ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Середа, 17.04.2024, 18:51

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 95 - ст. 97 | Реєстрація | Вхід

           Стаття 95. Продаж майна, що перебуває у податковій заставі 

    
95.1. Орган  державної податкової служби здійснює за платника
податків і на користь держави заходи  щодо  погашення  податкового
боргу  такого  платника  податків  шляхом  стягнення  коштів,  які
перебувають у його власності,  а в разі їх недостатності -  шляхом
продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій
заставі.

     95.2. Стягнення коштів  та  продаж  майна  платника  податків
провадяться  не  раніше  ніж  через  60  календарних  днів  з  дня
надіслання такому платнику податкової вимоги.

     95.3. Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках,
обслуговуючих  такого платника податків,  здійснюється за рішенням
суду,  яке направляється до виконання органам державної податкової
служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

     Орган державної  податкової  служби  звертається до суду щодо
надання дозволу на  погашення  усієї  суми  податкового  боргу  за
рахунок   майна  платника  податків,  що  перебуває  у  податковій
заставі.

     Рішення суду щодо надання вказаного дозволу є  підставою  для
прийняття   органом   державної   податкової  служби  рішення  про
погашення усієї суми податкового боргу.  Рішення органу  державної
податкової  служби  підписується  його  керівником та скріплюється
гербовою печаткою  органу  державної  податкової  служби.  Перелік
відомостей,  які  зазначаються  у  такому рішенні,  встановлюється
центральним органом державної податкової служби.

     95.4. Орган державної податкової служби на  підставі  рішення
суду  здійснює  стягнення  коштів  у рахунок погашення податкового
боргу за рахунок готівки,  що належить такому  платнику  податків.
Стягнення     готівкових    коштів    здійснюється    у    порядку
( 1244-2010-п ), визначеному Кабінетом Міністрів України.

     95.5. Вилучені відповідно  до  цієї  статті  готівкові  кошти
вносяться  посадовою  особою органу державної податкової служби до
банку в  день  їх  стягнення  для  перерахування  до  відповідного
бюджету   чи   державного  цільового  фонду  в  рахунок  погашення
податкового боргу платника податків.  У разі неможливості внесення
зазначених  коштів  протягом того самого дня їх необхідно внести в
банк наступного робочого дня.  Забезпечення збереження  зазначених
коштів  до  моменту  їх  внесення  в банк здійснюється відповідним
органом державної податкової служби.

     95.6. У разі якщо сума коштів,  отримана у результаті продажу
майна   платника   податків,   перевищує   суму   його   грошового
зобов'язання та  податкового  боргу,  різниця  перераховується  на
рахунки такого платника податків або його правонаступників.

     95.7. Продаж   майна   платника   податків   здійснюється  на
публічних торгах та/або через торгівельні організації.

     Продаж майна   платника   податків   на   публічних    торгах
здійснюється у такому порядку:

     95.7.1. майно,  яке  може бути згруповано та стандартизовано,
підлягає  продажу  за  кошти  виключно  на  біржових  торгах,  які
проводяться біржами,  що створені відповідно до закону і визначені
органом державної податкової служби на конкурсних засадах;
     95.7.2. цінні  папери  -  на  фондових  біржах   у   порядку,
встановленому  Законом  України  "Про  цінні  папери  та  фондовий
ринок" ( 3480-15 );
     95.7.3. інше майно,  об'єкти рухомого чи нерухомого майна,  а
також  цілісні майнові комплекси підприємств підлягають продажу за
кошти виключно  на  цільових  аукціонах,  які  організовуються  за
поданням   відповідного  органу  державної  податкової  служби  на
зазначених біржах.

     95.8. Майно,  що швидко псується,  а також інше майно, обсяги
якого не є достатніми для організації прилюдних торгів, підлягають
продажу за кошти на комісійних умовах через організації  торгівлі,
визначені   органом  державної  податкової  служби  на  конкурсних
засадах.

     Майно боржника,  щодо  обігу  якого   встановлено   обмеження
законом,  продається на закритих торгах, які проводяться на умовах
змагальності.  У таких закритих торгах беруть  участь  особи,  які
відповідно   до   законодавства  можуть  мати  зазначене  майно  у
власності чи на підставі іншого речового права.

     95.9. У разі якщо продажу підлягає цілісний майновий комплекс
підприємства,  майно  якого  перебуває у державній або комунальній
власності,  чи якщо згідно із законодавством з питань приватизації
для відчуження майна підприємства необхідна попередня згода органу
приватизації  або   іншого   державного   органу,   уповноваженого
здійснювати управління корпоративними правами, продаж майна такого
підприємства організовується  державним  органом  приватизації  за
поданням   відповідного  органу  державної  податкової  служби  із
дотриманням законодавства з питань приватизації.  При  цьому  інші
способи приватизації, крім грошової, не дозволяються.

     Державний орган приватизації зобов'язаний організувати продаж
цілісного майнового комплексу протягом 60 календарних днів  з  дня
надходження подання органу державної податкової служби.

     95.10. З  метою реалізації майна,  яке перебуває у податковій
заставі,  проводиться експертна оцінка вартості такого  майна  для
визначення початкової ціни його продажу. Така оцінка проводиться у
порядку,  визначеному Законом України "Про оцінку майна,  майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ).

     95.11. Не проводиться оцінка майна,  яке може бути згруповано
або стандартизовано чи  має  курсову  (поточну)  біржову  вартість
та/або перебуває у лістингу товарних бірж.

     95.12. Платник податків має право самостійно здійснити оцінку
шляхом укладення договору  з  оцінювачем.  Якщо  платник  податків
самостійно   не  здійснює  оцінку  протягом  двох  місяців  з  дня
прийняття рішення про реалізацію майна, орган державної податкової
служби самостійно укладає договір про проведення оцінки майна.

     95.13. Під   час  продажу  майна  на  товарних  біржах  орган
державної податкової служби укладає відповідний договір з брокером
(брокерською  конторою),  яка вчиняє дії з продажу такого майна за
дорученням органу державної податкової служби на умовах  найкращої
цінової пропозиції.

     95.14. Покупець  майна,  яке  перебуває у податковій заставі,
набуває  права  власності  на  таке  майно  відповідно  до   умов,
визначених у договорі (контракті),  що укладається за результатами
проведених торгів.

     95.15.  Порядок  (  1244-2010-п  )  збільшення  або зменшення
початкової  ціни  продажу  майна  платника  податків  визначається
Кабінетом  Міністрів  України,  крім  випадків, визначених пунктом
95.9 цієї статті, які регулюються законодавством про приватизацію.

     95.16. Інформація   про   склад   майна  платників  податків,
призначеного  для  продажу,  оприлюднюється  відповідною   біржею.
Компенсація витрат, пов'язаних з такими публікаціями, здійснюється
за  рахунок  коштів,  отриманих  від  реалізації  майна   платника
податків,  у  порядку  (  1244-2010-п ), що визначається Кабінетом
Міністрів України.

     95.17. Інформація  про  час  та  умови  проведення  прилюдних
торгів  майном  платників  податків   оприлюднюється   відповідною
біржею.

     95.18. Інформація,  зазначена у пункті 95.17 цієї статті,  та
порядок її оприлюднення визначаються Кабінетом Міністрів України.

     95.19. Платник податків або будь-яка інша особа, яка здійснює
управління   майном   платника   податків   або   контроль  за  їх
використанням,   зобов'язані   забезпечити   за   першою   вимогою
безперешкодний доступ податкового керуючого та учасників публічних
торгів до огляду та оцінки майна,  що пропонується для продажу,  а
також  безперешкодне  набуття прав власності на таке майно особою,
яка придбала їх на публічних торгах.

     95.20. Якщо платник податків у будь-який момент до  укладення
договору   купівлі-продажу   його   майна  повністю  погашає  суму
податкового боргу,  орган  державної  податкової  служби  скасовує
рішення  про  проведення  його  продажу  та  вживає  заходів  щодо
зупинення торгів.

     95.21. Операції з продажу визначеного у цій статті  майна  на
біржовому ринку не підлягають нотаріальному посвідченню.

     95.22. Орган  державної податкової служби звертається до суду
щодо стягнення з дебіторів платника  податку,  що  має  податковий
борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав
та право вимоги якої переведено  на  органи  державної  податкової
служби,  у  рахунок  погашення  податкового  боргу такого платника
податків.  Сума  коштів,  що  надходить  у  результаті   стягнення
дебіторської  заборгованості,  в  повному обсязі (але в межах суми
податкового  боргу)  зараховується  до  відповідного  бюджету   чи
державного  цільового  фонду в рахунок погашення податкового боргу
платника податків.  Сума дебіторської заборгованості,  що стягнута
понад суму податкового боргу, передається у розпорядження платника
податку.

     Стаття 96. Погашення податкового боргу державних підприємств,
                які не підлягають приватизації,
                та комунальних підприємств

     96.1. У разі якщо сума коштів, отримана від продажу внесеного
в  податкову заставу майна комунального підприємства,  не покриває
суму його податкового боргу і витрат, пов'язаних з організацією та
проведенням  публічних  торгів,  або  у  разі відсутності у такого
боржника власного майна,  що відповідно до  законодавства  України
може   бути  внесено  в  податкову  заставу  та  відчужено,  орган
державної податкової  служби  зобов'язаний  звернутися  до  органу
місцевого  самоврядування  чи  органу  виконавчої влади,  до сфери
управління  якого  належить  майно  такого  платника  податків,  з
поданням щодо прийняття рішення про:

     96.1.1. виділення   коштів   місцевого   бюджету   на  сплату
податкового  боргу   такого   платника   податків.   Рішення   про
фінансування   таких  витрат  розглядається  на  найближчій  сесії
відповідної ради;
     96.1.2. затвердження плану досудової санації такого  платника
податків, який передбачає погашення його податкового боргу;
     96.1.3. ліквідацію  такого  платника  податків та призначення
ліквідаційної комісії;
     96.1.4. прийняття  сесією  відповідної  ради   рішення   щодо
порушення справи про банкрутство платника податків.

     96.2. У разі якщо сума коштів, отримана від продажу внесеного
в податкову заставу майна державного підприємства, яке не підлягає
приватизації,  у  тому  числі казенного підприємства,  не покриває
суму  податкового  боргу  такого  платника  податків   і   витрат,
пов'язаних  з організацією та проведенням публічних торгів,  або у
разі відсутності майна,  що відповідно  до  законодавства  України
може   бути  внесено  в  податкову  заставу  та  відчужено,  орган
державної податкової  служби  зобов'язаний  звернутися  до  органу
виконавчої влади, до сфери управління якого належить такий платник
податків, з поданням щодо прийняття рішення про:

     96.2.1. надання відповідної компенсації з бюджету за  рахунок
коштів,  призначених для утримання такого органу виконавчої влади,
до сфери управління якого належить такий платник податків;
     96.2.2. досудову санацію такого платника податків за  рахунок
коштів державного бюджету;
     96.2.3. ліквідацію  такого  платника  податків та призначення
ліквідаційної комісії;
     96.2.4. виключення платника  податків  із  переліку  об'єктів
державної власності,  які не підлягають приватизації відповідно до
закону,  з метою порушення  справи  про  банкрутство,  у  порядку,
встановленому законодавством України.

     96.3. Відповідь  щодо  прийняття  одного із зазначених рішень
надсилається органу   державної   податкової    служби    протягом
30 календарних днів з дня направлення звернення.

     У разі  неотримання  зазначеної  відповіді  у  визначений цим
пунктом строк або отримання відповіді про  відмову  у  задоволенні
його   вимог   орган   державної  податкової  служби  зобов'язаний
звернутися до суду із  позовною  заявою  про  звернення  стягнення
податкового  боргу на кошти державного органу,  в управлінні якого
перебуває таке державне (комунальне) підприємство або його майно.

     96.4. Виникнення у державного або  комунального  підприємства
податкового  боргу  є  підставою для розірвання трудового договору
(контракту) з керівником такого підприємства.

     96.5. Трудові  договори   (контракти),   що   укладаються   з
керівником   державного  або  комунального  підприємства,  повинні
містити положення про зазначену відповідальність, що є їх істотною
умовою.

     Норми цього  пункту  не  поширюються  на  випадки  виникнення
податкового   боргу   внаслідок   обставин    непереборної    сили
(форс-мажорних обставин) або невиконання або неналежного виконання
державними  органами  зобов'язань  щодо  оплати  товарів   (робіт,
послуг), придбаних у такого платника податків за рахунок бюджетних
коштів,  з  надання  платнику  податків  субсидій   або   дотацій,
передбачених  законодавством  або  з  повернення платнику податків
надміру внесених податків та зборів чи їх бюджетного відшкодування
згідно з цим Кодексом та податковим законодавством України.

     96.6. Будь-які    договори    про   передачу   акцій   (інших
корпоративних прав),  що перебувають у державній  або  комунальній
власності, в управління третім особам повинні містити зобов'язання
таких третіх осіб щодо недопущення  виникнення  податкового  боргу
після такої передачі, а також умову щодо припинення дії договору в
разі виникнення податкового боргу,  право відповідно  держави  або
територіальної  громади  на  одностороннє  (позасудове) розірвання
таких договорів у разі виникнення  такого  податкового  боргу.  Ця
умова   є   істотною  для  будь-яких  договорів  про  приватизацію
державного або  комунального  майна,  укладених  під  інвестиційні
зобов'язання.

     Стаття 97. Погашення грошових зобов'язань або податкового
                боргу в разі ліквідації платника податків,
                не пов'язаної з банкрутством

     97.1. У   цій   статті   під  ліквідацією  платника  податків
розуміється ліквідація платника податків як  юридичної  особи  або
зупинення   державної  реєстрації  фізичної  особи  -  підприємця,
внаслідок якої відбувається закриття їх рахунків та/або втрата  їх
статусу як платника податків відповідно до законодавства.

     97.2. У разі якщо власник або уповноважений ним орган приймає
рішення  про  ліквідацію  платника  податків,   не   пов'язану   з
банкрутством, майно зазначеного платника податків використовується
у черговості, визначеній відповідно до законів України.

     97.3. У разі якщо внаслідок ліквідації платника податків  або
скасування   державної  реєстрації  фізичної  особи  -  підприємця
частина його грошових зобов'язань чи податкового боргу залишається
непогашеною   у   зв'язку  з  недостатністю  майна,  така  частина
погашається за рахунок  майна  засновників  або  учасників  такого
підприємства,    якщо    вони    несуть    повну   або   додаткову
відповідальність за зобов'язаннями  платника  податків  згідно  із
законом,  у межах повної або додаткової відповідальності, а в разі
ліквідації філії,  відділення чи іншого відокремленого  підрозділу
юридичної  особи  - за рахунок юридичної особи незалежно від того,
чи є  вона  платником  податку,  стосовно  якого  виникло  грошове
зобов'язання  або  виник податковий борг такої філії,  відділення,
іншого відокремленого підрозділу.

     В інших випадках грошові зобов'язання або податковий борг, що
залишаються   непогашеними  після  ліквідації  платника  податків,
вважаються безнадійним боргом і  підлягають  списанню  в  порядку,
визначеному   Кабінетом  Міністрів  України.  Те  саме  стосується
фізичної особи - платника податків,  яка померла або визнана судом
безвісно    відсутньою   або   оголошена   померлою   чи   визнана
недієздатною,  крім випадків,  коли  з'являються  інші  особи,  що
вступають у права спадщини, незалежно від часу набуття таких прав.

     97.4. Особою,    відповідальною    за    погашення   грошових
зобов'язань чи податкового боргу платника податків, є:

     97.4.1. стосовно  платника  податків,  який  ліквідується,  -
ліквідаційна  комісія  або  інший  орган,  що проводить ліквідацію
згідно із законодавством України;
     97.4.2. щодо   філій,    відділень,    інших    відокремлених
підрозділів  платника податків,  що ліквідуються,  - такий платник
податків;
     97.4.3. стосовно фізичної особи - підприємця -  така  фізична
особа;
     97.4.4. стосовно  фізичної  особи,  яка  померла  або визнана
судом  безвісно  відсутньою  або  оголошена  померлою  чи  визнана
недієздатною,   -  особи,  які  вступають  у  права  спадщини  або
уповноважені здійснювати розпорядження майном такої особи;
     97.4.5. щодо  кооперативів,   кредитних   спілок,   товариств
співвласників  житла  або інших колективних господарств - їх члени
(пайовики) солідарно;
     97.4.6. щодо інвестиційних фондів  -  інвестиційна  компанія,
яка здійснює управління таким інвестиційним фондом.

     97.5. У разі якщо платник податків, що ліквідується, має суми
надміру сплачених грошових зобов'язань  або  суми  невідшкодованих
податків  з  відповідного  бюджету,  такі суми підлягають заліку в
рахунок його грошових  зобов'язань  або  податкового  боргу  перед
таким бюджетом.
      

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0