про  проведення
відповідної  перевірки,   найменування   та   реквізити   суб'єкта
(об'єкта),   перевірка   якого  проводиться  (прізвище,  ім'я,  по
батькові фізичної особи - платника податку,  який  перевіряється),
мета,  вид  (планова або позапланова),  підстави,  дата початку та
тривалість перевірки,  посада та  прізвище  посадової  (службової)
особи,  яка  проводитиме  перевірку.  Направлення  на  перевірку у
такому випадку є дійсним за  наявності  підпису  керівника  органу
державної  податкової  служби  або його заступника,  що скріплений
печаткою органу державної податкової служби.

     Непред'явлення платнику податків (його посадовим  (службовим)
особам  або особам,  які фактично проводять розрахункові операції)
направлення на проведення перевірки або пред'явлення  направлення,
оформленого  з  порушенням  вимог,  установлених  цим  пунктом,  є
підставою  для  недопущення  посадових  (службових)  осіб   органу
державної  податкової  служби до проведення документальної виїзної
або фактичної перевірки.

     Відмова платника податків та/або посадових  (службових)  осіб
платника  податків  (його  представників  або  осіб,  які фактично
проводять розрахункові операції) від допуску до перевірки на інших
підставах,  ніж  визначені  в  абзаці  другому  цього  пункту,  не
дозволяється.

     При пред'явленні   направлення   платнику   податків   та/або
посадовим (службовим) особам платника податків (його представникам
або особам,  які фактично проводять  розрахункові  операції)  такі
особи  розписуються  у  направленні із зазначенням свого прізвища,
імені, по батькові, посади, дати і часу ознайомлення.

     У разі відмови платника податків та/або посадових (службових)
осіб платника податків (його представників або осіб,  які фактично
проводять розрахункові  операції)  розписатися  у  направленні  на
перевірку   посадовими   (службовими)   особами  органу  державної
податкової служби складається акт,  який засвідчує факт відмови. У
такому  випадку  акт  про  відмову  від  підпису  у направленні на
перевірку є підставою для початку проведення такої перевірки.

     81.2. У  разі  відмови  платника  податків  та/або  посадових
(службових)  осіб  платника податків (його представників або осіб,
які фактично проводять розрахункові операції) у допуску  посадових
(службових)  осіб органу державної податкової служби до проведення
перевірки складається акт, який засвідчує факт відмови.

     81.3. Під час проведення перевірок посадові (службові)  особи
органів  державної  служби  повинні  діяти  у  межах  повноважень,
визначених цим Кодексом.

     Керівники і  відповідні  посадові  особи  юридичних  осіб  та
фізичні   особи   -   платники  податків  під  час  перевірки,  що
проводиться  органами  державної  податкової  служби,  зобов'язані
виконувати   вимоги   органів  державної  податкової  служби  щодо
усунення виявлених порушень законів про оподаткування і  підписати
акт  (довідку)  про  проведення  перевірки  та  мають право надати
заперечення на цей акт (довідку).

     Стаття 82. Строки проведення виїзних перевірок

     82.1. Тривалість перевірок,  визначених  у  статті  77  цього
Кодексу,  не  повинна  перевищувати  30  робочих  днів для великих
платників податків,  щодо  суб'єктів   малого   підприємництва   -
10 робочих днів, інших платників податків - 20 робочих днів.

     Продовження строків проведення перевірок, визначених у статті
77 цього Кодексу,  можливе за рішенням керівника органу  державної
податкової  служби  не  більш  як  на  15 робочих днів для великих
платників податків,  щодо суб'єктів  малого  підприємництва  -  не
більш як на 5 робочих днів, інших платників податків - не більш як
на 10 робочих днів.

     82.2. Тривалість перевірок,  визначених  у  статті  78  цього
Кодексу  (крім  перевірок,  що  проводяться за наявності обставин,
визначених у підпункті 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу,
тривалість  яких  встановлена  у  статті  200  цього Кодексу),  не
повинна  перевищувати  15  робочих  днів  для  великих   платників
податків,  щодо  суб'єктів малого підприємництва - 5 робочих днів,
інших платників податків - 10 робочих днів.

     Продовження строків проведення перевірок, визначених у статті
78  цього Кодексу,  можливе за рішенням керівника органу державної
податкової служби не більш як  на  10  робочих  днів  для  великих
платників  податків,  щодо  суб'єктів  малого  підприємництва - не
більш як на 2 робочих дні,  інших платників податків - не більш як
на 5 робочих днів.

     82.3. Тривалість   перевірок,  визначених  статтею  80  цього
Кодексу, не повинна перевищувати 10 діб.

     Продовження строку таких перевірок здійснюється  за  рішенням
керівника органу державної податкової служби не більш як на 5 діб.

     Підставами для подовження строку перевірки є:

     82.3.1. заява  суб'єкта  господарювання  (у разі необхідності
подання ним документів, які стосуються питань перевірки);

     82.3.2. змінний режим роботи або підсумований облік  робочого
часу суб'єкта господарювання та/або його господарських об'єктів.

     82.4. Проведення    документальної    виїзної   планової   та
позапланової  перевірки  великого  платника  податків  може   бути
зупинено за рішенням керівника податкового органу, що оформляється
наказом, копія якого не пізніше наступного робочого дня вручається
платнику   податків   або  його  уповноваженому  представнику  під
розписку,  з подальшим поновленням її проведення на невикористаний
строк.

     Зупинення документальної   виїзної   планової,   позапланової
перевірки перериває перебіг строку  проведення  перевірки  в  разі
вручення  платнику  податків  або його уповноваженому представнику
під розписку копії наказу  про  зупинення  документальної  виїзної
планової, позапланової перевірки.

     При цьому перевірка може бути зупинена на загальний строк, що
не перевищує 30 робочих днів,  а в  разі  необхідності  проведення
експертизи,  отримання  інформації від іноземних державних органів
щодо  діяльності  платника  податків,  завершення  розгляду  судом
позовів  з питань,  пов'язаних з предметом перевірки,  відновлення
платником  податків  втрачених  документів  перевірка  може   бути
зупинена на строк, необхідний для завершення таких процедур.

     Загальний термін  проведення перевірок,  визначених у пунктах
200.10  та  200.11  статті  200  цього  Кодексу,   з   урахуванням
установлених цим пунктом строків зупинення не може перевищувати 60
календарних днів.

     Стаття 83. Матеріали, які є підставами для висновків
                під час проведення перевірок

     83.1. Для  посадових осіб органів державної податкової служби
під час проведення перевірок підставами для висновків є:

     83.1.1. документи, визначені цим Кодексом;

     83.1.2. податкова інформація;

     83.1.3. експертні висновки;

     83.1.4. судові рішення;

     83.1.5. виключено;

     83.1.6. інші матеріали,  отримані  в  порядку  та  у  спосіб,
передбачені   цим   Кодексом  або  іншими  законами,  контроль  за
дотриманням яких покладений на органи державної податкової служби.

     Стаття 84. Проведення експертизи під час здійснення
               податкового контролю органами державної
                податкової служби

    
84.1. Експертиза  проводиться  у  разі,  коли  для  вирішення
питань,  що  мають  значення  для здійснення податкового контролю,
необхідні спеціальні знання у галузі  науки,  мистецтва,  техніки,
економіки  та в інших галузях.  Залучення експерта здійснюється на
договірних засадах та за рахунок коштів сторони,  що є ініціатором
залучення експерта.

     84.2. Експертиза  призначається  за  заявою платника податків
або за рішенням керівника (або його заступника)  органу  державної
податкової служби, в яких зазначаються:

     84.2.1. підстави для залучення експерта;

     84.2.2. прізвище, ім'я та по батькові експерта;

     84.2.3. реквізити    платника    податків,   стосовно   якого
здійснюється податковий контроль;

     84.2.4. питання, поставлені до експерта;

     84.2.5. документи,  предмети та інші матеріали, які подаються
на розгляд експерта.

     84.3. Орган   державної   податкової  служби,  керівник  (або
заступник) якого  призначив  проведення  експертизи,  зобов'язаний
ознайомити  платника  податків  (його представника) з рішенням про
проведення експертизи, а після закінчення експертизи - з висновком
експерта.

    
84.4. виключено.

     84.5. Експерт  має  право  ознайомлюватися  з  поданими  йому
матеріалами,  які  стосуються  предмета  експертизи,  та   просити
надання додаткових матеріалів.

     Експерт має  право  відмовитися  від  надання висновку,  якщо
поданих  матеріалів  недостатньо  або  такий  експерт  не  володіє
необхідними знаннями для проведення зазначеної експертизи.
    
       84.6. За надання завідомо неправдивого висновку експерт несе
відповідальність відповідно до закону.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0