ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Середа, 17.04.2024, 19:14

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 34 - ст. 44 | Реєстрація | Вхід

     Стаття 34. Заборона випуску акцій для покриття збитків 

     Акціонерному  товариству  забороняється  випуск  акцій    для
покриття збитків, пов'язаних з його господарською діяльністю.

     Стаття 35. Установчі збори акціонерного товариства

     Установчі збори акціонерного товариства скликаються у  строк,
зазначений у повідомленні, але не пізніше двох місяців  з  моменту
завершення підписки на акції.
     В разі пропущення вказаного строку особа, яка  підписалася на 
акції, має право вимагати повернення сплаченої нею частки вартості
акцій.
     Установчі   збори    акціонерного    товариства    визнаються 
правомочними,  якщо в них беруть  участь  особи,  які  підписалися
більш як на 60 відсотків акцій, на які проведено підписку.
     Якщо через відсутність кворуму установчі збори не  відбулися, 
протягом двох тижнів скликаються повторні установчі збори. Якщо  і
при повторному скликанні установчих  зборів  не  буде  забезпечено
кворуму, акціонерне товариство вважається таким, що не відбулося.
     Голосування на установчих зборах  проводиться  за  принципом: 
одна акція - один голос.
     Рішення про створення акціонерного товариства, його  дочірніх 
підприємств,  філій  та представництв, про обрання наглядової ради
акціонерного   товариства,   виконавчих   і  контролюючих  органів
акціонерного  товариства  та  про  надання  пільг  засновникам  за
рахунок  акціонерного товариства повинні бути прийняті більшістю у
3/4  голосів  присутніх на установчих зборах осіб, які підписалися
на акції, а інші питання - простою більшістю голосів.

     Стаття 36. Повноваження установчих зборів акціонерного
                товариства

     Установчі  збори  акціонерного  товариства   вирішують   такі
питання:
     а) приймають рішення про створення акціонерного товариства  і 
затверджують його статут;
     б) приймають або відхиляють пропозицію про підписку на акції, 
що перевищує кількість акцій, на які було  оголошено  підписку 
разі прийняття рішення про підписку, що перевищує розмір, на  який
було  оголошено  підписку,  відповідно  збільшується  передбачений
статутний (складений) капітал);
     в)   зменшують  розмір  статутного  (складеного)  капіталу  у 
випадках,  коли у встановлений строк підпискою на акції покрита не
вся необхідна сума, вказана у повідомленні;
     г)   обирають   наглядову   раду   акціонерного   товариства, 
виконавчий та контролюючий орган акціонерного товариства;
     д) вирішують   питання  про   схвалення    угод,    укладених 
засновниками до створення акціонерного товариства;
     е) визначають пільги, що надаються засновникам;
     є) затверджують оцінку вкладів, внесених у натуральній формі;
     ж) інші питання відповідно до установчих документів. 

     Стаття 37. Зміст статуту акціонерного товариства

     Статут акціонерного товариства, крім відомостей,  вказаних  у
статті 4 цього Закону, повинен містити відомості про  види  акцій,
що випускаються,  їх  номінальну  вартість,  співвідношення  акцій
різних видів, кількість акцій, що купуються засновниками, наслідки
невиконання зобов'язань по викупу акцій, строк та порядок  виплати
частки  прибутку  (дивідендів)  один  раз  на  рік  за  підсумками
календарного року.
{  Стаття  37  із змінами, внесеними згідно із Законом N 769/97-ВР
від 23.12.97 }

     Стаття 38. Порядок збільшення розміру статутного (складеного)
                капіталу акціонерного товариства

     Акціонерне  товариство має право за рішенням загальних зборів
акціонерів  збільшувати  статутний  (складений)  капітал, якщо всі
раніше  випущені  акції  повністю  сплачені  за  вартістю не нижче
номінальної.  {  Частина  перша  статті  38  із змінами, внесеними
згідно із Законом N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }
     Збільшення  статутного  (складеного)  капіталу здійснюється в 
порядку,  встановленому  Державною  комісією  з  цінних паперів та
фондового   ринку,  шляхом  випуску  нових  акцій  або  збільшення
номінальної  вартості акцій. { Частина друга статті 38 із змінами,
внесеними  згідно  із  Законами  N 769/97-ВР від 23.12.97, N 997-V
( 997-16 ) від 27.04.2007 }
     Підписка на додатково випущені акції провадиться  у  порядку, 
передбаченому статтею  30  цього  Закону.  Акціонери  користуються
переважним  правом  на  придбання  додатково  випущених  акцій.  У
голосуванні про затвердження  результатів  підписки  на  додатково
випущені акції беруть участь особи, які підписалися на  ці  акції.
{ Частина третя статті 38 із змінами, внесеними згідно із  Законом
N 769/97-ВР від 23.12.97 }

 
     {  Частину  четверту  статті  38 виключено на підставі Закону
N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }
 
     Зміни    статуту,   пов'язані   із   збільшенням   статутного
(складеного)  капіталу,  повинні  бути  зареєстровані  органом, що
зареєстрував  статут  акціонерного  товариства,  після  реалізації
додатково випущених акцій.
     Статутами  банківських  та  страхових    установ,    які    є 
акціонерними  товариствами,  може  бути  передбачено   інший,  ніж
вказаний  у цій статті, порядок збільшення статутного (складеного)
капіталу.

     Стаття 39. Порядок зменшення розміру статутного (складеного)
                капіталу акціонерного товариства

     Рішення   про   зменшення  статутного  (складеного)  капіталу
акціонерного  товариства  приймається  у  тому ж порядку, що і про
збільшення його статутного (складеного) капіталу.
     Зменшення   статутного   (складеного)  капіталу  здійснюється 
шляхом   зменшення   номінальної   вартості  акцій  або  зменшення
кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою
анулювання цих акцій.
     Зменшення   статутного   капіталу   акціонерного   товариства 
допускається  після  повідомлення  про  це  всіх його кредиторів у
порядку,  встановленому  законом.  При  цьому кредитори товариства
мають   право   вимагати  дострокового  припинення  або  виконання
товариством  відповідних  зобов'язань  та  відшкодування  збитків.
{   Статтю  39  доповнено  частиною  згідно  із  Законом  N  997-V
( 997-16 ) від 27.04.2007 }
     Рішенням  акціонерного  товариства  про  зменшення    розміру 
статутного  (складеного) капіталу акції, не подані для анулювання,
визнаються  недійсними,  але не раніш як через шість місяців після
доведення  до  відома про це всіх акціонерів передбаченим статутом
способом.
     Акціонерне  товариство  відшкодовує  власнику  акцій  збитки, 
пов'язані  із змінами статутного (складеного) капіталу. Спори щодо
відшкодування  цих  збитків вирішуються судом. { Частина статті 39
із  змінами,  внесеними  згідно із Законом N 762-IV ( 762-15 ) від
15.05.2003 }
     Якщо   після   закінчення   другого   та  кожного  наступного 
фінансового  року  вартість чистих активів акціонерного товариства
виявиться  меншою  від статутного капіталу, товариство зобов'язане
оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати
відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість
чистих  активів  товариства  стає  меншою від мінімального розміру
статутного  капіталу,  встановленого  законом, товариство підлягає
ліквідації.  {  Статтю  39  доповнено  частиною  шостою  згідно із
Законом N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

     Стаття 40. Повідомлення про загальні збори з питання змін
                статутного (складеного) капіталу акціонерного
                товариства

    
У повідомленні про наступне скликання  загальних  зборів  для
вирішення  питання  про  зміни  статутного  (складеного)  капіталу
акціонерного товариства повинні міститися:
     а)  мотиви,  спосіб  та  мінімальний  розмір  збільшення  або 
зменшення статутного (складеного) капіталу;
     б) проект змін до статуту акціонерного товариства, пов'язаних 
із збільшенням або зменшенням статутного (складеного) капіталу;
     в) дані про кількість акцій, що  випускаються  додатково  або 
вилучаються, та їх загальну вартість;
     г) відомості про нову номінальну вартість акцій;
     д) права акціонерів при  додатковому  випуску  акцій  або  їх 
вилученні;
     е) дата початку і закінчення підписки на акції, що  додатково 
випускаються, або їх вилучення;
     є) порядок відшкодування власникам акцій збитків,  пов'язаних 
із змінами статутного (складеного) капіталу.

     Стаття 41. Вищий орган акціонерного товариства

     Вищим органом   акціонерного   товариства  є  загальні  збори
товариства.  У загальних  зборах  мають  право  брати  участь  усі
акціонери,  незалежно від кількості та виду акцій, власниками яких
вони є.  Брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу
можуть і члени виконавчих органів, які не є акціонерами. Акціонери
(їх  представники),  які  беруть  участь   у   загальних   зборах,
реєструються  із  зазначенням  кількості  голосів,  яку має кожний
учасник. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для
участі   у   загальних  зборах,  здійснюється  згідно  з  реєстром
акціонерів у день проведення загальних зборів  виконавчим  органом
акціонерного  товариства або реєстратором на підставі укладеного з
ним  договору.  Цей  реєстр  підписується  головою  та  секретарем
зборів.  { Частина перша статті 41 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }
     Реєстрація акціонерів  -  власників  акцій   на   пред'явника 
здійснюється на підставі пред'явлення ними цих акцій (сертифікатів
акцій) або виписок з рахунку у  цінних  паперах.  Право  участі  у
загальних зборах акціонерів мають особи, які є власниками акцій на
день  проведення  загальних  зборів   (крім   випадку   проведення
установчих зборів).
     Передача акціонером    своїх    повноважень    іншій    особі 
здійснюється  відповідно  до  законодавства.  Довіреність на право
участі та голосування на загальних  зборах  акціонерів  може  бути
посвідчена реєстратором або правлінням акціонерного товариства.
     Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10  відсотками 
голосів,  та/або  Державна  комісія  з цінних паперів та фондового
ринку  можуть  призначати  своїх  представників  для  контролю  за
реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах,  про що вони
до  початку  реєстрації  письмово  повідомляють  виконавчий  орган
акціонерного товариства.
     До компетенції загальних зборів належить:
     а) визначення   основних   напрямів  діяльності  акціонерного 
товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
     б)  внесення  змін  до статуту товариства, у тому числі зміна 
розміру  його  статутного  капіталу;  {  Пункт  "б" частини п'ятої
статті  41  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N  997-V
( 997-16 ) від 27.04.2007 }
     в)  обрання і відкликання членів наглядової ради; { Пункт "в" 
частини  п'ятої статті 41 в редакції Закону N 997-V ( 997-16 ) від
27.04.2007 }
     г)  утворення  і  відкликання  виконавчого  та  інших органів 
товариства; { Пункт "г" частини п'ятої статті 41 в редакції Закону
N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }
     д) затвердження річних  результатів  діяльності  акціонерного 
товариства,  включаючи  його  дочірні  підприємства,  затвердження
звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку,
строку   та   порядку   виплати  частки  прибутку  (дивідендів)  з
урахуванням вимог, передбачених цим та іншими законами, визначення
порядку  покриття збитків; { Пункт "д" частини п'ятої статті 41 із
змінами,  внесеними  згідно  із Законами N 2154-VI ( 2154-17 ) від
27.04.2010  -  зміни  застосовуються  у  2010 році - зміну визнано
неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду
N 22-рп/2010 ( v022p710-10 ) від 30.11.2010, N 2774-VI ( 2774-17 )
від 03.12.2010 - застосовується з 30 листопада 2010 року та діє до
1 січня 2011 року, N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }
     е) створення,    реорганізація    та    ліквідація   дочірніх 
підприємств,  філій та представництв,  затвердження їх статутів та
положень;
     є) винесення   рішень    про    притягнення    до    майнової 
відповідальності посадових осіб органів управління товариства;
     ж) затвердження  правил   процедури   та   інших   внутрішніх 
документів   товариства,   визначення   організаційної   структури
товариства;
     з) вирішення  питання  про  придбання акціонерним товариством 
акцій, що випускаються ним;
     и) визначення  умов  оплати праці посадових осіб акціонерного 
товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
     і) затвердження  договорів  (угод),  укладених  на  суму,  що 
перевищує вказану в статуті товариства;
     ї) прийняття  рішення  про  припинення діяльності товариства, 
призначення  ліквідаційної  комісії,  затвердження  ліквідаційного
балансу;
     й)   прийняття   рішення   про  обрання  уповноваженої  особи 
акціонерів  для  представлення  інтересів  акціонерів  у випадках,
передбачених  законом. { Частину п'яту статті 41 доповнено пунктом
"й" згідно із Законом N 3107-IV ( 3107-15 ) від 17.11.2005 }
     Повноваження,  передбачені  пунктами "б", "в", "г", "д", "е", 
"ї",  "й",  належать  до  виключної  компетенції  загальних зборів
акціонерів  і  не  можуть  бути передані іншим органам товариства.
{ Частина шоста статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законами
N  3107-IV  (  3107-15  )  від  17.11.2005, N 997-V ( 997-16 ) від
27.04.2007 }
     Статутом товариства  до  компетенції  загальних зборів можуть 
бути віднесені й інші питання.
     Загальні збори  визнаються  правомочними,  якщо  в них беруть 
участь акціонери,  що мають відповідно до статуту товариства більш
як 60 відсотків голосів.
     Протокол загальних зборів акціонерів підписується  головою  і 
секретарем  зборів  і  не  пізніш  як  через три робочих дні після
закінчення  зборів  передається  виконавчому  органу  акціонерного
товариства.
{ Стаття 41 в редакції Закону N 769/97-ВР від 23.12.97 } 

     Стаття 42. Правомочність рішень загальних зборів акціонерів

     Рішення загальних зборів акціонерів приймаються  більшістю  у
3/4 голосів акціонерів,  які  беруть  участь  у  зборах,  з  таких
питань:
     а) зміна статуту товариства;
     б) прийняття рішення про припинення діяльності товариства. 

     {  Пункт  "в"  частини першої статті 42 виключено на підставі
Закону N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

 
     З решти  питань рішення приймаються простою більшістю голосів
акціонерів, які беруть участь у зборах.

     Стаття 43. Порядок скликання загальних зборів акціонерів

     Про  проведення загальних зборів акціонерів держателі іменних
акцій  повідомляються  персонально передбаченим статутом способом.
Крім того,  загальне повідомлення друкується в місцевій  пресі  за
місцезнаходженням  акціонерного товариства і в одному із офіційних
друкованих  видань  Верховної  Ради  України,  Кабінету  Міністрів
України  чи  Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку  денного.
Якщо  до  порядку  денного  включено  питання про зміну статутного
(складеного)  капіталу  акціонерного  товариства,  то  одночасно з
порядком  денним  друкується  інформація,  передбачена  статтею 40
цього  Закону. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 45
днів  до скликання загальних зборів. У разі необхідності може бути
зроблено   повторне  повідомлення  в  зазначених  засобах  масової
інформації.  Загальні  збори  акціонерів  проводяться на території
України, як правило, за місцезнаходженням акціонерного товариства,
за винятком випадків, коли на день проведення загальних зборів 100
відсотками   акцій   товариства   володіють  іноземці,  особи  без
громадянства,   іноземні   юридичні   особи,  а  також  міжнародні
організації.   {   Частина  перша  статті  43  в  редакції  Закону
N 769/97-ВР  від 23.12.97, із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2916-III ( 2916-14 ) від 10.01.2002 }
     Будь-який з акціонерів  має  право  вносити  свої  пропозиції 
щодо порядку денного загальних зборів не пізніш як за 30  днів  до
їх скликання. Рішення про  включення  цих  пропозицій  до  порядку
денного  приймається  виконавчим  органом  товариства.  Пропозиції
акціонерів,  які  володіють  більш  як  10   відсотками   голосів,
вносяться до порядку денного  обов'язково.  Рішення  про  зміни  в
порядку денному повинні бути доведені до  відома  всіх  акціонерів
не  пізніш  як  за  10  днів  до  проведення  зборів  у   порядку,
передбаченому статутом. {  Частина  друга  статті  43  в  редакції
Закону N 769/97-ВР від 23.12.97 }
     До скликання загальних зборів акціонерам повинна бути  надана 
можливість ознайомитись  з  документами,  пов'язаними  з  порядком
денним зборів.
     Загальні збори  не  вправі  приймати  рішення  з  питань,  не 
включених до порядку денного.

     Стаття 44. Порядок голосування на загальних зборах акціонерів

     Голосування на загальних  зборах  акціонерів  проводиться  за
принципом: одна акція - один голос. { Частина перша статті  44  із
змінами, внесеними згідно із Законом N 769/97-ВР від 23.12.97 }

     Представник може бути постійним  або  призначеним  на  певний
строк. Акціонер вправі в будь-який час замінити свого представника
у вищому органі, повідомивши про це виконавчий орган  акціонерного
товариства.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0