ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Середа, 17.04.2024, 17:48

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 138 - ст. 139 | Реєстрація | Вхід

          138.10.4. інші операційні витрати, що включають, зокрема: 

     а) витрати за  операціями  в  іноземній  валюті,  втрати  від
курсової різниці, визначені згідно зі статтею 153 цього Кодексу;

     б) амортизацію   наданих   в  оперативну  оренду  необоротних
активів;

     в) інші   витрати   операційної   діяльності,   пов'язані   з
господарською діяльністю, у тому числі, але не виключно:

    
суми коштів,   внесені   до  страхових  резервів  у  порядку,
передбаченому статтею 159 цього Кодексу;

     суми нарахованих  податків  та   зборів,   установлених   цим
Кодексом (крім тих, що не визначені в переліку податків та зборів,
встановлених цим Кодексом),  єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне  соціальне  страхування,  відшкодування  Пенсійному фонду
України  сум  фактичних  витрат  на  виплату  і  доставку  пенсій,
призначених відповідно до пункту "а" статті 13 Закону України "Про
пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) (крім тих пенсій, що призначені
особам,  які  були  безпосередньо  зайняті  повний робочий день на
підземних роботах,  включаючи  особовий  склад  гірничорятувальних
частин,  з  видобутку  вугілля,  сланцю,  руди  та  інших корисних
копалин,  на будівництві шахт  та  рудників  за  списком  робіт  і
професій, затвердженим Кабінетом Міністрів України), сум фактичних
витрат на виплату і доставку  пенсій,  призначених  відповідно  до
пунктів   "б"-"з"   статті   13   Закону   України  "Про  пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ),  різниці між сумою пенсії,  призначеної
за Законом  України  "Про  наукову  і науково-технічну діяльність"
( 1977-12 ),  та сумою  пенсії,  обчисленої  відповідно  до  інших
законодавчих  актів,  на  яку  має  право  особа,  які  згідно  із
законодавством  фінансуються  за   рахунок   коштів   підприємств,
установ,  організацій  в  обов'язковому  порядку,  а  також  інших
обов'язкових  платежів,  встановлених  законодавчими  актами,   за
винятком податків  та зборів,  передбачених підпунктами 139.1.6 і
139.1.10 статті 139 цього Кодексу,  та пені,  штрафів,  неустойки,
передбачених підпунктом 139.1.11 статті 139 цього Кодексу.

     Для платників податку, основною діяльністю яких є виробництво
сільськогосподарської  продукції,  до  складу  витрат  включається
плата  за  землю,  що не використовується в сільськогосподарському
виробничому обороті;

     витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності
платника   податку,  в  тому  числі  з  питань  законодавства,  на
придбання  літератури,   оплату   Інтернет-послуг   і   передплату
спеціалізованих періодичних видань;

     суми коштів, спрямовані уповноваженими банками до додаткового
спеціального резерву страхування пенсійних вкладів  та  додаткових
спеціальних   резервів   страхування  коштів  фондів  банківського
управління  відповідно   до   Закону   України   "Про   проведення
експерименту  в житловому будівництві на базі холдингової компанії
"Київміськбуд" ( 1674-14 );

    
138.10.5. фінансові витрати,  до  яких  належать  витрати  на
нарахування  процентів (за користування кредитами та позиками,  за
випущеними облігаціями та  фінансовою  орендою)  та  інші  витрати
підприємства в межах норм, встановлених цим Кодексом, пов'язані із
запозиченнями   (крім   фінансових   витрат,   які   включені   до
собівартості   кваліфікаційних   активів  відповідно  до  положень
(стандартів) бухгалтерського обліку);

     138.10.6. інші витрати звичайної діяльності (крім  фінансових
витрат),   не   пов'язані   безпосередньо  з  виробництвом  та/або
реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, зокрема:

     а) суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих
послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного року
до   Державного   бюджету   України   або    бюджетів    місцевого
самоврядування,  до неприбуткових організацій, визначених у статті
157 цього розділу в розмірі,  що не перевищує  чотирьох  відсотків
оподатковуваного прибутку попереднього звітного року;

    б) суми    коштів,   перераховані   роботодавцями   первинним
профспілковим організаціям на  культурно-масову,  фізкультурну  та
оздоровчу  роботу,  передбачені  колективними договорами (угодами)
відповідно до Закону України "Про професійні спілки,  їх права  та
гарантії діяльності"  (  1045-14  ),  в  межах  чотирьох відсотків
оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік з  урахуванням
положень абзацу "а" підпункту 138.10.6 пункту 138.10 цієї статті.

     При цьому  в  разі якщо за результатами попереднього звітного
року  платником  податку  отримано  від'ємний  результат   об'єкта
оподаткування,  то сума коштів, що перераховується, визначається з
урахуванням  оподатковуваного  прибутку,  отриманого  в  році,  що
передує року декларування такого річного від'ємного значення,  але
не раніш як за чотири попередні звітні роки;

     в) суми коштів,  перераховані  підприємствами  всеукраїнських
об'єднань   осіб,   які   постраждали   внаслідок   Чорнобильської
катастрофи, на яких працює за основним місцем роботи не менш як 75
відсотків  таких  осіб,  цим  об'єднанням  для ведення благодійної
діяльності,  але не більше 10 відсотків оподатковуваного  прибутку
попереднього звітного року;

     г) витрати  на  створення  резерву  сумнівної  заборгованості
визнаються витратами з  метою  оподаткування  в  сумі  безнадійної
дебіторської заборгованості з урахуванням підпункту 14.1.11 пункту
14.1  статті  14  цього  Кодексу.  Для  банків  та   небанківських
фінансових  установ  норми  цього  пункту діють з урахуванням норм
статті 159 цього Кодексу;

     ґ) вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих
в  обсягах  та за переліком професій,  що встановлюються Кабінетом
Міністрів  України,  в  тому  числі  компенсації  вартості  такого
вугілля та вугільних брикетів:

     працівникам з  видобутку (переробки) вугілля та вуглебудівних
підприємств;

     пенсіонерам, які пропрацювали на  підприємствах  з  видобутку
(переробки)  вугілля,  вуглебудівних  підприємствах:  на підземних
роботах - не менше ніж 10 років  для  чоловіків  і  не  менше  ніж
7 років   6  місяців  -  для  жінок;  на  роботах,  пов'язаних  із
підземними умовами,  - не менше ніж 15 років для  чоловіків  і  не
менше ніж 12 років 6 місяців - для жінок; на роботах технологічної
лінії  на  поверхні  діючих  шахт  чи  на  шахтах,  що  будуються,
розрізах, збагачувальних  та  брикетних  фабриках  -  не менше ніж
20 років для чоловіків і не менше ніж 15 років - для жінок;

     інвалідам і ветеранам війни та  праці,  особам,  нагородженим
знаками  "Шахтарська слава" або "Шахтарська доблесть" I,  II,  III
ступенів,  особам,  інвалідність яких настала внаслідок загального
захворювання,  у  разі  якщо  вони  користувалися  цим  правом  до
настання інвалідності;

     сім'ям працівників, які загинули (померли) на підприємствах з
видобутку  (переробки)  вугілля,  що отримують пенсії у зв'язку із
втратою годувальника;

     д) суми    коштів    або    вартість    майна,    добровільно
перераховані/передані  для  цільового використання з метою охорони
культурної   спадщини   установам   науки,    освіти,    культури,
заповідникам,   музеям,   музеям-заповідникам  у  розмірі,  що  не
перевищує 10 відсотків  оподатковуваного  прибутку  за  попередній
звітний рік;

     е) суми    коштів    або    вартість    майна,    добровільно
перераховані/передані  на   користь   резидентів   для   цільового
використання  з  метою  виробництва  національних  фільмів (у тому
числі анімаційних)  та  аудіовізуальних  творів,  але  не   більше
10 відсотків  оподатковуваного  прибутку  за попередній податковий
рік;

     є) витрати  платника  податку,  пов'язані  з  утриманням   та
експлуатацією  фондів  природоохоронного призначення (крім витрат,
що підлягають  амортизації  або  відшкодуванню  згідно  з  нормами
статей 144-148  цього Кодексу),  які перебувають у його власності;
витрати  на  самостійне  зберігання,  переробку,  захоронення  або
придбання    послуг    із   збирання,   зберігання,   перевезення,
знешкодження,  видалення і  захоронення  відходів  від  виробничої
діяльності    платника    податку,    що    надаються   сторонніми
організаціями,  з очищення стічних вод; інші витрати на збереження
екологічних   систем,   які  перебувають  під  негативним  впливом
господарської  діяльності  платника  податку.  У  разі  виникнення
розбіжностей  між органом державної податкової служби та платником
податку стосовно  зв'язку  проведених  витрат  на  природоохоронні
заходи  з  діяльністю  платника податку орган державної податкової
служби зобов'язаний звернутися до органу, уповноваженого Кабінетом
Міністрів   України,  чий  експертний  висновок  є  підставою  для
прийняття рішення органом державної податкової служби;

     ж) витрати  на  придбання  ліцензій  та   інших   спеціальних
дозволів   (крім   тих,   вартість   та  строк  використання  яких
відповідають ознакам, встановленим для основних засобів розділом I
цього  Кодексу,  та підлягають амортизації у складі нематеріальних
активів),   виданих   державними    органами    для    провадження
господарської  діяльності,  в  тому  числі  витрати  на  плату  за
реєстрацію підприємства в органах державної реєстрації,  зокрема в
органах  місцевого самоврядування,  їх виконавчих органах,  у тому
числі витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних  дозволів
на   право   здійснення   за   межами   України   вилову  риби  та
морепродуктів, а також надання транспортних послуг.

     138.11. Суми витрат,  не віднесені до складу  витрат  минулих
звітних  податкових  періодів  у зв'язку з втратою,  знищенням або
зіпсуттям  документів,   що   підтверджують   здійснення   витрат,
установлених  цим розділом,  та підтверджених такими документами у
звітному податковому періоді.

     Суми витрат,  не враховані в минулих  податкових  періодах  у
зв'язку  з  допущенням  помилок та виявлені у звітному податковому
періоді в розрахунку податкового зобов'язання.

     Зазначені в цьому пункті витрати,  здійснені в минулі  звітні
роки,  відображаються у складі інших витрат, а ті, які здійснені у
звітному податковому році,  - у складі  витрат  відповідної  групи
(собівартості   реалізованих  товарів,  виконаних  робіт,  наданих
послуг, загальновиробничих витрат, адміністративних витрат тощо).

     138.12. До складу інших витрат, у тому числі включаються:

     138.12.1. витрати,  визначені відповідно до  статей  144-148,
150, 153,  155-161 цього Кодексу,  які не включені до собівартості
реалізованих товарів,  виконаних робіт,  наданих послуг згідно  із
цією статтею;

     138.12.2. інші витрати господарської діяльності,  до яких цим
розділом прямо не встановлено обмежень щодо віднесення  до  складу
витрат;

     138.12.3. сума   коштів   або   вартість  майна,  добровільно
перераховані   (передані)   організаціям   роботодавців   та    їх
об'єднанням,  створеним  відповідно  до закону з цього питання,  у
вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,2
відсотка  фонду  оплати  праці  платника  податку  в розрахунку за
звітний податковий рік.

     Стаття 139. Витрати, що не враховуються при визначенні
                 оподатковуваного прибутку

     139.1. Не включаються до складу витрат:

     139.1.1. витрати,  не  пов'язані з провадженням господарської
діяльності, а саме витрати на:

     організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг
та   відпочинку,  придбання  та  розповсюдження  подарунків  (крім
благодійних внесків та  пожертвувань  неприбутковим  організаціям,
визначених  статтею  157 цього Кодексу,  та витрат,  пов'язаних із
провадженням  рекламної  діяльності,   які   регулюються   нормами
підпункту 140.1.5 пункту 140.1 статті 140 цього Кодексу).

     Обмеження, передбачені  абзацом  другим  цього підпункту,  не
стосуються платників податку, основною діяльністю яких є:

     організація прийомів, презентацій і свят за замовленням та за
рахунок інших осіб;

     придбання лотерейних    білетів,    інших    документів,   що
засвідчують право участі в лотереї;

     фінансування особистих  потреб  фізичних  осіб  за   винятком
виплат,  передбачених статтями 142 і 143 цього Кодексу, та в інших
випадках, передбачених нормами цього розділу;

     139.1.2. платежі платника податку в сумі вартості  товару  на
користь   комітента,   принципала   тощо  за  договорами  комісії,
агентськими  договорами   та   іншими   аналогічними   договорами,
перераховані платником на виконання цих договорів;

     139.1.3. суми попередньої (авансової) оплати товарів,  робіт,
послуг;

     139.1.4. витрати на погашення основної суми отриманих  позик,
кредитів   (крім   повернення   поворотної   фінансової  допомоги,
включеної до складу доходів відповідно до підпункту 135.5.6 пункту
135.5 статті 135 цього Кодексу);

     139.1.5. витрати  на  придбання,  виготовлення,  будівництво,
реконструкцію, модернізацію та інше поліпшення основних засобів та
витрати,  пов'язані  з  видобутком  корисних  копалин,  а  також з
придбанням (виготовленням) нематеріальних активів,  які підлягають
амортизації згідно   зі   статтями   144-148   цього   Кодексу,  з
урахуванням пунктів 146.11 і 146.12 статті  146  та  пункту  148.5
статті 148 цього Кодексу;

     139.1.6. суми   податку   на   прибуток,  а  також  податків,
установлених  пунктом  153.3  статті  153  та  статтею  160  цього
Кодексу;  податку  на  додану вартість,  включеного до ціни товару
(роботи,  послуги),  що  придбаваються   платником   податку   для
виробничого  або  невиробничого  використання,  податків на доходи
фізичних осіб,  які відраховуються із  сум  виплат  таких  доходів
згідно з розділом IV цього Кодексу.

     Для платників  податку,  які  не  зареєстровані  як  платники
податку на додану вартість, до складу витрат входять суми податків
на  додану  вартість,  сплачених  у складі ціни придбання товарів,
робіт,  послуг,  вартість яких належить до витрат такого  платника
податку.

     У разі   якщо  платник  податку,  зареєстрований  як  платник
податку на додану вартість, одночасно проводить операції з продажу
товарів  (виконання  робіт,  надання  послуг),  що оподатковуються
податком на додану вартість та звільнені від оподаткування або  не
є   об'єктом  оподаткування  таким  податком,  податок  на  додану
вартість,  сплачений у складі витрат на придбання товарів,  робіт,
послуг,  які  входять  до  складу  витрат,  та  основних засобів і
нематеріальних активів,  що  підлягають  амортизації,  включається
відповідно  до  витрат  або вартість відповідного об'єкта основних
засобів чи нематеріального активу  збільшується  на  суму,  що  не
включена  до  податкового кредиту такого платника податку згідно з
розділом V цього Кодексу;

    
139.1.7. витрати на утримання  органів  управління  об'єднань
платників податку,  включаючи утримання материнських компаній, які
є окремими юридичними особами;

     139.1.8. дивіденди;

     139.1.9. витрати,      не      підтверджені      відповідними
розрахунковими,   платіжними  та  іншими  первинними  документами,
обов'язковість ведення і  зберігання  яких  передбачена  правилами
ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку.


     У разі  втрати,  знищення  або зіпсуття зазначених документів
платник податку має право письмово заявити про це органу державної
податкової  служби  та здійснити заходи,  необхідні для поновлення
таких документів.  Письмова заява має бути надіслана до/або  разом
із   поданням   розрахунку   податкових   зобов'язань  за  звітний
податковий період.  Якщо платник податку не подасть у такий  строк
письмову  заяву та не поновить зазначених документів до закінчення
податкового  періоду,  що  настає  за  звітним,  не   підтверджені
відповідними  документами  витрати  не  включаються  до  витрат за
податковий звітний період та розрахунку об'єкта  оподаткування,  і
на  суму  недосплаченого  податку нараховується пеня в розмірі 120
відсотків облікової ставки Національного банку України.

     Якщо платник податку поновить зазначені документи в наступних
податкових періодах, підтверджені витрати (з урахуванням сплаченої
пені) включаються до витрат за податковий період, на який припадає
таке поновлення;

     139.1.10. вартість  торгових  патентів,  яка  враховується  у
зменшення податкового зобов'язання  платника  податку  в  порядку,
передбаченому пунктами 152.1 і 152.2 статті 152 цього Кодексу;

     139.1.11. суми  штрафів  та/або неустойки чи пені за рішенням
сторін договору або за  рішенням  відповідних  державних  органів,
суду, які підлягають сплаті платником податку;

        139.1.12. витрати,  понесені  у зв'язку із придбанням товарів
(робіт,  послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів  у
фізичної  особи  -  підприємця,  що  сплачує  єдиний податок (крім
витрат, понесених у зв'язку із придбанням робіт, послуг у фізичної
особи - платника єдиного податку,  яка здійснює діяльність у сфері
інформатизації);

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0