ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Неділя, 03.03.2024, 17:35

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 201 - ст. 205 | Реєстрація | Вхід

     Стаття 201. Податкова накладна 

     201.1.    Платник   податку   зобов'язаний   надати   покупцю
(отримувачу)  на  його  вимогу  підписану  уповноваженою платником
особою  та  скріплену  печаткою податкову накладну ( z1401-10 ), у
якій зазначаються в окремих рядках:

     а) порядковий номер податкової накладної;

     б) дата виписування податкової накладної;

     в) повна  або  скорочена   назва,   зазначена   у   статутних
документах  юридичної  особи  або  прізвище,  ім'я  та по батькові
фізичної  особи,  зареєстрованої  як  платник  податку  на  додану
вартість, - продавця товарів/послуг;

     г) податковий номер платника податку (продавця та покупця);

     ґ) місцезнаходження  юридичної  особи-продавця  або податкова
адреса  фізичної  особи  -  продавця,  зареєстрованої  як  платник
податку;

     д) повна   або   скорочена   назва,   зазначена  у  статутних
документах юридичної особи  або  прізвище,  ім'я  та  по  батькові
фізичної  особи,  зареєстрованої  як  платник  податку  на  додану
вартість, - покупця (отримувача) товарів/послуг;

     е) опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг;

     є) ціна постачання без урахування податку;

     ж) ставка податку та  відповідна  сума  податку  в  цифровому
значенні;

     з) загальна  сума коштів,  що підлягають сплаті з урахуванням
податку;

     и) вид цивільно-правового договору.

     201.2. Форма  та  порядок  заповнення  податкової   накладної
затверджуються центральним органом державної податкової служби.

     201.3. У   разі  звільнення  від  оподаткування  у  випадках,
передбачених статтею 197 цього  розділу,  у  податковій  накладній
робиться  запис "Без ПДВ" з посиланням на відповідний пункт та/або
підпункт статті 197 цього Кодексу.

     201.4. Податкова накладна виписується у  двох  примірниках  у
день   виникнення   податкових   зобов'язань   продавця.  Оригінал
податкової  накладної  видається  покупцю,  копія  залишається   у
продавця товарів/послуг.

     201.5. Для   операцій,   що   оподатковуються,   і  операцій,
звільнених  від  оподаткування,   складаються   окремі   податкові
накладні.

     201.6.   Податкова   накладна   (  z1401-10  )  є  податковим
документом і одночасно відображається у податкових зобов'язаннях і
реєстрі виданих податкових накладних продавця та реєстрі отриманих
податкових накладних покупця.

     Органи державної податкової служби за даними реєстрів виданих
та отриманих податкових накладних, наданих в електронному вигляді,
повідомляють платника  податку  про  наявність  у  такому  реєстрі
розбіжностей  з  даними  контрагентів.  При  цьому платник податку
протягом 10 днів після отримання  такого  повідомлення  має  право
уточнити податкові зобов'язання без застосування штрафних санкцій,
передбачених розділом II цього Кодексу.

     201.7. Податкова накладна  виписується  на  кожне  повне  або
часткове  постачання  товарів/послуг,  а також на суму коштів,  що
надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

     У разі  якщо  частка  товарів/послуг,   послуг   не   містить
відокремленої    вартості,    перелік    (номенклатура)   частково
поставлених товарів/послуг зазначається в  додатку  до  податкової
накладної  у порядку,  встановленому центральним органом державної
податкової  служби,  та  враховується  при  визначенні   загальних
податкових зобов'язань.

     201.8. Право  на  нарахування податку та складання податкових
накладних надається виключно особам,  зареєстрованим  як  платники
податку в порядку, передбаченому статтею 183 цього Кодексу.

     201.9. Не  дає права на віднесення сум податку до податкового
кредиту податкова накладна,  виписана  платником,  звільненим  від
сплати податку за рішенням суду.

     201.10. Податкова накладна видається платником податку,  який
здійснює операції з постачання товарів/послуг,  на вимогу  покупця
та  є  підставою  для  нарахування сум податку,  що відносяться до
податкового кредиту.

     При здійсненні операцій з постачання  товарів/послуг  платник
податку  -  продавець  товарів/послуг  зобов'язаний надати покупцю
податкову накладну після реєстрації в Єдиному  реєстрі  податкових
накладних.

     Підтвердженням продавцю   про   прийняття   його   податкової
накладної  та/або  розрахунку  коригування  до   Єдиного   реєстру
податкових   накладних   є  квитанція  в  електронному  вигляді  у
текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня.

     Датою та часом надання податкової накладної та/або розрахунку
коригування   в   електронному  вигляді  до  Державної  податкової
адміністрації України є дата та час, зафіксовані у квитанції.

     Якщо надіслані   податкові   накладні    та/або    розрахунки
коригування сформовано з порушенням вимог, передбачених відповідно
пунктом 201.1 статті 201 та/або пунктом  192.1  статті  192  цього
Кодексу, протягом операційного дня продавцю надсилається квитанція
в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття  їх  в
електронному вигляді із зазначенням причин.

     Якщо протягом  операційного  дня  не  надіслано квитанції про
прийняття або  неприйняття,  така  податкова  накладна  вважається
зареєстрованою в Єдиному реєстрі податкових накладних.

     Порядок ведення    Єдиного   реєстру   податкових   накладних
(   1246-2010-п  )  встановлюється  Кабінетом  Міністрів  України.
Покупець  має право звіряти дані отриманої податкової накладної на
відповідність із даними Єдиного реєстру податкових накладних.

     Відсутність факту реєстрації платником  податку  -  продавцем
товарів/послуг  податкових  накладних в Єдиному реєстрі податкових
накладних та порушення порядку заповнення податкової накладної  не
дає  права  покупцю на включення сум податку на додану вартість до
податкового  кредиту  та  не  звільняє  продавця   від   обов'язку
включення  суми податку на додану вартість,  вказаної в податковій
накладній,  до суми податкових зобов'язань за відповідний  звітний
період.

     Виявлення розбіжностей  даних податкової накладної та Єдиного
реєстру податкових накладних є підставою для  проведення  органами
державної  податкової  служби  документальної позапланової виїзної
перевірки   продавця   та   у   відповідних    випадках    покупця
товарів/послуг.

     У разі   відмови  продавця  товарів/послуг  надати  податкову
накладну або в разі порушення ним порядку її заповнення та порядку
реєстрації  в  Єдиному  реєстрі  покупець таких товарів/послуг має
право додати до податкової декларації за звітний податковий період
заяву  із  скаргою  на  такого постачальника,  яка є підставою для
включення сум податку до  складу  податкового  кредиту.  До  заяви
додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів,
що засвідчують факт сплати податку у зв'язку  з  придбанням  таких
товарів/послуг   або   копії   первинних   документів,   складених
відповідно  до  Закону  України  "Про  бухгалтерський   облік   та
фінансову звітність  в Україні" ( 996-14 ),  що підтверджують факт
отримання таких товарів/послуг.

     Надходження такої заяви із скаргою є підставою для проведення
документальної позапланової виїзної перевірки зазначеного продавця
для  з'ясування   достовірності   та   повноти   нарахування   ним
зобов'язань з податку за такою операцією.

     201.11. Підставою для нарахування сум податку, що відносяться
до   податкового   кредиту   без  отримання  податкової  накладної
( z1401-10 ), також є:

     а) транспортний квиток,  готельний рахунок або рахунок,  який
виставляється платнику податку за послуги зв'язку,  інші  послуги,
вартість  яких  визначається  за  показниками приладів обліку,  що
містять загальну суму платежу,  суму податку та  податковий  номер
продавця,   крім   тих,   форма   яких   встановлена  міжнародними
стандартами;

     б) касові чеки,  які містять суму  отриманих  товарів/послуг,
загальну  суму  нарахованого  податку    визначенням фіскального
номера та податкового номера постачальника).  При  цьому  з  метою
такого  нарахування загальна сума отриманих товарів/послуг не може
перевищувати 200 гривень за день (без урахування податку).

     У разі використання платниками для розрахунків із споживачами
реєстраторів  розрахункових  операцій  касовий чек повинен містити
дані про загальну суму  коштів,  що  підлягає  сплаті  покупцем  з
урахуванням податку,  та  суму  цього  податку,  що  сплачується у
складі загальної суми.

     Порядок обчислення      та      накопичення      електронними
контрольно-касовими   апаратами   сум   податку  (  1224-2010-п  )
встановлює Кабінет Міністрів України.

     201.12. У разі ввезення товарів на  митну  територію  України
документом,  що  посвідчує  право  на  віднесення  сум  податку до
податкового  кредиту,  вважається  митна   декларація,   оформлена
відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку.

     Для операцій  з  постачання  послуг  нерезидентом  на  митній
території України документом, що посвідчує право на віднесення сум
податку  до  податкового  кредиту,  вважається податкова накладна,
податкові зобов'язання за якою включені до  податкової  декларації
попереднього періоду.

     201.13.  Для  фізичних  осіб,  не  зареєстрованих як суб'єкти
господарювання,  що  ввозять  товари (предмети) на митну територію
України   в   обсягах,  які  підлягають  оподаткуванню  згідно  із
законодавством,   оформлення   митної   декларації  (  748-97-п  )
прирівнюється до подання податкової накладної ( z1401-10 ).

     201.14. Платники  податку  зобов'язані  вести  окремий  облік
операцій з постачання та придбання товарів/послуг,  які підлягають
оподаткуванню,  а  також  які  не  є  об'єктами  оподаткування  та
звільнені від оподаткування згідно з цим розділом.

     201.15. Зведені результати  такого  обліку  відображаються  в
податкових  деклараціях,  форма  яких  встановлюється  у  порядку,
передбаченому статтею  46  цього  Кодексу.  Платник  податку  веде
реєстр  виданих  та  отриманих податкових накладних в електронному
вигляді,  у  якому  зазначаються   порядковий   номер   податкової
накладної,  дата її виписки (отримання),  загальна сума постачання
та сума нарахованого податку, а також реєстраційний номер платника
податку - продавця,  який видав податкову накладну такому платнику
податку.  Форма і порядок заповнення реєстру виданих та  отриманих
податкових накладних встановлюються відповідно до вимог розділу II
цього Кодексу.

     Платники податку  щомісяця  в  терміни,  що  передбачені  для
подання  податкової  звітності (календарний місяць),  у тому числі
для яких цим розділом  встановлено  звітний  податковий  період  -
квартал,  подають органу державної податкової служби копії записів
у реєстрах виданих та  отриманих  податкових  накладних  за  такий
період в електронному вигляді.

     Орган державної  податкової  служби  розробляє та розміщує на
своєму офіційному веб-сайті  програму  ведення  обліку  записів  у
реєстрах  виданих та отриманих податкових накладних в електронному
вигляді та забезпечує  її  безкоштовне  розповсюдження  (включаючи
необхідні  зміни  та  доповнення)  як  шляхом  надання  доступу до
копіювання такої програми,  як через Інтернет, так і шляхом запису
на магнітні носії інформації платника за його запитом.

     Стаття 202. Звітні (податкові) періоди

     202.1. Звітним   (податковим)  періодом  є  один  календарний
місяць,  а  у  випадках,   особливо   визначених   цим   Кодексом,
календарний квартал, з урахуванням таких особливостей:

     а) якщо  особа  реєструється як платник податку з іншого дня,
ніж перший день календарного місяця,  першим звітним  (податковим)
періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та
закінчується останнім днем першого повного календарного місяця;

     б) якщо податкова реєстрація особи анулюється в  інший  день,
ніж   останній  день  календарного  місяця,  то  останнім  звітним
(податковим) періодом є період,  який розпочинається з першого дня
такого місяця та закінчується днем такого анулювання.

     202.2. Платники  податку,  які  відповідно  до  підпункту "б"
пункту 154.6 статті 154 цього Кодексу мають право на  застосування
нульової ставки   податку  на  прибуток,  на  період  з  1  квітня
2011 року  до  1  січня  2016  року  можуть  вибрати   квартальний
податковий   період.  Заява  про  вибір  квартального  податкового
періоду  подається  податковому  органу  разом  з  декларацією  за
наслідками  останнього податкового періоду календарного року.  При
цьому квартальний  податковий  період  починає  застосовуватися  з
першого податкового періоду наступного календарного року.

     У разі   якщо   протягом   будь-якого   періоду   з   початку
застосування  квартального  податкового  періоду  платник  податку
втрачає право на застосування нульової ставки податку на прибуток,
передбачений підпунктом "б" пункту 154.6 статті 154 цього Кодексу,
такий  платник податку зобов'язаний самостійно перейти на місячний
податковий період,  починаючи з  місяця,  на  який  припадає  таке
перевищення,  що  зазначається у відповідній податковій декларації
за наслідками такого місяця.

     Стаття 203. Порядок надання податкової декларації та строки
                 розрахунків з бюджетом

     203.1. Податкова  декларація  подається  за  базовий  звітний
(податковий) період,  що дорівнює  календарному  місяцю,  протягом
20 календарних  днів,  що  настають  за  останнім календарним днем
звітного (податкового) місяця.

     203.2. Платник податку зобов'язаний самостійно сплатити  суму
податкового  зобов'язання,  зазначену  у  поданій  ним  податковій
декларації,  протягом 10 календарних днів, що настають за останнім
днем  відповідного граничного строку,  передбаченого пунктом 203.1
цієї статті для подання податкової декларації.

     Стаття 204. Порядок оподаткування ввезення на митну територію
                 України давальницької сировини іноземним
                 замовником та вивезення виробленої з неї готової
                 продукції

     204.1. При ввезенні давальницької сировини на митну територію
України  іноземним  замовником  відповідно   до   митного   режиму
переробки  на митній території України повне умовне звільнення від
оподаткування застосовується у разі надання  на  суму  податкового
зобов'язання   простого   авальованого  векселя  органу  державної
податкової служби  з  відстроченням  платежу  на  строк  переробки
давальницької сировини,  що  не  перевищує  максимального  строку,
встановленого  законодавством  України,  яке  регулює   проведення
операцій з давальницькою сировиною.

     Порядок видачі,  обліку,  відстрочення  та оплати (погашення)
авальованих векселів визначається  відповідно  до  Закону  України
"Про  операції  з  давальницькою  сировиною у зовнішньоекономічних
відносинах" ( 327/95-ВР ).

     204.2. При  вивезенні  з  митної  території  України  готової
продукції,   що   вироблена  з  давальницької  сировини,  ввезеної
іноземним замовником на  митну  територію  України  з  урахуванням
вимог  Закону  України  "Про  операції з давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ),  податок на додану
вартість не справляється.

     Стаття 205. Порядок оподаткування вивезення з митної
                 території України давальницької сировини
                 українського замовника та ввезення виготовленої
                 з неї готової продукції

     205.1. Давальницька  сировина,   що   вивозиться   з   митної
території України українським замовником, за умови дотримання всіх
вимог митного режиму переробки за межами митної території  України
податком не обкладається.

     205.2. Готова  продукція,  вироблена з давальницької сировини
українського замовника,  яка ввозиться на митну територію України,
обкладається  податком  у  порядку,  встановленому  для операцій з
ввезення товарів на митну територію України.

     205.3. У разі  повернення  в  Україну  валютної  виручки  від
постачання  готової  продукції  за межами митної території України
податок,  сплачений за  поставлені  послуги,  придбані  матеріали,
паливо,   нематеріальні   активи,   відшкодовується   українському
замовнику в порядку, встановленому для експортних операцій.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Березень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0