ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Середа, 17.04.2024, 19:38

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 164 - ст. 165 | Реєстрація | Вхід

     164.2.15. сума   страхових  виплат,  страхових  відшкодувань, 
викупних сум або пенсійних виплат, що сплачуються платнику податку
за  договорами  довгострокового страхування життя (у тому числі за
договорами страхування довічних пенсій) та недержавного пенсійного
забезпечення,   за   договорами   пенсійного   вкладу,  договорами
довірчого управління,  укладеними з учасниками фондів банківського
управління,  у випадках та розмірах, визначених підпунктом 170.8.2
пункту 170.8 статті 170 цього Кодексу;

     164.2.16. сума  пенсійних  внесків   у   межах   недержавного
пенсійного  забезпечення відповідно до закону,  страхових платежів
(страхових внесків,  страхових премій), пенсійних вкладів, внесків
до  фонду  банківського  управління,  сплачена  будь-якою особою -
резидентом за платника податку чи на його користь,  крім  сум,  що
сплачуються:

     а) особою   -  резидентом,  що  визначається  вигодонабувачем
(бенефіціаром) за такими договорами;

     б) одним з членів сім'ї першого ступеня споріднення  платника
податку;

     в) роботодавцем  -  резидентом  за свій рахунок за договорами
довгострокового  страхування  життя  або  недержавного  пенсійного
забезпечення  платника  податку,  якщо  така  сума не перевищує 15
відсотків  нарахованої  цим  роботодавцем  суми  заробітної  плати
платнику податку протягом кожного звітного податкового місяця,  за
який  вноситься  страховий  платіж  (страховий  внесок,   страхова
премія)  або  сплачується  пенсійний  внесок,  внесків  до  фондів
банківського управління,  але не більш як сума,  визначена абзацом
першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу,  у
розрахунку за місяць за сукупністю таких внесків;

     164.2.17. дохід,  отриманий платником  податку  як  додаткове
благо  (крім  випадків,  передбачених статтею 165 цього Кодексу) у
вигляді:

     а) вартості використання житла,  інших об'єктів матеріального
або  нематеріального майна,  наданих платнику податку в безоплатне
користування,  або компенсації вартості такого використання,  крім
випадків,  коли  таке надання або компенсація зумовлені виконанням
платником  податку  трудової  функції  відповідно   до   трудового
договору  (контракту) чи передбачені нормами колективного договору
або відповідно до закону в установлених ними межах;

     б) вартості  майна  та  харчування,   безоплатно   отриманого
платником  податку,  крім  випадків,  визначених  цим Кодексом для
оподаткування прибутку підприємств.

     Додатково до  винятків,  передбачених  підпунктом  "а"  цього
підпункту,   не  вважаються  додатковим  благом  платника  податку
доходи,  одержані у формі та  розмірах,  що  підлягають  включенню
роботодавцем   до  собівартості  реалізованих  товарів,  виконаних
робіт,  наданих послуг згідно із розділом  III  цього  Кодексу,  а
також кошти,  вартість послуг,  проживання,  проїзду,  харчування,
спортивного одягу,  аксесуарів,  взуття та інвентарю,  колясок для
інвалідів,  у  тому  числі  які  призначені для участі інвалідів в
фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах,  лікарських та
медико-відновлюваних    засобів    та   інших   доходів,   наданих
(виплачених)  платнику  податку  -   учаснику   спортивних   (крім
професійного спорту),  фізкультурно-оздоровчих заходів,  заходів з
фізкультурно-оздоровчої  діяльності   та   фізкультурно-спортивної
реабілітації,   що   фінансуються   з  бюджету  та/або  бюджетними
організаціями,  іншими неприбутковими організаціями,  внесеними до
Реєстру неприбуткових організацій та установ на дату надання таких
коштів;

     в) вартості  послуг  домашнього   обслуговуючого   персоналу,
безоплатно    отриманих   платником   податку,   включаючи   працю
підпорядкованих осіб,  а також осіб,  що перебувають на військовій
службі чи є заарештованими або ув'язненими.

     Під терміном  "послуги  домашнього  обслуговуючого персоналу"
розуміються послуги з побутового  обслуговування  фізичної  особи,
членів  її  сім'ї  або  від  імені  чи  за їх дорученням будь-якої
третьої особи,  включаючи ремонт або спорудження об'єктів рухомого
чи нерухомого майна, що належить таким особам або використовується
ними;

     г) суми  грошового  або  майнового  відшкодування   будь-яких
витрат  або  втрат  платника  податку,  крім  тих,  що обов'язково
відшкодовуються  згідно  із  законом  за   рахунок   бюджету   або
звільняються від оподаткування згідно з цим розділом;

     ґ) суми безповоротної фінансової допомоги;

     д) суми  боргу  платника податку,  анульованого кредитором за
його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства,
до  закінчення строку позовної давності.  Якщо кредитор повідомляє
платника податку-боржника про анулювання  боргу  та  включає  суму
анульованого   боргу   до   податкового  розрахунку  суми  доходу,
нарахованого  (сплаченого)  на  користь  платників   податку,   за
підсумками  звітного періоду,  у якому такий борг було анульовано,
такий боржник  самостійно  сплачує  податок  з  таких  доходів  та
відображає їх у річній податковій декларації;

     е) вартості  безоплатно  отриманих  товарів (робіт,  послуг),
визначеної за  правилами  звичайної  ціни,  а  також  суми  знижки
звичайної ціни (вартості) товарів (робіт,  послуг),  індивідуально
призначеної для такого платника податку.

     Якщо додаткові  блага  надаються  у  негрошовій  формі,  сума
податку   об'єкта   оподаткування   обчислюється   за   правилами,
визначеними пунктом 164.5 цієї статті;

     164.2.18. інші доходи,  крім зазначених у  статті  165  цього
Кодексу.

     164.3. При  визначенні  бази  оподаткування  враховуються всі
доходи платника  податку,  отримані  ним  як  у  грошовій,  так  і
негрошовій формах.

     164.4. Під  час нарахування (отримання) доходів,  отриманих у
вигляді  валютних  цінностей  або  інших  активів  (вартість  яких
виражена   в   іноземній   валюті  або  міжнародних  розрахункових
одиницях), такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом
Національного   банку   України,  що  діє  на  момент  нарахування
(отримання) таких доходів.

     164.5. Під час  нарахування  (надання)  доходів  у  будь-якій
негрошовій  формі  базою  оподаткування  є вартість такого доходу,
розрахована  за  звичайними  цінами,   правила   визначення   яких
встановлені згідно з цим Кодексом,  помножена на коефіцієнт,  який
обчислюється за такою формулою:

     К = 100 : (100 - Сп),

     де К - коефіцієнт;

     Сп - ставка податку,  встановлена для таких доходів на момент
їх нарахування.

     У такому  самому  порядку визначаються об'єкт оподаткування і
база  оподаткування  для  коштів,  надміру  витрачених   платником
податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені
законодавством строки.

     164.6. Під час нарахування доходів у формі  заробітної  плати
база  оподаткування  визначається  як  нарахована заробітна плата,
зменшена на суму єдиного внеску  на  загальнообов'язкове  державне
соціальне   страхування,  страхових  внесків  до  Накопичувального
фонду,  а  у  випадках,  передбачених  законом,   -   обов'язкових
страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно
до закону сплачуються за рахунок заробітної  плати  працівника,  а
також на суму податкової соціальної пільги за її наявності.

     Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку
                 загального місячного (річного)
                 оподатковуваного доходу

     165.1. До  загального  місячного  (річного)  оподатковуваного
доходу платника податку не включаються такі доходи:

     165.1.1 сума державної та соціальної  матеріальної  допомоги,
державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних
і реабілітаційних послуг відповідно до закону,  житлових та  інших
субсидій  або дотацій,  компенсацій (включаючи грошові компенсації
інвалідам,  на  дітей-інвалідів  при   реалізації   індивідуальних
програм реабілітації інвалідів), винагород і страхових виплат, які
отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов'язкового
державного  соціального страхування та у формі фінансової допомоги
інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом,
у тому числі (але не виключно):

     а) сума  грошової  допомоги,  яка надається згідно із законом
членам сімей військовослужбовців чи осіб начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ,  органів і підрозділів цивільного
захисту,   Державної   кримінально-виконавчої   служби    України,
Державної   служби  спеціального  зв'язку  та  захисту  інформації
України,  які загинули (безвісно  пропали)  або  померли  під  час
виконання службових обов'язків;

     б) сума  державних  премій  України  або  стипендій  України,
призначених законом,  постановами Верховної Ради України,  указами
Президента  України,  винагород  спортсменам  - чемпіонам України,
призерам спортивних  змагань  міжнародного  рівня,  у  тому  числі
спортсменам-інвалідам,  а  також  вартість  державних  нагород  чи
винагород від імені України,  крім тих, що виплачуються коштами чи
іншим майном, сума Нобелівської чи Абелівської премій;

     в) сума  коштів  з  Державного бюджету України дійсним членам
(академікам) та членам-кореспондентам Національної  академії  наук
України,  Української  академії  аграрних наук,  Академії медичних
наук  України,  Академії  педагогічних  наук   України,   Академії
правових  наук  України  та Академії мистецтв України як щомісячна
довічна плата за звання дійсного члена та члена-кореспондента;

     г) сума  допомоги,  яка  виплачується   (надається)   жертвам
нацистських  переслідувань або їх спадкоємцям з бюджетів або інших
джерел,  визначених  міжнародними  договорами  України,  згода  на
обов'язковість  яких  надана  Верховною  Радою  України,  а  також
особам, які мають звання "Праведник Миру";

     ґ) сума  допомоги,  яка  виплачується   (надається)   особам,
визнаним  репресованими  та/або реабілітованими згідно із законом,
або  їх  спадкоємцям  з  бюджетів  або  інших  джерел,  визначених
міжнародними  договорами  України,  згода  на  обов'язковість яких
надана Верховною Радою України;

     е) сума пенсій або щомісячного довічного грошового утримання,
отримуваних  платником  податку  з  Пенсійного  фонду  України  чи
бюджету згідно із законом, а також з іноземних джерел, якщо згідно
з  міжнародними  договорами,  згода  на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України,  такі пенсії не підлягають  оподаткуванню
чи оподатковуються в країні їх виплати;

     є) сума  грошової  компенсації  за витрату часу,  розмір якої
встановлюється Кабінетом Міністрів України,  яку отримують фізичні
особи  за  ведення  записів  та  подання  відомостей відповідно до
програм державних вибіркових обстежень,  що  проводяться  органами
державної статистики;

     ж) сума     грошової     компенсації,     що     виплачується
військовослужбовцям за належне їм для отримання жиле приміщення;

     з) сума щорічної разової  грошової  допомоги,  яка  надається
згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 ).

     Винятки, передбачені  цим  підпунктом,  не   поширюються   на
виплату заробітної плати,  грошової (вихідної) допомоги при виході
на пенсію (у відставку) та виплату, пов'язану з тимчасовою втратою
працездатності;

     165.1.2. сума доходів,  отриманих платником податку у вигляді
процентів,  що нараховані на цінні папери, емітовані Міністерством
фінансів України;

     165.1.3. сума  відшкодування  платнику податку розміру шкоди,
заподіяної йому внаслідок Чорнобильської катастрофи,  у порядку та
сумах, визначених законом;

     165.1.4. сума  виплат  чи відшкодувань (крім заробітної плати
чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами),
що  здійснюються  з  урахуванням  пункту  170.7  статті  170 цього
Кодексу:

     а) творчими  спілками  їх  членам  у  випадках,  передбачених
законом;

     б) Товариством    Червоного   Хреста   України   на   користь
отримувачів благодійної допомоги відповідно до закону;

     в) іншими неприбутковими організаціями (крім кредитних спілок
та інших небанківських фінансових установ) та благодійними фондами
України, статус яких визначається відповідно до закону, на користь
отримувачів  таких виплат,  крім будь-яких виплат або відшкодувань
членам керівних органів таких організацій або фондів та пов'язаним
з ними фізичним особам;

     г) сума,  яка  щороку  виплачується  переможцям  Міжнародного
конкурсу з української мови імені Петра Яцика;

     165.1.5. сума внесків  на  обов'язкове  страхування  платника
податку   відповідно  до  закону,  інших,  ніж  єдиний  внесок  на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

     165.1.6. сума єдиного внеску на загальнообов'язкове  державне
соціальне  страхування  платника податку,  що вносяться за рахунок
його роботодавця у розмірах, визначених законом;

     165.1.7. сума страхових внесків до Накопичувального фонду,  а
у випадках, передбачених законом, - обов'язкові страхові внески до
недержавного пенсійного фонду та фонду банківського управління;

     165.1.8. сума  коштів,  що  належать  платнику  податку,  які
відповідно  до  закону перераховуються з Накопичувального фонду до
недержавного пенсійного фонду,  фонду банківського  управління  чи
страхової  організації,  з  недержавного  пенсійного фонду,  фонду
банківського управління до іншого недержавного  пенсійного  фонду,
фонду   банківського  управління,  страхової  організації  або  на
пенсійний депозитний рахунок банку;

     165.1.9. вартість   безоплатного   лікувально-профілактичного
харчування,   молока  або  рівноцінних  йому  харчових  продуктів,
газованої солоної води, мийних і знешкоджувальних засобів, а також
спеціального   одягу,   спеціального   взуття   та  інших  засобів
індивідуального захисту,  якими роботодавець  забезпечує  платника
податку відповідно   до   Закону   України   "Про  охорону  праці"
( 2694-12  ),  спеціального  (форменого)  одягу  та   взуття,   що
надається  роботодавцем у тимчасове користування платнику податку,
який перебуває з ним у трудових відносинах.  Порядок забезпечення,
перелік   та  граничні  строки  використання  спеціального  одягу,
спеціального  взуття  та  інших  засобів  індивідуального  захисту
встановлюються   спеціально   уповноваженим   центральним  органом
виконавчої влади з нагляду за охороною праці за участю професійних
спілок  і  Фонду  соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України. Норми забезпечення
лікувально-профілактичним  харчуванням,  молоком  або рівноцінними
йому харчовими продуктами,  газованою солоною  водою,  мийними  та
знешкоджувальними   засобами   розробляються  центральним  органом
виконавчої  влади  у  галузі  охорони  здоров'я.  Порядки   видачі
спеціального   (форменого)  одягу  та  взуття,  його  переліки  та
граничні строки використання  затверджуються  Кабінетом  Міністрів
України;

     165.1.10. сума   грошового   або   майнового   утримання   чи
забезпечення військовослужбовців строкової служби    тому  числі
осіб, що проходять альтернативну службу), передбачена законом, яка
виплачується з бюджету чи бюджетною установою;

     165.1.11. кошти,  отримані платником податку  на  відрядження
або  під  звіт  і  розраховані  згідно із пунктом 170.9 статті 170
цього Кодексу;

     165.1.12. вартість товарів, які надходять платнику податку як
гарантійна  заміна  у  порядку,  встановленому  законом,  а  також
грошова компенсація вартості товарів,  надана платнику  податку  в
разі   їх  повернення  продавцю  або  особі,  уповноваженій  таким
продавцем  здійснювати  їх  гарантійне   обслуговування   (заміну)
протягом гарантійного строку, але не вище ніж ціна придбання таких
товарів;

     165.1.13. кошти або вартість майна (нематеріальних  активів),
які  надходять  платнику  податку  за  рішенням  суду в результаті
поділу  спільної  сумісної  власності   подружжя   у   зв'язку   з
розірванням  шлюбу чи визнанням його недійсним або за добровільним
рішенням сторін  з  урахуванням  норм  Сімейного  кодексу  України
( 2947-14 );

     165.1.14. аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з
рішенням  суду  або  за  добровільним  рішенням  сторін  у  сумах,
визначених згідно  із  Сімейним  кодексом України ( 2947-14 ),  за
винятком виплати аліментів нерезидентом незалежно від їх  розміру,
якщо   інше  не  встановлено  міжнародними  договорами,  згода  на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

     165.1.15. кошти   або  майно  (майнові  чи  немайнові  права,
вартість робіт,  послуг), отримані платниками податку як дарунок з
урахуванням положень цього розділу;

     165.1.16. кошти,   отримані   платником   податку  в  рахунок
компенсації   (відшкодування)   вартості   майна   (нематеріальних
активів),  примусово відчуженого державою у випадках, передбачених
законом,  або вартість такої компенсації,  отриманої у  негрошовій
формі;

     165.1.17. сума   надміру   сплачених   грошових  зобов'язань,
страхових внесків з  бюджетів  або  державних  цільових  страхових
фондів згідно із законом, а також бюджетного відшкодування під час
застосування права на податкову знижку,  що повертається  платнику
податку;

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0